Informace k roli a činnosti holistického průvodce spravedlností

CO LZE OD HOLISTICKÉHO PRŮVODCE
A JEHO SERVISU OČEKÁVAT

FAQ (NEJČASTĚJI KLADEDNÉ OTÁZKY)

přehled otázek

Nejčastěji kladené otázky
a odpovědi na otázky

W

Proč nefunguje cesta boje nebo útěku či jakékoliv snahy se "prožitku vyhnout" (jež je projevem vašeho duševního odporu a strachu ze života)?

W

Co vám v každé situaci nejvíce pomůže jejím zdárném zvládnutí?

W

Proč jsem se jako „advokátka a zapsaná mediátorka“ rozhodla opustit zavedené způsoby pro řešení sporů (tj. právní způsob řešení sporu v roli advokátky a mediační způsob řešení sporu v roli zapsané mediátorky) a rozhodla se věnovat holistické ekoterapii a harmonizačnímu způsobu uzdravování lidí a jejich vztahů skrze celostní transformační řešení, které staví na holistickém přístupu a proaktivním (činném) postoji klienta k řešení svého „problému“?

W

Co znamená holistický přístup a čím se liší od zavedeného způsobu řešení problémů cestou jejich eliminace?

W

Co je to holistická disciplína, jaký je její záměr či smysl a čím se liší od jiných oborů?

W

Co je to „holistická spravedlnost“, z čeho pramení a na jakém principu funguje?

W

Kdo je "holistický průvodce spravedlností“ a jakou kompetenci a roli má ve vztahu ke klientovi?

W

Co je předmětem činnosti „holistického průvodce spravedlností“ a čím se jeho činnost liší od právních služeb advokáta poskytovaných v rámci výkonu advokacie, popř. od nestranné činnosti mediátora poskytované v rámci mediace?

W

S čím vás mohu a umím v roli "holistického průvodce spravedlností" v rámci harmonizačního řešení vašeho sporu či jiné obtíže konkrétně "využitím mých sil" podpořit?

W

Proč není činnost „holistického průvodce spravedlností“ výkonem advokacie podle zákona o advokacii a advokátního tarifu (ale činností vykonávanou“)?

Proč nefunguje cesta boje nebo útěku či jakékoliv snahy se "prožitku vyhnout" (jež je projevem vašeho duševního odporu a strachu ze života)?

Vzhledem k tomu, že veškeré nepříjemné či nesouladné projevy ve vztazích vznikají působením Vyššího Principu Jednoty stvoření a Rovnováhy zcela neomylně proto, aby člověka informovali či upozornili na existující energetickou nerovnováhu = dis harmonii ve vztahu mezi jeho systémem vědomí a Systémem Vědomí Celku, kterou potřebuje odpovídajícím napravením či narovnáním svého vztahu k Životu jako Celku ve svém systému vyrušit (tj. v duchu rovnováhy svůj systém vědomí zharmonizovat zpět do jednoty s duchovní podstatou, rovnováhou a spravedlností), a to právě skrze danou projevenou vztahovou situaci.

V případě, kdy budete hmotný projev problému odmítat, anebo s ním z odporu bojovat, nemůže dojít ve vašem systému vědomí k přirozenému vyrovnání, očištění a sjednocování a vyrovnání polarit ve vašem systému vědomí (které spouští harmonizační účinky). Ale naopak dochází k prohloubení jejich polarizace a nerovnováhy, která následně vyvolá další nesouladné projevy (obtíže, problémy, překážky atd.) nekonstruktivního, destruktivního či sebedestruktivního jednání ve vztahu k Životu jako Celku). 

Co vám v každé situaci nejvíce pomůže jejím zdárném zvládnutí?

Protože danou situací jste si stvořili proto, abyste ji prožili a zvládli sami svými silami překonat, je pro vás nejvíce podpůrné a smysluplné se dané situaci nevyhýbat, postavit se jí zpříma a tzv. čelem.

A ruku v ruce s tím převzít plnou svoji kompetenci (tj. jak právo danou situaci řešit svobodně v souladu se svojí podstatou, ale i osobní odpovědnost za stvoření dané situace, sporu, rozporu, konfliktu, nesouladu či jiného konkrétního problému projevujícího ve vašem životě).

Čím rychleji dokážete svoji aktuální situaci vnitřně přijmout jako dar Života, hlouběji porozumět k jakému napravení vztahu k Životu jako Celku vás skrze danou situaci a vztah vede, tím efektivněji a jednodušeji ji budete moci vyřešit, a to díky uvolnění odporu a navýšení vibrace vašeho vědomí (lásky), jež pro vás otevře, nebo usnadní následné praktické řešení vaší dané situace, stejně jako dořešení jakýchkoliv neblahých projevů, příznaků, právních či jiných dopadů, které se již projevily či hrozí a ze kterých máte obavy.

Pokud ucítíte, že byste rádi pro svoje kompetentní řešení svojí konkrétní situace využili mých služeb „holistického průvodce spravedlností“ a nejste ve zjevném nesouladu s mým „pojetím a smluvními podmínkami, za kterých nabízím svoje služby v rámci holistické činnosti průvodce spravedlností“ neváhejte se na mne obrátit.

Proč jsem se jako „advokátka a zapsaná mediátorka“ rozhodla opustit zavedené způsoby pro řešení sporů (tj. právní způsob řešení sporu v roli advokátky a mediační způsob řešení sporu v roli zapsané mediátorky) a rozhodla se věnovat holistické ekoterapii a harmonizačnímu způsobu uzdravování lidí a jejich vztahů skrze celostní transformační řešení, které staví na holistickém přístupu a proaktivním (činném) postoji klienta k řešení svého „problému“?

Není dnes již žádnou objevnou informací, že vyřešením jakéhokoliv problému, aniž bychom současně zjistili, na co nás daný problém a jeho projev upozorňuje a k jaké konkrétní změně nás vede (tj. proč se nám to děje) a tuto změnu pak i následně uskutečnili, nedochází k jeho skutečnému vyřešení (tj. vyrušení či vymizení jeho existence), ale jen k dočasnému potlačení (eliminaci) jeho přirozeného projevu na tzv. hmotné úrovni. 

Toto moje životní poznání mne vedlo k prohlubování svého další vzdělávání v oblasti duševního a duchovního zdRAví a impulsem proto se stalo uvědomění, že se v podstatě skrze právní i mediační řešení zabývám řešením „pouhých hmotných příznaků“ problému, který skrze dané vyřešení „hmotného příznaku“ ve skutečnosti nevyřešil (nevymizel) a že tak klientům ve skutečnosti účinně ke zlepšení života nepomáhám (neboť problém, existující za tímto příznakem, nijak nezmizel a existuje v systému vědomí – individuálním i kolektivním – dál). 

S ohledem na náročnost advokátní profese, která obnáší (často velmi konfrontační a nátlakové) řešení cizích problémů, sporů a jiných náročných situací, které si advokát sám nevytvořil, mne toto poznání natolik „demotivovalo“ k jejímu dalšímu výkonu, že jsem se z praktického výkonu advokacie postupně stahovala, až jsem opakovaně (a naposledy na konci roku 2019) pozastavila její výkon. V takto uvolněném čase jsem se věnovala samo studiu psychosomatiky, psychologie, kvantové fyzicky a duchovních nauk souvisejících s principy tvoření života s možnou aplikací na právo a spravedlnost. Toto studium se stalo mojí velkou vášní, zejména posledních devět let, kdy se velmi intenzivně provazovalo i s mým praktickými zkušenostmi a se vztahy v mém osobním životě. 

Holistická praxe zaměřená na harmonizaci lidského systému vědomí skrze napravování nezdravých duševních postojů k životu jako celku, které kolidují s Vyšším principem Jednoty, Rovnováhy a Spravedlnosti, mi dává smysl (a tedy i vnitřní motivaci se této činnosti naplno věnovat). Je to dáno tím, že holistická praxe sleduje jiný záměr, než má standardizovaná advokátní nebo mediační praxe. 

Záměrem holistiky je totiž navození či obnovení harmonie a rovnováhy (spravedlnosti) v celém komplexním systému vědomí, a nikoliv jen pouhé vyřešení konkrétního problému či rozřešení sporu (tedy pouhých „hmotných příznaků a dopadů“ skutečného problému, jímž se zabývají specialisté na hmotné procesní právo, mediační právo, rozhodčí právo, přestupkové a trestní právo (a to velmi často za velmi nepříjemných až stresujících podmínek). 

Holistická specializace svým záměrem překračuje rámec pouhé eliminace problému, jako hmotného projevu, který je jen tzv. hmotným příznakem existující nerovnováhy v celém systému vědomí, jež se projevuje skrze všechny dotčené účastníky. Navíc má v sobě holistická specializace integrační, sjednocující, celostní povahu a celistvý charakter, neboť v sobě zahrnuje duchovní, psychosomatický, aplikační (a tedy tvůrčí i transformační) rozměr a díky tomu má komplexní harmonizační účinek jak na systém vědomí dotčených osob, tak i pro celek (tj. na kolektivní systém vědomí všech osob, které trpí stejným problémem). 

I samotný způsob výkonu „holistické činnosti průvodce spravedlnosti“ (kdy se jedná spíše o „podporu a péči“ spadající do komplexní ochrany lidského zdRaví klienta s harmonizačními účinky na celý lidský systém vědomí a život jako celek) se mnou mnohem více rezonuje, nehledě na to, že pro mne (jako ženu) je takováto činnost z hlediska nastavení mužsko-ženských principů mnohem vhodnější a příjemnější (oproti advokátnímu způsobu řešení, který je ze své povahy ochranný a obranný a používá k řešení sporu právní nástroje, které působí pouze na hmotnou složku lidského systému vědomí, tj. na mysl, emoce a tělo).

Celostní, funkční i psychosomatická medicína již byla veřejně i zákonodárci uznána za standardní lékařský obor. Integrační medicína, která v sobě propojuje psychosomatiku s praktickou léčbou se již úspěšně rozvíjí. Proto věřím, že je jen otázkou času, kdy díky narůstajícímu zájmu laické i odborné veřejnosti o „celostní, psychosomatické nebo holistické řešení s právním prvkem“, se tato nová „evoluční“ specializace stane rozšířeným a uznávaným oborem nejen v oblasti medicíny, ale také v oblasti „Nižší Spravedlnosti“, který má skutečný potenciál, sílu i podporu „všehomíra“ vnést do současného systému „Nižší spravedlnosti“ ten pravý (pravdivý) rozměr lidskosti, nadhledu, moudrosti, komplexních vědomostí a zkušeností a fungující „celistvé/holistické spravedlnosti“, která působí harmonizačně na celý lidský systém vědomí (ducha, duši a tělo/mysl) a pomáhá ho přirozeně vést a harmonizovat nazpět do jednoty a rovnováhy.

Co znamená holistický přístup a čím se liší od zavedeného způsobu řešení problémů cestou jejich eliminace?

Slovo „Holistický“ je odvozeno z pojmu „Holismus (z řeckého holos, celek) a vychází z filosofického či spirituálního přístupu či směru, který zdůrazňuje, že každá část, ať se projevuje jakkoliv, má svůj existenční smysl, význam či důvod, který lze rozkrýt a pochopit, pouze když vnímáme a vztahujeme existenci či konkrétní projev dané části ve vztahu k ostatním (a to i protikladným) částem, které jsou součástí téhož celku.

Holistika se řešením situací zabývá komplexně do hloubky (tj. z pohledu jejich metafyzické = jemno-hmotné podstaty a hlubší příčiny) se záměrem pomoci dotyčnému jeho problém správně „uchopit“ a celkově vyřešit (vyrušit), a to nikoliv jen na viditelné úrovni hmotného příznaku či příznaku, ale i na neviditelné úrovni duševní a duchovní.

Holistické řešení směřuje k vyřešení (vyrušení) zažívaného „problému“ či obtíže skrze jeho přijetí, pochopení a jeho transformaci cestou jeho přirozeného překonání v duchu jednoty a rovnováhy a v souladu s duchem života.

Holistika chápe jakékoliv obtíže za „hmotné příznaky či projevy“ problému (který ve skutečnosti vzniká, existuje a zaniká na jiné než materiální úrovni vědomí), které běžně řeší odborníci tím, že se snaží tyto příznaky potlačit či odstranit tak, aby tyto příznaky co nejdříve zmizely a člověka svým projevem neobtěžovaly, aniž by je pochopili a odhalili smysl jejich existence v životě dotyčného a důvod jeho prožívání. 

Holistik „hmotné příznaky či projevy“ problému primárně pozoruje, zkoumá, vnímá a přijímá jako “ klíčovou a smysluplnou informaci“ o tom, kdo daný problém zažívá a proč a dále o tom, co daný člověk potřebuje sám za sebe ve vztahu k životu sám skrze sebe napravit (vyrovnat a harmonizovat), aby daný problém nemusel dále zbytečně zažívat či opakovaně prožívat. Proto holistik k jejich řešení (vyrušení = eliminaci) přistupuje v souladu s jejich duchovní živoucí podstatou (která jejich projev stvořila a udržuje v projevu) a v provázání na jejich skrytou duševní příčinu. Tzn. že tyto hmotné příznaky nezačne eliminovat (řešit) dříve, než dojde k rozkrytí a odhalení důvodu jejich projevu a existence v životě dotyčného, který je zažívá.

„Holistický průvodce spravedlností“ samotné řešení situací neodděluje od přímého působení osob, které si danou situaci samy stvořily a kterých se daná situace osobně dotýká a mají se z ní poučit a svoje vědomí rozšířit = „obohatit“ (k čemuž často dochází v případě, kdy se situace řeší v rámci Nižší Spravedlnosti /která napravuje toliko mysl a působí na hmotné ego/ bez propojení na Vyšší Spravedlnost /která působí na hlubší jemno-hmotnou rovinu vědomí člověka = Duši/Podvědomí tak, aby se sladila s Vyšším Já/Nadvědomím, které dané situace tvoří, aby procitla a člověk dobrovolně narovnal svůj nevyrovnaný postoj k Životu jako Celku a tím i k uvolnění či osvobození Duše z nadvlády jeho Mysli = Ega, které z povrchní úrovně = nevědomí řídí člověku jeho život/.

 

Co je to holistická disciplína, jaký je její záměr či smysl a čím se liší od jiných oborů?

Holistická disciplína je specifická tím, že vychází z jiného pojetí „problému“, staví na nadhledu i jiném záměru, který přesahuje odborný úhel pohledu, jakož i vysoce specializovaný charakter činnosti a zpravidla náročnou a zdlouhavou proceduru jejich řešení.  

Hlavním úkolem a smyslem holistické specializace je co nejobjektivněji a bez předsudků zjišťovat a objasňovat skutečnou – metafyzickou podstatu a hlubší příčinu zažívání konkrétních situací a nejrůznějších hmotných dopadů vznikajících z působení vyššího principu spravedlnosti (tj. problémů, sporů, nemocí a jiných zátěžových situací), které se klientům v jejich životech odehrávají a poté je co nejpříměji a nejpříjemněji navést, jak tyto své problémy (které jsou jen hmotnými projevy či příznaky nerovnováhy v systému vědomí) mohou prospěšně sami, nebo za praktické odborné asistence vyřešit.

Záměrem holistické disciplíny je pomoci dotyčnému jeho problému a situaci, ve které se nachází, v souladu se skutečností porozumět, správně uchopit jejich řešení a odpovědně vůči sobě i všem ostatním jej blahodárně vyřešit a tím svůj problém přesáhnout a danou situaci změnit a posunout (transformovat). 

Tento záměr tak překračuje rámec pouhé odborného řešení či eliminace problému, jako hmotného projevu (který je jen tzv. hmotným příznakem existující nerovnováhy v celém systému vědomí, jež se projevuje skrze všechny dotčené účastníky), a míří za tento problém směrem k harmonizaci či vyladění celého systému vědomí, a to nejen na úrovni jednotlivé části (jednotlivce) mající tento problém, ale i na úrovni daného celku, jehož je daná část součástí.

V souladu s tímto svým záměrem holistická disciplína vnímá a pohlíží na konkrétní projev problému v hmotném světě (hmotný příznak) vždy v neoddělitelném spojení na člověka = Duši, jež daný problém zažívá (a skrze kterou se vědomí = Život potřebuje od zátěže osvobodit, uvolnit a očistit) a dále na neviditelnou rovinu Ducha (ze které se jakékoliv potíže v materiálním světě projektují a materializují). Tyto tři roviny (duchovní, duševní a hmotná, potažmo fyzická) dohromady tvoří jeden kompletní celistvý neoddělitelný celek = svět („Holos“ či „Holo“). 

Holistická disciplína tedy projevující „problém“ neomezuje pouze na jeho „hmotný projev či příznak“, ani ho neseparuje od jeho tvůrce či stvoření (tj. toho, kdo ho zažívá), ani od jeho skryté duchovní podstaty, ani ho nedrobí na zdánlivě oddělené části, ani se primárně nesnaží odborně hmotný příznak problému přesně odborně zatřídit, popisovat a interpretovat za účelem jeho odstranění.

Protože cesta ke skutečnému vyřešení (vyrušení) problému vede skrze přijetí, pochopení, prožití, vyrovnání, uchopení či spojení se s pravdivou (pravou) duchovní podstatou, udRAvení, zcelení, jehož výsledkem je znovu propojení všech jednotlivých částí do jednoho harmonického vyváženého celku(nikoliv skrze hodnocení, posuzování, odborné pojmenování, uchopení či interpretaci, poměřování, jehož výsledkem je v konečném důsledku rozdělení či roztříštění).

Holistická disciplína se odlišuje od jiných oborů zabývajícími řešením sporů a jiných dis harmonií v mezilidských vztazích tím, že se řešením konkrétních problémů, sporů a jiných dis harmonických situací zabývá celostně a do hloubky (tj. z pohledu jejich skutečné/jemno-hmotné podstaty a hlubší příčiny). Tímto jiným fokusem a rozdílným záběrem se odlišuje od jiných oborů a specializací, které se jejich řešením zabývají toliko z pohledu projevených skutečností, důsledků a následků (které jsou z holistického pohledu pouze „hmotnými příznaky“ nerovnováhy v komplexním systému vědomí). Zatímco právnické obory se specializují na řešení konkrétních projevů (hmotných příznaků) skryté nerovnováhy v systému využívajíce k jejich odstranění či vymýcení nejrůznější prostředky a postupy (od mírných po tvrdé a nekompromisní), holistická disciplína se snaží skrze co nejobjektivnější prozkoumání konkrétních projevů (příznaků) o co nejpřesnější diagnostikování konkrétní disharmonie = nerovnováhy v systému, rozrýt skutečnou podstatu a skrytou příčinu (důvod) prožívání daného problému, jakož i o následné nalezení „klíče, který rozladěný systém vědomí navedou zpět do stavu jednoty a rovnováhy (ve kterém se spustí jeho přirozená harmonizace a zablokované = neproudící vědomí v systému se uvolní).

Holistika staví na poznání Alberta Einsteina, že „Nemůžeme vyřešit naše problémy stejným způsobem uvažování, jakým jsme je vytvořili.“ 

Co je to „holistická spravedlnost“, z čeho pramení a na jakém principu funguje?
 • Jsem průkopníkem „holistické spravedlnosti“ podporující a směřující člověka k jeho bytostné celistvosti.
 • Holistická spravedlnost se opírá o universální síly udržující spravedlivý řád, jednotu a rovnováhu (Spravedlnosti) v celém systému vědomí Celku a udržuje člověka a jeho trojjediný systém ve spojení, v jednotě a rovnováze s jeho světelnou universální bytostnou podstatou.
 • Holistická spravedlnost ctí přirozený kosmický řad a universální zákony chránící a podporující  Jednotu a Rovnováhu (Spravedlnost) mezi všemi stvořeními tvořících jednu jedinou bytost (Celek) a současně podporuje a chrání základní universální hodnoty lidství včetně bytostných/vrozených kvalit/hodnot a ctností všech živých bytostí a směřuje člověka skrze prožívání následků/dopadů svojí svobodné volby k porozumění fungování universálního řádu, jeho zákona jednoty a rovnováhy k dobrovolné sebe-nápravě a harmonizaci vztahu k Životu jako Celku v duchu Pravdy.
 • Holistická spravedlnost člověka vede a směřuje v souladu s projevy života jako celku nenásilně k obnovení jeho celistvosti a jednoty s jeho universální podstatou/vědomím života a přirozeným řádem, kterému všechna živá stvoření podléhají.
 • „Holistická Spravedlnost“ staví na svobodné volbě člověka a jeho osobní odpovědnosti spojené s uskutečněním těchto této svojí svobodné volby a vede člověka ke spojení/sjednocení se svojí bytostnou/universální podstatou, postavením a právy člověka a respektování bytostné/vrozené svébytné podstaty ostatních živých bytostí.
Kdo je „holistický průvodce spravedlností“ a jakou kompetenci a roli má ve vztahu ke klientovi?

Kdo je holistický specialista:

„Holistický průvodce spravedlností“ je právník, který disponuje znalostí fungování systému Nižší/světské a Vyšší /Boží spravedlnosti a dokáže s nimi „pracovat“ souladným způsobem tak, aby pomohl odhalit pravou/skutečnou duchovní/živoucí podstatu projevených a zažívaných obtíží či problémů, provázal ji s konkrétní duševní příčinou, která způsobila a vedla u klienta ke stvoření svého problému v materiálním světě) a nenásilně vedl člověka v duchu jeho svébytné kompetence a universálních Zákonů Jednoty a Rovnováhy v roli jeho průvodce k dobrovolné harmonizaci/nápravě svého bytostného vztahu k životu/vědomí Celku při praktickém řešení konkrétní situace, anebo mu ukazaoval cestu, jak předcházet jeho dis harmonizaci a tím vzniku budoucích prolémů a zažívání nejrůznějších obtíží jako důsledku porušování universálních zákonů.

 

Co je předmětem činnosti „holistického průvodce spravedlností“ a čím se jeho činnost liší od právních služeb advokáta poskytovaných v rámci výkonu advokacie, popř. od nestranné činnosti mediátora poskytované v rámci mediace?
 • Hlavní náplní činnosti „holistického průvodce spravedlností“ je jednak (i) nenásilně navést klienta k tomu, aby danou situaci, popř. svůj spor či jiný problém, sám za sebe odpovědně ve vztahu k sobě i k ostatním skrze svoje konkrétní činy v duchu universálních zákonů vyřešil, a to cestou dobrovolného „napravení“ svého vlastního nezdravého postoje a pokřiveného vztahu k životu jako celku (a tím přispěl k napravení komplexního systému vědomí) a dále (ii) klienta tímto jeho procesem vlastní „harmonizace“ se životem jako celkem krok po kroku, jako jeho průvodce, provádět.
 • Klíčovou činností holistické průvodce je komplexně a objektivně zmapovat situaci, ve které se klient aktuálně nachází, diagnostikovat aktuální stav z pohledu (ne)rovnováhy systému vědomí, navést klienta k pochopení skutečné (metafyzické) podstaty jeho problému a zjistit a objasnit mu konkrétní skrytou (psychosomatickou) příčinu existence jeho situace či problému, který zažívá, a v návaznosti na to mu doporučit adekvátní způsob nápravy (harmonizace), který nasměřuje jeho systém vědomí zpět do rovnováhy a povede k narovnání či harmonizaci jeho vztahu k životu jako celku.V návaznosti na provedenou komplexní diagnostiku a analýzu holistický specialista doporučuje každému na míru harmonizační řešení a postup, které mají nasměřovat či uvést jeho systém vědomí zpět do rovnováhy. Současně klienta i další odborníky, který se zabývají praktickým řešením konkrétního případu, koncepčně navede k co nejefektivnějšímu vyřešení již projevených hmotných následků a dopadů odvinutých z nerovnováhy v systému vědomí (zejména se jedná o spory, problémy, akutní zdravotní stavy a jiné nekomfortní situace, které klienta v jeho životě stresují, omezují či zatěžují) a krok po kroku provádí klienta jako průvodce celým harmonizačním procesem řešení a vykonává „dohled“ nad odborným výkonem specialisty v tom smyslu, aby se tento konkrétní výkon neodchyloval od doporučeného postupu a řešení, který má navést systém vědomí klienta do harmonizace v duchu jednoty, rovnováhy a spravedlnosti.
 • Zatímco kompetencí, rolí a tedy i náplní služeb advokáta vykonávané v rámci výkonu advokacie je zejména právní ochrana a obrana klienta postavená na převzetí právního zastoupení klienta a vedení obrany klienta vůči protistraně podle platných právních norem, se kterou je klient v právním sporu či konfliktu a s pomocí platného práva, vlastní strategie a relevantní právní argumentace „přimět protistranu k napravení svého jednání vůči klientovi a k narovnání existující sporu (tzn. že klient na advokáta přenáší hlavní díl aktivity a spoléhá se v řešení sporu na jeho odbornou právní pomoc, ochranu a zaštítění), „holistický průvodce spravedlností“ nic takového nečiní tzn. že „nepřebírá řešení sporu za klienta na sebe“, ani ho při řešení sporu právně nezastupuje.
 • „Holistický průvodce spravedlností“ sleduje při řešení sporu zcela jiný záměr než advokát. Tímto záměrem je nalezení a vyřešení sporu z hlediska jeho skutečné podstaty a skryté (duševní) příčiny jeho zažívání a důvodu jeho projevu v životě klienta. Obecně platí, že touto skrytou příčinou zažívání sporu (ale i jakéhokoliv jiného problému v životě) je existující nerovnováha (dis balance) v systému vědomí člověka, kterou působí konkrétní odpor (blok) existující v podvědomí člověka blokující volné proudění vědomí/světla/RA celým systémem vědomí člověka (což je znakem zdRAví člověka). 
 • Dalším zásadním rozdílem v kompetencích „advokáta“ a „holistického průvodce spravedlností“ je, že advokát činí pro/za klienta konkrétní úkony ve vztahu k protistraně, kdežto „holistický průvodce spravedlností“ za klienta nekoná, ale podporuje ho ve vlastním činění a konání zapojením vlastních sil (tj. povaha jeho činnosti spočívá spíše v „osobním podporování a vedení“ k vlastní aktivitě na straně klienta, která má blíže k terapii, konzultaci, duševní podpoře, koučinku či mentoringu a rozhodně se nejedná o žádné konání či jednání jménem klienta, nebo jeho zastupování, které má povahu konání „místo něho“ a je spojeno s přenesením práva a odpovědnosti činit v zájmu klienta určitou činnost). 
 • V rámci této svojí holistické specializace nabízím komplexní služby (Management spravedlivého procesu, Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti, Holistická ekoterapie, Důvěrná diplomacie, Zajištění mediace včetně přípravy na mediační proces a Zajištění právní či jiné odborné služby).
S čím vás mohu a umím v roli "holistického průvodce spravedlností" v rámci harmonizačního řešení vašeho sporu či jiné obtíže konkrétně "využitím mých sil" podpořit?

V rámci vašeho transformačního procesu harmonizace vašeho vztahu se Životem jako Celkem (jež probíhá v duchu universálních zákonů skrze narovnávání a vyvažování vztahu k sobě a ostatním bytostem do jednoty a rovnováhy) Vám mohu kromě poskytování svojí individualizovanou podporu „holistického průvodce spravedlností“ v duchu universálních zákonů a bytostných práv člověka, popř. vám pomoci zajistit či zprostředkovat adekvátní odbornou pomoc či podporu potřebnou pro vyřešení situace, kterou osobně neposkytuji.

Konkrétně se může jednat o odbornou pomoc či službu (jakou je např. konkrétní právní pomoc ve formě:

a) „vedení právní ochrany či obrany vašich práv a legitimních zájmů či jiným zaštítěním advokátem v roli vašeho právního zástupce“,
b) „služba  vhodného mediátora, jako nestranného prostředníka, při řešení sporu či konfliktu,
c) spolupráce s notářem nebo znalecké či expertní služby atd.), která bude žádoucí či potřeba v souvislosti s praktickým řešením nejrůznějších projevených či hrozících následků a právních dopadů, které se projevily v souvislosti s vaším jednáním a rozhodováním, které pramenilo z vašeho energeticky rozladěného systému vědomí a za něž nesete osobní = energetickou, potažmo právní odpovědnost. 

Proč není činnost „holistického průvodce spravedlností“ výkonem advokacie podle zákona o advokacii a advokátního tarifu (ale činností vykonávanou“)?

Výkon advokacie definuje a upravuje § 1 zákona č. 85/1991 Sb., podle kterého „Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu1), je-li vykonávána advokátem“. 

11 zákona č. 177/1996 Sb. Sb, advokátní tarif, pak konkrétně vymezuje „co je úkonem právní služby“. Z tohoto seznamu lze tedy také dovodit, že činnost „holistického průvodce spravedlností“ nespadá mezi zákonem definované úkony právní služby, a proto takovou činnost nelze klientovi účtovat jako právní službu v duchu zásad stanovených advokátním tarifem. 

Výkonem advokacie není ani edukace či vzdělávání, ani holistická činnost/služba zaměřená na harmonizaci vztahu k životu jako celku skrze diagnostiku existující nerovnováhy (dis harmonie) existující v systému vědomí klienta, která je příčinou hmotného projevu/manifestace a prožívání problémů v životě. 

V rámci svého holistického servisu nabízím tyto konkrétní služby průvodce spravedlností: a) Management spravedlivého procesu, b) Komplexní vhled do situace v duchu Vyšší a Nižší Spravedlnosti, c) Holistická ekoterapie, d) Důvěrná diplomacie, e) Zajištění mediace včetně přípravy na mediační proces a f) Pomoc se zajištěním právní či jiné odborné služby. Co tyto služby obnášejí je popsáno podrobně zde: senarova-daniela.cz/služby

Z předmětu popsaných služeb „holistického průvodce spravedlností“ nevyplývá, že by jeho činnost naplňovala aktivní ochranou či obranou funkci, kterou vykonává advokát. Pozornost „holistického průvodce spravedlností“ se nezaměřuje na vlastní vyřešení „právní kauzy“, ale na spravedlivé vyřešení situace skrze objektivní zjištění situace nalezení skutečné podstaty a příčiny zažívání a vzniku dané situace a vedení klienta k aktivní nápravě skrze vlastní konání.

„Holistický průvodce spravedlností“ přitom nepřebírá věc klienta k aktivnímu řešení za klienta, ale ponechává plnou kompetenci včetně odpovědnosti za vyřešení dané situace (sporu) na klientovi a podporuje jej v procesu řešení tak, aby danou situaci vyřešil s jeho podporou vlastními silami a ve spojení s jeho vlastní bytostnou podstatou harmonizující celý jeho systém vědomí.