Kontakty

Mgr. Daniela Šenarová
IČ: 71074465

 

OSVČ registrovaná u ŽÚ Městké části Praha 1 (poskytování služeb holistického průvodce spravedlností)

samostatná advokátka a mediátorka akreditovaná ČAK pod č. 9547 s oprávněním pro výkon advokacie a advokátní mediace 

zapsaná mediátorka akreditovaná u MS ČR s oprávněním provádět mediaci sporů podle zákona č. 202/2012 Sb.

 

zaslat vzkaz 

 

sídlo a adresa pro doručování

Bieblova 182/15, Praha 5 – Smíchov
Česká republika

 

datová schránka

c54egd3 

Phone

+ 420 – 603 – 703 – 129

Sociální media

řešení spotřebitelských sporů

info pro spotřebitele a nespotřebitele k řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s čerpáním mých služeb

– viz níže –  

Poskytovatel služeb a holistického servisu

Poskytovatelem nabízených služeb je: Mgr. Daniela Šenarová, IČ: 71074465, sídlem: Lannova 2113/2a, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, email: office@senarova-daniela.cz

Poskytování služeb nabízených v rámci holistického servisu zaměřeného na řešení sporů, konfliktů a jiných vztahových problémů a prevenci jejich tvoření není z pohledu znění zákona o advokacie a advokátního tarifu typickým výkonem advokacie, jejíž hlavním předmětem je poskytování právních služeb a úkonů právních služeb definovaných v advokátním tarifu.

„Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle občanského soudního řádu, je-li vykonávána advokátem„.

Současně nejde ani o činnost neslučitelnou s výkonem advokacie, tj. tuto činnost může její poskytovatelka nabízet a poskytovat vedle či nad rámec výkonu advokacie podle zákona o advokacii a advokátního tarifu.

Nicméně, vzhledem k tomu, že poskytovatelka služeb je registrovanou advokátkou a zapsanou mediátorkou, dozorovým orgánem nad její činností podléhá dozoru ČAK.

Dohledový orgán ČAK nad činností osoby, která je registrovaným advokátem

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi registrovaným advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz   

Dohledový orgán nad činností mediátorů, kteří jsou současně registrovanými advokáty

Česká advokátní komora současně vykonává také dohled nad činností mediátorů, kteří jsou současně advokáty. 

Dozorový orgán nad ochranou osobních údajů

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).  

Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli i nespotřebiteli

Jakékoliv případné spory s poskytovatelem služeb budou řešeny přednostně smírně a mimosoudně. Pokud nebudou vyřešeny smírně do 90 dnů od jejich vzniku, může kterákoliv strana spor předložit k vyřešení příslušnému soudu.

Klient, který je spotřebitelem, se může místo na soud obrátit na Českou advokátní komoru, která je pověřená k řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem, resp. mediátorem, který je současně advokátem.