často kladené dotazy
k činnosti holistického průvodce

Otázky a odpovědi

info kE KOMPETENCI a roli holistického průvodce 

Co můžete od služeb holistického průvodce očekávat

1. Proč nefunguje cesta boje nebo útěku či jakékoliv snahy se "prožitku vyhnout" (jež je projevem vašeho duševního odporu a strachu ze života)?

Veškeré nepříjemné či nesouladné projevy v životě i ve vztazích vznikají působením Vyššího Principu Jednoty stvoření a Rovnováhy zcela neomylně proto, aby člověka informovali či upozornili, že se odklonil. Anebo jedná v nesouladu se samotnou podstatou Existence a skrze sebe tvoří energetickou nerovnováhu = dis harmonii, kterou potřebuje odpovídajícím napravením či narovnáním svého vztahu k Existenci jako Celku ve svém systému vyrušit (tj. v duchu rovnováhy svůj systém vědomí zharmonizovat zpět do jednoty s duchovní podstatou, rovnováhou a spravedlností), a to právě skrze danou projevenou vztahovou situaci.

V případě, kdy budete hmotný projev Existence ve svém životě odmítat, anebo s ním z odporu bojovat, nemůže dojít ve vašem systému vědomí k přirozenému vyrovnání, očištění a sjednocování a vyrovnání polarit ve vašem systému vědomí (které spouští harmonizační účinky). 

Ale naopak dochází k prohloubení jejich polarizace a nerovnováhy, která následně vyvolá další nesouladné projevy (obtíže, problémy, překážky atd.) nekonstruktivního, destruktivního či sebedestruktivního jednání ve vztahu k Životu jako Celku). 

2. S čím vás mohu a umím v roli "holistického průvodce spravedlností" v rámci harmonizačního řešení vašeho sporu či jiné obtíže konkrétně "využitím mých sil" podpořit?

Každý z nás prochází v životě procesem harmonizací svého bytostného vztahu s Existencí jako Celkem (který probíhá skrze narovnávání a vyvažování vztahu k sobě a ostatním bytostem).

Pokud zažíváte jakékoliv obtíže, ztráty, překážky, vážné rozpory, spory či problémy s jinými, znamená to, že Vás Existence upozorňuje na porušení či odklonění se od Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy a dále Vás vyzývá k určité harmonizaci – vyladění svého vztahu k Existenci jako Celku z pohledu jednoty a rovnováhy. 

Jako průvodce Vám mohu kromě mojí osobní pomoci zaměřené na řešení jakýchkoliv problémů z komplexního pohledu (tj. jejich duchovní živoucí podstaty, duševní příčiny i hmotného dořešení důsledků) pomoci zajistit či zprostředkovat služby, které jako holistický průvodce, osobně neposkytuji. Více info k mým službám najdete zde

3. Proč se jako průkopník věnuji harmonizačnímu způsobu uzdravování lidí a jejich vztahů skrze transformační řešení sporů a jiných dis harmonií v mezilidských vztazích stavící na holistickém přístupu a proaktivním (činném) postoji klienta k řešení svého „problému“?

Pokud řešíme jakýkoliv problém či obtížnou situaci ve své životě, aniž bychom současně zjistili, na co nás daný problém a jeho projev upozorňuje a k jaké konkrétní změně nás vede (tj. proč se nám to děje) a tuto změnu pak i následně uskutečnili, nedochází k jeho skutečnému vyřešení (tj. vyrušení či vymizení jeho existence), ale jen k dočasnému potlačení (eliminaci) jeho přirozeného projevu na tzv. hmotné úrovni. 

Necelistvým řešením (které se zaměřuje pouze na odstranění – eliminaci projevených hmotných příznaků“ jakéhokoliv problému) se ve skutečnosti žádný prožívaný problém nevyřeší (nevymizí). Proč? Protože nevede skutečně k podstatě jeho projevu hmotě, tedy s problémem – existujícím za tímto příznakem – ani nijak nepracuje. Povrchním řešením tedy problém /resp. jeho živoucí podstata/ nezmizela, aproto existuje v systému vědomí – individuálním i kolektivním – dál). 

Celistvě s problémy pracuje až „holistika“ zaměřená na harmonizaci lidského systému vědomí skrze vyvažování protikladných polarti do jednoty a rovnováhy a skrze praktické „napravování“ pokřivených = nezdravých duševních postojů k Existenci jako celku, jež ze svojí podstaty kolidují s Vyšším principem Jednoty a Rovnováhy.

Holistická praxe také sleduje jiný záměr, než má standardizovaná advokátní nebo mediační praxe (tj. vyřešit spor či problém v projeveném hmotném světě bez ohledu na živoucí podstatu a příčinu, která ho udržuje a projevila ve hmotné rovině).

Záměrem holistiky je tedy navození či obnovení harmonie a rovnováhy v celém komplexním systému vědomí, a nikoliv jen pouhé vyřešení konkrétního problému či rozřešení sporu (tedy pouhých „hmotných příznaků a dopadů“ skutečného problému, jímž se zabývají specialisté na hmotné procesní právo, mediační právo, rozhodčí právo, přestupkové a trestní právo. 

Holistická specializace svým záměrem překračuje rámec pouhé eliminace problému, jako hmotného projevu, který je jen tzv. hmotným příznakem existující nerovnováhy v celém systému vědomí, jež se projevuje skrze všechny dotčené účastníky. Navíc má v sobě holistická specializace integrační, sjednocující, celostní povahu a celistvý charakter, neboť v sobě zahrnuje duchovní, psychosomatický, aplikační (a tedy tvůrčí i transformační) rozměr a díky tomu má komplexní harmonizační účinek jak na systém vědomí dotčených osob, tak i pro celek (tj. na kolektivní systém vědomí všech osob, které trpí stejným problémem). 

I samotný způsob výkonu „holistické činnosti průvodce spravedlnosti“ (kdy se jedná spíše o „podporu a péči“ spadající do komplexní ochrany lidského zdRaví klienta s harmonizačními účinky na celý lidský systém vědomí a život jako celek) se mnou mnohem více rezonuje, nehledě na to, že pro mne (jako ženu) je takováto činnost z hlediska nastavení mužsko-ženských principů mnohem vhodnější a příjemnější (oproti advokátnímu způsobu řešení, který je ze své povahy ochranný a obranný a používá k řešení sporu právní nástroje, které působí pouze na hmotnou složku lidského systému vědomí, tj. na mysl, emoce a tělo).

Celostní, funkční i psychosomatická medicína již byla veřejně i zákonodárci uznána za standardní lékařský obor. Integrační medicína, která v sobě propojuje psychosomatiku s praktickou léčbou se již úspěšně rozvíjí. Proto věřím, že je jen otázkou času, kdy díky narůstajícímu zájmu laické i odborné veřejnosti o „celostní, psychosomatické nebo holistické řešení s právním prvkem“, se tato nová „evoluční“ specializace stane rozšířeným a uznávaným oborem nejen v oblasti medicíny, ale také v oblasti „Nižší Spravedlnosti“, který má skutečný potenciál, sílu i podporu „všehomíra“ vnést do současného systému „Nižší spravedlnosti“ ten pravý (pravdivý) rozměr lidskosti, nadhledu, moudrosti, komplexních vědomostí a zkušeností a fungující „celistvé/holistické spravedlnosti“, která působí harmonizačně na celý lidský systém vědomí (ducha, duši a tělo/mysl) a pomáhá ho přirozeně vést a harmonizovat nazpět do jednoty a rovnováhy.

4. Co je to holistická disciplína, jaký je její záměr či smysl a čím se liší od jiných oborů?

Holistická disciplína je specifická tím, že vychází z jiného pojetí „problému“, staví na nadhledu i jiném záměru, který přesahuje odborný úhel pohledu, jakož i vysoce specializovaný charakter činnosti a zpravidla náročnou a zdlouhavou proceduru jejich řešení.  

Hlavním úkolem a smyslem holistické specializace je co nejobjektivněji a bez předsudků zjišťovat a objasňovat skutečnou – metafyzickou podstatu a hlubší příčinu zažívání konkrétních situací a nejrůznějších hmotných dopadů vznikajících z působení vyššího principu spravedlnosti (tj. problémů, sporů, nemocí a jiných zátěžových situací), které se klientům v jejich životech odehrávají a poté je co nejpříměji a nejpříjemněji navést, jak tyto své problémy (které jsou jen hmotnými projevy či příznaky nerovnováhy v systému vědomí) mohou prospěšně sami, nebo za praktické odborné asistence vyřešit.

Záměrem holistické disciplíny je pomoci dotyčnému jeho problému a situaci, ve které se nachází, v souladu se skutečností porozumět, správně uchopit jejich řešení a odpovědně vůči sobě i všem ostatním jej blahodárně vyřešit a tím svůj problém přesáhnout a danou situaci změnit a posunout (transformovat). 

Tento záměr tak překračuje rámec pouhé odborného řešení či eliminace problému, jako hmotného projevu (který je jen tzv. hmotným příznakem existující nerovnováhy v celém systému vědomí, jež se projevuje skrze všechny dotčené účastníky), a míří za tento problém směrem k harmonizaci či vyladění celého systému vědomí, a to nejen na úrovni jednotlivé části (jednotlivce) mající tento problém, ale i na úrovni daného celku, jehož je daná část součástí.

V souladu s tímto svým záměrem holistická disciplína vnímá a pohlíží na konkrétní projev problému v hmotném světě (hmotný příznak) vždy v neoddělitelném spojení na člověka = Duši, jež daný problém zažívá (a skrze kterou se vědomí = Život potřebuje od zátěže osvobodit, uvolnit a očistit) a dále na neviditelnou rovinu Ducha (ze které se jakékoliv potíže v materiálním světě projektují a materializují). Tyto tři roviny (duchovní, duševní a hmotná, potažmo fyzická) dohromady tvoří jeden kompletní celistvý neoddělitelný celek = svět („Holos“ či „Holo“). 

Holistická disciplína tedy projevující „problém“ neomezuje pouze na jeho „hmotný projev či příznak“, ani ho neseparuje od jeho tvůrce či stvoření (tj. toho, kdo ho zažívá), ani od jeho skryté duchovní podstaty, ani ho nedrobí na zdánlivě oddělené části, ani se primárně nesnaží odborně hmotný příznak problému přesně odborně zatřídit, popisovat a interpretovat za účelem jeho odstranění.

Protože cesta ke skutečnému vyřešení (vyrušení) problému vede skrze přijetí, pochopení, prožití, vyrovnání, uchopení či spojení se s pravdivou (pravou) duchovní podstatou, udRAvení, zcelení, jehož výsledkem je znovu propojení všech jednotlivých částí do jednoho harmonického vyváženého celku (nikoliv skrze hodnocení, posuzování, odborné pojmenování, uchopení či interpretaci, poměřování, jehož výsledkem je v konečném důsledku rozdělení či roztříštění).

Holistická disciplína se odlišuje od jiných oborů zabývajícími řešením sporů a jiných dis harmonií v mezilidských vztazích tím, že se řešením konkrétních problémů, sporů a jiných dis harmonických situací zabývá celostně a do hloubky (tj. z pohledu jejich skutečné/jemno-hmotné podstaty a hlubší příčiny). Tímto jiným fokusem a rozdílným záběrem se odlišuje od jiných oborů a specializací, které se jejich řešením zabývají toliko z pohledu projevených skutečností, důsledků a následků (které jsou z holistického pohledu pouze „hmotnými příznaky“ nerovnováhy v komplexním systému vědomí). Zatímco právnické obory se specializují na řešení konkrétních projevů (hmotných příznaků) skryté nerovnováhy v systému využívajíce k jejich odstranění či vymýcení nejrůznější prostředky a postupy (od mírných po tvrdé a nekompromisní), holistická disciplína se snaží skrze co nejobjektivnější prozkoumání konkrétních projevů (příznaků) o co nejpřesnější diagnostikování konkrétní disharmonie = nerovnováhy v systému, rozrýt skutečnou podstatu a skrytou příčinu (důvod) prožívání daného problému, jakož i o následné nalezení „klíče, který rozladěný systém vědomí navedou zpět do stavu jednoty a rovnováhy (ve kterém se spustí jeho přirozená harmonizace a zablokované = neproudící vědomí v systému se uvolní).

Holistika staví na poznání Alberta Einsteina, že „Nemůžeme vyřešit naše problémy stejným způsobem uvažování, jakým jsme je vytvořili.“ 

5. Kdo je „holistický specialista“ a „holistický průvodce spravedlností“ a jakou kompetenci a roli má ve vztahu ke klientovi?

Kdo je holistický specialista:

 • Holistik z obecného pohledu je především znalcem komplexního systému vědomí, které obsáhl na základě praktického poznávání (zkušenosti) s různými systémy vědomí, kdy toto jeho praktické poznání jej dovedlo k propojení těchto poznatků s jejich nehmotnou metafyzickou podstatou, k vnímání propojenosti a vzájemného působení mezi těmito jednotlivými systémy a pochopení účinků těchto jednotlivých systémů vědomí na komplexní systém vědomí (celek) a naopak.
 • Holistik vždy praktické řešení jakýchkoliv situací přirozeně a bez úsilně propojuje se znalostí jejich skutečné duchovní podstaty a provázáním s konkrétní duševní příčinou, která způsobila a vedla k jejich vzniku a následnému projevu v materiálním světě.
 • Holistik, který je současně i odborníkem (např. na právo, mediaci, medicínu atd.) má tu výhodu, že může svoji znalost komplexního systému vědomí prakticky propojovat se svojí odbornou znalostí a vystupovat jako holistický odborník v daném oboru (tj. např. jako holistický právník, holistický lékař atd.). Holistik má a může jiné obory obohacovat holistickými znalostmi, popř. již zavedené postupy a metody obohacovat o celostní přístup, holistický pohled a své znalosti s psychosomatiky a metafyziky. Právník může provazovat znalosti právního systému, mediátor může mediaci obohatit o svůj celostní přístup, holistický pohled a své znalosti s psychosomatiky a metafyziky a lékař může provazovat své odborné lékařské znalosti.  Přitom je třeba, aby jasně odlišoval svoji „holistickou kompetenci a danou roli průvodce“ od jiných odborníků v daném oboru tak, aby nedocházelo k záměně (např. tím, že uvádí, že působí jako „holistický právník a průvodce spravedlností“ nikoliv jako „holistický advokát“ ).
 • Holistik, do jehož specializace spadá obor právo nebo mediace, se také může (ale nemusí) věnovat „praktickému řešení materiálních dopadů a následků“, které se již klientovi, popř. klientům, projevily z jeho nevyrovnaného systému vědomí, popř. i ve vztahu k jeho okolí. Činí tak ale cestou dobrovolného a bez úsilného vedení všech dotčených účastníků k pravdivému, férovému a zákonnému (tj. spravedlivému) vyrovnání či narovnání vzniklých dopadů a následků bez toho, aby k tomuto řešení byli dotčené osoby, jakkoliv, proti své vůli skrze právní a jiné legální prostředky a postupy donucováni (neboť toto již spadá do kompetence advokátů a soudců).b) Kdo je „Holistický průvodce spravedlností.
 • „Holistický průvodce spravedlností“ je právník, který disponuje znalostí fungování systému Nižší a Vyšší spravedlnosti a dokáže s nimi „pracovat“ souladným způsobem tak, aby „plnil záměr holistické disciplíny a úkol holistika“ (tj. zejména, aby odhalil skutečnou duchovní podstatu a provázal ji s konkrétní duševní příčinou, která způsobila a vedla u klienta ke stvoření svého problému v materiálním světě a dále, aby vedl klienta v roli průvodce k dobrovolné harmonizaci svého systému vědomí při praktickém řešení jeho sporu, konfliktu či jiné vztahové dis harmonie, anebo mu pomáhal skrze svoje vedení předcházet dis harmonizaci systému).
 • Kompetencí a hlavní náplní činnosti „Holistického průvodce spravedlností“ je tedy skrze svoji činnost zejména:
  (i) podporovat klienta při řešení jeho sporu v tom smyslu, že mu skrze svoje znalosti, schopnosti a informace pomáhá objektivně diagnostikovat existující nerovnováhu, nalézt a odhalit konkrétní podstatu a příčinu existence tohoto bloku v jeho systému a následně mu pomoci nasměřovat jeho dis harmonizovaný systém vědomí (duch, duše, tělo/mysl) zpět do sjednocení se s Vyšším principem jednoty a rovnováhy a dále
  (ii) provádět klienta v roli „jeho průvodce“ procesem řešení jeho sporu krok.
 • „Holistický průvodce spravedlností“ se zabývá přirozenou (nenásilnou) harmonizací člověka (a tím i všech jeho mezilidských vztahů)“, a to cestou vedoucí skrze porozumění a dobrovolnou nápravu či změnu pokřiveného vnímání a postoje či vztahu k Existenci jako celku zpět do jednoty a rovnováhy. Činí tak zejména s pomocí svých komplexních znalostí a holistické znalosti o působení universálního principu Jednoty a Rovnováhy. Diagnostika této nerovnováhy vyžaduje od „holistického průvodce spravedlností“ také znalost systému „Nižší spravedlnosti“, neboť jako průvodce se musí umět v konkrétní sporné situaci a případné právní argumentaci účastníků sporu odborně zorientovat (a proto tato „diagnostika“ průvodce zahrnuje nutné prozkoumání konkrétních vzájemných projevů všech účastníků, ze kterých lze odhalit podstatu existujícího sporu mezi účastníky, který si vzájemně společně stvořili svým vlastním nezdravým postojem k životu jako celku).
 • Hlavním úkolem či záměrem činnosti Holistického průvodce spravedlností“ je
  a) pomoci klientovi odhalit, jakým svým vlastním nezdravým duševním postojem se klient staví a koná/činí proti životu jako celku
  (a odkloňuje se tak od Vyššího principu jednoty, rovnováhy a spravedlnosti, jenž lidi v tvoření skrze jejich vědomí usměrňuje tak, aby nekonali proti životu jako celku), b) pomoci klientovi odhalit jeho konkrétní vnitřní odpor/rozpor se životem jako celkem, na který ho život skrze zažívání daného sporu ve svém životě upozorňuje a navést ho k dobrovolnému napravení tohoto svého nemocného postoje k životu, kterým dojde u uvolnění existujícího bloku/odporu (tj. k uzdRAvení, neboli přirozenému obnovení proudění vědomí/RA v jeho systému).
 • „Holistický průvodce spravedlností“ nepodporuje svým působením při řešení situací odpor, strach a napětí (které vede k polarizaci či ještě většímu štěpení vědomí na úrovni jednotlivců = částí a tedy i Celku) a naopak podporuje znovu-sjednocení rozštěpeného lidského vědomí do přirozené Jednoty a Rovnováhy. působí ve všech třech vibračních úrovních systému vědomí (Nadvědomí/Vyšší Já, Podvědomí/Duše, Nevědomí/Mysl – Ego), které sjednocuje Vědomí/Svatý Duch/Ra do jednoho Celku.
 • „Holistický průvodce spravedlností“ samotné řešení situací neodděluje od přímého působení osob, které si danou situaci samy stvořily a kterých se daná situace osobně dotýká a mají se z ní „obohatit“ (k čemuž často dochází v případě, kdy se situace řeší v rámci Nižší Spravedlnosti, která napravuje toliko mysl a působí na ego bez propojení na Vyšší Spravedlnost /která působí na hlubší rovinu vědomí člověka = Duši/Podvědomí, aby se sladila s Vyšším Já/Nadvědomím, které dané situace tvoří). Pokud Duše procitne a člověk dobrovolně narovná svůj nemocný postoj a vztah k Životu jako Celku, dochází k samovolnému uvolnění zablokovaného vědomí Duše, která se tím osvobodí z omezení Mysli = Ega, které z povrchní úrovně/nevědomí řídí člověku jeho život.
6. Co je předmětem činnosti „holistického průvodce spravedlností“ a čím se jeho činnost liší od právních služeb advokáta poskytovaných v rámci výkonu advokacie, popř. od nestranné činnosti mediátora poskytované v rámci mediace?
 • Hlavní náplní činnosti „holistického průvodce spravedlností“ je jednak (i) nenásilně navést klienta k tomu, aby danou situaci, popř. svůj spor či jiný problém, sám za sebe odpovědně ve vztahu k sobě i k ostatním skrze svoje konkrétní činy v duchu jednoty, rovnováhy a spravedlnosti vyřešil, a to cestou dobrovolného „napravení“ svého vlastního nezdravého postoje a pokřiveného vztahu k životu jako celku (a tím přispěl k napravení komplexního systému vědomí) a dále (ii) klienta tímto jeho procesem vlastní „harmonizace“ se životem jako celkem krok po kroku, jako jeho průvodce, provádět.
 • Klíčovou činností holistické průvodce je komplexně a objektivně zmapovat situaci, ve které se klient aktuálně nachází, diagnostikovat aktuální stav z pohledu (ne)rovnováhy systému vědomí, navést klienta k pochopení skutečné (metafyzické) podstaty jeho problému a zjistit a objasnit mu konkrétní skrytou (psychosomatickou) příčinu existence jeho situace či problému, který zažívá, a v návaznosti na to mu doporučit adekvátní způsob nápravy (harmonizace), který nasměřuje jeho systém vědomí zpět do rovnováhy a povede k narovnání či harmonizaci jeho vztahu k životu jako celku. V návaznosti na provedenou komplexní diagnostiku a analýzu holistický specialista doporučuje každému na míru harmonizační řešení a postup, které mají nasměřovat či uvést jeho systém vědomí zpět do rovnováhy. Současně klienta i další odborníky, který se zabývají praktickým řešením konkrétního případu, koncepčně navede k co nejefektivnějšímu vyřešení již projevených hmotných následků a dopadů odvinutých z nerovnováhy v systému vědomí (zejména se jedná o spory, problémy, akutní zdravotní stavy a jiné nekomfortní situace, které klienta v jeho životě stresují, omezují či zatěžují) a krok po kroku provádí klienta jako průvodce celým harmonizačním procesem řešení a vykonává „dohled“ nad odborným výkonem specialisty v tom smyslu, aby se tento konkrétní výkon neodchyloval od doporučeného postupu a řešení, který má navést systém vědomí klienta do harmonizace v duchu jednoty, rovnováhy a spravedlnosti.
 • Zatímco kompetencí, rolí a tedy i náplní služeb advokáta vykonávané v rámci výkonu advokacie je zejména právní ochrana a obrana klienta postavená na převzetí právního zastoupení klienta a vedení obrany klienta vůči protistraně podle platných právních norem, se kterou je klient v právním sporu či konfliktu a s pomocí platného práva, vlastní strategie a relevantní právní argumentace „přimět protistranu k napravení svého jednání vůči klientovi a k narovnání existující sporu (tzn. že klient na advokáta přenáší hlavní díl aktivity a spoléhá se v řešení sporu na jeho odbornou právní pomoc, ochranu a zaštítění), „holistický průvodce spravedlností“ nic takového nečiní tzn. že „nepřebírá řešení sporu za klienta na sebe“, ani ho při řešení sporu právně nezastupuje.
 • Holistický průvodce spravedlností“ sleduje při řešení sporu zcela jiný záměr než advokát. Tímto záměrem je nalezení a vyřešení sporu z hlediska jeho skutečné podstaty a skryté (duševní) příčiny jeho zažívání a důvodu jeho projevu v životě klienta. Obecně platí, že touto skrytou příčinou zažívání sporu (ale i jakéhokoliv jiného problému v životě) je existující nerovnováha (dis balance) v systému vědomí člověka, kterou působí konkrétní odpor (blok) existující v podvědomí člověka blokující volné proudění vědomí/světla/RA celým systémem vědomí člověka (což je znakem zdRAví člověka).
 • Dalším zásadním rozdílem v kompetencích „advokáta“ a „holistického průvodce spravedlností“ je, že advokát činí pro/za klienta konkrétní úkony ve vztahu k protistraně, kdežto „holistický průvodce spravedlností“ za klienta nekoná, ale podporuje ho ve vlastním činění a konání zapojením vlastních sil (tj. povaha jeho činnosti spočívá spíše v „osobním podporování a vedení“ k vlastní aktivitě na straně klienta, která má blíže k terapii, konzultaci, duševní podpoře, koučinku či mentoringu a rozhodně se nejedná o žádné konání či jednání jménem klienta, nebo jeho zastupování, které má povahu konání „místo něho“ a je spojeno s přenesením práva a odpovědnosti činit v zájmu klienta určitou činnost).
 • V rámci této svojí holistické specializace nabízím komplexní služby, se kterými se můžete seznímit zde.
7. Proč není činnost „holistického průvodce spravedlností“ výkonem advokacie podle zákona o advokacii a advokátního tarifu (ale činností vykonávanou“)?
 • Výkon advokacie definuje a upravuje § 1 zákona č. 85/1991 Sb., podle kterého „Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu1), je-li vykonávána advokátem“.
 • 11 zákona č. 177/1996 Sb. Sb, advokátní tarif, pak konkrétně vymezuje „co je úkonem právní služby“. Z tohoto seznamu lze tedy také dovodit, že činnost „holistického průvodce spravedlností“ nespadá mezi zákonem definované úkony právní služby, a proto takovou činnost nelze klientovi účtovat jako právní službu v duchu zásad stanovených advokátním tarifem.
 • Výkonem advokacie není ani edukace či vzdělávání, ani holistická činnost/služba zaměřená na harmonizaci vztahu k životu jako celku skrze diagnostiku existující nerovnováhy (dis harmonie) existující v systému vědomí klienta, která je příčinou hmotného projevu/manifestace a prožívání problémů v životě.
 • V rámci svého holistického servisu nabízím tyto konkrétní služby průvodce spravedlností: a) Management spravedlivého procesu, b) Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti, c) Holistická ekoterapie, d) Důvěrná diplomacie, e) Zajištění mediace včetně přípravy na mediační proces a f) Pomoc se zajištěním právní či jiné odborné služby. Co tyto služby obnášejí je popsáno podrobně zde: senarova-daniela.cz/služby

Z předmětu popsaných služeb „holistického průvodce spravedlností“ nevyplývá, že by jeho činnost naplňovala aktivní ochranou či obranou funkci, kterou vykonává advokát. Pozornost „holistického průvodce spravedlností“ se nezaměřuje na vlastní vyřešení „právní kauzy“, ale na spravedlivé vyřešení situace skrze objektivní zjištění situace nalezení skutečné podstaty a příčiny zažívání a vzniku dané situace a vedení klienta k aktivní nápravě skrze vlastní konání.

„Holistický průvodce spravedlností“ přitom nepřebírá věc klienta k aktivnímu řešení za klienta, ale ponechává plnou kompetenci včetně odpovědnosti za vyřešení dané situace (sporu) na klientovi a podporuje jej v procesu řešení tak, aby danou situaci vyřešil s jeho podporou vlastními silami, které ho propojují s jeho vlastní podstatou harmonizující celý systém vědomí. 

8. Proč mohu činnost „holistického průvodce spravedlností“ vykonávat na základě volné živnosti podle živnostenského zákona?
 • Pracovat se „spravedlností“ a zabývat se řešením mezilidských sporů s právním prvkem, popř. prevencí jejich sporu není výhradní doménou advokátů. Se spravedlností a právními znalostmi pracují i další specializované profese jako jsou např. mediátoři, rozhodci, soudci a další profese. Každá z těchto specializací či disciplín má jinou povahu a roli při nalézání a výkonu spravedlnosti, které se vzájemně doplňují a podporují. Proto řešení sporů nemusí nutně probíhat s právní pomocí advokáta poskytovanou v rámci výkonu advokacie a může probíhat s jinou podporou jiného specialisty.
 • Holistický průvodce spravedlností nevykonává ani „zprostředkovatelskou roli nestranného mediátora/prostředníka mezi stranami sporu“, ani „ochrannou či obrannou roli právního zástupce klienta“. Holistický průvodce spravedlností ze své neutrální role průvodce vede klienta k činění a dobrovolné nápravě jeho „nemocného“/z rovnováhy vychýleného postoje k životu jako Celku v duchu jednoty, rovnováhy a spravedlnosti. Respektuje svobodnou volbu klienta a k ničemu ho nedonucuje, ani protistranu. Nepřebírá řešení do svých rukou za klienta. Tato jeho role a kompetence nevyplývá ze zákona o advokacii, ani z jiného upřesňujícího stavovského předpisu, a proto nemůže spadat do zákonem dané kompetence advokáta. Na druhé straně „holistická činnost průvodce spravedlností“ nijak nekoliduje s advokátními předpisy a není ani neslučitelná s výkonem advokacie a ani mediace (tj. lze tuto činnost vykonávat samostatně vedle advokacie a mediace). „Holistická činnost průvodce spravedlností“ pracující s Vyšším principem jednoty, rovnováhy a spravedlnosti ani nijak činnosti advokátů a mediátorů nekonkuruje v tom smyslu, že by jejich činnost v rámci řešení sporů vylučovala či omezovala. Naopak „holistika“ harmonicky a smysluplně doplňuje a podporuje tuto jejich činnost a roli (kterou mají v komplexní problematice řešení sporů) a svým dílem dotváří „komplexní systém různých přístupů, metod a postupů“ zabývajících se řešením sporů a prevenci jejich vzniku.
 • Holistická činnost není žádným závazným předpisem regulována, proto jsem toho právního názoru, že výše popsaný výkon činnosti „Holistického průvodce spravedlností“, stejně jako můj „servis či služby popsané v nabídce služeb na mém webu: https://www.senarova-daniela.cz/služby spadají do výkonu volné živnosti podle živnostenského zákona a dále, že žádný zákon mi nebrání tuto činnost na tomto základu vykonávat. Neboť platí, že „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 3 zákona č. 2/1993 Sb., Základní listiny práv a svobod). Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod (čl. 3 odst. 3 zákona č. 2/1993 Sb., Základní listiny práv a svobod).
9. Co vám v každé situaci nejvíce pomůže jejím zdárném zvládnutí?

Protože danou situací jste si stvořili proto, abyste ji prožili a zvládli sami svými silami překonat, je pro vás nejvíce podpůrné a smysluplné se dané situaci nevyhýbat, postavit se jí zpříma a tzv. čelem.

A ruku v ruce s tím převzít plnou svoji kompetenci (tj. jak právo danou situaci řešit svobodně v souladu se svojí podstatou, ale i osobní odpovědnost za stvoření dané situace, sporu, rozporu, konfliktu, nesouladu či jiného konkrétního problému projevujícího ve vašem životě).

Čím rychleji dokážete svoji aktuální situaci vnitřně přijmout jako dar Života, hlouběji porozumět k jakému napravení vztahu k Životu jako Celku vás skrze danou situaci a vztah vede, tím efektivněji a jednodušeji ji budete moci vyřešit, a to díky uvolnění odporu a navýšení vibrace vašeho vědomí (lásky), jež pro vás otevře, nebo usnadní následné praktické řešení vaší dané situace, stejně jako dořešení jakýchkoliv neblahých projevů, příznaků, právních či jiných dopadů, které se již projevily či hrozí a ze kterých máte obavy.

Pokud ucítíte, že byste rádi pro svoje kompetentní řešení svojí konkrétní situace využili mých služeb „holistického průvodce spravedlností“ a nejste ve zjevném nesouladu s mým „pojetím a smluvními podmínkami, za kterých nabízím svoje služby v rámci holistické činnosti průvodce spravedlností“ neváhejte se na mne obrátit.