Služby holistického průvodce spravedlností poskytované v rámci „Holistické ekoterapie“

Nabídka služeb

 

Působím jako holistický průvodce Spravedlností a specializuji se na holistické řešení sporů, rozporů, konfliktů a jiných vztahových obtíží a dis harmonií včetně prevence jejich tvoření či zmínění jejich hmotného projevu, které probíhá v duchu jednoty, rovnováhy a zákonnosti (v souladu se Spravedlností.

V rámci této svojí specializace nabízím komplexní služby (Management spravedlivého procesu, Komplexní vhled do situace v duchu Spravedlnosti, Holistická ekoterapie, Nalezení Spravedlivého řešení, Důvěrná diplomacie, Zajištění mediace včetně přípravy na mediační proces a Zajištění právní či jiné odborné služby).

holistický servis poskytovaný v rámci holistickké ekoterapie

Jaké služby nabízím v rámci servisu 

holistického průvodce spravedlností?

01

SLUŽBA

Management spravedlivého procesu

Management spravedlivého procesu spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který v rámci této služby pro klienta vede a v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) usměrňuje proces řešení dané situace či záležitosti a dohlíží nad tím, aby probíhal ve vztahu ke klientovi spravedlivě (tj. v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti) a současně, aby praktické řešení probíhalo, pokud možno, co nejúčelněji, smírně a mimosoudně.

02

služba

Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty
a Rovnováhy (Spravedlnosti) 

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který se zaměřuje na zjištění konkrétní dis harmonie existující na hmotné i nehmotné úrovni vědomí vztahu klienta k Životu jako Celku (která vznikla či existuje v důsledku určitého škodlivého jednání klienta na úkor Života jako Celku), která se skrze danou situaci klientovi propisuje a manifestuje z nehmotné úrovně Života do hmotné úrovně Života. 

Současně se zaměřuje také na objasnění této dis harmonie tak, aby klient svoje „minulé konání“ prohlédl a (pokud možno) „dobrovolně“ zjednal za sebe sama (tj. bez ohledu na chování a postoj jiných) svůj vlastní vztah k Životu jako Celku konkrétní nápravu v daném vztahu (a tím i ve vztahu k Životu jako Celku, který existuje na hmotné/viditelné i nehmotné/neviditelné úrovni života).

03

Služba

Nalezení spravedlivého řešení v jednotě s Duchem života

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, která se zaměřuje na nalezení a doporučení konkrétního nápravného spravedlivého (harmonizačního – vyvažujícího) řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) včetně jeho shrnutí do písemné formy.

04

Služba

Důvěrná diplomacie

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, která se zaměřuje na konsensuální (nenátlakové) nalézání a vyjednávání spravedlivého a zákonného řešení či dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování či obnovení jednoty, rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu.

05

Služba

Zajištění mediace
a příprava na mediační proces

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, která se zaměřuje na to, jak zajistit jednomu či více účastníkům právního sporu rychlé a co nejméně komplikované zahájení mediačního řízení ohledně jejich sporu a na toto řízení je ve spolupráci s mediátorem „přiměřeně připravit“, aby se mohli plně soustředit na sebe a svoji úlohu spojenou s praktickým řešením svého sporu s pomocí nestranného mediátora, který je samotným procesem mediace jejich sporu povede.

06

Služba

Zajištění služeb právní či odborné povahy

Tato služba  spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností zaměřující se na vyhledání a doporučení vhodného poskytovatele dané odborné služby (který vám službu pod svojí odpovědností poskytne, za odpovídající férovou a pro vás přijatelnou cenu či cenových parametrů a smluvně s ním ošetřím její poskytnutí pro vás). 

Místo vás dohlédne nad praktickým výkonem zajištěné právní nebo odborné služby v duchu dohodnutých podmínek a běžných standardů.

Také pro vás ohlídá, aby poskytnutí odborné služby nebylo neúčelné, kontraproduktivní pro váš osobní harmonizační proces a zapadalo do jeho kontextu.