Moje specializace a nabídka služeb 

Nabízím tyto služby
holistického průvodce Spravedlností 

 

Působím jako holistický průvodce Spravedlností a specializuji se na holistické řešení sporů, rozporů, konfliktů a jiných vztahových obtíží a dis harmonií včetně prevence jejich tvoření či zmínění jejich hmotného projevu, které probíhá v duchu jednoty a rovnováhy a v souladu s Vyšší a Nižší Spravedlností (tj. v duchu tzv. Holistické Spravedlnosti“). V rámci této svojí specializace nabízím komplexní služby (Management spravedlivého procesu, Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti, Holistická ekoterapie, Důvěrná diplomacie, Zajištění mediace včetně přípravy na mediační proces a Zajištění právní či jiné odborné služby).

 

Management spravedlivého procesu

Záměr "Managementu spravedlivého procesu"

Záměrem této služby je vedení celého procesu řešení pro klienta v duchu existující jednoty a rovnováhy a v souladu s Vyšší a Nižší Spravedlností tak, aby:

a) tento „spravedlivý“ proces směřoval k uvolnění či odstranění bloku na úrovni Vědomí Celku (který se v dané vztahové situaci promítá a propisuje z Vědomí Celku a je příčinou projevu a prožívání daného problému/obtíží v životě klienta) a „harmonizaci vztahu klienta k Životu jako Celku“ (k čemuž dochází následkem dobrovolné „nápravy“ dis harmonického postoje a konání klienta ve vztahu k Životu jako Celku), anebo

b) aby tento „spravedlivý“ proces působil jako preventivní prostředek před dis harmonizací vztahu klienta k Životu jako Celku (k čemuž dochází vlivem neférového, nespravedlivého či jinak škodlivého jednání ve vztahu k sobě nebo druhým, tedy ve vztahu k Životu jako Celku).  

Součástí této služby je také vedení procesu řešení tak, aby probíhal bez neodůvodněných průtahů a odkladů a co nejefektivněji (tj. bez neúčelných kroků a tedy nákladů) při respektování přirozeného průběhu tvořeného životem, férově a s účelným využitím takových služeb, které jsou smysluplné, podpůrné a účelné pro konkrétní „spravedlivé (tj. férové, vyvažující a tedy harmonizující) vyřešení“ – vyústění daného sporu, problému či dané situace za aktivní účasti těch, kteří si ji stvořili   (aby mohlo dojít k harmonizaci vztahu člověka k Životu jako Celku a ke „kultivaci“ jeho smyslu pro spravedlnost, férovost a spravedlivé uspořádání  vztahů).

Co je "Management spravedlivého procesu"

Management spravedlivého procesu spočívá v činnosti holistického právníka a průvodce Spravedlností, který v rámci této služby pro klienta vede a v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti usměrňuje proces řešení dané situace či záležitosti a dohlíží nad tím, aby probíhal ve vztahu ke klientovi spravedlivě (tj. v duchu rovnováhy, férovosti a zákonnosti) a současně, aby praktické řešení probíhalo, pokud možno, co nejúčelněji, smírně a mimosoudně.

Hlavní principy a zásady spravedlivého procesu jsou shrnuty v Etickém Kodexu „Holistické Spravedlnosti“.

Co obnáší "Management spravedlivého procesu"

Služba „Management spravedlivého procesu“ spočívá v činnosti holistického právníka a průvodce Spravedlností zaměřené na zachování či udržení, anebo znovu nastolení rovnováhy, férovosti a zákonnosti, tj. spravedlivého uspořádání v daném vztahu či vztahové situaci (a tím i ve vztahu k Životu/Vědomí jako Celku, do kterého se toto uspořádání v mezilidském vztahu promítá).

Tato služba může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

a) Vedení spravedlivého procesu na bázi doporučování konkrétního přístupu, postupu a aktuálních kroků či konání, které budou směřovat k nastolení spravedlivého uspořádání daného vztahu (a tedy k obnovení Rovnováhy a Harmonie na úrovni Vědomí Celku).

b) Zajištění „neutrální půdy“ a vytvoření bezpečného prostoru pro věcná a závazná jednání účastníků.

c) Dohled nad celkovým průběhem procesu ovlivňovaném výkonem činnosti externích odborníků, a to zejména z hlediska, aby proces řešení probíhal s pomocí takového přístupu, postupu a takových vybraných odborných služeb, které jsou v dané situaci účelné, přiměřené a vhodné (a tedy pro vyřešení dané situace smysluplné) pro zachování či znovunastolení všestranné rovnováhy, férovosti, zákonnosti (tj. spravedlnosti) v daném vztahu či vztahové situaci.

d) Dohled nad řádným splněním uzavřené dohody či smlouvy včetně případného řešení jejího dobrovolného splnění.

Proč nabízím tuto službu

Každý člověk má právo na spravedlivý proces (tato právní zásada je primárně zakotvená v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod). Toto právo v praxi znamená, že „každý člověk má rovnocenné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu“.

Soudní řešení je řešením krajním a obnáší pro člověka (jako účastníka soudního procesu) nutnost přenechat či předat „spravedlivé“ vyřešení svého sporu či právní pře na jinou osobu = soudce.

Soudce nejen věcně spor rozhoduje, ale řídí i konkrétní průběh soudního procesu, pričemž účastníci řízení jsou v mnohém odkázáni na činnost soudce a svých odborných zástupců = advokátů. Člověk v rámci soudního procesu tedy vstupuje do role účastníka procesu, která od něho zpravidla vyžaduje a) odborné právní zastoupení advokátem a b) nutí ho jako „spolu-tvůrce daného sporu“, aby se podřídil autoritativnímu rozhodnutí o jeho vyřešení.

Lidem, kteří:

a) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

b) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno) a jsou připraveni zjednat „dobrovolně“ sami za sebe nápravu (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku),

nabízím tuto službu „Management spravedlivého procesu“.

Jsem totiž přesvědčena, že:

a) Mnozí lidé jsou již připraveni a schopni aktivně a dobrovolně „dematerializovat svoje výtvory a negativní dopady“ (jako jsou spory, právní pře a jiné dis harmonické vztahové situace), které stvořili skrze svoje vlastní nevyrovnané (dis harmonické) duševní postoje a nespravedlivé konání ve vztahu k Životu jako Celku (které se z této neviditelné úrovně vědomí propisují a promítají v jejich mezilidských vztazích na hmotné úrovni), a to tvůrčím, šetrným a harmonizačním/transformačním způsobem pro Celek (tj. v jednotném duchu existující rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a zákonnosti).

b) Mnozí lidé by se rádi vyhnuli „soudnímu způsobu řešení“, protože je pro ně nejen stresující, nepředvídatelné, zbytečně zdlouhavé a nákladné v případě prohry, ale i odevzdáním svojí síly a moci.

Hlavními důvody či faktory pro toto negativní prožívání jsou zejména tyto tři:

(i) situaci za lidi řeší a rozhodují odborníci a lidé tak často ztrácejí svůj osobní vliv na proces i výsledné řešení,

(ii) hlavní důraz a pozornost se klade v soudním řízení na „unesení důkazního břemene ohledně tvrzení účastníků“,

(iii) v míře svého „neúspěchu“ musí účastník nejen nést vlastní soudní náklady, ale také nahradit soudní výdaje protistraně (ačkoliv daný spor stvořila každá ze stran sporu rovnocenně působením svého dis harmonického postoje a konání proti Životu jako Celku a tento fakt je zastřen vlivem hodnocení účastníků sporu z pohledu role oběti a pachatele).

Kdy je vhodná tato služba

Tato služba je vhodná pro harmonické či harmonizující vyřešení mezilidských situací, které vyžadují „spravedlivé znovu nastolení, anebo preventivní nastavení poměrů ve vztahu“ (např. při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů, spoluprací, vyjednávání obchodů, finančních či majetkových transakcí atd.).

Tato služba je určena pro toho, kdo chce svoji konkrétní vztahovou situaci vyřešit za sebe sama spravedlivým (harmonizačním) způsobem na úrovni Vědomí/Životu jako Celku (nezávisle na jednání a chování protistrany), protože má osobní zájem:

a) uvolnit ve vztahu k sobě určitou zátěž/blok, jež se vůči němu promítá z  neprojevené úrovně Vědomí Celku a jež mu působí nejrůznější „dis harmonické“ projevy v jeho životě (které se projevují jako konkrétní problémy či obtíže v jeho vztazích), anebo

b) předcházet vzniku/stvoření tohoto bloku/zátěže v neprojevené úrovni Vědomí Celku (ze které se v případě stvoření tohoto bloku tato zátěž promítá, projevuje a propisuje do vztahů a prožívání života daného jednotlivce). Tento blok/zátěž nelze trvale odblokovat/odstranit/uvolnit terapeutickým „odblokem“ na úrovni systému vědomí Jednotlivce, pokud při něm nedochází k určité „nápravě“ ze strany jednotlivce (tj. k narovnání jeho postoje a konání daného člověka ve vztahu k Životu jako Celku v duchu existující jednoty a rovnováhy).

Tato služba „Management spravedlivého procesu“ je určena každému, kdo má zájem o „spravedlivý“ způsob či proces řešení svého sporu, právní pře či jiné vztahové situace, který vychází a je veden v duchu existující jednoty a rovnováhy. 

– Spravedlivé řešení vychází z Principu Jednoty a Rovnováhy (který propojuje a sjednocuje projevenou/materiální i neprojeveno/ nehmotnou rovinu vědomí do jednoho Celku) a  tím předchází vzniku budoucích problémů, sporů a jiných obtíží, které se tvoří v důsledku nesouladného, nespravedlivého, neférového či nevyváženého postoje a konání člověka ve vztahu k jinému člověku (a tedy k Životu jako Celku).

– Nespravedlivé řešení proti tomu vychází jen z jedné úrovně (polarity) vědomí, zpravidla z fyzické (materializované) úrovně vědomí a staví na poměřování, hodnocení a posuzování jednání jedné části Celku vůči druhé části Celku a jejich vnimání z pohledu „oběti“ a „pachatele“), aniž by bylo zohledněno, že obě protikladné části ve vztahu k sobě konají souladně v tom smyslu, že je spojuje je existující dis harmonie ve vědomí Celku, kterou každá za sebe sama svým postojem a konáním stvořila a projev tuto jejich dis harmonii zobrazuje.  Nespravedlivé řešení vychází z hodnocení či posuzování projevů z pohledu „Oběti“ a „Pachatele“, který štěpí jednotné vědomí do protikladných rolí.

Tato služba je vhodná pro toho, kdo má zájem o spravedlivý způsob řešení svojí konkrétní vztahové situace, tj. takový způsob, který vnese do řešení férovost, zákonnost, nadhled a soulad s Vyšší Spravedlností (která staví na osobní odpovědnosti každého za svoje vlastní rozhodnutí a činy a lidské vědomí sjednocuje a nehodnotí konkrétní projevy účastníků, které vede ke štěpení lidského vědomí do rolí oběti a pachatele).

V rámci této služby klient obdrží „ucelenou podporu průvodce Vyšší a Nižší Spravedlností“ při řešení svojí konkrétní vztahové situace zaměřené na vzájemně spravedlivé (tj. férové, zákonné, vyvažující a tedy harmonizační) řešení a současně také na co nejhospodárnější vedení procesu tak, aby bylo šetrné k Životu jako Celku.

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší spravedlnosti 

Záměr "Komplexního vhledu do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti""

Záměrem této služby je objektivní zmapování situace včetně postojů všech dotčených účastníků se záměrem diagnostikovat konkrétní nerovnováhu/nespravedlnost/nevyrovnanost/skrytou neférovost či škodlivost ve vztahu k Životu jako Celku z pohledu Nižší a Vyšší Spravedlnosti a dále doporučit konkrétní spravedlivé, harmonizující řešení v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti. 

Co je "Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti"

Služba „Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti“ je služba, která se zaměřuje zejména:

a) na co „nejobjektivnější“ (celkové = celistvé) zmapování dané situace pro klienta z pohledu Vyšší a Nižší Spravedlnosti.

b) na zjištění konkrétní dis harmonie existující na hmotné i nehmotné úrovni vědomí vztahu klienta k Životu jako Celku, která vzniklá či existuje v důsledku určitého škodlivého jednání klienta na úkor Života jako Celku), která se skrze danou situaci klientovi propisuje a manifestuje z nehmotné úrovně Života do hmotné úrovně Života proto, aby své „minulé konání“ prohlédl a (pokud možno) „dobrovolně“ zjednal za sebe sama (tj. bez ohledu na chování a postoj jiných) svůj vlastní vztah k Životu jako Celku skrze konkrétní nápravu v daném vztahu (a tím i ve vztahu k Životu jako Celku, který existuje na hmotné/viditelné i nehmotné/neviditelné úrovni života).

c) na nalezení a doporučení konkrétního nápravného spravedlivého (harmonizačního – vyvažujícího) řešení v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti včetně jeho shrnutí do písemné formy.

Co obnáší "Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti""

Tato služba zahrnuje činnosti zaměřené na zjištění existující dis harmonie v systému vědomí ve vědomí Celku, která se propisuje a projevuje skrze daný vztah či vztahovou situaci klienta v podobě určité neférovosti, nevyváženosti, nespravedlnosti či škodlivého jednání na úkor Života jako Celku.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

– Ujasnění zadání pro komplexní analýzu situace a diagnostiku nerovnováhy.

– Co nejobjektivnější (celkové/celostní) prozkoumání a zmapování situace z pohledu Vyšší a Nižší Spravedlnosti včetně analýzy a zhodnocení aktuální právní situace.

– Komplexní vhled do situace a diagnostika konkrétní dis harmonie/nerovnováhy/nespravedlnosti/ ve vztahu (potažmo ve vztahu k Životu jako Celku) z pohledu Nižší a Vyšší Spravedlnosti.

– Nalezení a doporučení konkrétního spravedlivého (tj. vyvažujícího a harmonizačního) řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy z pohledu Vyšší a Nižší Spravedlnosti, který odstraní skrze nápravu v daném vztahu existující dis harmonii ve vědomí Celku (která se projevuje a propisuje do daného vztahu).

Proč nabízím tuto službu

Tuto službu nabízím protože, komplexní (tedy celkové/celistvé/celostní/holistické) zmapování situace z pohledu Vyšší a Nižší Spravedlnosti umožňuje proniknout do skutečné skryté podstaty a důvodu projevu a prožívání dané situace klientem v duchu existující jednoty a rovnováhy. Toto celkové zmapování umožňuje složit a rozkrýt „celkový víceúrovňový obraz či vzorec „dis harmonického postoje a konání ve vztahu k Životu jako Celku (který se skrze danou situaci promítá a propisuje z nehmotné úrovně vědomí do hmotné úrovně vědomí, aby došlo k jejímu odstranění).

Služba „Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti“ umožňuje:

a) odkrýt jednotu a vzájemnou propojenost protikladných duševních postojů účastníků, které se promítají do jejich konkrétního konání, které z pohledu jednoty, rovnováhy, harmonie (Vědomí Celku) v konečném důsledku vede ke „škodlivému“ jednání proti Životu jako Celku,

b) nalézt a doporučit konkrétní vzájemně harmonizační – spravedlivé – vyvažující řešení, jehož uskutečnění povede k odstranění „dis harmonie“ existující mezi systémem jednotlivce a systémem Vědomí Celku skrze konkrétní „nápravu“ škodlivého postoje člověka a jeho konání proti Životu jako Celku(která je nutným předpokladem k obnovení vzájemného harmonického spojení mezi člověkem a Vědomím Celku a harmonizací vztahu se Stvořitele a Planetou Zemí).

Kdy je vhodná tato služba

Tato služba je vhodná v případech, kdy jeden, nebo oba či všichni účastníci daného sporu či jiné rozporuplné vztahové situace mají zájem danou „vztahovou situaci“ začít řešit a vyřešit pro sebe (i druhé) „harmonizačním“ způsobem (tj. v duchu Vyšší a Nižší spravedlnosti) tak, aby skrze  takovéto „harmonizační řešení“ došlo k „odstranění“ existující dis harmonie v jejich vlastním systému, potažmo na úrovni systému Celku (ze kterého se tato dis harmonie propsala a promítla do dané vztahové situace a bude se tak dít, dokud nedojde k jejímu odstranění či přeměně v harmonii cestou spravedlivého narovnání či přeuspořádání poměrů).

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

Holistická ekoterapie

Záměr "Holistické ekoterapie"

Záměrem této služby je odkrývat skutečnou (metafyzickou = energetickou) podstatu a důvod existence projevených či zažívaných životních či vztahových obtíží včetně skrytých souvislostí jejich vzniku tak, aby skrze jejich řešení docházelo ke skutečnému uzdravování, harmonizaci a napravování primárního vztahu člověka k Životu jako Celku (Vědomí Celku, Rovnováhy a Jednoty) a dále nasměrovat člověka (klienta) k narovnání/harmonizaci svého bytostného vztahu k Životu jako Celku (zejména skrze rozkrytí jeho destruktivního či dis harmonizujícího konání na úkor Života jako Celku a nasměřování jeho Duše ke změně svého nevyrovnaného duševního postoje k Životu jako Celku a jeho Ego (Mysl) k jeho dobrovolnému napravení (ke kterému dochází skrze hmotný projev Duše prostřednictím Ega/Mysli ve formě harmonizujícího = vyvažujícího konání a nekonání).

Co je "Holistická ekoterapie"

Holistická ekoterapie je celostní terapie zaměřující se na holistické (sjednocující) a harmonizující léčení, narovnávání a napravování vztahu Člověka k Životu jako Celku (jako živoucího projevu jednoho jediného Vědomí, Stvořitele, Zdroje, Celku, Ducha jako samotné podstaty existující Jednoty, Rovnováhy, Harmonie a Spravedlnosti) a jeho vztahu ke svému Bytostnému Já/ podstatě, do které se „propisuje“ tento vztah člověka k Životu jako Celku.  Tento vztah člověka k Životu jako Celku je primární = bytostný proto, že se od něho odvíjí, resp. se promítá do všech jeho ostatních odvozených vztahům k ostatním formám života (které jsou projevem stejné Podstaty vědomí a podléhají stejnému působení Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy). 

Holistická ekoterapie staví na nestranném či neutrálním zmapování a pozorování aktuálních konkrétních projevů Vědomí Celku v konkrétní životní či vztahové situaci (které jsou manifestací Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy) se záměrem a) porozumět skryté dynamice daného vztahu a konkrétním  projevům jeho účastníků v projeveném světě z nadhledu (tj. z pohledu vědomí Jednoty a Rovnováhy) a b) sladit duševní postoj a konání s aktuálním vedením Života a Vyšší vůlí pramenící z Vědomí Celku. 

Hlavním úkolem Holistické ekoterapie je zejména:

a) napomoci k rozkrytí skutečné podstaty projeveného problému či obtíže klienta jako projevu Vyšší vůle a vedení Vyšší Spravedlnosti k určitému „narovnání“ ve vztahu, ve kterém došlo mezi jeho účastníky ke konání na úkor Života jako Celku.

b) napomoci k porozumění a objasnění konkrétního důvodu projevu dané obtíže či problému z pohledu, jak klient potřebuje sám za sebe (v souladu s jeho odpovědností za jeho rozhodnutí a konání/nekonání) skrze danou životní situaci a vztah narovnat (zharmonizovat) svůj vztah k Životu jako Celku (Vědomí Celku jako svojí Bytostné podstatě),

c) k nalezení a doporučení konkrétního „vyvažujícího“ harmonizačního řešení“ pro Duši, jež je v souladu s Vyšší Spravedlností tak, aby skrze následné praktické nastolení či obnovení „spravedlivých“ poměrů v daném vztahu došlo k uvolnění „odporu ve Vědomí jednotlivce i Celku“ a k navození či znovu nastolení harmonie a rovnováhy na úrovni Vědomí Celku (řešení, které „vyvažuje“ či vyrovnává polarity zpět do vzájemné jednoty a rovnováhy působí harmonizačně na Vědomí všech jednotlivců i Celku).

d) k doporučování konkrétního harmonizačního postupu ve formě aktuálních bytostný vztah harmonizujících kroků v duchu aktuálního působení Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy na jednotlivce, jehož smyslem je vedení k harmonizaci jednotlivce a přirozené uvolnění existujícího odporu/bloku ve Vědomí Celku (jehož existence je příčinou nerovnováhy/dis harmonie v systému vědomí klienta a příčinou či důvodem hmotného projevu jeho konkrétních obtíží či problému).

 

Co obnáší "Holistická ekoterapie"

Tato služba zahrnuje činnosti zaměřené zejména (i) na diagnostiku existující skryté nerovnováhy v systému vědomí jednotlivce, která se promítá skrze vztahové situace daného jednotlivce „jako nevyrovnaný  vztah k Životu jako Celku“,  a dále (ii) na odhalení důvodu projevu konkrétních obtíží a nasměřování dis harmonizovaného systému vědomí jedince zpět do rovnováhy.  

Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • Diagnostika konkrétní nerovnováhy = dis harmonie, která se promítá v dané vztahové situaci v duchu jednoty a rovnováhy do konkrétního projevu a působení Vyšší a Nižší Spravedlnosti
  • Odhalení a objasnění skutečné podstaty a příčiny či důvodu projevu vaší konkrétní obtíže, problému, konfliktu či jiné vztahové dis harmonie
  • Doporučení či navedení ke konkrétní nápravě dosavadního postoje a konání ve vztahu k Životu jako Celku
  • Podpora při harmonizaci vztahu k Životu jako Celku do rovnováhy a harmonie
Proč nabízím tuto službu

Žádnou obtíž, nemoc či problém nelze trvale odstranit cestou přenesení jejího řešení na jinou osobu, která jej nestvořila, ani cestou eliminace či boje s hmotným projevem, který je pouhým hmotným příznakem, jenž je schopen daný hmotný projev pouze na čas utlumit či eliminovat, pokud tak bylo činěno reaktivně vyjadřováním strachu = odporu, nikoliv však tvořivě vyjadřováním přijetí, porozumění, smíření a harmonizačním (vyvažujícím) činem ze strany toho, kdo danou obtíž svým předchozím konáním/nekonáním proti Vyššímu Principu Jednoty a Rovnováhy stvořil. V duchu Vyšší Spravedlnosti nemůže ani kompetentní odborník za jiného očistit nebo „napravit“ to, co svým vlastním projevem vědomí a konáním nestvořil.

Projev jakékoliv obtíže, stejně jako příznak či fyzický symptom nemoci jen indikuje hlubší dis harmonii v systému vědomí Celku pramenící z energetické nerovnováhy, kterou působí odpor/blok existující ve Vědomí Celku. (Tento odpor ve Vědomí Celku vzniká jako následek konkrétního konání člověka na úkor Života jako Celku, jímž se dostal do rozporu s Vyšším Principem Jednoty a Rovnováhy. Tento odpor způsobuje nerovnováhu v systému vědomí daného člověka a znemožňuje volné proudění vědomí mezi systémem daného člověka a systémem Vědomí Celku, což se projevuje na hmotné úrovni nejrůznějšími problémy, obtížemi, omezeními a nepříznivými okolnostmi v životě daného člověka).

Proto zánik či trvalé vymizení dané obtíže či symptomu nemoci vyžaduje obnovení volného proudění energie/vědomí v Systému Vědomí Celku. K tomuto obnovení volného proudění vědomí dochází následkem uvolnění odporu/bloku existujícího na jemno-hmotné úrovni systému vědomí jedince (a tím i Celku), které nastává navozením či obnovením rovnováhy a harmonie ve Vědomí Celku (a tím i jedince, který je součástí Vědomí Celku), k čemuž dochází např. nastolením spravedlnosti a férového uspořádání ve vztahu. Obnovením rovnováhy a harmonie v systému vědomí jednotlivce i Celku dochází k navýšení vibrace vědomí, jež je průvodním projevem vyrovnání či sjednocení polarit a uvolnění bloku/odporu/napětí/strachu, který navýšení vibrace blokovalo). 

Aby mohlo dojít k trvalému vymizení konkrétní obtíže či jakéhokoliv problému (který se projevuje na hmotné úrovni vědomí), musí dojít nad rámec jeho řešení v hmotné projevené rovině či léčení fyzických příznaků nemoci k uvolnění skrytého odporu existujícího v systému Vědomí jednotlivce i Celku, který způsobuje rozštěpení vědomí na polarity a snížení vibrace vědomí jednotlivce i Celku. Naopak, sjednocováním či vyrovnáním polarit rovnováhy v duchu existující jednoty Vědomí dochází k přirozenému uvolnění (rozpuštění) odporu ve Vědomí jednotlivce i Celku a navýšení vibrace Vědomí (což se projeví změnou, kdy hmotný projev dané obtíže přirozeně a spontánně sám od sebe ustoupí či vymizí, stejně jako se objevil, popř. se daný problém může efektivně a bez zbytečných překážek vyřešit.

A právě přirozeným uvolněním tohoto skrytého odporu existujícího na úrovni vědomí jednotlivce i Celku skrze narovnávání (harmonizaci) bytostného vztahu jednotlivce k Životu jako Celku v konkrétní životní situaci (která vznikla a je projevena vlivem působení Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy) se zabývá služba „Holistická ekoterapie“.

Hlubší a detailnější objasnění co je holistická ekoterapie a proč se jí věnuji najdete zde

Kdy je vhodná tato služba

Služba „Holistická ekoterapie“ je vhodná pro všechny, kteří chtějí vyřešit svoji konkrétní obtížnou či problémovou situaci holisticky, tj. v celistvém propojení:

a) vyjasnění skryté duchovní podstaty (nevyrovnaný vztah k Životu jako Celku),

b) odhalení konkrétní duševní příčiny (tj. důvodu jejího vzniku a zažívání) s nasměrováním na její odstranění skrze nápravu v duchu Vyšší Spravedlnosti.

c) praktického řešení na úrovni hmotného projevu v souladu s Vyšší Spravedlností postupem či způsobem, který není v rozporu s Nižší Spravedlností.

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

Důvěrná diplomacie

Záměr "Důvěrné diplomacie"

Záměrem této služby je nenásilně napomáhat k včasnému předcházení tvoření sporů, právních pří a konfliktů, popř. jejich včasné eliminaci, a to neformální, mírovou a nenátlakovou = konsensuální cestou.

Důvěrná diplomacie se zaměřuje na konsensuální (nenátlakové) nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření sporů a problémů“ k zachování či udržení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu, a to ve stádiu, kdy mezi účastníky vztahu zatím neexistují zjevné rozpory a účastníci jejich vzniku chtějí předejít.

Tato služba se zaměřuje také na konsensuální (nenátlakové) nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci eliminace sporů a problémů“ k obnovení či znovu navození rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu, a to ve stádiu, než se vzájemné rozpory či vztahové problémy účastníků přemění v otevřený destruktivní konflikt, právní při či soudní spor. 

Tato služba se zaměřuje také na zmírnění vztahové situace omezením nespravedlivého, bezohledného, manipulativního či nešetrného jednání účastníků či některého z nich (jímž dochází ke zvyšování napětí a odporu ve vztahu a vyhrocení vzájemných rozporů do otevřeného konfliktu či boje účastníků) a hrozí, že jeho následkem vznikne neodůvodněná škoda či újmu, nebo jiné nepříznivé dopady na Život jako Celek.

Co je "Důvěrná diplomacie"

Důvěrná diplomacie spočívá v činnostech zaměřených na konsensuální (nenátlakové) nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování či obnovení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu.

Vyjednávání probíhá převážně v rámci důvěrných, neformálních, diplomatických jednání, která probíhají napřímo s dotčenými účastníky (popř. jejich oprávněnými zástupci), a to buď v rámci společných osobních jednání či on-line konferencí, a/ nebo v rámci tzv. oddělených či separátních jednání (tzv. „shuttle diplomacy“).  

Na rozdíl od mediace, tato služba nespočívá primárně v „nestranném vedení procesu řešení rozporů mezi účastníky“, ale v praktické pomoci a podpoře s nalezením a vyjednáním spravedlivého řešení či dohody mezi účastníky, které probíhá více méně neformálně a zpravidla ještě ve stádiu, kdy situace mezi účastníky není vyhrocena do otevřeného konfliktu, právní pře či soudního sporu (tzn. ve stádiu, kdy mediace je předčasná nebo není z jiného důvodu vhodná či možná, např. z důvodu neochoty některého z účastníka se jí účastnit).

Co obnáší "Důvěrná diplomacie"

Důvěrná diplomacie spočívá v ucelené podpůrné činnosti holistického právníka a průvodce Spravedlností zaměřené na konsensuální (nenátlakové) nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, a to na bázi neformálního diplomatického či smírného jednání, kterému může předcházet vedení ke změně stávajícího způsobu komunikace a vytvoření „půdy“ pro vzájemná jednání účastníků (aby nedocházelo k neúčelnému navyšování napětí ve vztahu skrze vzájemné reaktivní jednání účastníků, popř. tak, aby došlo k jeho zmírňování a uvolňování).

Tato služba zahrnuje zejména:

a) Činnost zaměřenou na navázání, anebo obnovení komunikace mezi dotčenými účastníky vztahu a následné vedení neformální a důvěrné komunikace tak, aby se mohla mezi účastníky postupně rozvinout v další věcná jednání a poté i v závazná právní jednání. 

b) Činnost zaměřenou na zastavení posilování napětí ve vztahu a příprava na jeho postupné uvolnění.

c) Činnost spočívající v nastavení vhodného a bezpečného způsobu vedení komunikace a jednání mezi účastníky tak, aby tato jednání mohla probíhat bez obav ze zneužití informací proti sobě. Může se jednat například:

– o vzájemné nastavení vhodného typu komunikace a jednání (osobní/písemná, společná/separátní,

– o vyjednání a uzavření dohody o dodržování mlčenlivosti a důvěrnosti jednání se všemi dotčenými účastníky,

– o shrnutí výchozích předpokladů a podmínek, za kterých účastník vstupuje do věcných či smírných jednání ,

– o uzavření písemné dohody s průvodcem (jako vyjednavačem či prostředníkem) o vedení pouze separátních jednání (tj. jednání, na kterých se strany spolu osobně nesetkávají), vna základě které průvodce „v rámci ochrany daného účastníka“ nezpřístupní protistraně takové informace, které tento účastník označí za vysoce citlivé, tajné či důvěrné, anebo pokud by existovalo podezření či nebezpečí, že tyto informace druhá strana použije proti němu či k jeho újmě atd.)

d) Činnost podporující aktivní účast či zapojení všech dotčených účastníků do jednání, popř. napomáhající účastníkům vrátit řešení jejich „vztahové situace“ do jejich kompetence. 

e) Činnost spočívají v přípravě účastníka pro osobní jednání či písemnou komunikaci, pokud je schopen a ochoten pod vedením průvodce napřímo ve vztahu komunikovat a jednat (a nikoliv skrze svého zmocněnce či advokáta, kteří mohou účastníka podporovat z pozadí), popř. si „konstruktivně“ vyjasnit vzájemné rozepře, vztahové potíže či vyřešit existující rozpor či vzájemný konflikt.

f) Činnost spočívající v aktivní účasti nalézání, doporučování, vyjednávání vzájemně spravedlivého řešení nebo dohody (kterým má dojít „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování či obnovení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu) včetně jeho písemného shrnutí pro jeho další využití či realizaci.

g) Činnost spočívající v nalezení a doporučení konkrétního „vzájemně spravedlivého“ (tj. harmonizačního a vyvažujícího) řešení dané situace v duchu Jednoty a Rovnováhy z pohledu Vyšší a Nižší Spravedlnosti.

Proč nabízím tuto službu

Hlavním úkolem či smyslem této služby je přinášet do řešení dané situace neutralitu, nadhled, spravedlnost, férovost, jasnost, důvěryhodnost, konstruktivní podporu a objektivní informace, které harmonizačně působí na subjektivní duševní prožívání účastníků. 

Tato služba míří na řešení situací s aktivním zapojením účastníků, kterých se osobně dotýká, kdy je pro ně účelné a smysluplné, aby se do řešení svých vztahových situací a záležitostí aktivně sami zapojili a nepřenášeli nalézání, vyjednávání (tj. tvoření) řešení jejich situace zbytečně či předčasně na odborníky či autority, které řešení začnou utvářet namísto nich. Neboť je v  osobním zájmu těch, co si danou situaci stvořili či ve spojení s jinými spolu-stvořili (zhmotnili), aby tyto situace také skrze sebe narovnali (de-materializovali). A k tomu dochází skrze proces řešení. Je také ve společném zájmu všech účastníků, aby výsledné řešení jejich situace bylo konečné, harmonizující a transformující odpor, který lze uvolnit jen vzájemně spravedlivým řešením. Proto se jako průvodce starám, (i) aby utvářené řešení odráželo či promítalo skutečně osobní vůli účastníků usměrněnou do rámce „oprávněných zájmů a kompetencí“, a dále (ii) aby výsledné řešení bylo utvářeno ve vztahu k účastníkům vzájemně spravedlivě (tj. v duchu Vyšší i Nižší Spravedlnosti).

Služba „Důvěrná Diplomacie“ nabízí každému z účastníků konkrétní individuální pomoc a podporu průvodce zaměřenou na férové nalézání a vyjednávání konkrétního řešení či dohody, která bude ve vztahu k němu férová a spravedlivá v duchu Vyšší i Nižší Spravedlnosti (která je prostředkem včasného předcházení tvoření sporů, právních pří a konfliktů, nebo na jejich včasnou eliminaci) a nebude zjevně nespravedlivá  ve vztahu k druhému účastníkovi (což by působilo na vědomí všech účastníků dis harmonizačně).

Kdy je vhodná tato služba

Tato služba je vhodná zejména pro vyjednávání spravedlivých řešení a dohody v situaci,

a) kdy mezi účastníky vztahu zatím neexistují zjevné rozpory a účastníci jejich vzniku chtějí předejít,

b) anebo účastníci mají mezi sebou konkrétní rozpory, popř. jsou vůči sobě v počátečním stádiu vztahového konfliktu (tzn. že mezi nimi ještě nepropukl otevřený konflikt), popř. hrozí, že se konflikt díky narůstajícímu napětí a dosavadnímu způsobu komunikace vyvine do právní pře či soudního sporu. 

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

Zajištění mediace
a příprava na mediační proces

Záměr služby spočívající v "Zajištění mediace a přípravy na mediační proces "

Záměrem této služby je poskytnout jednomu nebo více účastníkům sporu komplexní pomoc a podporu spojenou s nestranným mediačním řešením sporu, zejména:

a) umožnit, aby se mediačním smírným řešením předešlo vážnému narušení či poškození vztahu mezi účastníky (ke kterému může docházet v souvislosti s řešením sporu skrze advokáty, anebo před soudem či jinou autoritou),

b) ponechat výsledné řešení daného sporu v kompetenci účastníků sporu (kteří jsou tvůrci a tedy i pány svého sporu),

c) zajistit adekvátní odborné vedení sporu vhodným mediátorem podle typu sporu (může se jednat o zapsaného mediátora, advokátního mediátora či mediátora), zejména pak

– pomoci účastníkům sporu prověřit a zhodnotit, zda-li je v daném případě mediace vhodná (pokud mediace nebyla soudem nařízena),

– pomoci s nalezením a oslovením vhodného mediátora pro řešení jejich sporu,

–  po dohodě či ve spolupráci s mediátorem účastníka/y sporu připravit na mediační řízení, tak, aby se eliminovalo existující riziko, že mediace bude (např. kvůli velkému napětí ve vztahu, nebo kvůli nekonstruktivnímu, účelovému či nečestnému jednání některého z účastníků, a/nebo kvůli zjevně nevyváženému, nerovnocennému či závislému postavení účastníků ve vztahu) předčasně ukončena a dojde tak ke zmaření investice všech účastníků do mediačního řízení.

d) umožnit účastníkům sporu, aby se o náklady na řešení svého sporu s pomocí nestranného mediátora mohli férově rozdělit a současně mohli ušetřit za právní zastoupení advokátem (které není v rámci mediačního řešení povinné na rozdíl od řešení sporu před soudem),

e) vyhnuli se riziku, že budou muset hradit protistraně, která by spor u soudu vyhrála, náklady na soudní řešení sporu podle míry svého úspěchu.

Co je služba "Zajištění Mediace a přípravy na mediační proces"

Tato služba „Zajištění mediace včetně přípravy na mediační proces“ spočívá v činnosti holistického průvodce, která má zajistit jednomu či více účastníkům právního sporu rychlé a co nejméně komplikované zahájení mediačního řízení ohledně jejich sporu a na toto řízení je ve spolupráci s mediátorem „přiměřeně připravit“, aby se mohli plně soustředit na sebe a svoji úlohu spojenou s praktickým řešením svého sporu s pomocí nestranného mediátora, který je samotným procesem mediace jejich sporu povede.

  • Mediace je proces zaměřený na dobrovolné, smírné či mimosoudní řešení právních i neprávních sporů (rodinných, obchodních, civilních) včetně materiálních či jiných následků, které v souvislosti s daným sporem účastníkům vznikly, a to cestou smírného nalézání vzájemně přijatelné a právně vykonatelné dohody mezi účastníky sporu pod vedením nestranného prostředníka (mediátora).
  • Mediace sporu probíhá pod vedením odborně vyškoleného nestranného prostředníka – mediátora.
  • Mediace sporu působí jako preventivní řešení, kterým lze předejít prohloubení narušení vztahu mezi účastníky sporu a může napomoci k jeho zlepšení, v každém případě umožňuje skrze férové narovnání sporu jeho důstojné ukončení (neboť eliminuje důvodu pro zažívání stresu či strachu, jež strany z obavy, jak spor dopadne, zažívají v rámci soudního, arbitrážního či advokátního řešení sporu). 
  • Výhodou mediace je, že šetří účastníkům sporu finance (neboť strany sporu nesou zpravidla náklady na řešení sporu rovným dílem). 
Co obnáší služba "Zajištění Mediace a přípravy na mediační proces"

Tato služba zahrnuje zejména:

a) Nalezení, oslovení a doporučení vhodného nestranného prostředníka – mediátora, který je svým konkrétním zaměřením dostatečně kompetentní pro řešení daného právního či soudního sporu mediací a který dále provede mediaci za cenu, popř. dalších smluvních podmínek (které musí všichni účastníci sporu akceptovat před zahájením mediace v tom smyslu, že budou schopni či ochotni reálně tuto cenu mediátorovi zaplatit, tak aby mediace předčasně neskončila).

– V případě soudem nařízené mediace je třeba, aby mediační řízení probíhalo podle zákona o mediaci pod vedením tzv. zapsaného mediátora registrovaného v seznamu u MS ČR.

– Pro mediaci právního sporu je vhodné, aby mediaci vedl advokátní mediátor, který je kromě mediace specializován na právní obor, který se sporem souvisí (rodinné právo, civilní právo, stavební právo atd.) a je veden jako advokát i mediátor v seznamu vedeném u ČAK.

b) Komunikaci a jednání s osloveným mediátorem ve věci „společné přípravy účastníků na mediaci“. 

Součástí přípravy na mediaci může být také vybraná činnost či činnosti holistického průvodce zaměřené např.:

a) na uvolnění či zmírnění „napětí“ mezi účastníky sporu tak, aby mezi nimi mohla probíhat konstruktivní a věcná mediační jednání  (jež spadá pod službu „Holistické Ekoterapie“)

b) na praktickou přípravu účastníků sporu pro jejich osobní jednání bez právního zastoupení (jež spadá pod službu „Důvěrné Diplomacie“).

c) na zajištění služby právní či odborné povahy účelné pro smírné vyřešení sporu mediací (např. se může jednat o sepsání formalizované právně závazné právní smlouvy o narovnání sporu na bázi mediační dohody sepsané mediátorem s případným povýšením na exekuční titul, nebo o zajištění vyjasnění konkrétní odborné či sporné otázky bránící vyjasnění či vyřešení sporu, anebo o zajištění nezávislého právního rozboru či analýzy, popř. expertního či znaleckého posudku atd.).

Proč nabízím tuto službu

Za účelem narovnání sporu ve vnějším (projeveném/hmotném) světě je vhodná a současně velmi efektivní a z pohledu nákladů přístupná cesta mediace. Neboť nabízí a umožňuje, aby účastníci vztahu svůj konkrétní spor mezi sebou vzájemně narovnali (včetně případných konkrétních hmotných následků a právních dopadů) cestou nalezení vzájemně přijatelné a právně vykonatelné dohody, která bude odrážet a zohledňovat oboustranné zájmy a představy. A to navíc s tou vzájemnou výhodou, že se mezi sebou mohou spravedlivě podělit či rozdělit o náklady spojené s tímto způsobem narovnání sporu mezi nimi. 

Aby mohla mediace sporu mezi jeho účastníky hladce proběhnout (a předešlo se tomu, že některý z nich mediaci odmítne či ji předčasně ukončí) nabízím v rámci této služby zaměřené na zajištění mediace také konkrétní „přípravu na mediaci“, která se zaměřuje na to, aby každého z účastníků sporu naladila a prakticky připravila na mediační proces tak, aby mediační jednání s účastí nestranného mediátora probíhala na bázi aktivní spolupráce, efektivně a konstruktivně.

V rámci přípravy mediace pak nabízím také vybrané činnosti zaměřující se na narovnání sporu ve vnitřním (neprojeveném) světě jedince, a to skrze nalezení a rozkrytí konkrétní dis harmonie (nerovnováhy) v systému vědomí vzniklé následkem odklonu Duše a Mysli od Vyššího Principu jednoty a rovnováhy a jejich následné nasměřování zpět do rovnováhy skrze harmonizující konání, jehož vlivem dochází ke spontánnímu uvolnění existujícího odporu/bloku/zátěže v systému vědomí jedince i Celku.

 

Kdy je vhodná tato služba

Tato služba je vhodná zejména pro řešení vztahových situací ve stádiu „vyhrocených konfliktů, právních pří a soudních sporů“, kdy v rámci této služby klient (účastník či účastníci sporu) mohou obdržet komplexní podporu holistického průvodce zaměřenou na mediační řešení sporu s podporou nestranného mediátora.

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

Zajištění služeb právní či odborné povahy

Záměr služby "Zajištění služeb právní či odborné povahy"

Záměrem této služby je zajistit v rámci harmonizačního procesu klienta v případě, kdy to bude nutné, účelné či žádoucí konkrétní právní či jinou odbornou službu tak, aby mohlo dojít k vyřešení konkrétní vztahové situace či záležitosti klienta v rámci zákonnosti a dodržování „veřejného pořádku“ a s podporou systému Nižší Spravedlnosti.

Zpravidla se jedná o řešení konkrétní situace či záležitosti, které obnáší či sleduje:

a) včasné předcházení tvoření budoucích obtíží, problémů či sporů vznikajících v souvislosti s porušováním, nedodržováním či obcházením smluvních či zákonných práv a povinností, anebo obecně závazných právních předpisů a právních postupů.

b) respektování veřejného pořádku, dobrých mravů, občansko-právních principů včetně zásad vzájemné prospěšnosti a vyváženosti vztahů, a to zejména při uzavírání smluv, obchodů, transakcí, spoluprací a nejrůznějších smluvních či závazkových právních vztahů.

c) dostatečnou právní obezřetnost při uzavírání smluvních vztahů a nejrůznějších transakcí a obchodů vyžadujících ověřování důvěryhodnosti osob a správnosti údajů (jež je doporučeníhodné hlavně při uzavírání či narovnávání vztah, anebo při vyjednávání nejrůznějších obchodů, transakcí a spoluprací)

d) posílení právní jistoty zachytit nebo stvrdit vážnost či závaznost projevené vůle (slibů, dohody či vzájemné výměny) v příslušném právním či úředně sepsaném aktu.

e) v právním zastupování klienta před soudem, orgánem činným v trestním řízení, správním či jiným orgánem státní moci.

Co je služba "Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy"

V případě, že budete potřebovat poskytnutí konkrétní právní či jiné odborné služby, tuto potřebnou či účelnou službu vám „na klíč“ zajistím.

V rámci této služby vám vyhledám a doporučím vhodného poskytovatele dané odborné služby (který vám službu pod svojí odpovědností poskytne, za odpovídající férovou a pro vás přijatelnou cenu či cenových parametrů a smluvně s ním ošetřím její poskytnutí pro vás). 

Místo vás mohu zajistit dohled nad praktickým výkonem zajištěné právní nebo odborné služby v duchu dohodnutých podmínek a běžných standardů.

Také mohu pro vás ohlídat, aby poskytnutí odborné služby nebylo neúčelné, kontraproduktivní pro váš osobní harmonizační proces a zapadalo do jeho kontextu.

Díky svým znalostem vám tak mohu smysluplně poradit, jak účelně investovat, popř. i ušetřit finanční částky, popř. usměrnit vaše nerealistické představy a očekávání, které můžete mít díky tomu, že neznáte pozadí a prostředí, popř. nevyužíváte správně svých kompetencí. Se zkušeným průvodcem, který vás provádí procesem řešení, se můžete vyhnout zbytečným přešlapům a nebudete jako „laici“ tolik zranitelní, manipulovatelní, závislí na odbornících – poskytovatelích a dodavatelích služeb a jejich názorech, vlastních řešeních a procesech.

Mám pro to všechny nutné předpoklady. Neboť se po 18 letech svojí komplexní advokátní, arbitrážní a mediační praxe orientuji na daném trhu služeb, tj. vím, co tyto odborné služby poskytované v rámci systému Nižší Spravedlnosti obnášejí, znám jejich procesy, vstupní parametry, povinnosti, možnosti i motivace odborníků. A znám i jejich cenotvorbu služeb, orientuji se v obvyklých cenách na trhu, smluvních i tarifních. Díky tomu vím, jak lze výsledné ceny těchto služeb optimalizovat, aniž by se snaha o snížení či omezení výše konečné ceny za dodanou službu či služby negativně odrazila na motivaci poskytovatele, a tedy i na kvalitě jím poskytované služby.  

Co obnáší služba "Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy"

Tato služba zahrnuje zejména činnosti spojené s a) nalezením vhodného poskytovatele služby a jeho oslovením. b) formulací a zasláním písemného zadání pro poskytnutí/dodání služby a její necenění, c) vyjednáním a smluvním ošetřením podmínek pro poskytnutí služby na vaše náklady, a to za vzájemně akceptovatelných podmínek, jinak za podmínek na trhu obvyklých či regulovaných, d) dohlížení nad poskytnutím a dodáním služby v rámci sjednaných podmínek místo vás.

Služby právní či odborné povahy se zaměřují na poskytnutí konkrétní odborné služby, jejíž poskytnutí zpravidla vyžaduje (i) odpovídající právní či jiné odborné znalosti (odborné vzdělání) plus jisté praktické zkušenosti s jejich aplikací (odbornou praxi), (ii) příslušné profesní či jiné oprávnění poskytovat danou odbornou službu za úplatu pod vlastní odpovědností, která je zpravidla kryta profesním pojištěním. 

Může se jednat zejména o zajištění těchto služeb:

a) advokátní dílčí právní pomoc či služba, anebo o ucelené právní zastupování advokátem před orgány státní či soudní moci,

b) nestranné mediační služby zapsaného, advokátního či jiného mediátora,

c) služby vybraného notáře související s právní jistotou a jejím posílením,

d) služby nestranného znalce či jiných doplňkových služeb zaměřených na ověření či zvýšení právní jistoty. Anebo se může jednat o zajištění,

e) exekutorských služeb zaměřených na výkon pravomocného rozhodnutí, popř. jiných služeb, jejichž následkem má být vydání určitého právního aktu, který je projevem rozhodnutí či sepsání legalizačního aktu příslušnou úřední či soudní autoritou. 

Proč nabízím tuto službu

Tuto službu poskytuji za účelem řešení nejrůznějších vztahových situací, jejichž řešení vyžaduje:

a) poskytnutí konkrétní právní či jiné odborné služby, anebo

b) aktivní zapojení do systému Nižší spravedlnosti v roli či v právním postavení, které jsou neslučitelné s mojí rolí vašeho holistického průvodce Vyšší a Nižší Spravedlností.

Zákonnost a systém Nižší Spravedlnosti se stará zejména o ochranu života, zdraví a lidských hodnot, zajištění pořádku, harmonie, férovosti a rovnováhy v mezilidských vztazích a sankcionuje ve zkratce takové konání či nekonání jednotlivce, kterým v důsledku zneužívá či škodí druhým, ubližuje zvířatům, poškozuje přírodu a společné prostředí (čímž se ho snaží v jeho nezdravém či škodlivém jednání zastavit či napravit).

Proto Nižší Spravedlnost zejména:

a) závazně zakotvuje jisté hodnoty a práva, které chrání nebo podporuje skrze vymezení zákonných povinností, a dále 

b) vymezuje svobodnému projevu člověka (konání/ nekonání) jisté obsahové a formální náležitosti, podmínky, lhůty, závazné postupy, popř. jiné limity či mantinely, s jejichž nedodržením, překročením či porušením zpravidla spojuje určité nepříznivé právní dopady a následky.

Kdy je vhodná tato služba

Tato služba je vhodná zejména pro případy a situace, jejichž řešení vyžaduje účelné a smysluplné poskytnutí konkrétní právní či jiné odborné služby (např. právní zastupování klienta), zejména v případě jeho aktivního zapojení do právně standardizovaných či právem regulovaných procesů v rámci systému Nižší spravedlnosti.

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.