Co znamená a obnáší komplexní (holistické) právní řešení v duchu rovnováhy?

Komplexní právní řešení právních problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích a prevence jejich tvoření v duchu rovnováhy 

 

Co znamená komplexní (holistické či celistvé) řešení?

Zajímá vás co se skrývá a co sebou nese nebo obnáší komplexní (holistické či celistvé) řešení právních problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích v duchu rovnováhy?  Pokusím se vám to níže v kostce osvětlit a co nejjednodušeji objasnit.

Na co se komplexní (holistické) řešení právních problémů, sporů a jiných obtíží v mezilidských vztazích zaměřuje a jak v kostce funguje?

Komplexní (holistické) právní řešení se zaměřuje na harmonizaci (tj. vyvažování a vyrovnávání) mezilidských vztahů a řešení nejrůznějších obtíží, které v nich vznikají, a to podle universálních zákonů života (které se zabývají harmonií a rovnováhou vědomí) s využitím právních nástrojů našeho platného práva, zejména práva civilního (které se zabývá právní regulací mezilidských vztahů a řešením nejrůznějších obtíží, které v nich vznikají, jakož i prevencí jejich vzniku). 

Holistické právní řešení přitom vychází z objektivního (tj. vědomého) stavu zjištěného na všech třech rovinách existence života, na kterých Vědomí ve svých stádiích život utváří a stvořil, tj. a) na duchovní rovině (=nadvědomí, kde vše tvoří), b) na duševní (=podvědomí, na které vše prožívá) a c) na hmotné (= nevědomí, na které vše projevuje).

 

Čím se zabývá komplexní (holistické) právní řešení a na čem spočívá jeho komplexnost, objektivnost a vyváženost?

Komplexní (holistické) právní řešení se zabývá komplexní harmonizací mezilidských vztahů podle universálních zákonů života a předcházením tvoření, opakovaného prožívání či projevu (resp. v případě vzniku) konečným vyřešením (odstraněním) konkrétního právního problému, sporu či obtíže v mezilidských vztazích na všech třech = vibračně oddělených = rovinách existence Života (kterými jsou Nadvědomí, Podvědomí a Nevědomí).

Na duchovní rovině naše Vědomí (Duch či naše tvůrčí síla) tvoří vše, co se nám v životě děje (tedy i to, co se stalo a stane), i když si to nemusíte zatím ještě uvědomovat. 

Na duševní rovině se naše Vědomí (=sjednocené tři vrstvy) prožívá a pozoruje naše Podvědomí, které vnímá, zažívá a prožívá, co si na duchovní rovině stvořilo (a to i když to někdy člověk takto necítí, pokud mu v tomto ohledu chybí spojení s duchovní nebo fyzickou rovinou života).

Na rovině fyzické se pak projevuje a zviditelňuje to, co jsme si na duchovní rovině sami stvořili a skrze duševní prožívání vědomě či nevědomě přenesli do hmotné roviny, i když to nemusíme zatím takto vidět a přijímat jako skutečnost (tedy i právní problémy, spory a jiné obtíže, které je třeba zpravidla řešit s právníkem).

co komplexní (holistické) právní řešení konkrétně zahrnuje?

Toto komplexní právní řešení zahrnuje nejen komplexní řešení již projevených vztahových problémů (které jsou hmotnými příznaky skryté nerovnováhy způsobené odpory a bloky v systému daného člověka), ale i na prevenci jejich tvoření či včasnou eliminaci jejich hmotného projevu v duchu zákonů rovnováhy i našich zákonů. Ve spojení s praktickým řešením těchto hmotných projevů nerovnováhy pak následně dochází k odhalení skryté duchovní podstaty a duševní příčiny jejich vzniku (tj. konkrétního důvodu jejich vzniku a prožívání v Životě) z pohledu čím konkrétně došlo k porušení či opakovaného porušování Zákonů rovnováhy a jakou konkrétní nápravu daný stav vztahu vyžaduje.

k čemu komplexní (holistické) právní řešení směřuje a cílí?

Toto komplexní (holistické) právní řešení cílí a směřuje k ucelenému a konečnému vyřešení konkrétního existujícího problému, sporu či jiné obtíže v mezilidských vztazích podle Zákonů rovnováhy, kterým tvoření, prožívání a projev Života na materiální rovině podléhá a s případnou pomocí civilního práva, které reguluje mezilidské vztahy směrem do rovnováhy na materiální rovině Života. Důsledkem komplexního řešení je pak sjednocení, vyrovnání či srovnání všech tří rovin systému daného člověka (tj. vyvážení vztahu zpět do rovnováhy). Popř. zachování či udržení rovnováhy v daném vztahu, kdy tento vyvážený stav umožňuje propojení a vyladění celého systému vědomí na všech třech jeho rovinách (duchovní, duševní i fyzické). Vedlejším efektem tohoto propojení a vyrovnání je uzdravující vyvážení vzájemných protikladů, jež spouští automatickou harmonizaci vztahu.

Jak v kostce holistcké právní řešení funguje?

Holistické právní řešení se koncentruje na konstruktivní harmonizační řešení, které spočívá ve sladění či vyladění zjištěného dis harmonického stavu v daném vztahu účastníků s universálním řádem a jeho zákony života, jakož i s právním řádem naší společnosti. 

Toto slaďování řešení podle obou řádů (nižšího a vyššího) probíhá cestou zjištění a objasnění skryté podstaty daných obtíží každému z účastníků vztahu zvlášť, které je klíčové pro následný proces odstraňování příčiny = důvodu vzniku, prožívání a hmotného projevu konkrétních potíží v daném vztahu.

Odstraňování potíží ve vztahu stejně jako prevence jejich tvoření pak probíhá v souladu s universálním řádem podle zákonů života se současným využitím praktických právních nástrojů upravených zejména v civilním právu. 

O co holistické právní řešení opírám?

Komplexní (holistické) právní řešení opírám zejména:

a) o znalost Zákonů Rovnováhy (kterými se řídí Život a jeho tvoření na duchovní rovině, jeho prožívání na duševní rovině a jeho hmotný projev na materiální rovině), jejichž znalost jsem postupně nabývala jak v průběhu mého vlastního života při řešení obtíží v mých mezilidských vztazích, tak při výkonu mojí práce s lidmi a napomáháním s řešením jejich konkrétních obtíží v jejich vlastních mezilidských vztazích),  
b) o pochopení fungování lidské psychiky a jejím vlivu na fungování mezilidských vztahů, 
c) o odbornou znalost civilního práva, právních procesů a platných zákonů (zejména občanského zákoníku), které slouží jako nástroj pro regulaci mezilidských vztahů a lidského jednání, jakož i pro podporu a ochranu životaschopných, tj. férových a vyvážených, vztahů (civilní právo nabízí procesy a postupy pro udržení či znovu nastolení rovnováhy a harmonie mezi lidmi a v jejich vztazích).

Pro koho je komplexní (holistické) právní řešení určeno a je vhodné?

Holistické právní řešení je určeno pro lidi, kteří jsou oslabeni a zatíženi mezilidskými spory, právními problémy a nejrůznějšími obtížemi a komplikacemi ve svých vztazích a mají současně záměr

–  osvobodit sebe (svůj Život) od prožívání těchto obtíží jednou provždy skrze hledání a směřování sebe sama do vnitřní rovnováhy a propojení se se svojí životní silou (Duchem) a jejím harmonizačním projevem

–  žít svůj Život bez zatěžujících a vyčerpávajících sporů a problémů (zkrátka v harmonii a rovnováze se sebou a se svým okolím) a tvořit a udržovat vyvážené a vzájemně uspokojivé a podporující vztahy, popř. řešit mezilidské problémy, spory či obtíže za sebe konstruktivně

– zharmonizovat (vyvážit) své stávající problematické vztahy cestou celistvosti a vylaďování svého vlastního vědomí a systému, k němuž dochází následkem změny či opuštění vlastních neživotaschopných přesvědčení a postojů k Životu a vyvážením svého vztahu k sobě a ostatním.

Holistické právní řešení je pak vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj problém vyřešit elegantně (tj, komplexně na všech třech úrovních, na kterých jejich problém existuje) a jednou provždy (tedy s konečnou platností), popř. předcházet jejich opakovanému tvoření, prožívání či hmotnému projevu.

PRO KOHO naopak KOMPLEXNÍ (HOLISTICKÉ) PRÁVNÍ ŘEŠENÍ není URČENO a není tedy vhodné?

Holistické právní řešení není naopak (i přes nesporné přínosy a výhody, které nese) určeno zejména pro ty:

a) kteří nejsou otevřeni klást si otázku, jak si problémy tvoří a jak to mohou sami změnit, popř. nejsou schopni přijmout jiný úhel pohledu, než ten svůj, popř. hledají jen potvrzení či uznání svého vlastního pohledu či názoru, popř. ze svých prožívaných obtíží, sporů či problémů obviňují výhradně ostatní.

b) kteří nejsou připraveni či ochotni převzít plnou osobní odpovědnost za svůj vlastní Život a svoje výtvory (problémy),

c) kteří nejsou ochotni na řešení svého problému pod mým vedením řádně konstruktivně a poctivě spolupracovat (bez vlastní aktivity a motivace toho, kdo problém zažívá, nelze existenci problému na hlubších rovinách systému Vědomí vyřešit = vyrušit (lze jen na určitý čas vyřešit jeho aktuální hmotný projev, než se znovu z duchovní roviny projeví a zviditelní).

 

Čím se liší komplexní (holistické) právní řešení oproti běžnému právnímu řešení?

Hlavním rozdílem je úplnost, celistvost a propojenost řešení, které v sobě spojuje řešení, které respektuje  jak obecně závaznými zákony (které platí v naší společnosti pro vztahy a řešení obtíží, které v mezilidských vztazích vznikají), tak universální zákony života (zákony rovnováhy), kterým podléhá vědomí a jeho tvoření a jež jsou nadřazeny lidským zákonům v tom smyslu, že jejich výkon by měl probíhat v jejich souladu, zejména při odstraňování jakýchkoliv obtíží, které vznikají v důsledku jejich porušování.

Čím se holistické právní řešení odlišuje od běžného právního přístupu a standardního řešení?

1. Holistické řešení klade důraz a zaměřuje se na člověka s cílem podpořit ho ke změně, kterou jeho život vyžaduje

Holistické řešení věnuje pozornost na živého člověka/lidi s cílem podpořit je ve změně, kterou jejich život v dané situaci, kterou spolu zažívají, vyžaduje. „Neživé problémy“ (které představují označení pro aktuálně existující nesoulad či oddělenost vědomí účastníků vztahu) se zabývá jen pro potřeby rozkrytí skryté pravé podstaty obtíží a důvodu jejich prožívání.

 

2. Řešení probíhá v souladu se zákony života a respektuje obecně platné zákony společnosti

Holistické řešení vychází ze stavu, který existuje podle universlních zákonů rovnováhy (kterým podléhá vědomí a jeho tvoření a jež jsou nadřazeny lidským zákonům v tom smyslu, že jejich výkon by měl probíhat v jejich souladu, zejména při odstraňování jakýchkoliv obtíží, které vznikají v důsledku jejich porušování) a současně respektuje a zohledňuje obecně závaznými zákony (které platí v naší společnosti pro vztahy a řešení obtíží, které v mezilidských vztazích vznikají).

3. Zkoumá a vyjasňuje skrytou podstatu dané obtíže a důvod její existence v životě

Zabývá se skrytou skutečnou podstatou dané obtíže (tj. nerovnováhou vzniklou porušením Zákonů života) a důvodem jeho projevu a zažívání (tj. přičinou její existence v životě) se záměrem je diagnostikovat a objasnit klientovi. Následně se zabývá také adekvátním dořešením dané obtíže na hmotné rovině života (tj. odstraněním hmotného projevu či příznaku). 

4. Sleduje celistvé a konečné vyřešení dané obtíže v životě s cílem předejít jejich opakovanému prožívání

Směřuje ke konečnému definitivnímu vyřešení dané obtíže a k předcházení jejího opakovaného prožívání.

5. Respektuje kažadého účastníka vztahu a jedná s ním rovnocenně

Respektuje jedinečnost, svobodnou vůli i osobní odpovědnost každého jedince (účastníka vztahu) včetně jeho skutečných možností a daných limitů a jedná s ním rovnocenně.

6. Podle zákonů rovnováhy spravedlivě zkoumá míru osobní odpovědnosti

6. Pozorně zkoumá a zjišťuje pravé meze a rozsah osobní odpovědnosti každého z účastníků vztahu za (spolu)vytvoření daného problému, sporu či jiné obtíže v jejich vztahu podle zákonů rovnováhy.

7. Vyvažuje a zpětně narovnává dis harmonizované vztahy

Vyvažuje a zpětně narovnává dis harmonizované vztahy podle zákonů rovnováhy při současném využití právních nástrojů upravených zejména civilním právem (a tím vztahy mezilidské vztahy harmonizuje).

Jaké hlavní cíle holistické právní řešení sleduje a jaké efekty a přínosy sebou nese?

1. Komplexní rozkrytí problému na všech rovinách existence života s objektivním vyjasněním jeho reálných dopadů na vaše vztahy pro následné hledání balanční nápravy

2. Obnovení či udržení rovnováhy ve vlastním systému (ve vztahu k sobě) cestou rozkrytí hlubších souvislostí a nalezení balanční nápravy

3. Vyrovnání či vyvážení (harmonizaci) vašeho konkrétního vztahu či vztahů za sebe sama podle zákonů rovnováhy a s využitím zejména prostředků civilního práva

4. Vyřešení již projevených problémů, sporů a jiných již projevených obtíží včetně vzniklých hmotných následků a právních dopadů bez jejich zbytečné eskalace a pokud možno smírnou a mimosoudní cestou

5. Předcházení tvoření budoucích dis harmonických vztahů včetně problémů, sporů a jiných obtíží z nich vyplývajících

6. Harmonizace (vyvažování) vztahů a včasné řešení reálně hrozících problémů a sporů včetně eliminace hrozících hmotných následků a právních dopadů z nich odvinutých

Nabídka konkrétních činností poskytovaných v rámci komplexního právní řešení

 

Můj právní servis se zaměřuje na člověka a jeho život a směřuje ke komplexnímu = holistickému = celistvému a konečnému vyřešení problémů, sporů a jiných obtíží či jiných právních situací (které vznikající v rámci mezilidských vztahů) a k předcházení jejich tvoření a opakovaného prožívání.

Níže můžete přejít na komplexní nabídku konkrétních  činností, které vám mohu k vaší objednávce poskytnout