2. služba

Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)

 

Co obnáší služba 

Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)“

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který se zaměřuje na zjištění konkrétní dis harmonie existující na hmotné i nehmotné úrovni vědomí vztahu klienta k Životu jako Celku (která vznikla či existuje v důsledku určitého škodlivého jednání klienta na úkor Života jako Celku), která se skrze danou situaci klientovi propisuje a manifestuje z nehmotné úrovně Života do hmotné úrovně Života. 

Současně se zaměřuje také na objasnění této dis harmonie tak, aby klient svoje „minulé konání“ prohlédl a (pokud možno) „dobrovolně“ zjednal za sebe sama (tj. bez ohledu na chování a postoj jiných) svůj vlastní vztah k Životu jako Celku konkrétní nápravu v daném vztahu (a tím i ve vztahu k Životu jako Celku, který existuje na hmotné/viditelné i nehmotné/neviditelné úrovni života).

Chcete na svoji situaci nahlédnout z perspektivy „Božího/Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)“ a ujasnit si k jaké změně svého postoje a narovnání (harmonizaci) svého vztahu k Životu jako Celku vás skrze její prožívání Duch Života vede a směřuje ?

Pak je pro vás vhodná tato služba.

Tato služba je nabízena a určena  lidem

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

služba nabízí vhled do podstaty a příčiny stvoření, prožívání a hmotného projevu konkrétního problému 

Tato služba přináší hlubší vhled do podstaty a příčiny (důvodu stvoření, prožívání a hmotného projevu) konkrétního problému či situace  v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Vhled do situace z pohledu jednoty a rovnováhy (Spravedlnosti) včetně diagnostiky existující dis harmonie/nerovnováhy v systému vědomí

Záměrem této služby je vhled do situace a zmapování postojů všech dotčených účastníků s cílem diagnostikovat konkrétní nerovnováhu/nespravedlnost/ nevyrovnanost/skrytou neférovost či škodlivost ve vztahu k Životu jako Celku z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Objasnění rozporu s Vyšším zákonem jednoty a rovnováhy a dopadů jeho působení na váš systém vědomí 

Holistický průvodce spravedlností vám pomáhá odkrýt  a objasnit jednotu a vzájemnou propojenost protikladných duševních postojů vašich a účastníka či účastníků, jež se promítají do vašeho konkrétního konání, které z pohledu jednoty, rovnováhy, harmonie (Vědomí Celku) v konečném důsledku vede ke „škodlivému“ – dis harmonizujícímu konání proti Životu jako Celku. Proto vám Vědomí Celku tuto škodlivost a rozpor s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy  zrcadlí nazpět skrze situace a dění, které má vaši pozornost upoutat a dovést vás ke změně.

Hlubší vhled do podstaty a příčiny existence, prožívání a hmotného projevu dané situace či problému ve vašem životě je podkladem pro nalezení řešení

Tato služba je klíčová proto, aby bylo možné následně nalézt v duchu Jednoty a Rovnováhy konkrétní spravedlivé (harmonizační) řešení, které člověka nasměřuje k ukončení prožívání „daného problému“ skrze jeho dobrovolnou nápravu (odstranění) důvodu/příčiny jeho stvoření, prožívání a hmotného projevu.

Podstata činnosti holistického průvodce spravedlností

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností zaměřené na vhled do situace z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a dále na zjištění (diagnostiku) konkrétní existující nerovnováhy/nespravedlnosti/ neživotaschopnosti či škodlivosti ve vztahu k Životu jako Celku z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti). 

informace ke službě

Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)

Proč nabízím tuto službu a na jakém podkladě ji stavím?

Tuto službu nabízím protože, komplexní (tedy celkové/celistvé/celostní/holistické) zmapování situace v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) umožňuje proniknout do skutečné skryté podstaty a důvodu stvoření, projevu a prožívání dané situace a k čemu člověka vede či probouzí. 

Tato služba slouží k rozkrytí „celkového obrazu a „destruktivního či dis harmonizujícího postoje a konání ve vztahu k Životu jako Celku (který se skrze danou situaci promítá a propisuje z nehmotné úrovně vědomí do hmotné úrovně vědomí, aby došlo k jejímu odstranění).

Služba „Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)“ umožňuje odkrýt jednotu a vzájemnou propojenost protikladných duševních postojů účastníků, které se promítají do jejich konkrétního konání, které z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) v konečném důsledku vede ke „škodlivým“ následkům a účinkům na Život jako Celek.

Proč je pro skutečné vyřešení/vyrušení hmotného projevu problému klíčové odhalit existující nerovnováhu v systému vědomí?

Pokud dojde k odhalení skutečné (pravdivé) živoucí podstaty a důvod stvoření, prožívání a hmotného projevu problému ve vašem životě z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti), můžete také tento „svůj problém“ skrze sebe tvořitě „vyřešit“.

Toto tvořivé řešení spočívá ve znovu – nastolení harmonie/rovnováhy/jednoty mezi polaritami/protiklady ve svém systému vědomí v duchu Jednoty a Rovnováhy (ke kterému dochází cestou „dobrovolného napravení svého vlastního nespravedlivého konání ve vztahu k sobě a druhým bytostem – tedy k životu jako Celku – v duchu působení Vyššího zákona Spravedlnosti skrze vás a bytosti, kterých se daná situace také osobně týká.

Toto obnovení jednoty a rovnováhy ve vašem systému vědomí se současně projeví (promítne) i do systému vědomí Celku, kde se tvoří „scénář vašeho života“ a odkud se promítá do vašeho systému vědomí a tedy i reality/života.

Co může tato služba zahrnovat za činnosti?

Tato služba může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

Tato služba zahrnuje činnosti zaměřené na zjištění existující dis harmonie v systému vědomí ve vědomí Celku, která se propisuje a projevuje skrze daný vztah či vztahovou situaci klienta v podobě určité neférovosti, nevyváženosti, nespravedlnosti či škodlivého jednání na úkor Života jako Celku.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

– Ujasnění zadání pro diagnostiku nerovnováhy.

– Co nejobjektivnější (celkové/celostní) prozkoumání a zmapování situace včetně postojů účastníků.

– Komplexní vhled do situace a diagnostika konkrétní dis harmonie/nerovnováhy/nespravedlnosti/ ve vztahu (potažmo ve vztahu k Životu jako Celku) v duchu Vyššího zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Jaké situace jsou vhodné pro řešení s pomocí této služby?

Tato služba je vhodná pro řešení jakýchkoliv rozporu plných mezilidských situací, které vyžadují „spravedlivé“ znovu nastolení, anebo udržení zdravých – harmonických poměrů ve vztahu“ v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti (např. při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů, transakcí, spoluprací, vyjednávání obchodů, finančních či majetkových transakcí, anebo při vzniku nejrůznějších rozporů, konfliktů a sporů atd.).

Kdy je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná v případech, kdy máte zájem svoji danou „vztahovou situaci“ začít řešit a vyřešit pro sebe (i druhé) „harmonizačním“ způsobem v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) tak, aby došlo ke skutečnému a pokud možno konečnému „odstranění“ příčiny či důvodu vzniku, prožívání a projevu existujícího problému, který manifestuje skrytou existující nerovnováhu/dis harmonii/odklon od Jednoty a Rovnováhy člověka, nejen v jeho vlastním systému, ale i na úrovni systému Celku (ze kterého se tato dis harmonie propsala a promítla do dané vztahové situace a bude se tak dít, dokud nedojde k jejímu odstranění či přeměně v harmonii cestou spravedlivého narovnání či přeuspořádání poměrů).

Pro koho je vhodná tato služba ?

Tato služba je vhodná pokud chcete svoji konkrétní vztahovou situaci vyřešit za sebe sama spravedlivým (harmonizačním) způsobem na úrovni Vědomí/Životu jako Celku (nezávisle na jednání a chování protistrany) a máte osobní zájem:

a) uvolnit ve vztahu k sobě určitou zátěž/blok, jež se vůči vám promítá z  neprojevené úrovně Vědomí Celku a jež na vás působí nejrůznější „dis harmonické“ projevy ve vašem životě (které se projevují jako konkrétní problémy či obtíže v jeho vztazích), anebo

b) předcházet vzniku/stvoření tohoto bloku/zátěže v neprojevené úrovni Vědomí Celku (ze které se v případě stvoření tohoto bloku tato zátěž promítá, projevuje a propisuje do vašich vztahů a prožívání života). 

Tento blok/zátěž nelze trvale odblokovat/odstranit/uvolnit terapeutickým „odblokem“ na úrovni systému vědomí Jednotlivce, pokud při něm nedochází k určité „nápravě“ ze strany jednotlivce (tj. k narovnání jeho postoje a konání daného člověka ve vztahu k Životu jako Celku v duchu existující jednoty a rovnováhy).

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. 

V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. 

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

V případě, kdy je služba poskytovaná více osobám najednou, ceníková cena se účtuje k úhradě každé osobě, v jejíž prospěch je služba poskytovaná, zvlášť (není-li výslovně ujednáno jinak).