4. služba

Důvěrná diplomacie

 

Co obnáší služba 

Důvěrná diplomacie“

Důvěrná diplomacie spočívá v činnostech zaměřených na konsensuální (nenátlakové) nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování či obnovení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu.

Vyjednávání probíhá převážně v rámci důvěrných, neformálních, diplomatických jednání, která probíhají napřímo s dotčenými účastníky (popř. jejich oprávněnými zástupci), a to buď v rámci společných osobních jednání či on-line konferencí, a/ nebo v rámci tzv. oddělených či separátních jednání (tzv. „shuttle diplomacy“).  

Na rozdíl od mediace, tato služba nespočívá primárně v „nestranném vedení procesu řešení rozporů mezi účastníky“, ale v praktické pomoci a podpoře s nalezením a vyjednáním spravedlivého řešení či dohody mezi účastníky, které probíhá více méně neformálně a zpravidla ještě ve stádiu, kdy situace mezi účastníky není vyhrocena do otevřeného konfliktu, právní pře či soudního sporu (tzn. ve stádiu, kdy mediace je předčasná nebo není z jiného důvodu vhodná či možná, např. z důvodu neochoty některého z účastníka se jí účastnit).

Chcete na svoji situaci řešit nejen spravedlivě, ale také KONSENSUÁLNĚ? Jinými slovy způsobem, který staví na „mírném a vůči Životu jako Celku šetrném řešení“, které staví či vychází z projevů všech dotčených účastníků a respektuje a zohledňuje oprávněné zájmy každého z nich ?

Pak je pro vás vhodná tato služba.

Tato služba je nabízena a určena  lidem

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

SLUŽBA ZAMĚŘENÁ NA DŮVĚRNÉ, NEFORMÁLNÍ a konsensuální jednání

Záměrem této služby je napomáhat k včasnému předcházení tvoření sporů, právních pří a konfliktů, popř. jejich včasné eliminaci, a to neformální, mírovou a nenátlakovou/nemocenskou = konsensuální cestou.

neformální, důvěrné a férové nalézání a vyjednávání konkrétního řešení či dohody a vyjasňování postojů a stanovisek

Holistický průvodce spravedlností poskytuje konkrétní individuální pomoc a podporu zaměřenou na neformální, důvěrné a férové nalézání a vyjednávání konkrétního řešení či dohody, která bude v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) férová a současně přijatelná pro všechny dotčené účastníky.

Tato služba je prostředkem pro včasné předcházení či eliminaci situací, ve kterých dochází skrze nátlakové, necitlivé, nešetrné, neohleduplné, manipulativní či mocenské jednání k nežádoucím účinkům, jako jsou odchody ze vztahů, vyhýbání se komunikaci, rozpory mezi účastníky vztahu, nebo jejich eskalace v otevřený konflikt, spor či právní při.

včasné předcházení nežádoucím účinkům a následkům nebo jejich zmírnění

Tato služba je nápomocná k tomu, aby  se účastníci vztahu mohli včas vyhnout projevu nežádoucích účinků a následků, které nastávají vlivem nátlakového, nešetrného, necitlivého, neohleduplného, nepřiměřeného, manipulativního, mocenského jednání.

Podstata činnosti holistického průvodce spravedlností

Služba „Důvěrná diplomacie“ spočívá v ucelené podpůrné činnosti holistického průvodce spravedlností zaměřené:

a) na konsensuální (nenátlakové) ujasňování postojů a stanovisek účastníků vztahu,

b) na konsensuální nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, a to na bázi neformálního diplomatického či smírného jednání, kterému může předcházet vedení ke změně stávajícího způsobu komunikace a vytvoření „půdy“ pro vzájemná jednání účastníků (aby nedocházelo k neúčelnému navyšování napětí ve vztahu skrze vzájemné reaktivní jednání účastníků, popř. tak, aby došlo k jeho zmírňování a uvolňování).

informace ke službě

Důvěrná diplomacie

Proč nabízím tuto službu a na jakém podkladě ji stavím?

Hlavním úkolem či smyslem této služby je přinášet do řešení dané situace neutralitu, nadhled, smysl pro jednotu a rovnováhu (spravedlnost), pro reciprocitu, paritu a férovost. 

A dále vnášet do komunikace bezpečí, laskavost, jasnost, otevřenost, důvěrnost, konstruktivní podporu a podložené informace, popř. další vlivy, které harmonizačně působí na subjektivní duševní prožívání účastníků. 

Proč služba "Důvěrná diplomacie" podporuje a vede ke svébytnému postoji a konání, namísto přenášení řešení na odborníky?

Tato služba nabízí „svébytné“ řešení nesouladných postojů a rozporů účastníků vztahu, a to cestou, kdy se účastníci do řešení svých vztahových situací a záležitostí aktivně zapojují a jsou v rámci této služby podporováni k tomu:

a) aby svoji situaci řešili aktivně a svébytně sami za sebe,

b) a zbytečně či předčasně tak nepřenášeli řešení svojí situace na odborníky či autority, které řešení začnou utvářet ze svého vědomí namísto nich. 

Neboť je v  osobním zájmu těch, co si danou situaci stvořili či ve spojení s jinými spolu-stvořili (zhmotnili), aby tyto situace také skrze sebe narovnali (de-materializovali). A k tomu dochází skrze proces řešení. Je také ve společném zájmu všech účastníků, aby výsledné řešení jejich situace bylo konečné, harmonizující a transformující odpor, který lze uvolnit jen vzájemně spravedlivým,  konsensuálním a dobrovolným řešením.

Proto se průvodce stará, (i) aby utvářené řešení odráželo či promítalo skutečně osobní vůli účastníků usměrněnou do rámce „oprávněných zájmů a kompetencí“, a dále (ii) aby výsledné řešení bylo utvářeno ve vztahu k účastníkům vzájemně spravedlivě (tj. v duchu Jednoty a Rovnováhy) a v souladu se zákonností.

Co může tato služba zahrnovat za činnosti?

Tato služba zahrnuje zejména:

a) Činnost zaměřenou na navázání, anebo obnovení komunikace mezi dotčenými účastníky vztahu a následné vedení neformální a důvěrné komunikace tak, aby se mohla mezi účastníky postupně rozvinout v další věcná jednání a poté i v závazná právní jednání. 

b) Činnost zaměřenou na zastavení posilování napětí ve vztahu a příprava na jeho postupné uvolnění.

c) Činnost spočívající v nastavení vhodného a bezpečného způsobu vedení komunikace a jednání mezi účastníky tak, aby tato jednání mohla probíhat bez obav ze zneužití informací proti sobě. Může se jednat například:

– o vzájemné nastavení vhodného typu komunikace a jednání (osobní/písemná, společná/separátní,

– o vyjednání a uzavření dohody o dodržování mlčenlivosti a důvěrnosti jednání se všemi dotčenými účastníky,

– o shrnutí výchozích předpokladů a podmínek, za kterých účastník vstupuje do věcných či smírných jednání ,

– o uzavření písemné dohody s průvodcem (jako vyjednavačem či prostředníkem) o vedení pouze separátních jednání (tj. jednání, na kterých se strany spolu osobně nesetkávají), vna základě které průvodce „v rámci ochrany daného účastníka“ nezpřístupní protistraně takové informace, které tento účastník označí za vysoce citlivé, tajné či důvěrné, anebo pokud by existovalo podezření či nebezpečí, že tyto informace druhá strana použije proti němu či k jeho újmě atd.)

d) Činnost podporující aktivní účast či zapojení všech dotčených účastníků do jednání, popř. napomáhající účastníkům vrátit řešení jejich „vztahové situace“ do jejich kompetence. 

e) Činnost spočívají v přípravě účastníka pro osobní jednání či písemnou komunikaci, pokud je schopen a ochoten pod vedením průvodce napřímo ve vztahu komunikovat a jednat (a nikoliv skrze svého zmocněnce či advokáta, kteří mohou účastníka podporovat z pozadí), popř. si „konstruktivně“ vyjasnit vzájemné rozepře, vztahové potíže či vyřešit existující rozpor či vzájemný konflikt.

f) Činnost spočívající v aktivní účasti na nalézání, doporučování, vyjednávání vzájemně spravedlivého řešení nebo dohody (kterým má dojít „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování či obnovení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu) včetně jeho písemného shrnutí pro jeho další využití či realizaci.

Jaké situace jsou vhodné pro řešení s pomocí této služby?

Tato služba je vhodná pro neformální, konsensuální (nenátlakové) vyjasňování pohledů či postojů a dále pro nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření sporů a problémů“ k zachování či udržení souladu s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy ve formě spravedlivých, férových, rovnocenných, zákonných (tj. harmonických) poměrů ve vztahu, a to ve stádiu, kdy mezi účastníky vztahu zatím neexistují zjevné rozpory a účastníci jejich vzniku chtějí předejít.

Tato služba je dále vhodná pro vyjasňování vzájemných postojů či pohledů a dále pro konsensuální (nenátlakové) nalézání a vyjednávání spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření sporů a problémů“ k zachování či udržení souladu s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy ve formě spravedlivých, férových, rovnocenných, zákonných (tj. harmonických) poměrů ve vztahu, a to ve stádiu, než se vzájemné rozpory či vztahové problémy účastníků přemění v otevřený destruktivní konflikt, právní při či soudní spor. 

Kdy je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná zejména pro vyjednávání spravedlivých řešení a dohody v situaci,

a) kdy mezi účastníky vztahu zatím neexistují zjevné rozpory a účastníci jejich vzniku chtějí předejít,

b) anebo účastníci mají mezi sebou konkrétní rozpory, popř. jsou vůči sobě v počátečním stádiu vztahového konfliktu (tzn. že mezi nimi ještě nepropukl otevřený konflikt), popř. hrozí, že se konflikt díky narůstajícímu napětí a dosavadnímu způsobu komunikace vyvine do právní pře či soudního sporu. 

Pro koho je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná pro ty, kteří mají zájem včas se vyhnout dopadům pramenícím z:

a) nespravedlivého jednání,

b) direktivního jednání,

c) jednostranného hodnocení či chápání situace,

d) egoistického, bezohledného, netolerantního, manipulativního či nešetrného jednání účastníků či některého z nich (jímž dochází ke zvyšování napětí a odporu ve vztahu a vyhrocení vzájemných rozporů do otevřeného konfliktu či boje účastníků),

jejichž následkem hrozí, že dojde k narušení vztahu či přerušení komunikace, k rozpadnutí vztahu či ke způsobení neodůvodněné ztrátě, škodě či jiné újmě, nebo jiných nepříznivých dopadů na Život jako Celek.

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. 

V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. 

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

V případě, kdy je služba poskytovaná více osobám najednou, ceníková cena se účtuje k úhradě každé osobě, v jejíž prospěch je služba poskytovaná, zvlášť (není-li výslovně ujednáno jinak).