Celek (holos) a čím je charakteristický holistický pohled

Základem pojmu holistický je řecké slovo holos- celek, což odpovídá jedné z hlavních charakteristik holismu, že celek je více než jen součet jeho částí, nelze ho tedy na části redukovat a není poznatelný pouze na základě zkoumání těchto částí. 

Holistický pohled pak přináší sjednocující pohled na určitý komplexní systém (celek), jehož každá jednotlivá část je jeho důležitou a nedílnou součástí.

Holistika pak na jakýkoliv hmotná projev (a to harmonický i dis harmonický), který se na materiální úrovni, projevuje, nahlíží jako na rovnocenný projev Vědomí Celku. Pokud je to projev harmonický, vnímá to jako zprávu od Vědomí Celku, že vše funguje v rovnováze a harmonii. Pokud je to projev dis harmonický, vnímá to jako zprávu z Vědomí Celku, že existuje nerovnováha, tzn. že systém vědomí některé části či více částí v Systému Vědomí Celku nefungují v souladu s Vědomím Celku /tj. nevibrují v jednom duchu/ a je potřeba, aby se vědomí těchto dis harmonizovaných či oddělených částí s Celkem znovu propojily = sladily = upravily vibraci = zharmonizovaly. Konkrétní dis harmonický projev jako  „hmotný příznak“ pak holistik vnímá za klíčového posla nesoucí informaci o konkrétní dis harmonii v systému vědomí oddělené části, potažmo i dis harmonii existující i v Systému Vědomí Celku, kterou je potřeba skrze systém vědomí oddělené části odstranit cestou opětovného začlenění dis harmonizované části do Celku.

Holistický pohled osobně (podle toho jak sama pracuji) vnímám jako vhled či nadhled, který sjednocuje vše zdánlivě chaotické a oddělené do jednoho smysluplného harmonického celku – jednoty, kde vládna řád a zákon jednoty a rovnováhy.

Holistik za vším, co pozoruje, přirozeně vnímá fraktální povahu a určitý důvod = smysl projevu a harmonický universální řád a projev Vědomí Celku. Díky tomuto svému vnitřnímu vyladění a životním zkušenostem, které sám prožil a poznal, ví, že veškerý hmotný projev vzešel z prostoru Vědomí Celku a má svůj důvod existence. V tomto ohledu mu dává smysl hmotný projev (dění) skrze přijímání nikoliv soudit, hodnotit, ale nestranně pozorovat, aby ho vyrozuměl jeho poselství (objevil smysl jeho projevu pro Celek), aby o něm mohl, jako prostředník, informovat. 

Fraktál znamená soběpodobný motiv, který mívá na první pohled velmi složitý tvar, ale po zevrubným prozkoumání vykazuje stejnou či podobnou strukturu, chování či jiné prvky, které vznikly ze stejného vzorce či za použití stejných jednoduchých pravidel.

Holistik by měl být v tomto ohledu schopen svůj harmonizující = sjednocující vhled (obraz, vhled, přímět, příběh či jinou formu porozumění zkoumaného hmotného projevu) nejen jasně zachytit = zavnímat, ale i srozumitelně přenést do konkrétní jednoduché formy a poté i srozumitelně komunikovat a smysluplně zprostředkovat pro praktické využití dotčenou částicí Celku, který je ve vztahu k ní i ve vztahu k ostatním částem daného Celku plně v souladu.

Autorka: Daniela Šenarová, www.senarova-daniela.cz