3. služba

Nalezení spravedlivého řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)

 

Co obnáší služba 

Nalezení spravedlivého řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který se zaměřuje na nalezení spravedlivého řešení ve vztahu k Životu jako Celku a jeho doporučení a objasnění.

Chcete doporučit takového řešení svojí konkrétní prožívané situace, které bude spravedlivé v duchu „Božího/Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy  a bude v souladu se Zákonností?

Pak je pro vás vhodná tato služba.

Tato služba je nabízena a určena lidem:

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednánoa jsou připraveni zjednat „dobrovolně“ sami za sebe nápravu (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku).

dodání spravedlivého řešení ve vztahu k Životu jako celku z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) 

Záměrem této služby je činnost spojená s nalezením spravedlivého řešení  ve vztahu k Životu jako Celku z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a jeho doporučením a objasněním klientovi.

Nalezení řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a zákonnosti

Holistický průvodce spravedlností vám pomáhá nalézt spravedlivé řešení ve vaší situaci z pohledu jednoty, rovnováhy, harmonie (Vědomí Celku), které současně neodporuje, resp. respektuje Zákonnost.

Uvolnění odporu/bloku/, který je příčinou projevených obtíží, vede k přirozené samovolné harmonizaci vztahů 

Spravedlivé řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy vede k uvolnění existujícího odporu/napětí/bloku ve Vědomí Celku (které tvoří a působí konkrétní obtíže, rozpory, konflikty či dis harmonie v konkrétním vztahu či vztazích, skrze které nabádá účastníky k narovnání (harmonizaci) vztahu.

Podstata činnosti holistického průvodce spravedlností

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností zaměřené na nalezení, doporučení, objasnění a nasměřování k praktické realizaci konkrétního spravedlivého řešení v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy, které povede v daném vztahu k narovnání poměrů a odstranění existující nerovnováhy/dis harmonie existující ve vědomí Celku (která se projevuje a propisuje do daného vztahu).

informace ke službě

Nalezení spravedlivého řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)

Proč nabízím tuto službu a na jakém podkladě ji stavím?

Tuto službu nabízím protože, nalezení spravedlivého řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) plus  zákonnosti umožňuje narovnat aktuální nespravedlivé či neférově nastavené poměry ve vztahu na všech třech rovinách života (hmotné, duševní i duchovní), resp. preventivně zachovat existující spravedlivé poměry (a tím předejít budoucím rozporům ve vztahu). 

Proč je spravedlivé řešení v duchu jednoty a rovnováhy klíčem k obnovení či zachování harmonické výměny energie ve vztahu?

Spravedlivé řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy je tvůrčí řešení, které spočívá v takovém konání, které vede k zachování nebo ke znovunastolení harmonie/rovnováhy/jednoty/rovnocennosti mezi polaritami/protiklady v systému vědomí člověka (a tedy i v Systému Vědomí Celku, do kterého se vědomí člověka promítá a zase do vědomí člověka zpětně zrcadlí). 

Realizace tohoto řešení spočívá v „dobrovolném napravení vlastního nespravedlivého konání ve vztahu k sobě a/nebo druhým bytostem (tedy k Životu jako Celku) v duchu působení Vyššího zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a dále v případné nápravě či odstranění (neutralizaci) škodlivých dopadů či následků, které člověk způsobil vlivem svého nespravedlivého konání na život jiné bytosti či bytostí (tedy Života jako Celku).

Tato náprava skrze konání člověka způsobí přirozené uvolnění bloku/odporu na duchovní úrovni Vědomí Celku, jež zpětně způsobí obnovení volného proudění Vědomí (Světla) v systému vědomí člověka.

Tato harmonizace se tedy projeví na úrovni systému člověka i systému vědomí Celku, kde se tvoří „scénář života každého člověka podle jeho konání“ a odkud se promítá do systému vědomí daného člověka a tedy i do jeho reality/života.

Co může tato služba zahrnovat za činnosti?

Tato služba může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

Nalezení konkrétního spravedlivého řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy a současně i Zákonnosti,

Ústní doporučení nalezeného řešení s tím, že jeho písemné zpracování vyžaduje výslovnou dohodu,

Ústní objasnění nalezeného řešení s tím, že jeho písemné zpracování vyžaduje výslovnou dohodu.

Nasměřování ke konkrétní nápravě skrze sebe (ve formě praktického konání) v duchu doporučeného spravedlivého řešení.

 

Jaké situace jsou vhodné pro řešení s pomocí této služby?

Tato služba je vhodná pro řešení jakýchkoliv rozporu plných mezilidských situací, které vyžadují „spravedlivé“ znovu nastolení, anebo udržení zdravých – harmonických poměrů ve vztahu“ v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti (např. při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů, transakcí, spoluprací, vyjednávání obchodů, finančních či majetkových transakcí, anebo při vzniku nejrůznějších rozporů, konfliktů a sporů atd.).

Kdy je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná v případech, kdy máte zájem svoji danou „vztahovou situaci“ začít řešit a vyřešit pro sebe (i druhé) „harmonizačním“ způsobem v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) tak, aby došlo ke skutečnému a pokud možno konečnému „odstranění“ příčiny či důvodu vzniku, prožívání a projevu existujícího problému, který manifestuje skrytou existující nerovnováhu/dis harmonii/odklon od Jednoty a Rovnováhy člověka, nejen v jeho vlastním systému, ale i na úrovni systému Celku (ze kterého se tato dis harmonie propsala a promítla do dané vztahové situace a bude se tak dít, dokud nedojde k jejímu odstranění či přeměně v harmonii cestou spravedlivého narovnání či přeuspořádání poměrů).

Pro koho je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná pokud chcete svoji konkrétní vztahovou situaci vyřešit za sebe sama spravedlivým (harmonizačním) způsobem na úrovni Vědomí/Životu jako Celku (nezávisle na jednání a chování protistrany) a máte osobní zájem:

a) uvolnit ve vztahu k sobě určitou zátěž/blok, jež se vůči vám promítá z  neprojevené úrovně Vědomí Celku a jež na vás působí nejrůznější „dis harmonické“ projevy ve vašem životě (které se projevují jako konkrétní problémy či obtíže v jeho vztazích), anebo

b) předcházet vzniku/stvoření tohoto bloku/zátěže v neprojevené úrovni Vědomí Celku (ze které se v případě stvoření tohoto bloku tato zátěž promítá, projevuje a propisuje do vašich vztahů a prožívání života). 

Tento blok/zátěž nelze trvale odblokovat/odstranit/uvolnit terapeutickým „odblokem“ na úrovni systému vědomí Jednotlivce, pokud při něm nedochází k určité „nápravě“ ze strany jednotlivce (tj. k narovnání jeho postoje a konání daného člověka ve vztahu k Životu jako Celku v duchu existující jednoty a rovnováhy).

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. 

V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. 

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

V případě, kdy je služba poskytovaná více osobám najednou, ceníková cena se účtuje k úhradě každé osobě, v jejíž prospěch je služba poskytovaná, zvlášť (není-li výslovně ujednáno jinak).