Standardní ceník
mojí časové kapacity
a hlavní zásady 
pro poskytování mých holistických služeb 
na individální bázi 

 

 

Můj ceník

platný pro poskytování a čerpání holistického servisu

 

Základní (minimální) cena za moji časovou kapacitu

Minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce, činí 3.000 Kč/hod.

Osobní konzultace, setkání, terapie nebo jednání účtuji min. po 1 hodině, v případě překročení hodiny účtuji každých dalších započatých 15 minut (pokud není výslovně dohodnuto jinak). 

Konzultace, konferenční hovory či terapie poskytované na dálku účtuji každých započatých 30 minut (pokud není výslovně dohodnuto jinak). 

Cena mojí časové kapacity a co zahrnuje a nezahrnuje

Pokud nebude mezi námi předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji službu poskytovanou ústně či písemně účtuji (jako vyvážení mojí energie vložené do harmonizačního procesu narovnávání vztahu k Životu jako Celku) částku stanovenou v mém ceníku.

Cena uvedená v ceníku zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s jejím poskytováním, tzn. nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch (jako jsou např. jakékoliv poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, náklady a výdaje spojené se zajištěním odborné služby, poštovné).

Náhrada promeškaného času cestováním mimo Prahu

V případě, kdy cestuji v rámci poskytování servisu mimo svoje sídlo či provozovnu, účtuji vedle mojí odměny za poskytnutý servis také můj čas promeškaný cestováním, a to dle stejné ceny za moji časovou kapacitu, kterou účtuji za poskytnutí mého servisu v daném případě.

V případě, kdy cestuji na/z jednání či osobního setkání déle jak 15 minut/1 cestu, účtuji vedle mojí odměny také můj čas promeškaný cestováním ve výši 500 Kč/hod.

Náhrada cestovních výdajů

Náhradu cestovních výdajů účtuji v případě cestování autem (zpravidla mimo centrum Prahy) podle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km.  Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

Základní zásady

platné pro poskytování a čerpání holistického servisu

Holistický servis průvodce harmonizací vztahu k Životu jako Celku

Svoji časovou kapacitu věnuji na poskytování vámi objednané služby, resp. vybrané činnosti nabízené v rámci holistického servisu průvodce Spravedlností, a to se záměrem, abych vás podpořila ve vašem osobním procesu narovnávání (harmonizaci) vašeho vztahu k Životu jako Celku (Vědomí Celku, Stvořiteli jako otci, Planetě Zemi jako matce a jejich dítěti – svému Bytostnému Já a tím pádem i ke všem bytostem, které jsou z jejich vědomí stvořeny).

Proces, v rámci kterého probíhá harmonizace vztahu k Životu jako Celku

Harmonizační (transformační) proces, kterým vás v roli vašeho průvodce budu provádět, je proces, který se děje primárně kvůli vám a pro vás a také pro osoby, které s vámi konkrétní „problémovou“ situaci spolu-stvořily. Tento proces je veden či usměrňován Životem (Vědomím Celku, Láskou, Harmonií, Duchem, Vyšší Spravedlností) ve vazbě na Vaši osobní potřebu a potřebu těchto osob (které s vámi danou „vztahovou situaci“ stvořili a spolutvoří či budou spolutvořit i její řešení i její řešení) zharmonizovat si svůj primární vztah k Životu jako Celku (Zdroji života).

Mojí rolí či úkolem je vás na této vaší osobní cestě harmonizace svého vztahu k Životu jako Celku (ve kterém dochází ke slaďování, sjednocování, propojování a rozšiřování vědomí jednotlivce s Vědomím Celku“) v roli vašeho průvodce doprovázet a podporovat vás v tomto vašem harmonizačním procesu. Tento transformačně-harmonizační proces může probíhat rozlišně podle toho, jak to bude vaše konkrétní situace vyžadovat v návaznosti na postoje a jednání všech dotčených osob, které danou situaci stvořily a spolutvoří i její vyřešení. 

Právní postavení účastníků ve vztahu klient - průvodce

Náš smluvní vztah je postaven na rovnocennosti a na principu vzájemné férovosti a prospěšnosti, kdy si vzájemně poskytujeme svůj dar v adekvátní hodnotě (já moji časovou kapacitu, energii – know-how – konkrétní podporu ve formě vybraných služeb či činností) a vy mně cenu za můj servis vyjádřenou zpravidla na bázi  ceny, kterou mám stanovenou za mojí časovou kapacitu a jejíž výše bude odrážet férovou cenu za vybranou službu, resp. činnost/i (viz Vyrovnání se za poskytování holistického servisu).

Postavení klienta:

Klient je pánem svého harmonizačního transformačního procesu, který se děje a odehrává pro něho.

Do kompetence klienta spadá zaslání či sdělení svého zájmu či požadavku o moje služby, dále právo konzultovat, diskutovat, určovat a rozhodovat se s konečnou platností, jaké konkrétní služby, resp. činnosti chce v rámci mého servisu poskytnout, popř. v jaké formě (osobně či ústně, nebo písemně a online) a v a jakém rozsahu (jaké činnosti bude vybraná služba konkrétně obsahovat). Pokud by toto vaše kompetence nebyla z mé strany respektována, můžete poskytování mého servisu kdykoliv jasným písemným sdělením dle svojí úvahy přerušit, nebo ukončit.

Postavení průvodce a poskytovatele holistického servisu:

Já mám v harmonizačním procesu klienta roli průvodce a poskytovatele/dodavatele holistického servisu, potažmo nabízených služeb a činností. 

Do této mojí kompetence spadá stanovit si jednostranně hodnotu/cenu svojí časové kapacity, kterou klientovi věnuji či závazně rezervuji v rámci svého servisu. 

Jsem paní svého času, energie a know-how a jejich hodnotu promítám do ceny svojí časové kapacity uvedené v ceníku, popř. navýšené ad hoc v případech hodného zřetele a ke které se klient bude moci vyjádřit.

Pokud klient souhlasí s mým nastavením ocenění mojí časové kapacity (tj. nevyjádří s ní výslovný nesouhlas před zahájením poskytování servisu), nemůže tuto moji cenu následně rozporovat a má se za to, že ji odsouhlasil.

Do mojí kompetence spadá také právo (nikoliv povinnost) nabídnout či doporučit klientovi pro řešení jeho konkrétní situace  konkrétní služby, resp. činnosti a stanovit, navrhnout, popř. na jeho žádost odůvodit či podložit navrženou pevnou či rozpočtovou cenu za požadovanou službu nebo činnost a rozhodovat s konečnou platností za jakou cenu (hodnotu) a souvisejících platební podmínky bude klientem požadovaná či vybraná služba poskytnuta. Pokud toto moje rozhodnutí nebude klientem respektováno, mám právo danou službu či činnosti neposkytnout, nebo v jejím poskytování nepokračovat, popř. poskytování mého servisu jasným písemným sdělením dle svojí úvahy přerušit či ukončit.

 

Vyrovnání v duchu tzv. "férové vzájemně obohacující směny, neboli ekonomiky vzájemného daru"

Jsem paní svého času, energie a know-how a nakládám s touto svojí hodnotou ve vztahu s klienty na bázi tzv. „férové vzájemně obohacující směny, neboli ekonomiky vzájemného daru“ (win-win).

V rámci této naší vzájemně směny či výměny platí pravidlo, že klient poskytuje svůj dar (jako vyrovnání za můj servis) jako první a pouze v penězích.

Klient může hodnotu svého daru dobrovolně navýšit či doplnit o jiný dar, pokud by měl pocit, že jeho vyrovnání není férové ve vztahu k hodnotě či obohacení, kterou díky mému servisu obržel. Totéž platí o mně jako průvodci a poskytovateli servisu.

Férové vyrovnání klienta za dar zpravidla zohledňuje nejen můj reálný čas, který kvalitní poskytnutí vybrané služby resp. činnosti/í obnáší či vyžaduje, ale také zálohu kryjící předpokládané výdaje, resp. jejich náhradu ve skutečně vynaložené a doložené výši spojené v souvislosti s jejich poskytnutím.

Vždy si předem ujasníme, na kterou z nabízených konkrétních služeb, resp. činnost/i bude vámi předplacená časová kapacita použita, popř. i v jakém max. rozsahu hodin. Tento vámi odsouhlasený rozsah nebudu sama bez vašeho souhlasu nemírně překračovat. Pokud by k tomu mělo dojít v míře více jak pár hodin, dám vám obratem vědět, abyste se k tomuto překročení mohli vyjádřit.

Poskytování kterékoliv služby účtuji min. v rozsahu min. 1 hodinyVyjímku činí terapie, konzultace a video konference na dálku, které účtuji minimálně po 15 minutách s tím, že za každou započatou čtvrthodinu účtuji 25% ceny podle svého ceníku, resp. vámi odsouhlaseného návrhu (dohody). 

Cenu za moji časové kapacitu účtuji klientovi.

Nacenění vybrané služby či činnosti zasílám klientovi, který si ji u mne objedná, popř. dalším dotčeným osobám, v jejichž prospěch bude daná služba také poskytovaná, a proto by se měly na její  úhradě také férově podílet, a to buď na bázi:

a) dohody s klientem, který službu platí jejímu poskytovateli, a proto může po těchto osobách požadovat poměrnou spoluúčast a úhradu.

b) dohody se mnou jako poskytovatelem služby, pokud tyto dotčené osoby či některé z nich akceptují, že tuto službu poskytnu v roli „nestranného prostředníka“ a  cenu této služby rovnocenně = férově rozložím k úhradě mezi ně. Cena služby se ze strany těchto osob hradí zpravidla předem či je na ní skládána adekvátní záloha.

V případě, kdy je služba poskytována současně více osobám najednou, anebo ve prospěch více osob, zpravidla nastavuji vyšší cenu.

Pokud bude požadováno, aby vybraná služba byla poskytnuta písemně, navrhnu buď pevnou cenu, anebo rozpočtovou cenu, kterou určím podle svého realistického odhadu počtu hodin a sazby/hod s případným doplatkem. Při stanovení ceny služby mohu vycházet či se opírat o ceny mimosmluvní, které stanovuje právní předpis, popř. o ceny obvyklé na trhu (pokud nebude možné cenu za zpracování a zaslání písemného díla či písemně zpracované služby předem přesně odhadnout).

Ceny se hradí zpravidla podle ceníku, předem na tento účet: 3333666699/2010.

Nejsem plátcem DPH. 

Přizpůsobení holistického servisu na míru

Holistický servis si můžete přizpůsobit na svoji míru tím, že si můžete navolit konkrétní služby, resp. činnosti z mojí nabídky spadající do holistického servisu, které chcete v rámci svého harmonizačního procesu narovnávání svého vztahu k Životu jako Celku poskytnout a určit si, v jakém konkrétním rozsahu chcete vybranou službu/y poskytnout, popř. si nechat ode mne doporučit „optimální“ rozsah poskytnutí služby na vaši míru tak, aby nebyla jejím omezením dotčena či výrazně snížena kvalita, smysl či účel, pro který si ji kupujete.

Změna rozsahu čerpání mého servisu

Můžete si (i přes moje osobní doporučení) zvolit pod svojí odpovědností jiný obsah, rozsah či formu poskytnutí nabízených služeb a činností, než které vám v dobré víře ve váš prospěch doporučím. Stejně tak můžete omezit či zúžit můj servis o určité mnou doporučené kroky či úkony s tím, že v takovém případě vás seznámím s možnými dopady a následky či předvídatelný efekt této vaší volby pro vás či na vývoj aktuální situace.

Jakmile se však rozhodnete a já poskytování svého servisu (činnosti) zahájím, poté co jste si již moji časovou kapacitu zakoupili či závazně rezezervovali, můžete tento rozsah mojí činnosti (z)měnit (snížit nebo rozšířit) jen poté, co budete finančně vyrovnaní za moji časovou kapacitu, kterou jsem činnosti věnovala, popř. závazně rezervovala.

Ukončení čerpání/poskytování mojí časové kapacity, resp. mého servisu průvodce

Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu čerpání mojí časové kapacity kryto vaší úhradou, mám právo poskytování svojí podpory nezahájit a/nebo její poskytování přerušit do doby, než bude čerpání mojí kapacity pokryto Vaší úhradou.

V případě, kdy nebude splatná faktura řádně uhrazena v termínu splatnosti, automaticky odložím zahájení poskytování mojí podpory, resp. přeruším její poskytování.

Pokud nedojde k úhradě ani v dodatečném stanoveném termínu 7 dnů,  poskytování mojí podpory bez dalšího ukončím a vystavím vám konečné vyúčtování mého servisu k finančnímu vyrovnání.

Platnost mého ceníku a hlavních zásad pro poskytování mého servisu

Můj aktuální (tj. na tomto mém webu zveřejněný) ceník mojí časové kapacity a zásady pro její poskytování v rámci mého nabízeného servisu se vztahují na všechny služby, resp. činnosti nabízené v rámci mého holistického servisu (pokud – dokud nemáte zakoupeno nebo předplaceno členství „Zákony Rovnováhy“, které v současné době připravuji). 

Informace pro spotřebitele
a k případnému řešení sporů

Poskytovatel služeb a holistického servisu

Poskytovatelem nabízených služeb je: Mgr. Daniela Šenarová, IČ: 71074465, sídlem: Lannova 2113/2a, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, email: office@senarova-daniela.cz

Poskytování služeb nabízených v rámci holistického servisu zaměřeného na řešení sporů, konfliktů a jiných vztahových problémů a prevenci jejich tvoření není z pohledu znění zákona o advokacie a advokátního tarifu typickým výkonem advokacie, jejíž hlavním předmětem je poskytování právních služeb a úkonů právních služeb definovaných v advokátním tarifu.

„Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle občanského soudního řádu, je-li vykonávána advokátem„.

Současně nejde ani o činnost neslučitelnou s výkonem advokacie, tj. tuto činnost může její poskytovatelka nabízet a poskytovat vedle či nad rámec výkonu advokacie podle zákona o advokacii a advokátního tarifu.

Nicméně, vzhledem k tomu, že poskytovatelka služeb je registrovanou advokátkou a zapsanou mediátorkou, dozorovým orgánem nad její činností podléhá dozoru ČAK.

Dohledový orgán ČAK nad činností osoby, která je registrovaným advokátem

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi registrovaným advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz   

Dohledový orgán nad činností mediátorů, kteří jsou současně registrovanými advokáty

Česká advokátní komora současně vykonává také dohled nad činností mediátorů, kteří jsou současně advokáty. 

Dozorový orgán nad ochranou osobních údajů

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).  

Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli i nespotřebiteli

Jakékoliv případné spory s poskytovatelem služeb budou řešeny přednostně smírně a mimosoudně. Pokud nebudou vyřešeny smírně do 90 dnů od jejich vzniku, může kterákoliv strana spor předložit k vyřešení příslušnému soudu.

Klient, který je spotřebitelem, se může místo na soud obrátit na Českou advokátní komoru, která je pověřená k řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem, resp. mediátorem, který je současně advokátem.