Co je holistická ecoterapie a proč se věnuji této terapii

Co je holistická ecoterapie a proč se věnuji této terapii

Vnímám, že na energetické, duševní i hmotné rovině vědomí (života) se zesiluje působení Principu Jednoty a Rovnováhy na to, abychom přestali odevzdávat svoji moc nad svými životy autoritám nebo jiným bytostem. A jsme čím dál jasněji vedeni navrátit se ke své vlastní moci nad svým životem, potažmo k převzetí osobní odpovědnosti za vše, co ve svých životech zažíváme. Jsme vedeni hledat a nalézat „prostředek“ k vyřešení svých nejrůznějších obtíží či k uzdravení sebe a svých vztahů v sobě, resp. v přirozené harmonizaci svého systému vědomí.

Reaktivní chování, projevování negativních emocí, duševní rozpor či odpor jsou projevy vyzařování nízké vibrace lásky (strachu) do Vědomí Celku, který na tuto vyzařovanou vibraci odpovídá ve stejném duchu (tj. v duchu Jednoty Stvoření a Rovnováhy). Jakékoliv obtíže, nemoci a problémy, které se člověka v jeho životě projeví, jsou pro něho informací, že v jeho systému existuje určitá nerovnováha (dis harmonie), jež působí na Vědomí Celku blokačně, nekonstruktivně či dokonce destruktivně. Člověk je skrze tyto obtíže veden, aby si to uvědomil a začal s tímto svým naladěním a nastavením vědomě pracovat (a nenechával se touto nízkou vibrací lásky (strachem) ovládat. 

Žádnou obtíž, nemoc či problém nelze trvale odstranit cestou přenesení jejího řešení na jinou osobu, která jej nestvořila, ani cestou eliminace či boje s hmotným projevem, který je pouhým hmotným příznakem, jenž je schopen daný hmotný projev pouze na čas utlumit či eliminovat, pokud tak bylo činěno reaktivně vyzařováním strachu = odporu, nikoliv však tvořivě vyzařováním neutrálního postoje pramenícího z rovnováhy, popř. z pozitivního postoje přijetí, porozumění a smíření ze strany toho, koho daná obtíž, problém či nemoc sužuje. Projev jakékoliv obtíže, stejně jako příznak či fyzický symptom nemoci jen indikuje hlubší dis harmonii v systému vědomí Celku pramenící z energetické nerovnováhy, jenž vznikla jako důsledek nesouladu či oddělení některé části z Celku v důsledku snížení vibrace vědomí (Lásky). Proto zánik či trvalé vymizení dané obtíže či symptomu nemoci vyžaduje zpětné nastolení rovnováhy a harmonie ve vědomí Celku, což vyžaduje navýšení vibrace vědomí = lásky (které nastane uvolněním odporu, který navýšení vibrace blokuje).

V tomto ohledu tedy vedle akutního řešení problému či léčení fyzických příznaků nemoci je třeba uvolnit skrytý odpor v systému vědomí, který je příčinou vyzařování nízké vibrace do Vědomí Celku. Uvolněním (rozpuštěním) odporu se přirozeně navýší vibrace Vědomí (Lásky), což se projeví změnou, kdy hmotný projev dané obtíže přirozeně a spontánně sám od sebe ustoupí či vymizí, stejně jako se objevil. 

Holistická ecoterapie je celostní terapie zaměřující se na celistvé a harmonizující narovnávání a napravování vztahu Člověka k Životu jako Celku (Vědomí Celku), od něhož se odvíjí jeho vztah k sobě samému, jeho nejbližším a okolí, i ostatním formám vědomí, které se od tohoto jeho primárního vztahu k Životu jako Celku odvíjejí a podléhají působení Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy.

Holistická ecoterapie představuje metodu či terapii, která se zabývá harmonizací, neboli vylaďováním či slaďováním systému vědomí jednotlivce, a to šetrnou (eco) „cestou“ obnovování spojení či znovu propojování se s vědomím Jednoty, Rovnováhy a Vědomím Celku, jehož je daný jedinec skrze svůj systém vědomí součástí a ze kterého se vlivem působení destruktivního programu vychyluje z Rovnováhy a Jednoty (vyděluje z Celku). Toto vychýlení systému z Rovnováhy a Jednoty dostává postupně celý systém do stavu dis harmonie  (nesouladu) s Vědomím Celku, z něhož pak díky konkrétnímu sebedestruktivnímu či destruktivnímu programu nepříznivě a nepodporujícím způsobem ovlivňuje či působí na ostatní částí Celku.

Holistická ecoterapie staví na nestranném pozorování živoucích projevů Vědomí Celku (skrze životní situace a vztahy), které jsou manifestací Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy a vede k rozkrytí a porozumění důvodu jejich projevu z pohledu, jak potřebuje klient za sebe napravit svůj vztah k Životu jako Celku (Vědomí Celku), aby došlo skrze něho k obnovení či nastolení rovnováhy a harmonie v Systému Vědomí Celku, jehož je součástí.

Holistická ecoterapie nabízí i další konkrétní metody a postupy, které se zaměřují na obnovení harmonie v Systému Vědomí Celku, a to tím, že:

a) jednak pomáhají odhalit konkrétní duchovní odpor a duševní postoj a s nimi spojené destruktivní program/y, které řídí či ovládají konkrétní konání či nekonání, které v souhrnu způsobují vychýlení celého systému vědomí jedince z Jednoty a Rovnováhy a jeho oddělení či vydělení z Vědomí Celku (tj. jeho dis harmonii). Tím, že jedinec tvoří (vyzařuje) svoje vědomí (energii) skrze dis harmonizovaný systém do Vědomí Celku, nutně se pak k němu v duchu Jednoty a Rovnováhy z Vědomí Celku vrací shodná = stejná kvalita vyzářené energie/lásky/vibrace vědomí, jež je vyrovnanou zpětnou či následnou reakcí (vratkou) na vysílané vyzařování energie/lásky/vibrace vědomí Jedince.

b) a dále nasměřovat dis harmonizovaný systém vědomí konkrétního jedince zpět do souladu a propojení se s Vědomím Celku, a to skrze uvolnění/rozpuštění duchovního odporu a transformaci destruktivního duševního postoje a s nimi spojeného konání/nekonání pramenící z destruktivních programů, která přirozeně způsobí harmonizaci neboli nastolení či obnovení rovnováhy a harmonie v celém systému vědomí Jedince. 

Holistická ecoterapie se zaměřuje na trojdimenzionální = celistvé léčení, narovnávání a vyvažování vztahů podle konkrétního působení a projevu Vyššího principu Jednoty stvoření a Rovnováhy, jenž přirozeně rovná a harmonizuje základní vztah Člověka k Životu jako Celku (Vědomí Celku).

Vědomí Zdroje (Ducha, Světla a Temnoty, Sjednoceného Vědomí rozdvojeného do Mužského a Ženského Tvůrčího Principu/Polarity tvořícího bytostnou podstatu Člověka), vědomí Člověka (Duše) a vědomí Hmoty (Ego) dohromady tvoří tzv. Svatou Trojici neboli Celek či Jednotu. Od tohoto trojjedinného Celku se následně odvíjí vztah Člověka k sobě samému a ostatním formám vědomí, které se od tohoto primárního vztahu člověka k Životu jako Celku/Vědomí Celku odvíjejí.

Holistická etikoterapie vede v duchu Vyššího principu Jednoty stvoření a Rovnováhy k narovnávání a harmonizaci vztahu Člověka k Životu jako Celku (Vědomí Celku) ve všech jeho projevech. Narovnání a harmonizace tohoto základního energetického vztahu Člověka ke Stvořiteli a Planetě Zemi (tj. k jeho skutečné podstatě, která je projevem obou těchto tvůrčích Principů), k Duši a k Egu navyšuje vibraci vědomí (lásky) Člověka a poté spouští přirozenou harmonizaci a synchronizaci jeho systému vědomí se Systémem Vědomí Celku.

Člověk, který dobrovolně harmonizuje svůj vztah k Životu jako Celku v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy navyšuje vibraci svého vědomí (lásky), která se automaticky promítá do všech jeho vztahů, jež jsou zrcadlením existující harmonie a rovnováhy, anebo dis harmonie a nerovnováhy mezi jednotlivými částmi v tomto Celku (Jednotě).