informace

Disciplína
„Holistická ekoterapie“

 

Holistická disciplína se zabývá přirozeným obnovováním zdraví, harmonie a rovnováhy v lidském systému vědomí skrze vyvažování a sjednocování duchovní, duševní a fyzické složky bytosti člověka do jednoty.

Holistická ekoterapie řeší jakékoliv projevené nebo prožívané obtíže celistvě, tj. v jednotě a v propojení všech tří úrovní vědomí života (tj. hmotné/manifestované, duševní/prožívané a duchovní/tvůřivé)  a v souladu s působením Vyššího zákona Rovnováhy (Spravedlností)  a současně i šetrně (eco) vůči Životu jako Celku 

FAQ

Holistická ekoterapie vede či směřuje člověka k obnovení jeho svébytnosti/suverenity a spojení se svojí podstatou skrze propojení příčiny a následku a neutralizaci škodlivých dopadů, které způsobil Životu.

Tento obor „připravuje půdu“ proto, aby bylo možné prakticky v duchu Spravedlnosti a Zákonnosti dořešit = neutralizovat konkrétní škodlivé a jiné následky či hmotné dopady (odpovědi) od Života/Vědomí Celku, které člověka skrze svůj hmotný projev zastavily, probouzejí a směřují k potřebě napravit v duchu Rovnováhy svůj nejednotný,  nesvébytný a nekompetentní postoj k Životu (a mohli se tak znovu sjednotit se svojí bytostnou podstatou).

A proč tento obor existuje?

Holistická ekoterapie uzdravuje a harmonizuje primární vztah člověka k Životu v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)

Doplňující a objasňující informace k disciplíně

Holistická ekoterapie

Jaký je záměr disciplíny "Holistická ekoterapie" ?

Záměrem disciplíny „Holistické ekoterapie“ je:

a) jednak objasňovat skutečnou (metafyzickou = energetickou) podstatu a důvod existence projevených či zažívaných životních či vztahových obtíží včetně skrytých souvislostí jejich vzniku tak, aby skrze jejich šetrné řešení docházelo ke skutečnému uzdravování, harmonizaci a napravování primárního vztahu člověka k Životu jako Celku (Vědomí Celku, Rovnováhy a Jednoty).

b) A dále nasměřovat člověka k dobrovolnému narovnání (harmonizaci) svého bytostného vztahu k Životu jako Celku (zejména skrze rozkrytí jeho destruktivního či dis harmonizujícího konání na úkor Života jako Celku) a  jeho nezdravého/nevyrovnaného postoje a konání k Životu jako Celku tak, aby  v duchu Rovnováhy ztělesňoval svoji jednotu, integritu a lidskou svébytnost (suverenitu) zahrnující svobodnou volbu a osobní odpovědnost za následky = odpovědi od života pramenící z konání či nekonání, jež je ztělesněním jeho svobodné volby. 

K čemu slouží obor "Holistické ekoterapie"?

Hlavním úkolem tohoto nového oboru „Holistické ekoterapie“ je zejména:

a) napomoci k rozkrytí skutečné podstaty projeveného problému či obtíže klienta jako projevu Vyšší vůle a vedení Vyšší Spravedlnosti k určitému „narovnání“ ve vztahu, ve kterém došlo mezi jeho účastníky ke konání na úkor Života jako Celku.

b) napomoci k porozumění a objasnění konkrétního důvodu projevu dané obtíže či problému z pohledu, jak klient potřebuje sám za sebe (v souladu s jeho odpovědností za jeho rozhodnutí a konání/nekonání) skrze danou životní situaci a vztah narovnat (zharmonizovat) svůj vztah k Životu jako Celku (Vědomí Celku jako svojí Bytostné podstatě),

c) k nalezení a doporučení konkrétního „vyvažujícího“ harmonizačního řešení“ pro Duši, jež je v souladu s Vyšší Spravedlností tak, aby skrze následné praktické nastolení či obnovení „spravedlivých“ poměrů v daném vztahu došlo k uvolnění „odporu ve Vědomí jednotlivce i Celku“ a k navození či znovu nastolení harmonie a rovnováhy na úrovni Vědomí Celku (řešení, které „vyvažuje“ či vyrovnává polarity zpět do vzájemné jednoty a rovnováhy působí harmonizačně na Vědomí všech jednotlivců i Celku).

d) k doporučování konkrétního harmonizačního postupu ve formě aktuálních bytostný vztah harmonizujících kroků v duchu aktuálního působení Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy na jednotlivce, jehož smyslem je vedení k harmonizaci jednotlivce a přirozené uvolnění existujícího odporu/bloku ve Vědomí Celku (jehož existence je příčinou nerovnováhy/dis harmonie v systému vědomí klienta a příčinou či důvodem hmotného projevu jeho konkrétních obtíží či problému).

Co je "Holistická ekoterapie" a čím je specifická?

„Holistická ekoterapie“ je obor či disciplína, který se zabývá přirozeným, celostním a šetrným (harmonizačním) způsobem uzdravování, narovnávání a napravování primárního = základního vztahu Člověka (jako suverénní lidské bytosti) k Životu v duchu Jednoty a Rovnováhy. 

Tento Bytostný elementární vztah člověka k Životu jako Celku je primární = bytostný proto, že se od něho odvíjí, resp. se promítá do všech jeho ostatních odvozených vztahům k ostatním formám života (které jsou projevem stejné Podstaty vědomí a podléhají stejnému působení Vyššího zákona Jednoty a Rovnováhy). Pokud si člověk zharmonizuje tento svůj bytostný vztah k Životu jako Celku (tj. svojí bytostné podstatě), zharmonizuje si tak i vztahy, které se od tohoto vztahu odvíjejí a do kterých se kvalita tohoto vztahu promítá a propisuje.

Holistická ekoterapie řeší jakékoliv projevené nebo prožívané obtíže celistvě, tj. v jednotě a v propojení všech tří úrovní vědomí života (tj. hmotné/manifestované, duševní/prožívané a duchovní/tvůřivé)  a v souladu s působením Vyššího zákona Rovnováhy (Spravedlností)  a současně i šetrně (eco) vůči Životu jako Celku.

Proč se holistická ekoterapie zaměřuje na přirozené obnovování harmonie a rovnováhy a sjednocování duchovní, duševní a fyzické složky bytosti člověka do jednoty ?

Žádnou obtíž, nemoc či problém nelze trvale odstranit cestou přenesení jejího řešení na jinou osobu, která jej nestvořila, ani cestou eliminace či boje s hmotným projevem, který je pouhým hmotným příznakem, jenž je schopen daný hmotný projev pouze na čas utlumit či eliminovat, pokud tak bylo činěno reaktivně vyjadřováním strachu = odporu, nikoliv však tvořivě vyjadřováním přijetí, porozumění, smíření a harmonizačním (vyvažujícím) konáním ze strany toho, kdo danou obtíž svým předchozím projevem či konáním proti Životu jako Celku stvořil odklonem od Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti). V duchu Spravedlnosti nemůže nikdo druhý skutečně očistit, resp.  „napravit“ či odstranit destruktivní či škodlivé účinky či následky na Život jako Celek které, jejich tvůrce/původce vyvolal či stvořil v duchu svojí jednoty (svébytnosti) skrze svojí svobodnou volbu, resp. její ztělesnění skrze svoje konání. 

Projev jakékoliv obtíže, stejně jako příznak či fyzický symptom nemoci jen indikuje hlubší dis harmonii v systému vědomí Celku pramenící z energetické nerovnováhy, kterou působí odpor/blok existující ve Vědomí Celku.

Tento odpor ve Vědomí Celku vzniká jako následek konkrétního vlivu či dopadu konání člověka, (které je destruktivní, škodlivé/na úkor Života jako Celku), jímž se tento člověk dostal do rozporu s Vyšším Principem Jednoty a Rovnováhy.

Tento existující odpor způsobuje nerovnováhu v systému vědomí daného člověka a znemožňuje volné proudění vědomí mezi systémem daného člověka a systémem Vědomí Celku, což se projevuje na hmotné úrovni nejrůznějšími problémy, obtížemi, omezeními a nepříznivými okolnostmi v životě daného člověka).

Proto zánik či trvalé vymizení dané obtíže či symptomu nemoci vyžaduje obnovení volného proudění energie/vědomí v Systému Vědomí Celku. K tomuto obnovení volného proudění vědomí dochází následkem uvolnění odporu/bloku existujícího na jemno-hmotné úrovni systému vědomí jedince (a tím i Celku), které nastává navozením či obnovením rovnováhy a harmonie ve Vědomí Celku (a tím i jedince, který je součástí Vědomí Celku), k čemuž dochází např. nastolením rovnováhy, jednoty, spravedlnosti neboli férového uspořádání ve vztahu.

Obnovením jednoty, rovnováhy a harmonie v systému vědomí jednotlivce i Celku dochází k navýšení vibrace vědomí, jež je průvodním projevem vyrovnání či sjednocení polarit a uvolnění bloku/odporu/napětí/strachu, který navýšení vibrace blokovalo). 

Aby mohlo dojít k trvalému vymizení konkrétní obtíže či jakéhokoliv problému (který se projevuje na hmotné úrovni vědomí), musí dojít nad rámec jeho řešení v hmotné projevené rovině či léčení fyzických příznaků nemoci k uvolnění skrytého odporu existujícího v systému Vědomí jednotlivce i Celku, který způsobuje rozštěpení vědomí na polarity a snížení vibrace vědomí jednotlivce i Celku. Naopak, sjednocováním či vyrovnáním polarit rovnováhy v duchu existující jednoty Vědomí dochází k přirozenému uvolnění (rozpuštění) odporu ve Vědomí jednotlivce i Celku a navýšení vibrace Vědomí (což se projeví změnou, kdy hmotný projev dané obtíže přirozeně a spontánně sám od sebe ustoupí či vymizí, stejně jako se objevil, popř. se daný problém může efektivně a bez zbytečných překážek vyřešit.

A právě přirozeným uvolněním tohoto skrytého odporu existujícího na úrovni vědomí jednotlivce i Celku skrze narovnávání (harmonizaci) bytostného vztahu jednotlivce k Životu jako Celku v konkrétní životní situaci (která vznikla a je projevena vlivem působení Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy) se zabývá obor „Holistická ekoterapie“.

Do jakého stavu Jednoty a Rovnováhy směřuje člověka Vyšší zákon spravedlnosti?

Člověk je skrze působení Vyššího zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti směřován) k tomu, aby dospěl do stavu svojí vlastní jednoty Ducha, Duše a Těla a v této svojí jednotě se mohl spojit (sjednotit) se svojí pRAvou Bytostnou podstatnou (Světlem/RA, Stvořitelem).

Do tohoto sjednocení dospěje člověk, který:

(i) osvobodil svoji Duši cestou spRÁvného a pRAvdivého konání v jednotě s Duchem Života,

(ii) probudil, poznal, dostatečně obrodil a žije svoji „Duchovní podstatu“ (kvality a ctnosti svého Vyššího Já) a

(iii) skrze tuto svoji podstatu vládne svému Egu/Mysli (Nižšímu Já) a vnímá a zažívá všechny hmotné projevy Života jako „živoucí projev jednoho jediného Vědomí, Stvořitele, Zdroje, Celku, Světla/RA, Ducha, Bytostné tvůrčí duchovní podstaty člověka,

(iv) dokáže živoucím projevům a jejich působení a existenci porozumět a jednat s nimi v duchu tohoto svého porozumění tak, aby nebyla narušena svébytnost a přirozená podstata bytostí, ani působení Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

(v) svým konáním přispívá k tomu, aby došlo k znovu navození jím prožívané jednoty, rovnováhy a harmonie i ve vědomí jiných lidských bytostí (tedy ve Vědomí Celku, do kterého se vědomí každé jednotlivé živé bytosti promítá a nazpět, jako bumerang, v jednotném duchu odráží).

 

Na čem staví disciplína "Holistická ekoterapie"?

Holistická ekoterapie staví na nestranném či neutrálním zmapování a pozorování aktuálních konkrétních projevů Vědomí Celku v konkrétní životní či vztahové situaci (které jsou manifestací Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy) se záměrem a) porozumět skryté dynamice daného vztahu a konkrétním  projevům jeho účastníků v projeveném světě z nadhledu (tj. z pohledu vědomí Jednoty a Rovnováhy) a b) sladit duševní postoj a konání s aktuálním vedením Života a Vyšší vůlí pramenící z Vědomí Celku. 

Jakou cestou a na jaké bázi probíhá harmonizace vztahu člověka k Životu jako Celku?

Tato harmonizace vztahu člověka k Životu jako Celku probíhá na dobrovolné (nenátlakové a nepovinné) bázi, a to cestou sjednocování protikladných polarit v systému vědomí člověka do Jednoty a Rovnováhy skrze proces obnovení svojí plné svébytnosti/suverenity, který probíhá v jednotě s působením Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti), kterému podléhají veškerá živoucí stvoření a jejich projevy.

Pro koho je vhodné využít služeb poskytovaných v rámci holistické ekoterapie pracující s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)?

„Holistická ekoterapie“ je vhodná pro všechny, kteří chtějí vyřešit svoji konkrétní obtížnou či problémovou situaci holisticky a v jednotě s působením Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti), tj. v celistvém propojení:

a) objasnění duchovní svébytné podstaty člověka včetně konkrétní existující nerovnováhy/dis harmonie daného člověka ve vztahu k Životu jako Celku  z pohledu mužské a ženské tvůrčí polarity),

b) odhalení konkrétní skryté duševní příčiny (tj. důvodu stvoření, zažívání a hmotného projevu)  dané situace či obtíže včetně nasměrování na její přirozený zánik/vymizení, k němuž dochází následkem dobrovolné nápravy destruktivního či dis harmonizujícího postoje k Životu jako Celku a narovnáním vztahu v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

c) praktického řešení na úrovni hmotného projevu v souladu se Zákonností postupem či způsobem, který s ní není v rozporu.

Jaké situace řeší Holistická ekoterapie?

Tato služba je vhodná pro řešení jakýchkoliv rozporu plných mezilidských situací, které vyžadují „spravedlivé“ znovu nastolení, anebo udržení zdravých – harmonických poměrů ve vztahu“ v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti (např. při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů, transakcí, spoluprací, vyjednávání obchodů, finančních či majetkových transakcí, anebo při vzniku nejrůznějších rozporů, konfliktů a sporů atd.).

Jaké konkrétní činnosti spadají pod holistickou ekoterapiI?

Holistická ekoterapie se zabývá zejména těmito konkrétními činnostmi zaměřenými zejména:

(i) na diagnostiku konkrétní nerovnováhy člověka ve vztahu k Životu jako Celku existující v jeho systému vědomí (která se manifestuje a z jeho duchovní podstaty propisuje skrze jeho vztahové situace „jako destruktivní či dis harmonický vztah k Životu jako Celku)“,  a dále

(ii) na odhalení konkrétního důvodu projevu konkrétních obtíží v životě člověka plus nasměřování jeho vědomí zpět do stavu Jednoty v duchu Rovnováhy.  

Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • Diagnostika konkrétní nerovnováhy = dis harmonie, která se promítá v dané vztahové situaci v duchu jednoty a rovnováhy do konkrétního projevu a působení Vyšší a Nižší Spravedlnosti
  • Odhalení a objasnění skutečné podstaty a příčiny či důvodu projevu vaší konkrétní obtíže, problému, konfliktu či jiné vztahové dis harmonie
  • Doporučení či navedení ke konkrétní nápravě dosavadního postoje a konání ve vztahu k Životu jako Celku
  • Osobní podpora průvodce do jednoty poskytovaná v rámci procesu harmonizace vztahu člověka k Životu jako Celku do rovnováhy a harmonie
Vyrovnání za služby poskytované v rámci Holistické ekoterapie

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. 

V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. 

Cenu za služby poskytované v rámci Holistické ekoterapie stanovuje holistický průvodce. (Není-li  se mnou domluvena jiná cena, platí cena stanovená v mém ceníku).

Nabídka služeb nabízených v rámci Holistické ekoterapie

Služby holistického průvodce spravedlností  

W

Management spravedlivého procesu

W

Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty, Rovnováhy (Spravedlnosti)

W

Holistická ekoterapie

W

Nalezení spravedlivého řešení v jednotě s Duchem života

W

Důvěrná diplomacie

W

Zajištění mediace a příprava na mediační proces

W

Zajištění služeb právní či odborné povahy

Informace k roli a činnosti holistického průvodce spravedlností

CO LZE OD HOLISTICKÉHO PRŮVODCE
A JEHO SERVISU OČEKÁVAT

FAQ (NEJČASTĚJI KLADEDNÉ OTÁZKY)

přehled otázek

Nejčastěji kladené otázky
a odpovědi na otázky

W

Proč nefunguje cesta boje nebo útěku či jakékoliv snahy se "prožitku vyhnout" (jež je projevem vašeho duševního odporu a strachu ze života)?

W

Co vám v každé situaci nejvíce pomůže jejím zdárném zvládnutí?

W

Proč jsem se jako „advokátka a zapsaná mediátorka“ rozhodla opustit zavedené způsoby pro řešení sporů (tj. právní způsob řešení sporu v roli advokátky a mediační způsob řešení sporu v roli zapsané mediátorky) a rozhodla se věnovat holistické ekoterapii a harmonizačnímu způsobu uzdravování lidí a jejich vztahů skrze celostní transformační řešení, které staví na holistickém přístupu a proaktivním (činném) postoji klienta k řešení svého „problému“?

W

Co znamená holistický přístup a čím se liší od zavedeného způsobu řešení problémů cestou jejich eliminace?

W

Co je to „holistická spravedlnost“, z čeho pramení a na jakém principu funguje?

W

S čím vás mohu a umím v roli "holistického průvodce spravedlností" v rámci harmonizačního řešení vašeho sporu či jiné obtíže konkrétně "využitím mých sil" podpořit?

W

Co je to holistická disciplína, jaký je její záměr či smysl a čím se liší od jiných oborů?

W

Kdo je „holistický specialista“ a „holistický průvodce spravedlností“ a jakou kompetenci a roli má ve vztahu ke klientovi?

W

Co je předmětem činnosti „holistického průvodce spravedlností“ a čím se jeho činnost liší od právních služeb advokáta poskytovaných v rámci výkonu advokacie, popř. od nestranné činnosti mediátora poskytované v rámci mediace?

W

Proč není činnost „holistického průvodce spravedlností“ výkonem advokacie podle zákona o advokacii a advokátního tarifu (ale činností vykonávanou“)?