Ceník, hlavní principy a postup pro zahájení & poskytování/čerpání mého právního servisu 

1. Hlavní principy pro zahájení & následné poskytování/čerpání právního servisu

Prosím, seznamte se s těmito informacemi seznamte před tím, než se ke mně objednáte na úvodní konzultaci.

A. KOLIK ZA MŮJ PRÁVNÍ SERVIS ZAPLATÍTE?

Pokud nebude mezi námi předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji činnost nabízenou v rámci komplexního právního servisu, která bude k vaší objednávce zahájena nebo poskytnuta v souvislosti s řešením vašeho problému, situace či právní záležitosti, mi zaplatíte (jako vyvážení mojí životní síly vložené do vašeho Života) cenu ve výši 3.000 Kč/hod (tzv. časová odměna). Poskytování/čerpání servisu standardně účtuji po hodinách. V případě, kdy je to pro klienta výhodnější, účtuji poskytnutý servis po čtvrthodinách, tj. za každou započatou čtvrthodinu účtuji 750 Kč. Nejsem plátcem DPH. 

Tato hodinová sazba v sobě zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s poskytováním mého servisu a nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch v rámci řešení vaší záležitosti (jako jsou např. úřední poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, náklady na výrobu dokumentů pro podpis, poštovné, výdaje na poskytnutí služeb notářem a jinými odborníky atd.).

Pro standardizované, jednodušší a právně nekomplikované případy lze dohodnout v případě hodného zřetele jinou formu odměňování postavenou na bázi předem dohodnuté pevné ceny za každý úkon (odvinuté od advokátního tarifu), která bude hrazena před poskytnutím každého jednotlivého úkonu (tzv. úkonová cena).

Naopak pro složitější, komplikované či komplexní případy, anebo pro dlouhodobou či opakující se spolupráci lze domluvit i jiný způsob odměňování postavený na bázi individuálně domluvené hodinové sazby s pravidelnou měsíční platbou odměny po dobu sjednanou s ohledem na konkrétní případ a předpokládaný rozsah mojí činnosti (tzv. měsíční paušální odměna).

Nebude-li domluveno výslovně písemně jinak, příslušná hodinová sazba v sobě zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s poskytováním mého servisu a nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch v rámci řešení vaší záležitosti (úřední poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, poštovné, výdaje na poskytnutí služeb notářem a jinými odborníky atd.).

V případě poskytování servisu ve formě písemného úkonu (dopisu, výzvy, smlouvy atd.) účtuji vedle odměny i minimální paušální poplatek 300 Kč, který kryje moje náklady spojené s výrobou a zasláním písemného dokumentu e-mailem a poštou v rámci ČR. Poštovné za zaslání zásilky mimo ČR se účtuje ve výši poštovného.

V případě tisku, kopírování a scanování dokumentů a listin do spisu účtuji 10 Kč/stránku. Tomuto výdaji můžete předejít tím, že mi dokumenty zašlete e-mailem, ideálně buď ve Wordovském souboru (pokud mají být mnou jakkoliv editovány), anebo v souboru pdf (pokud jde o kopie a scany. 

V případě, kdy cestuji na osobní jednání s úřady, nebo s osobou či osobami dotčenými vaším problémem, nebo jejich zástupci, anebo za vámi mimo centrum Prahy, účtuji vedle smluvní odměny také svůj cestováním promeškaný čas, a to ve výši 500 Kč/za každých 30 min cesty. Náhradu cestovních výdajů účtuji podle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné za PID po Praze neúčtuji.

V případě, kdy cestuji na osobní jednání s úřady, nebo s osobou či osobami dotčenými vaším problémem, nebo jejich zástupci, anebo za vámi mimo centrum Prahy, účtuji vedle mojí odměny také můj čas promeškaný cestováním, a to ve výši 250 Kč/za každých započatých 15 min cesty.

Před zahájením poskytování servisu je zpravidla nutné zaplatit dohodnutou cenu předem na účet, popř. uhradit zálohu kryjící objednaný úkon, resp. předjednanou cenu a náklady spojené s poskytnutím objednané služby určenou předběžně buď podle domluveného času (platí zejména u konzultací a jednání), anebo podle domluveného konkrétního výstupu mojí činnosti (z hlediska jeho záběru, obsahu, rozsahu a formy zpracování a dodání).

Podmínky a cena za poskytování servisu se tedy vždy ujednává před jeho zahájením s tím, že v průběhu jeho poskytování lze případně podmínky dohodnout a přenastavit tak, aby oboustranně respektovaly princip rovnováhy a cena za poskytování servisu kryla moji investici času a energie do řešení (a zachovala se tak moje osobní motivace na řešení vašeho problému či záležitosti spolupracovat).

B. MŮŽETE SI PŘIZPŮSOBIT POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO SERVISU NA SVOJI MÍRU?

Jednoznačně ano, ale má to své omezení a hranice. Předně si můžete zvolit, v jakém konkrétním rozsahu chcete ode mne při řešení svojí situace (záležitosti) pomoci a které z nabízených činností chcete poskytnout. Můžete si tedy (i přes moje osobní doporučení) zvolit poskytnutí servisu jen v určitém rozsahu (tj. komplexní řešení omezit či zúžit o určité doporučené kroky či úkony a s ním spojené moje činnosti) s tím, že v takovém případě vás seznámím s možnými dopady a následky na celkový efekt a reálný efekt procesu

c. CO SE STANE, KDYŽ POSKYTOVÁNÍ MÉHO SERVISU NEBUDE ADEKVÁTNĚ VYVÁŽENO VAŠÍ ÚHRADOU?

Pokud nebude poskytování mého servisu adekvátně kryto úhradou faktury a/nebo složením finanční zálohy v hotovostimám právo poskytování servisu nezahájit a/nebo jeho poskytování přerušit.

V případě prodlení s úhradou faktury delším jak 7 dnů automaticky odložím zahájení poskytování servisu, resp. přeruším jeho poskytování.

Pokud nedojde k úhradě ani v dodatečném stanoveném termínu 7 dnů, naši spolupráci, potažmo poskytování servisu bez dalšího ukončím a vystavím vám konečné vyúčtování mého servisu k finančnímu vyrovnání.

Standardní ceník 

Tento zveřejněný standardní ceník platí, pokud není v konkrétním individuálním případě písemně dohodnuto pro úhradu jinak.

Standardní hodinová sazba platná pro poskytování/čerpání komplexního právního servisu:

Pokud nebude mezi námi předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji činnost nabízenou v rámci komplexního právního servisu, která bude k vaší objednávce zahájena nebo poskytnuta v souvislosti s řešením vašeho právního problému, sporu či jiné obtíže prožívané ve vašem vztahu či vztazích, anebo jiné vaší právní záležitosti, mi zaplatíte (jako vyvážení mojí životní síly vložené do vašeho Života) cenu ve výši 3.000 Kč/hod (tzv. časová odměna).

Poskytování/čerpání právního servisu standardně účtuji po hodinách. V případě, kdy je to pro klienta výhodnější, účtuji poskytnutý servis po čtvrthodinách s tím, že za každou započatou čtvrthodinu účtuji 750 Kč. 

Tato hodinová sazba v sobě zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s poskytováním mého servisu a nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch v rámci řešení vaší záležitosti (jako jsou např. úřední poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, náklady na výrobu dokumentů pro podpis, poštovné, výdaje na poskytnutí služeb notářem a jinými odborníky atd.).

Nejsem plátcem DPH. 

3000 Kč/za hod servisu

750 Kč/za každých započatých 15 minut servisu

Paušální náhrada nákladů spojených s výrobou písemného úkonu a jeho zasláním e-mailem a poštou v rámci ČR:

Tato paušální náhrada kryje moje náklady spojené s výrobou a zasláním písemného dokumentu e-mailem a/nebo poštou v rámci ČR. Poštovné za zaslání zásilky mimo ČR se účtuje ve výši poštovného.

300 Kč/úkon

Paušální náhrada nákladů spojených s tiskem, kopírováním či scanováním dokumentu do spisu:

Tato paušální náhrada kryje moje náklady spojené s tiskem, kopírováním či scanováním dokumentu do spisu.

10 Kč/stránka

Náhrada cestovních výdajů:

Náhradu cestovních výdajů účtuji v případě cestování autem (zpravidla mimo centrum Prahy) podle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km.  Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

4 Kč/km

Náhrada promeškaného času cestováním:

V případě, kdy cestuji na osobní jednání s úřady, nebo s osobou či osobami dotčenými vaším problémem, nebo jejich zástupci, anebo za vámi mimo centrum Prahy, účtuji vedle mojí odměny také můj čas promeškaný cestováním, a to ve výši 250 Kč/za každých započatých 15 min cesty.

250 Kč/za každých započatých 15 min cesty

Zajištění administrativně-technické podpory

Činnost spočívající v zajištění administrativně-technické podpory zahrnuje zejména domlouvání konkrétní termínů pro jednání či plnění konkrétních úkonů se všemi dotčenými účastníky, zajišťování vhodných prostor pro jednání na neutrální půdě, zajištění technické podpory spočívající v tisku, kopírování, scanování, kompletování dokumentů, archivování elektronických souborů a jejich zasílání dotčeným osobám, zajištění úschovy originálních dokumentů po dobu řešení a jejich elektronizaci, doručování poštou. Pokud není výslovně ujednáno jinak, cena za tuto činnost se účtuje fixním procentem z ceny za poskytnutý právní servis s minimální a max. hranicí pevné částky:

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 100.000 Kč, činí toto procento: 10 %, minimálně se za tuto činnost účtuje částka 2.000 Kč.
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 500.000 Kč, činí toto procento: 5 %, minimálně se však účtuje částka 4.000 Kč.
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí do 1,000.000 Kč, činí toto procento: 2 %, minimálně se však účtuje částka 6.000 Kč.
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí více jak 1,000.000 Kč, činí toto procento: 1 %, minimálně se však účtuje částka 10.000 Kč.
 

min od 2.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 5 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

 V případě jednorázového zakoupení balíčku 5-ti hodin mojí časové kapacity za 14.000 Kč, zaplatíte za hodinu mého servisu zvýhodněnou cenu 2.800 Kč/hod. 

14.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 10 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

 V případě jednorázového zakoupení balíčku 10 hodin mojí časové kapacity za 25.000 Kč, zaplatíte za hodinu mého servisu zvýhodněnou cenu 2.500 Kč/hod.

25.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 20 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

V případě jednorázového zakoupení balíčku 20 hodin mojí časové kapacity za 46.000 Kč, zaplatíte za hodinu mého servisu zvýhodněnou cenu 2.300 Kč/hod.

46.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 30 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

V případě jednorázového zakoupení balíčku 30 hodin mojí časové kapacity za 60.000 Kč, zaplatíte za hodinu mého servisu zvýhodněnou cenu 2.300 Kč/hod.

60.000 Kč

Zakoupení balíčku v rozsahu 40 hodin mojí časové kapacity (předplacení právního servisu):

V případě jednorázového zakoupení balíčku 40 hodin mojí časové kapacity za 76.000 Kč, zaplatíte za hodinu sevisu zvýhodněnou cenu 1.900 Kč/hod. 

76.000 Kč

3. Hlavní kroky, ve kterých zpravidla probíhá zahájení a poskytování mého právního servisu

1. Úvodní kontakt

Úvodní kontakt probíhá, pokud se ještě osobně neznáme a chcete-li si ujasnit, zda-li se chcete ke mně objednat na konzultaci. Zpravidla probíhá úvodní kontakt telefonicky + 420 60703129 a trvá max. do 15 minut.

Pro tyto úvodní hovory je nevhodnější mi volat v tomto čase: mezi 8 a 10 hodin ráno, anebo mezi 12 a 13 hod, anebo 15 a 17 hodinou. Pokud vám telefon nezvednu, pak nemohu. Pošlete mi, prosím, v takovém případě na telefon sms s krátkou zprávou, co potřebujete, a já se vám, co nejdříve budu moci, ozvu.

Nově plánuji možnost se osobně potkat na mnou pořádaných akcích (debatách), na které se můžete dostavit a kde se můžeme osobně setkat. Budu je zveřejňovat na svém profilu na Facebooku (Daniela Šenarová).

2. OBJEDNÁNÍ ÚVODNÍ KONZULTACE A JEJÍ ZAPLACENÍ

Objednání úvodní konzultace probíhá e-mailem na office@senarova-daniela.cz, nebo telefonicky na tel + 420 603703129 s následným zasláním e-mailu o potvrzení objednávky s mými platebními údaji pro úhradu ceny za úvodní konzultaci, popř. za vybraný balíček.

Úvodní konzultace standardně stojí 3.000 Kč/hod a zahrnuje max. 60 minut čistého času. Každých dalších započatých 15 minut účtuji sazbou 750 Kč.

V případě, že budete chtít co nejrychleji uspíšit proce řešení vašeho problému (zvlášť protože jste v akutní právní situaci), lze úvodní konzultaci spojit či provázat s dalšími navazujícími úkony jako je komplexní diagnostika nebo osobní jednání za účasti více osob atd.

V takovém případě doporučuji zakoupit rovnou balíček mojí časové kapacity (podle předpokládaného rozsahu mojí činnosti, na které se spolu domluvíme), i proto, že je pro vás cenově výhodnější.

Vzhledem k EET vztahujícímu pro platby v hotovosti, se cena hradí pouze bezhotovostním převodem na můj účet. Nejpozději do 14 dnů od zaplacení vám bude e-mailem zaslána faktura na úhradu ve formě daňového dokladu (pdf).

Po úhradě ceny budete e-mailem informováni o úhradě a budou vám současně navrženy tři nejbližší možné termíny pro úvodní konzultaci. V případě, že vám žádný z navržených termínů nebude vyhovovat, bude s vámi domluven takový, který vám bude vyhovovat. Současně se sjedná způsob poskytnutí konzultace (zda-li bude poskytnuta osobně, telefonicky či on-line), popř. zda-li bude z časových důvodů či z důvodu hospodárnosti procesu spojena či provázána s jiným úkonem či úkony mých služeb.

3. UKUTEČNĚNÍ ÚVODNÍ KONZULTACE

V rámci úvodní konzultace mne seznámíte se svým problémem, sporem, situací, jež vás tíží, anebo záležitostí, v rámci které byste se rádi vyhnuli budoucím problémům a sporům.

Vyjasníme si Vaše priority, možnosti a akutnost, abych měla jasno, jak mohu celkově nastavit či přizpůsobit svůj právní servis na vaši míru a moje činnost byla smysluplná a účelná.

Tato úvodní konzultace může proběhnout nejen osobně, ale i telefonicky nebo on-line, podle toho, jak se spolu domluvíme.

4. KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA PROBLÉMU, SITUACE A VZTAHŮ Z POHLEDU ROVNOVÁHY A SOULADU SE ZÁKONY ROVNOVÁHY (PŘÍPRAVA PRO ODBORNÝ POSTUP ŘEŠENÍ)

Po úvodním seznámení navazuje komplexní diagnostika z pohledu rovnováhy a souladu se Zákony Rovnováhy se záměrem objasnit vám neviditelnou duchovní podstatu vašeho problému a dále zjistit konkrétní důvod existence vašeho problému ve vaše životě (skrytou duševní příčinu). 

Tato diagnostika může probíhat podle situace již v rámci úvodní konzultace, případně v rámci další navazující konzultace (pro kterou platí stejný postup jako pro úvodní konzultaci), popř. ve spojení s právní analýzou, která je klíčová pro rozkrytí a řešení problému v rovině materiální, na které se problém projevuje a zmaterializoval.

Mimopražským klientům, anebo klientům, kteří projeví zájem o efektivní postup, nabízím možnost intenzivního půldenního, celodenního či vícedenního intenzivního osobního setkání v Praze nebo v místě jejich zázemí, anebo na jiném vhodném místě, na kterém se společně domluvíme.

V případě, kdy za vámi pojedu, mi zaplatíte kromě ceny za můj servis i náklady spojené s cestováním a ubytováním včetně promeškaného času, pokud nebude domluveno výslovně jinak.

5. SDĚLENÍ KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU DIAGNOSTIKY

Diagnostika směřuje k zevrubnému prozkoumání a vyjasnění vašeho problému z hlediska jeho rozsahu a hloubky, a to jak z pohledu Zákonů rovnováhy, tak i z pohledu platného práva a našich platných zákonů (abych mohla v návaznosti na tuto komplexní diagnostiku a analýzu doporučit konkrétní harmonizační řešení na míru).

V rámci prevence tvoření problému či v rámci předcházení jeho opakovaného prožívání a/nebo jeho hmotného projevu se zaměřuji na to, jak se jeho stvoření ve vztahu či vztazích vyhnout podle Zákonů Rovnováhy.

V rámci předcházení opakovaného prožívání problému se zaměřuji na to, jak stvořený problém (který se zatím na hmotné rovině neprojevil, ale je již vytvořený a díky jeho prožívání je v přenosu do hmotné roviny Života) co nejúčinněji eliminovat na duchovní rovině a duševní rovině, kde existuje, a to podle Zákonů Rovnováhy, optimálně v rámci mediace nebo propojeného či sdíleného řešení se všemi dotčenými účastníky.

V rámci celistvého řešení již projeveného problému se zaměřuji na to, jak daný problém, který se již reálně projevil, vyřešit komplexně najednou na všech rovinách, na kterých existuje. K tomu využívám zejména znalostí fungování lidské psychiky, Zákonů Rovnováhy, tak umění mediace, jakož i právních znalostí a zkušeností.

V návaznosti na své zjištění vám sdělím závěr mojí diagnostiky (tj. v jakém rozsahu a intenzitě existuje váš problém v systému Vědomí/Života a jaké zátěže či bloky jsem v něm zjistila). 

6. NALEZENÍ A DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO HARMONIZAČNÍHO ŘEŠENÍ NA MÍRU A JEHO SDĚLENÍ VE FORMĚ NA KTERÉ SE SPOLU DOMLUVÍME

Jakmile si ujasníme skutečný rozsah a intenzitu Vašeho problému včetně vaší konkrétní situace, potřeb a cíle, ke kterému byste s mojí odbornou pomocí či podporou rádi došli či dospěli, navrhnu vám konkrétní harmonizační řešení na míru a nastíním vám další postup jeho praktické realizace (plán řešení).

V této fázi řešení máte možnost přizpůsobit si můj následný servis na svoji míru tím, že si vyberete z mojí e-mailem zaslané nabídky servisů takový servis, který bude nejvíce odpovídat vašim prioritám, reálným možnostem a schopnostem, které můžete při realizaci svého řešení pod mým vedením uplatnit.

Před tím, než dojde k zahájení praktického řešení vašeho problému, resp. k praktickému řešení prevence jeho stvoření nebo řešení předcházení jeho hmotného projevu či opakovaného vzniku si domluvíme jasné cenové a platební podmínky pro celý další proces řešení, které si mezi sebou stvrdíme v menších případech e-mailem a ve větších případech či pro dlouhodobou spolupráci uzavřením písemné smlouvy.

7. ZAHÁJENÍ PRAKTICKÉHO ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU A/NEBO ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ JEHO STVOŘENÍ

Poté, co si domluvíme jasné podmínky pro vzájemnou spolupráci na řešení vašeho problému, sporu či jiné právní záležitosti a vyjasníme si v jakém rozsahu budete chtít svůj rozkrytý problém prakticky na materiální rovině dořešit či jeho vzniku předejít, se pustíme společně do procesu praktické realizace řešení, a to za podmínek, které jsme si pro toto řešení domluvili. 

Samotný průběh procesu řešení probíhá v souladu s tím, jak se k řešení svého problému či předcházení jeho vzniku osobně stavíte, a dále v souladu s tím, jak se celý proces řešení odvíjí přirozeně skrze postoje a jednání všech ostatních účastníků procesu, jejich zástupců a zmocněnců.

8. ObDOBNÝ POSTUP PLATÍ I PRO ŘEŠENÍ právních SITUACÍ A ZÁLEŽITOSTÍ ve vztazích, VE KTERÝCH SLEDUJETE ZÁMĚR PŘEDEJÍT STVOŘEnÍ ČI OPAKOVANÉMU projevu a prožívání PROBLÉMŮ, SPORŮ či jiných obtíží ve vašich současných či budoucích vztazích

Obdobné kroky platí i pro případ, kdy řešíte situaci nebo konkrétní záležitost, kdy vám nejde o řešení konkrétního problému, sporu či jiné obtíže v současném či budoucím vztahu, ale o prevenci jeho stvoření či opakovaného projevu a zažívání (což je zpravidla při vstupování, uzavírání, změně či ukončování konkrétního vztahu osobní, obchodní či majetkové povahy anebo v rámci jeho fungování).

9. PRO POSKYTOVÁnÍ PRÁVNÍHO SERVISU VE FORMĚ JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE ČI JEDNOTLIVÉHO ÚKONU ČI DÍLČÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ DO NABÍDKY MÉHO KOMPLEXNÍHO SERVISU, POSTAČÍ ZPRAVIDLA ZAPLATIT DOMLUVENOU ZÁLOHU KRYJÍCÍ MOJÍ ODMĚNU ZA DANOU ČINNOST, POPŘ. PŘEPOKLÁDANÉ VÝDAJE A POSKYTNOUT SOUČINNOST PRO NÁSLEDNÉ POSKYTNUTÍ DOHODNUTÉ ČINNOSTI.

V případě, že budete mít zájem o poskytnutí pouze o poskytnutí dílčí činnosti dle nabídky mého komplexního právního servisu (a nikoliv o komplexní řešení v souvislostech či poskytování servisu v rámci právního zastupování), postačí zpravidla pro zahájení poskytování právního servisu, abyste  uhradili domluvenou zálohu kryjící mojí odměnu a předpokládané výdaje za poskytnutí vybrané činnosti, popř. činnosti.   

)

Máte zájem o můj právní servis, který si můžete přizpůsobit na svoji míru?

V případě, že jste srozuměni s hlavními pricncipy, ceníkem a postupem pro poskytování/čerpání mého právního servisu, ráda vám poskytnu svoji pomoc, kterou vám uzpůsobím na vaši míru (tj. servis vám poskytnu v rozsahu, v jakém budete chtít s řešením své obtíže nebo jiné právní situace pomoci).