1. služba

Management spravedlivého procesu

Co obnáší služba 

„Management spravedlivého procesu“

Management spravedlivého procesu spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který v rámci této služby pro klienta vede a a usměrňuje proces řešení v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy (v duchu Spravedlnosti) a dále dohlíží nad tím, aby probíhal ve vztahu ke klientovi v duchu férovosti a zákonosti a hospodárnosti a pokud možno smírně či mimosoudně.

Chcete svoji situaci vyřešit svébytně (tj.  v jednotě se sebou), co nejhospodárněji, v duchu rovnováhy (spravedlnosti) a komplexně (celostně) a způsobem podporujícím život jako Celek?

Tato služba je nabízena a určena  lidem

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

služba nabízí komplexní, spravedlivé, šetrné a hospodárné řešení pro všechny zúčastněné (život jako celek)

Tato služba přináší a podporuje „ucelenou podporu holistického průvodce Spravedlností“ při řešení konkrétní vztahové situace zaměřené na (i) spravedlivé (tj. férové, zákonné a vyrovnávající v duchu jednoty a rovnováhy), (ii) hospodárné řešení šetrné k Životu jako Celku.

Vedení procesu v duchu spravedlnosti

Záměrem této služby je vedení celého procesu řešení pro klienta v duchu Jednoty a Rovnováhy, Férovosti a Zákonnosti (tj. v jednotě se Spravedlností).

vedení procesu v duchu hospodárnosti 

Holistický průvodce spravedlností vede proces řešení tak, aby probíhal bez neodůvodněných průtahů a odkladů a co nejefektivněji (tj. hospodárně, šetrně a bez neúčelných kroků a tedy nákladů) při respektování přirozeného průběhu tvořeného duchem života jako jednotného vědomí Celku.

aktivní Zapojení či účast dotčených účastínků 

Tato služba obnáší i činnost zaměřenou na aktivní zapojení a organizování účasti všech dotčených osob, které se na stvoření dané situace svými rozhodnutími a konáním/nekonáním podílely a řešení se jich dotýká. 

Podstata činnosti holistického průvodce spravedlností

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností zaměřené na zachování či udržení, anebo znovu nastolení rovnováhy, férovosti a zákonnosti, tj. spravedlivého uspořádání v daném mezilidském vztahu či vztahové situaci (a tím i ve vztahu k Životu/Vědomí jako Celku, do kterého se toto uspořádání v mezilidském vztahu promítá).

informace ke službě

Management spravedlivého procesu

Proč nabízím tuto službu a na jakém podkladě ji stavím?

Každý člověk má právo na spravedlivý proces (tato právní zásada je primárně zakotvená v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod). Toto právo v praxi znamená, že „každý člověk má rovnocenné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu“.

Soudní řešení je řešením krajním a obnáší pro člověka (jako účastníka soudního procesu) nutnost přenechat či předat „spravedlivé“ vyřešení svého sporu či právní pře na jinou osobu = soudce.

Soudce nejen věcně spor rozhoduje, ale řídí i konkrétní průběh soudního procesu, pričemž účastníci řízení jsou v mnohém odkázáni na činnost soudce a svých odborných zástupců = advokátů. Člověk v rámci soudního procesu tedy vstupuje do role účastníka procesu, která od něho zpravidla vyžaduje a) odborné právní zastoupení advokátem a b) nutí ho jako „spolu-tvůrce daného sporu“, aby se podřídil autoritativnímu rozhodnutí o jeho vyřešení. V tomto postavení člověk nemá prostor projevit svoji suverenitu (svébytnost) a navíc je nucen odevzdat řešení svojí situace do cizích rukou, i když by mohl svoji situaci aktivně vyřešit v duchu spravedlnosti sám, kdyby věděl jak na to.

Jsem přesvědčena, že:

a) Mnozí lidé jsou již připraveni a schopni aktivně a dobrovolně „dematerializovat svoje výtvory a negativní dopady“ (jako jsou spory, právní pře a jiné dis harmonické vztahové situace), které stvořili skrze svoje vlastní nevyrovnané (dis harmonické) duševní postoje a nespravedlivé konání ve vztahu k Životu jako Celku (které se z této neviditelné úrovně vědomí propisují a promítají v jejich mezilidských vztazích na hmotné úrovni), a to tvůrčím, šetrným a harmonizačním/transformačním způsobem pro Celek (tj. v jednotném duchu existující rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a zákonnosti).

b) Mnozí lidé by se rádi vyhnuli „soudnímu způsobu řešení“, protože je pro ně nejen stresující, nepředvídatelné, zbytečně zdlouhavé a nákladné v případě prohry, ale i odevzdáním svojí síly a moci.

Hlavními důvody či faktory pro toto negativní prožívání jsou zejména tyto tři:

(i) situaci za lidi řeší a rozhodují odborníci a lidé tak často ztrácejí svůj osobní vliv na proces i výsledné řešení,

(ii) hlavní důraz a pozornost se klade v soudním řízení na „unesení důkazního břemene ohledně tvrzení účastníků“,

(iii) v míře svého „neúspěchu“ musí účastník nejen nést vlastní soudní náklady, ale také nahradit soudní výdaje protistraně (ačkoliv daný spor stvořila každá ze stran sporu rovnocenně působením svého dis harmonického postoje a konání proti Životu jako Celku a tento fakt je zastřen vlivem hodnocení účastníků sporu z pohledu role oběti a pachatele).

Proto jsem se rozhodla poskytovat „jako průkopník“ tuto službu, v rámci které podporuji a vedu klienta (v roli jeho průvodce spravedlností) k dobrovolnému nápravě, která je v duchu spravedlnosti  žádoucí, aby došlo k uvolnění bloku/odporu nejen v systému vědomí klienta, ale i ve Vědomí Celku.

Proč je třeba vést proces řešení v jednotě s duchem Spravedlnosti?

Je-li proces řešení situace veden v duchu Jednoty a Rovnováhy (v jednotném duchu se Spravedlností), pak takový proces směřuje:

a) k přirozenému uvolnění, rozpuštění či odstranění bloku/odporu na úrovni Vědomí Celku (který se v dané vztahové situaci mezi jeho účastníky promítá a propisuje z Vědomí Celku a je skrytou příčinou projevu a prožívání daného problému/obtíží v životě klienta, resp. dotčených lidí, a dále

b) k samovolné „harmonizaci vztahu člověka k Životu jako Celku“ (ke  které dochází dochází následkem „dobrovolné „nápravy“ dis harmonického postoje a konání člověka ve vztahu k Životu jako Celku), resp.

působí jako ochranný „preventivní prostředek“ před vytvořením bloku/odporu na úrovni Vědomí Celku a dis harmonizací vztahu člověka k Životu jako Celku (k čemuž dochází vlivem neférového, nespravedlivého či jinak škodlivého jednání člověka ve vztahu k sobě nebo druhým, tedy ve vztahu k Životu/Vědomí jako Celku). 

Proč je žádoucí aktivní účast či zapojení všech dotčených osob do procesu řešení?

Aktivní zapojení dotčených osob je žádoucí proto, aby mohlo dojít k projevu a posunu ve vědomí těchto osob (a tedy i na úrovni Celku) a skrze spravedlivé narovnání vztahů mezi těmito osobami také k „harmonizaci vztahu“ těchto osob (jako jednotné bytosti) k Životu v co nejširší míře na úrovni vědomí Celku a ke „kultivaci“ jejich smyslu pro spravedlnost, férovost a spravedlivé uspořádání  vztahů.

Co může tato služba zahrnovat za činnosti?

Tato služba může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

a) Vedení spravedlivého procesu na bázi doporučování konkrétního přístupu, postupu a aktuálních kroků či konání, které budou směřovat k nastolení spravedlivého uspořádání daného vztahu (a tedy k obnovení Rovnováhy a Harmonie na úrovni Vědomí Celku).

b) Zajištění „neutrální půdy“ a vytvoření bezpečného prostoru pro věcná a závazná jednání účastníků.

c) Dohled nad celkovým průběhem procesu ovlivňovaném výkonem činnosti externích odborníků, a to zejména z hlediska, aby proces řešení probíhal s pomocí takového přístupu, postupu a takových vybraných odborných služeb, které jsou v dané situaci účelné, přiměřené a vhodné (a tedy pro vyřešení dané situace smysluplné) pro zachování či znovunastolení jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti (tj. spravedlnosti) v daném vztahu či vztahové situaci.

d) Dohled nad řádným splněním uzavřené dohody či smlouvy včetně případného řešení jejího dobrovolného splnění.

Proč nabízím tuto služb
Jaké situace jsou vhodné pro řešení s pomocí této služby?

Tato služba je vhodná pro řešení jakýchkoliv rozporu plných mezilidských situací, které vyžadují „spravedlivé“ znovu nastolení, anebo udržení zdravých – harmonických poměrů ve vztahu“ v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti (např. při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů, transakcí, spoluprací, vyjednávání obchodů, finančních či majetkových transakcí, anebo při vzniku nejrůznějších rozporů, konfliktů a sporů atd.).

Pro koho je vhodná tato služba "Management Spravedlivého procesu"?

Tato služba je vhodná pokud chcete svoji konkrétní vztahovou situaci vyřešit za sebe sama spravedlivým (harmonizačním) způsobem na úrovni Vědomí/Životu jako Celku (nezávisle na jednání a chování protistrany) a máte osobní zájem:

a) uvolnit ve vztahu k sobě určitou zátěž/blok, jež se vůči vám promítá z  neprojevené úrovně Vědomí Celku a jež na vás působí nejrůznější „dis harmonické“ projevy ve vašem životě (které se projevují jako konkrétní problémy či obtíže v jeho vztazích), anebo

b) předcházet vzniku/stvoření tohoto bloku/zátěže v neprojevené úrovni Vědomí Celku (ze které se v případě stvoření tohoto bloku tato zátěž promítá, projevuje a propisuje do vašich vztahů a prožívání života). 

Tento blok/zátěž nelze trvale odblokovat/odstranit/uvolnit terapeutickým „odblokem“ na úrovni systému vědomí Jednotlivce, pokud při něm nedochází k určité „nápravě“ ze strany jednotlivce (tj. k narovnání jeho postoje a konání daného člověka ve vztahu k Životu jako Celku v duchu existující jednoty a rovnováhy).

Co obnáší účelný a efektivní (hospodárný) způsob řešení?

Efektivní a účelný (hospodárný) způsob řešení probíhá s účelným využitím takových služeb, potažmo činností a úkonů, které jsou vyžádané nebo po jejich doporučení klientem odsouhlasné jako smysluplné, podpůrné a účelné pro všestranně narovnávající – harmonizující vyřešení či vyústění daného sporu, problému či dané situace.

Pro koho je určen holistický proces řešení?

Holistický proces řešení je určen lidem, kteří:

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno) a jsou připraveni zjednat „dobrovolně“ sami za sebe nápravu (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku).

Čím se liší spravedlivé a nespravedlivé řešení?

Spravedlivé řešení vychází z Principu Jednoty a Rovnováhy (který propojuje a sjednocuje projevenou/materiální i neprojevenou/nehmotnou rovinu vědomí do jednoho Celku) a směřuje/vede k takovému dobrovolnému konání, které je v souladu s tímto Vyšším Principem řídícím všechny projevy Vědomí Celku.

Udržováním či dodržováním souladu s tímto Vyšším Principem člověk předchází vzniku budoucích problémů, sporů a jiných obtíží, které se tvoří v důsledku nesouladného, nespravedlivého, neférového či nevyváženého duševního postoje a konání člověka ve vztahu k sobě a jinému člověku (tedy k Životu jako Celku).

Nespravedlivé řešení proti tomu vychází jen z jedné úrovně (polarity) vědomí, zpravidla z fyzické (materializované) úrovně vědomí a staví na nezdravém poměřování, povyšování či ponižování, hodnocení, souzení a posuzování jedné části Celku vůči druhé části Celku z pohledu „oběti“/poškozeného a „pachatele“/škůdce (a to aniž by bylo zohledněno, že obě protikladné části ve svém vzájemném vztahu intereagují souladně v tom smyslu, že je spojuje je existující dis harmonie ve vědomí Celku, kterou každá za sebe sama svým postojem a konáním stvořila a projev tuto jejich dis harmonii zobrazuje.  Nespravedlivé řešení vychází z hodnocení či posuzování hmotných projevů a jejich poměřování z pohledu buď „Oběti“ a/nebo „Pachatele“, který štěpí a rozděluje jednotné vědomí do protikladných rolí).

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. 

V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. 

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

V případě, kdy je služba poskytovaná více osobám najednou, ceníková cena se účtuje k úhradě každé osobě, v jejíž prospěch je služba poskytovaná, zvlášť (není-li výslovně ujednáno jinak).