Nabídka činností, které poskytuji v rámci poskytování vámi zvoleného právního servisu za účelem komplexního (holistického) právního řešení 

Nabídka činností, které vám mohu poskytnout v rámci mého právního servisu

Níže najdete mojí komplexní nabídku konkrétních  činností, které vám mohu k vaší objednávce poskytnout v rámci právního servisu v procesu komplexního (holistického) právního řešení.

1. Osobní konzultace

Poskytuji osobní konzultace v rámci osobních setkání. V rámci osobních konzultací si můžete se mnou ujasnit svoji situaci a získat k ní konkrétní poradu nebo doporučení, popř. praktické navedení, jak ji můžete řešit sami nebo s odbornou podporou. Osobní konzultace se účtuje jako další samostatný úkon za plnou cenu, přesáhne-li její délka 60 minut (1 hod). Kratší osobní konzultace se poskytují a účtují min. po 30 minutách.

2. Konzultace na dálku

Poskytuji ústní konzultace na dálku (telefonické nebo on-line přes internet). Po předchozím objednání a zaplacení konzultace se mnou můžete v rezervovaný čas a v pohodlí svého domova či jiného místa zkonzultovat na dálku svoje právní problémy a starosti, které zažíváte ve svých vztazích v kontextu mojí specializace. Konzultace se účtuje za plnou cenu, dosáhne-li její délka 60 minut (1 hod). Kratší osobní konzultace se poskytují a účtují min. po 15 minutách.

3. Písemná porada či konkrétní doporučení

Po předchozím objednání a zaplacení písemné porady či doporučení vám do 3 dnů po obdržení vašeho konkrétního dotazu či otázek přes e-mail (u stálých či ověřených klientů i přes sms či jinou telefonní aplikaci) poskytuji písemné porady či konkrétní doporučení s konkrétními instrukcemi, co v dané situaci konkrétně (u)dělat, případně naopak nedělat. 

4. Komplexní diagnostika celkového rozsahu a dosahu existence problému

V rámci této činnosti provedu nezávislou diagnostiku celkového rozměru problému (tj. skutečného rozsahu a dosahu jeho existence v systému Vědomí tvořeného duchovní, duševní a fyzickou rovinou vědomí). Podle zjištěného stavu vám doporučím konkrétní přístup a postup řešení.

5. Rozkrytí a objasnění problému z hlediska jeho skryté duchovní podstaty a kolize se Zákony Rovnováhy

Pomohu vám s kompletním rozkrytím problému z hlediska jeho neviditelné skutečné podstaty se záměrem, abyste řešení svého problému zbytečně neodkládali a uchopili jej v souladu s vedením Života. Pomohu vám zjistit, objasnit a zvědomit čím konkrétně jste se v minulosti vychýlili či dostali do rozporu se Zákony Rovnováhy z pohledu Vyšší spravedlnosti.

6. Odhalení skrytého důvodu existence vašeho problému ve vašem životě

Pomohu vám odhalit konkrétní neviditelný skrytý důvod existence (vzniku a/nebo prožívání a/nebo materiálního projevu problému ve vašem životě (tj. hlubší duševní příčinu). Pomohu vám odhalit, objasnit a zvědomit konkrétní skrytý důvod existence vašeho problému v životě a objasním vám, čím konkrétně jste si daný problém na duchovní rovině stvořili a proč jste nuceni jej duševně prožívat, popř. řešit jeho hmotný projev na materiální rovině života.

7. Nezávislá analýza konkrétního hmotného projevu problému z právního pohledu (tj. z hlediska platných zákonů neboli z pohledu nižší spravedlnosti) s následným celkovým vyhodnocením situace z pohledu nižší i vyšší spravedlnosti

Pomohu vám zanalyzovat vaši konkrétní situaci ve vztahu včetně projeveného či hrozícího právního problému z právního pohledu a souladu s našimi platnými zákony a poté celkově, co nejobjektivněji, vyhodnotit vaši konkrétní situaci a jednání z pohledu nižší i vyšší spravedlnosti (tedy z hlediska celkového souladu či nesouladu/rozporu se Zákony Rovnováhy a našimi platnými zákony).

8. Nalezení a doporučení konkrétního harmonizačního (vyvažujícího) řešení na míru, které bude směřovat život do souladu se Zákony Rovnováhy i s našimi platnými zákony

Pomohu vám najít a doporučím vám konkrétní harmonizační (vyvažující) řešení na míru, které bude v souladu se Zákony Rovnováhy a bude směřovat k celistvému vyřešení (vyrušení) vašeho problému na těch rovinách, na kterých váš problém existuje a na kterých vaše vědomí svojí existencí zatěžuje (a tím blokuje vaši životní/tvůrčí sílu pro tvoření nezatíženého života). Součástí řešení je i doporučení konkrétní změny v dosavadním jednání, které může směřovat k vyvážení a vyrovnání vztahu (a tedy i k jeho transformaci) a/nebo k vzájemně férovému ukončení a/nebo konečnému vyrovnání v daném vztahu.

9. Mentorink a koučink (psychická podpora a odborné vedení krok po kroku)

Na bázi osobního mentoringu a koučinku vám poskytnu psychickou podporu a osobní vedení procesem řešení, pěkně v klidu, krok po kroku. Tato služba se svých charakterem zaměřuje na to, jak můžete v duchu Zákonů Rovnováhy a v souladu s platnými právními předpisy regulujících mezilidské vztahy sami aktivně pod mým odborným vedením a s účelnou odbornou podporou řešit svoje vzniklé právní problémy či spory ve svých vztazích, nebo je včas eliminovat, anebo předcházet jejich opakovanému tvoření ve vašem životě.

10. Management procesu

Tato činnost se zaměřuje na to, aby celý proces řešení probíhal nejen v souladu s našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině životě), ale i v souladu se Zákony Rovnováhy (které řídí tvoření života a spouští i ukončují všechny děje probíhající v materiální rovině životě). Stará se o soulad praktického řešení i průběhu procesu z hlediska obou světů (viditelného i neviditelného), tj. zajišťovat praktický soulad mezi výkonem nižší spravedlnosti (která se řídí lidskými zákony) s tou vyšší spravedlností (která je řízena Zákony Rovnováhy).

V rámci této podpory se starám především o zajištění souladu řešení se Zákony Rovnováhy (jež řídí tvoření života a spouští i ukončují se všechny děje probíhající v materiální rovině životě) a našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině životě). Pomohu vám také s vedením celého procesu řešení tak, aby probíhal co nejefektivněji při respektování průběhu tvořeného životem (jež se tvoří na duchovní rovině a skrze duševní rovinu se přenáší do hmotné roviny), férově a s účelným využitím takových služeb, které jsou žádoucí pro celistvé a komplexní vyřešení vašeho problému dle konkrétního rozsahu a dosahu jeho existence ve vašem systému Vědomí, potažmo v životě.

Součástí této služby je i dohled nad tím, aby praktické řešení probíhalo v rámci takového postupu, přístupu a s pomocí takových prostředků a odborných služeb, které jsou adekvátní a přiměřené (a tedy účinné.) A také hlídání celkové hospodárnosti procesu a jeho zacílení (zejména z hlediska rozsahu a hloubky, v jaké si budete přát svůj problém vyřešit, resp. jeho vzniku či opakování předejít). 

11. Jednání mezi účastníky vztahu

Tato činnost spočívá ve vedení ústní či písemné komunikace ve vztahu k dotčeným účastníkům a dále v osobních setkáních domluvených s druhým účastníkem či ostatními účastníky vztahu, jež jsou vedena v rámci konkrétně dohodnutého záměru. Tato činnost může zahrnovat také sepsání zápisu o výsledku z jednání či následné písemné shrnutí výsledku jednání prostřednictvím e-mailu (vč. uvedení jakého konkrétního konsensu bylo dosaženo, anebo v případě nedosažení konsensu uvedení, co konkrétně brání jeho dosažení), dále informování o stavu v jednání a sdělování informací k věci či průběhu procesu řešení a jiné s jednáním související činnosti. Písemné i osobní jednání se účtuje za plnou cenu, dosáhne-li jeho délka 60 minut (1 hod). Kratší jednání se účtují min. po 15 minutách.  Nad rámec ceny za tato jednání se kompenzuje i čas spojený s cestováním do místa jednání a vynaložené náklady mimo území Prahy (viz náhrada nákladů).

12. Vyjednání a stvrzení individualizované dohody mezi spřízněnými osobami

Dotýká-li se řešení konkrétní situace či problému více osob najednou, jež jsou vůči sobě v užším či bližším (spřízněném) vztahu (např. se jedná o rodinné příslušníky partnery, přátele či spolupracovníky atd.) a mají-li společný zájem či shodný záměr vyřešit danou situaci či problém společně pod vedením či s podporou jednoho odborníka, ale nemohou, popř. nechtějí se procesu řešení plnohodnotně osobně účastnit a/nebo se na něm finančně rovnocenně podílet, poskytuji v těchto případech činnost zaměřenou na vyjednání vícestranné individualizované písemné dohody mezi více účastníky vztahu, která mezi nimi vzájemně upraví konkrétní podmínky jejich účasti v procesu řešení včetně jeho financování. Tato činnost zahrnuje i formulaci a sepsání právně závazného návrhu dohody (ve složitějších případech), popř. písemné shrnutí ujednaného obsahu dohody (konsensu) do e-mailu (v jednodušších případech). 

13. Sporná agenda a smírčí a mimosoudní jednání

V případě, kdy to bude vhodné a vyplyne to případně z vůle ostatních dotčených účastníků, vám poskytnu profesionální pomoc se smírčím jednáním, resp. s mimosoudním řešením vaší situace.  která může zahrnovat zejména

– kontaktování a oslovení konkrétní osoby či osob ke smírčímu řešení sporu či mimosoudnímu jednání ve věci,
– přípravu na smírčí proces včetně úkonů zaměřených na uvolnění napětí či zablokované komunikace ve vztahu,
– zajištění přerušení zákonné promlčecí lhůty v případě hrozícího promlčení nebo přerušení již zahájeného soudního či arbitrážního nebo mediačního řízení,
– ústní či písemnou komunikaci v dané věci,
– vyjasňování sporných či nejasných otázek bránících dosažení dohody, popř. zajištění nezávislého odborného posudku či stanoviska, navržení,
– činnost spojená s nalezením a navržením konkrétního řešení situace, které může vést k vyřešení či dořešení vzniklé situace, problému či sporu, včetně vzniklých následků a právních dopadů, které vyžaduje férové vyrovnání ve vztahu,
– praktické vyjednávání konkrétního smírného řešení mezi všemi dotčenými účastníky včetně klíčových podmínek pro budoucí uzavření právně závazné dohody o vyrovnání či narovnání daného vztahu,
– ostatní praktické úkony spojené s mimosoudním vyřešením sporu či smírném dořešení dané záležitosti.

V případě, kdy to bude nutné či žádoucí, poskytnu vám po mém předchozím uvážení právní pomoc spojenou s právním zastupováním v soudním či arbitrážním řízení, anebo vás přesměruji na jiného vhodného specialistu.

14. Komplexní pomoc při uzavírání, změně a ukončování nejrůznějších smluvních a závazkových vztahů, transakcí a obchodů v rámci civilního práva (tzv. smluvní agenda)

Tato činnost zahrnuje komplexní právní podporu a pomoc s tvořením návrhu dohod, smluv, právně závazných zápisů z jednání, jednostranných prohlášení, obchodních podmínek či jakýchkoliv jiných právních úkonů, jež může zahrnovat v rámci procesu uzavírání nejrůznějších smluvních (závazkových) vztahů právně regulovaných zejména občanským zákoníkem zejména tyto činnosti:

– předchozí zmapování aktuální situace ve vztahu mezi účastníky z hlediska jejich očekávání, představ, potřeb, priorit a reálných možností a jednání s účastníky (osobní či skrze prostředky dálkového přenosu),
– stvoření návrhu, konkrétního návrhu jednotivých bodů dohody a formulace konkrétních ujednání, jejich korekturu a připomínkování,
– posouzení jejich vyváženosti (přiměřenosti a férovosti) a souladu či nesouladu s platnými právními předpisy a Zákony rovnováhy,
– pomoc s vyjednáváním konkrétního obsahu dohody, smlouvy či jiného právního úkonu
– odborný sepis vyjednané dohody či dosaženého konsensu do právně závazné či vykonatelné formy pro podpis 
 

15. Zajištění vybrané doplňkové služby zaměřené na právní jistotu a její posílení

Tato činnost zahrnuje zajištění zejména těchto doplňkových služeb souvisejících s právní jistotou a jejím posílením:

 • ověření podpisů notářem či jejich pravosti advokátem na uzavřené smlouvě
 • ověřování kopií notářem,
 • zajištění sepsání notářského zápisu u vybraného notáře 
 • zajištění výpisů z evidencí obchodního rejstříku, katastru nemovitostí
 • zajištění konverze dokumentů
 • zajištění advokátní nebo notářské úschovy
 • zajištění nezávislého znaleckého stanoviska nebo posudku

Nad rámec mojí činnosti účtované podle mého času, který vynaložím na zajištění poskytnutí vybrané doplňkové služby či služeb se hradí i poplatek či odměna příslušného poskytovatele za poskytnuté dané doplňkové služby (tzv. nutný výdaj na poskytnutí doplňkové služby).

16. Zajištění sepsání dohody či jiného právního úkonu v přímo právně vykonatelné formě (ve formě exekučního titulu)

Tato činnost zahrnuje pomoc se zajištěním uzavření dohody či sepisu jiného právně závazného právního úkonu v přímo vykonatelné formě (ve formě exekučního titulu), a to zejména v notářském zápisu s přímou vykonatelností, popř. ve formě dohody schválené soudem. Tato činnost zahrnuje zejména 
– výběr vhodného notáře či jiného úřadu či povolaného orgánu a navázání komunikace s příslušnou osobou,
– dohodnutí zpracování příslušného notářského zápisu včetně ceny a termínu pro podpis,
– předchozí zajištění platby či zálohy pro objednání zpracování notářského zápisu,
– zajištění předání adekvátního zadání a podkladů pro sepsání notářského zápisu,
– dohled nad řádným dodáním notářského zápisu bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,
– vyplacení ceny za sepsaný notářský zápis a jeho dodání v dohodnutém počtu stejnopisů.

17. Dohled nad řádným splněním uzavřené dohody či smlouvy včetně případného řešení jejího dobrovolného splnění

Tato činnost zahrnuje dohled nad řádným plněním či splněním uzavřené smlouvy či dohody a úkony směřující k případné nápravě či k jejímu řádnému splnění.

18. Zajištění poskytnutí konkrétní služby či jakékoliv jiné odborné pomoci externím specialistou či klientem vybraným poskytovatelem služby

Tato činnost zahrnuje činnost spojenou se smluvním zajištěním poskytnutí konkrétní vybrané služby jiným specialistou či klientem vybraným poskytovatelem služby pod vlastní právní odpovědností tohoto odborníka, a to v rámci předem dohodnutých, jinak v rámci na trhu obvyklých či regulovaných cen a dodavatelských podmínek. Tato činnost zahrnuje i dohled nad skutečným poskytnutím dohodnuté služby, popř. služeb a případné řešení zjevných vad a nedostatků spojených s poskytnutím této služby či služeb.

Tato činnost zahrnuje zejména tyto úkony:

 • nalezení konkrétního vhodného specialisty, který objednané služby pod svojí odpovědností poskytne při dodržení ujednaných cenových relací a/nebo kontaktování a následná komunikace s poskytovatelem služby vybraným klientem či všemi dotčenými účastníky,
 • písemnou formulaci zadání (zakázky) pro vybraného poskytovatele dané služby či služeb s vyjasněním, jak služby či konkrétní její výstup má být předmětem dodávky,
 • možnost porovnání konkrétní nabídky poptáním shodné služby u jiných odborníků a nezávislé doporučení nejvhodnějšího odborníka pro výběr klientovi, jenž splňuje předem daná či odsouhlasená kritéria a je pojištěný na výkon činnosti;
 • dohled nad poskytováním/čerpáním služeb daného specialisty, aby jejich poskytování, vyúčtování a placení probíhalo v souladu s uzavřenými smluvními podmínkami;
 • dohled nad řádným poskytnutím odborné služby vybraným specialistou bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,
 • předchozí zajištění platby od klienta a vyplácení dohodnuté odměny specialistovi;
 • řešení případné reklamace týkající se dodané služby
19. Zajištění administrativně-technické podpory v rámci procesu řešení

Činnost spočívající v zajištění administrativně-technické podpory zahrnuje zejména domlouvání konkrétní termínů pro jednání či plnění konkrétních úkonů se všemi dotčenými účastníky, zajišťování vhodných prostor pro jednání na neutrální půdě, zajištění technické podpory spočívající v tisku, kopírování, scanování, kompletování dokumentů, archivování elektronických souborů a jejich zasílání dotčeným osobám, zajištění úschovy originálních dokumentů po dobu řešení a jejich elektronizaci, doručování poštou. Pokud není výslovně ujednáno jinak, cena za tuto činnost se účtuje fixním procentem z ceny za poskytnutý právní servis s minimální a max. hranicí pevné částky:

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 100.000 Kč, činí toto procento: 10 %, minimálně se za tuto činnost účtuje částka 2.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 500.000 Kč, činí toto procento: 5 %, minimálně se však účtuje částka 4.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí do 1,000.000 Kč, činí toto procento: 2 %, minimálně se však účtuje částka 6.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí více jak 1,000.000 Kč, činí toto procento: 1 %, minimálně se však účtuje částka 10.000 Kč.

20. Harmonizační činnost zaměřená na přenastavení vlastního systému, resp. interního systému ve firmách do souladu se Zákony Rovnováhy a případně i platnými zákony

Tato činnost zahrnuje podporu a vedení při činění změn směřujících k vyvážení (harmonizaci) vlastního systému a vyladění a napravení vztahu ke svému Životu/sobě sama a následně i činnost související s harmonizací (vyvážením) odvinutých soukromých rodinných či partnerských vztahů, ve kterých se vám projevují opakovaně stejné či podobné obtíže a problémy.

U firem či vícečlenných společenství lze v rámci této činnosti harmonizovat jak vztahy interní (vůči zaměstnancům, kolegům a spolupracovníkům), tak vztahy externí (vůči zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům či smluvním partnerům, subdodavatelům atd.). Tato činnost spojená s harmonizací (vyvažováním) interního systému firmy či vícečlenného společenství zahrnuje zejména:

– diagnostiku a odhalování skryté nerovnováhy (dis harmonie) ve vztahu či vztazích (která je příčinou hmotného projevu nejrůznějších problémů, konfliktů, sporů, rozpadů a jiných následků a dopadů odvinutých z disharmonických/nevyvážených vztahů, nezdravých duševních postojů, neživotaschopných návyků a nepřiměřeného či neadekvátního přístupu a jednání)
– pomoc s přenastavením interního systému (přístupu, postoje a na to navazujících procesů, postupů a interních předpisů) do souladu se Zákony rovnováhy
– praktické zpracování příslušných právních či interních dokumentů, které budou promítat doporučené změny a budou respektovat platné právní předpisy, 
– právní pomoc se smluvním nastavením či přenastavením smluvních/závazkových vztahů se zaměstnanci, externími spolupracovníky, zákazníky, dodavateli/subdodavateli atd.

Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládaný rozsah činnosti, požadavky na časovou kapacitu a předpokládané trvání či perspektivnost vzájemné spolupráce a počet osob, které se harmonizačních procesů budou účastnit.

21. Harmonizační setkání či pobyt

Tato činnost zahrnuje osobní účast na setkání včetně jeho organizace ve formě intenzivního jednodenního či vícedenního pobytu buď v prostředí klienta, anebo na jiném vhodném místě v případě účasti více osob dle dohody, jehož záměrem je hlubší vzájemné seznámení, příprava na harmonizaci vztahu, popř. vztahů, popř. vedení nezávazné společné diskuse či debaty o konkrétních možnostech řešení (brainstorming).  Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládané náklady spojené s organizací a zajištěním domluveného setkání či pobytu včetně dopravy, stravy a ubytování a doplňkového programu.

22. Projekt řešení na míru včetně rozpočtové kalkulace

Tato činnost spočívající v písemném vypracování tzv. „projektu řešení na míru“ slouží primárně jako výchozí podklad pro rozhodnutí klienta, zda chce do řešení svého právního problému, sporu či právního řešení jeho záležitosti investovat, popř. aby si ujasnil, v jakém rozsahu chce do svého procesu řešení investovat. Projekt může posloužit i jako strategický plán pro následnou praktickou realizaci, nicméně je potřeba tento plán upravit či aktualizovat s ohledem reálný stav a skutečný vývoj. Tato činnost se poskytuje jen k písemné objednávce a nespadá do standardní činnosti. Lze ji doporučit zejména pro řešení nejasných, komplikovaných, větších případů, u nichž je třeba na straně klienta předem schvalovat rozpočet či investici do řešení.  Tato činnost zahrnuje zejména:

– komplexní ujasnění aktuální situace klienta včetně vyjasnění skutečného rozměru a dosahu existence jeho problému na všech třech rovinách Života včetně jeho vnitřních očekávání, omezení, limitů a přání.

– písemné doporučení konkrétního způsobu řešení s návrhem vhodných či doporučeníhodných činností, které celistvé vyřešení dané situace či problému může vyžadovat a které mohu v rámci svého servisu zajistit,

– konkrétní kalkulaci rozpočtové ceny pro komplexní právní řešení na míru, která bude zohledňovat jednak návrh cenového rozpočtu pro jednotlivé činnosti spadající do mého servisu a dále cenovou kalkulaci předpokládaných externích nákladů (nutné poplatky a jiné výdaje.

Konkrétní cena či rozpočet za zpracování projektu řešení na míru se ujednává individuálně podle konkrétního případu a lze ji stanovit i s ohledem na danou hodnotu věci či případu v duchu advokátního tarifu, který upravuje mimosmluvní odměnu advokáta za poskytování právních služeb.

Standardní ceník a hlavní principy mého právního servisu

Pokud vás zajímá, kolik za můj právní servis zaplatíte a jak si můžete přizpůsobit právní servisu na svoji míru, tak se můžete obeznámit s mým standardním ceníkem a dalšími informacemi ohledně poskytování právního servisu (se kterými doporučuji se obeznámit před tím, než mne kontaktujete).