proč se věnuji holistickému právnímu řešení problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích?

Pár slov o mně a mojí odborné kvalifikaci

 

let odborné praxe

samostatné advokátní praxe

obsloužených klientů

úspěšně vyřešených případů

1. Moje odborná kvalifikace a profesní zkušenosti 

 

Právní praxi se věnuji 21 let, přičemž samostatné advokátní praxi s kratší přestávkou téměř 17 let.

Během let 2009 až 2012 jsem se intenzivě věnovala rozšíření mojí odborné kvalifikace o další obor – mediaci, kterou jsem završila kvalifikačními zkouškami pro advokátního mediátora i zapsaného mediátora.

V letech 2003 až 2005 jsem působila také jako rozhodkyně ad hoc při ČLFA, a to díky svým znalostem a praktickým zkušenostem s finančními a leasingovými produkty z doby, kdy jsem před nástupem do advokacie působila jako firemní právník v leasingové společnosti ŠkoFIN s.r.o. 

 

2. Mojí právnickou specializací je civilní právo 

Po celou dobu výkonu své odborné praxe se věnuji mezilidským vztahům a právnímu řešení nejrůznějších problémů, sporů a jiných obtíží (které vznikají mezi lidmi v jejich osobních, pracovních či obchodních vztazích v rámci podnikání nebo v jejich „nenáhodných“ interakcích s okolím), které jim pomáhám řešit (a také jejich tvoření a zhmotnění předcházet) s pomocí znalosti oboru civilního práva a našich platných procesů a zákonů (zejména občanského zákoníku), na které se právně specializuji. 

Civilní, potažmo občanské právo, vnímám jako nástroj regulace mezilidských vztahů a lidského jednání, který podporuje a chrání férové a vyvážené vztahy a slouží tak k udržení či k znovu nastolení rovnováhy a harmonie mezi lidmi a v jejich vztazích. Tento právní obor mne i po tolika letech baví a s novým občanským zákoníkem platným od 1.1. 2014 v něm nacházím skvělý tvůrčí nástroj pro harmonizování (vyvažování) mezilidských vztahů.

3. Mojí druhou právní specializací je holistické právo

Mojí další právní specializací je holistické právo, které zatím nepatří mezi zavedené právní obory, protože vyžaduje komplexní znalosti, a to zejména hlubší znalost lidské psychiky včetně jejího vlivu na mezilidské vztahy a dále znalost universálních zákonů rovnováhy, kterým podléhá vědomí a jeho tvoření a které jsou nadřazeny lidským zákonům v tom smyslu, že jejich výkon by měl probíhat v jejich souladu (kdy znalost těchto vyšších zákonů není zatím přístupná ani běžně dostupná).

Proč se věnuji komplexnímu (holistickému) právnímu řešení nejrůznějších problémů v mezilidských vztazích? 

Aneb, jakou přidanou hodnotu poskytuji v rámci svého právního servisu oproti běžnému právnímu řešení čistě podle platných zákonů

1. Pro komplexní neboli holistické či celistvé vyřešení (vymizení) zažívaného problému ze Života jeho vyřešení z pohledu platného práva nestačí.

Během svojí 21-leté praxe jsem postupně přišla na to, že pro skutečné vyřešení jakéhokoliv právního problému (tj. jejich opravdové vymizení ze systému Vědomí) od nás – lidí vyžaduje Život „něco zásadního navíc“, než jen řádný výkon spravedlnosti (který vyžaduje přesnou znalost zákonů a jejich správnou aplikaci v rámci regulovaných postupů a procesů (soudního, arbitrážního, advokátního či mediačního), které k tomu mají sloužit a jejich úkolem je regulovat a ovlivňovat s pomocí systému práva mezilidské vztahy k férovosti a do rovnováhy.

2. Asi se ptáte, Co je to zásadní "navíc", co může vést, směřovat či přispět lidem ke konečnému vyřešení jejich obtíží (tedy ke skutečnému vyrušení jejich existence ze Života)?

Tímto „navíc“ je jednak znalost lidské psychiky včetně pochopení toho, jak psychický stav člověka ovlivňuje mezilidské vztahy a jejich fungování v Životě.  A dále je to pochopení a znalost universálních Zákonů Rovnováhy, kterým podléhá Vědomí a jeho tvoření zde na Zemi včetně zániku a odstraňování výsledků či následků tohoto tvoření.

Z mé osobní zkušenosti mohu říci, že teprve komplexní propojení těchto vyšších zákonů života s odbornou znalostí a praktickou dovedností, jak cokoliv tvořit v rámci naší lidské společnosti (ve které platí určitý právní systém (který stanovuje určitá pravidla pro tvoření, reguluje mezilidské vztahy a pomáhá lidem prakticky řešit jakékoliv obtíže, které v nich vznikají) je to, co účinně funguje jako celistvý způsob, který vede k funkčnímu řešení a konečnému vymizení či vyrušení jakýchkoliv problémů (produktů lidského vědomí), a to na všech třech rovinách vědomí či života, na kterých existuje. 

Dnes o tuto svoji komplexní znalost (spojemí vědomostí a znalostí) opírám komplexní (holistické) právní řešení, jehož jsem u nás průkopníkem.

3. Moje všestranná kvalifikace a komplexní znalosti týkající se celého systému, mi umožňuji přistupovat k právní regulaci a vyvažování (harmonizaci) vztahů komplexně (holisticky).

Moje ucelená a nadstandardní odborná kvalifikace, obohacená o nabyté poznání a znalost duchovních Zákonů Rovnováhy, mi umožňuje přistupovat k řešení právních problémů, sporů a jiných právních záležitostí týkajících se mezilidských vztahů s nadhledem, hloubkou a s komplexními znalostmi a jejich vzájemným propojováním do vzájemných souvislostí, jež mi pak umožňuje komplexní (holistické) uchopení řešení jakéhokoliv problému, které však není možné, uchopitelné a tedy realizovatelné,

  1. a) pokud při řešení problémů využíváme jen právní znalosti (které jsou doménou advokátů), a/nebo
    b) jen komunikační dovednosti se
    znalostí fungování lidské psychiky a jejího vlivu na fungování mezilidských vztahů (které jsou zase doménou mediátorů nebo případně terapeutů), a/nebo
    c) neznáme universální duchovní Zákony Rovnováhy (kterým je podřízen jak duševní svět
    (ve kterém se Život prožívá), tak materiální svět (ve kterém se duchovní svět skrze prožívání promítá a materializuje).

Vzhledem k tomu, že disponuji všemi těmito klíčovými znalostmi, mohu z nich těžit ve prospěch svých klientů, jímž mohu při řešení jejich problémů, sporů a jiných právních záležitostí komplexně pomáhat při osvobozování a očišťování svého Vědomí, které vede k osobnímu rozvoji a pozitivním posunům jejich Života. 

4. HOlistické právní řešení, které nabízím a které může sloužit všem účastníkům vztahu, není výslovně v rozporu s žádnou relevantní platnou legislativou.

Zákon o advokacii a navazující stavovské právní předpisy umožňují advokátovi poskytovat právní služby více osobám najednou, jejichž zájmy a cíle nejsou ve zjevném sporu či rozporu. Z tohoto jasně plyne, že v případě, kdy působím při řešení jako advokátka zastupující jednoho účastníka vztahu, mohu současně poskytnout následně svůj právní servis i druhému, popř. ostatním účastníkům vztahu, pokud jejich zájmy a cíle nejsou ve zjevném rozporu či ve střetu a všichni účastníci s tím výslovně souhlasí (např. právní služba spojená s uzavřením smlouvy mezi účastníky), a to z jedinou výhradou, kterou je vyloučení právního zastupování kteréhokoliv z účastníků v následném právním sporu, který by vzešel z dané smlouvy či jiného právního úkonu proti kterémukoliv účastníkovi, jemuž jsem v daném případě poskytla rovněž stejnou právní službu. 

V tomto ohledu je tedy jediným legislativním omezením či restrikcí, že nemohu v rámci konkrétního právního případu současně působit a poskytovat svoje služby nejdříve v roli nestranné mediátorky, a poté následně začít ve stejném případu, anebo v případě následného vzniku právního sporu působit v roli advokátky, která bude právně zastupovat pouze některého z účastníků vztahu proti druhému či ostatním účastníkům.  Naopak v případě, kdy působím v rámci řešení jako advokátka poskytující právní servis pouze jednomu účastníkovi vztahu, mohu poskytnout  právní servis i druhému, popř. ostatním účastníkům vztahu, pokud jejich oprávněné zájmy či cíle nejsou ve zjevném rozporu či ve střetu a všichni účastníci s poskytnutím stejné právní služby výslovně souhlasí (např. právní služba spojená s uzavřením smlouvy mezi účastníky). V takovémto konkrétním případě pouze nesmím právně zastupovat kteréhokoliv z účastníků v následném sporu, který by vzešel z dané smlouvy či jiného provedeného úkonu právní služby, proti kterémukoliv účastníkovi, jemuž jsem v daném případě poskytla také právní službu. 

Z tohoto legislativního omezení tedy plyne jasný závěr, že ani moje profese zapsané mediátorky (na kterou se vztahuje Zákon o mediaci sporů) mi nebrání nabízet komplexní právní řešení více účastníkům vztahu v jiných právních záležitostech, než je řešení sporu (zákon o mediaci se vztahuje výhradně na řešení sporů), anebo za předpokladu, že nebudu při řešení daného sporu poskytovat právní služby, které zákon o mediaci vylučuje. Vzhledem však k tomu, že mediační služby zapsané mediátorky v rámci holistického právního řešení sporů prakticky aktivně nevykonávám, nedostávám se tak do žádné právní kolize s legislativou. V roli zapsaného mediátora jsem připravena v případě řešení sporu působit jen ve výjimečném specifickém případě, kdy by bylo řešení podle zákona o mediace celkově vhodnější, výhodnější nebo prakticky přínosnější pro všechny dotčené účastníky a účastníci by si toto řešení výslovně vyžádali či by s ním všichni svorně souhlasili.

Komplexní podporu nabízenou v rámci holistického právního řešení tedy vykonávám, popř. zajišťuji v rámci výkonu advokacie a působím jako advokát. Nicméně, protože jsem zapsaná mediátorka akreditovaná MS ČR i advokátní mediátorka akreditovaná ČAK, jsem díky této mediční kvalifikaci prokazatelně odborně způsobilá a kompetentní poskytovat svůj servis nejen jednotlivcům, ale i dvojícím či vícečlenným společenstvím, aniž bych se tím dopouštěla porušování etických pravidel, anebo byla v profesionálním střetu zájmu (a to s výše uvedenou výhradou).

5. ZÁMĚR A CÍLE KOMPLEXNÍHO PRÁVNÍHO ŘEŠENÍ JSOU SMYSLUPLNÉ, PODPORUJÍCÍ A TEDY SJEDNOCUJÍCÍ PRO VŠECHNY DOTČENÉ ÚČASTNÍKY VZTAHU

Holistickému právnímu řešení, na kterém se mohou dobrovolně podílet všichni dotčení účastníci vztahunahrává i samotný záměr, jímž je harmonizace vztahu a konečné vyřešení obtíží, které si v něm jeho účastníci společně svými postoji, rozhodnutími a jednáním, kterým porušili zákony života, stvořili.  

Jeho záměrem tedy není vedení právní bitvy o vítězství jedné strany nad druhou (které lidské vědomí dis harmonizuje a rozděluje). Ale naopak vzájemné sjednocování, propojování a nestranné ve smyslu „objektivní “ objasňování (jež pramení z nadhledu či vhledu do komplexních souvislostí) toho, co a jak se v daném vztahu stalo a co s tím každý z účastníků může a má udělat, aby se to ve vztahu mezi účastníky, srovnalo, narovnalo a uvolnilo. Tento jiiný přístup tedy směřuje ke konečnému vyřešení (vyrušení = odstranění) právního problému či sporu, anebo komplexní prevence jejich opakovaného vzniku na všech třech rovinách systému Vědomí, kterými život proudí, které lidské Vědomí sjednocuje a harmonizuje.

Celistvé a konečné vyřešení jakéhokoliv „problému“ cestou harmonizace celého systému Vědomí nutně vyžaduje zapojení znalosti vyššího řádu a zákonů života, kterým lidské vědomí a jeho tvoření ve hmotě podléhá a podle kterých byl člověk a jeho systém stvořen. A proto také pro vymizení (vyrušení a odstranění) jakýchkoliv problémů nestačí znalost světských zákonů právního systému (které jsou produktem člověka a jeho lidského vědomí), pokud toto odstraňování neprobíhá podle těchto vyšších zákonů či v jeho souladu. 

Osvědčení opravňující k výkonu advokacie

kurs emoční inteligence

kurs mediačního řešení civilních a obchodních sporů

Složení mediačních zkoušek na Slovensku pro profesionální výkon mediace

Osvědčení o složení mediačních zkoušek advokátního mediátora na ČAK

Osvědčení o složení akreditačních zkoušek pro zápis do seznamu (profesionálních) mediátorů u Ministerstva spravedlnosti ČR

S jakými konkrétními vztahovými obtížemi a právními situacemi vám mohu komplexně pomoci?

Seznamte se s přehledem nejběžnějších vztahových situací, problémů a obtíží, s jejichž komplexním vyřešením vám mohu pomoci na všech třech rovinách života, na kterých existují (duchovní, duševní a materiální), a to jak podle universálních zákonů rovnováhy, tak i platných zákonů naší společnosti.