5. služba

Zajištění mediace
a příprava na mediační proces

 

Co obnáší služba 

Zajištění mediace
a příprava na mediační proces

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce, která má zajistit jednomu či více účastníkům právního sporu rychlé a co nejméně komplikované zahájení mediačního řízení ohledně jejich sporu a dále je na toto mediační řízení „přiměřeně připravit“ a poskytnout jim v případě potřeby či zájmu podporu při „nalézání spravedlivého řešení svého sporu “ v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy.

Průvodce spravedlností se v rámci této služby stará o to, aby se účastníci sporu na mediaci svého sporu připravili tak, aby se mohli každý sám za sebe zaměřit na svoji nápravu vztahu k Životu jako Celku a aby plnil svoji „úlohu“ spojenou se „svébytným řešením sporu“ pod vedením nestranného mediátora, který je  procesem mediace jejich sporu povede.

Chcete svůj spor řešit svébytně v duchu „Božího/Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)“?

Chcete pomoci s oslovením protistrany k mediaci sporu ?

Chcete se připravit na mediaci sporu tak, aby vaše jednání s protistranou mohla díky vašemu postoji a porozumění skryté podstatě sporu probíhat hladce, konstruktivně a efektivně?

Pak je pro vás vhodná tato služba.

Tato služba je nabízena a určena  lidem

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

služba nabízí svébytné řešení sporu s podporou průvodce spravedlností a pod vedením nestranného mediátora

Tato služba podporuje účastníky sporu v tom, aby se vyhnuli soudnímu řešení a vyřešili svůj spor svébytně sami s podporou průvodce spravedlností a pod vedením nestranného mediátora.

Tato služba je nabízena a určena  lidem

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

Komplexní podpora při smírném/mimosoudní řešení sporu

Záměrem této služby je poskytnout jednomu nebo více účastníkům sporu komplexní podporu spojenou se spravedlivým a nestranným řešením sporu, zejména:

a) umožnit, aby se mediačním smírným řešením předešlo vážnému narušení či poškození vztahu mezi účastníky (ke kterému může docházet v souvislosti s řešením sporu skrze advokáty, anebo před soudem či jinou autoritou),

b) ponechat výsledné řešení daného sporu v kompetenci účastníků sporu (kteří jsou tvůrci a tedy i pány svého sporu),

c) zajistit adekvátní odborné vedení sporu vhodným mediátorem podle typu sporu (může se jednat o zapsaného mediátora, advokátního mediátora či mediátora),

Činnost spojená se zajištěním mediace sporu 

Holistický průvodce spravedlností v rámci svojí činnosti pomáhá zejména:

– účastníkům sporu prověřit a zhodnotit, zda-li je v daném případě mediace vhodná (pokud mediace nebyla soudem nařízena),

– s nalezením a oslovením vhodného mediátora pro řešení jejich sporu,

–  po dohodě či ve spolupráci s mediátorem připravit účastníka/y sporu na mediační řízení tak, aby se eliminovalo existující riziko, že mediace bude (např. kvůli velkému napětí ve vztahu, nebo kvůli nekonstruktivnímu, účelovému či nečestnému jednání některého z účastníků, a/nebo kvůli zjevně nevyváženému, nerovnocennému či závislému postavení účastníků ve vztahu) předčasně ukončena a dojde tak ke zmaření investice všech účastníků do mediačního řízení.

Příprava na mediaci zahrnující objasnění podstaty a příčiny sporu v duchu jednoty a rovnováhy připraví půdu pro mediaci sporu – dořešení hmotných dopadů a následků.

Příprava na mediaci spočívající ve vyjasnění skutečné podstaty a příčiny (důvodu) zažívání sporu jeho účastníky může významně přispět k tomu, že účastníci sporu mezi sebou v rámci mediace spravedlivě vyřeší svůj spor včetně případných dopadů a následků s jejich sporem spojených.

Co obnáší v kostce příprava na mediaci?

a) Nasměřování každého z účastníků sporu k jeho osobní kompetenci a nápravě svého vztahu k Životu“ v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

b) Naladění účastníků sporu na mediační proces“ a jejich seznámení s tím, co obnáší mediace tak, aby mediační jednání s účastí nestranného mediátora probíhala na bázi aktivní spolupráce, efektivně a konstruktivně.

informace ke službě

Zajištění mediace a příprava na mediační proces

Proč nabízím tuto službu a na jakém podkladě ji stavím?

Za účelem mimosoudního narovnání sporu  je vhodná a současně velmi efektivní a z pohledu nákladů přístupná cesta mediace. Neboť mediace nabízí a umožňuje, aby účastníci vztahu svůj konkrétní spor mezi sebou vzájemně narovnali (včetně případných konkrétních hmotných následků a právních dopadů) cestou nalezení vzájemně přijatelné a právně vykonatelné dohody, která bude odrážet a zohledňovat oboustranné zájmy a představy. A to navíc s tou velkou výhodou, že se mezi sebou mohou spravedlivě podělit či rozdělit o náklady spojené s tímto způsobem narovnání sporu mezi nimi. 

V rámci přípravy mediace pak nabízím také vybrané činnosti zaměřující se na narovnání sporu ve vnitřním (neprojeveném) světě jedince, a to skrze nalezení a rozkrytí konkrétní dis harmonie (nerovnováhy) v systému vědomí vzniklé následkem odklonu člověka od Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy a jejich následné nasměřování zpět do souladu s tímto Zákonem skrze spravedlivé konání, jehož vlivem dochází ke spontánnímu uvolnění existujícího odporu/bloku/zátěže v systému vědomí člověka Celku, jehož hmotným projevem je daný spor.

 

Co je mediace sporu vedená nestranným mediátorem ?

Mediace je proces zaměřený na dobrovolné, smírné či mimosoudní řešení právních i neprávních sporů (rodinných, obchodních, civilních) včetně materiálních či jiných následků, které v souvislosti s daným sporem účastníkům vznikly, a to cestou smírného nalézání vzájemně přijatelné a právně vykonatelné dohody mezi účastníky sporu pod vedením nestranného prostředníka (mediátora).

Mediace sporu probíhá pod vedením odborně vyškoleného nestranného prostředníka – mediátora.

Mediace sporu působí jako preventivní řešení, kterým lze předejít prohloubení narušení vztahu mezi účastníky sporu a může napomoci k jeho zlepšení, v každém případě umožňuje skrze férové narovnání sporu jeho důstojné ukončení (neboť eliminuje důvodu pro zažívání stresu či strachu, jež strany z obavy, jak spor dopadne, zažívají v rámci soudního, arbitrážního či advokátního řešení sporu). 

Výhodou mediace je, že šetří účastníkům sporu finance (neboť strany sporu nesou zpravidla náklady na řešení sporu rovným dílem). 

Proč je pro úspěšnost mediace klíčová "příprava na mediaci"?

Aby mohla mediace sporu mezi jeho účastníky proběhnout hladce s úspěšným výsledkem (a předešlo se tomu, že některý z nich mediaci odmítne či ji předčasně bez dosažení konsensu ukončí), nabízím v rámci této služby zaměřené na zajištění mediace nejen „zajištění mediace“ na klíč, ale také „přípravu na mediaci“. 

„Příprava na mediaci“ se zaměřuje zejména na to, aby:

a) každého z účastníků sporu „nasměřovala k jeho osobní kompetenci a nápravě svého vztahu k Životu“ v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)

a dále

b) každého z účastníků sporu „naladila a prakticky připravila na mediační proces“ tak, aby mediační jednání s účastí nestranného mediátora probíhala na bázi aktivní spolupráce, efektivně a konstruktivně.

Co může tato služba zahrnovat za činnosti?

Tato služba může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

a) Nalezení, oslovení a doporučení vhodného nestranného prostředníka – mediátora, který je svým konkrétním zaměřením dostatečně kompetentní pro řešení daného právního či soudního sporu mediací a který dále provede mediaci za cenu, popř. dalších smluvních podmínek (které musí všichni účastníci sporu akceptovat před zahájením mediace v tom smyslu, že budou schopni či ochotni reálně tuto cenu mediátorovi zaplatit, tak aby mediace předčasně neskončila).

– V případě soudem nařízené mediace je třeba, aby mediační řízení probíhalo podle zákona o mediaci pod vedením tzv. zapsaného mediátora registrovaného v seznamu u MS ČR.

– Pro mediaci právního sporu je vhodné, aby mediaci vedl advokátní mediátor, který je kromě mediace specializován na právní obor, který se sporem souvisí (rodinné právo, civilní právo, stavební právo atd.) a je veden jako advokát i mediátor v seznamu vedeném u ČAK.

b) Komunikaci a jednání s osloveným mediátorem ve věci „separátní či společné přípravy účastníků na mediaci“. 

c)  Přípravu účastníků na mediaci zaměřené na vyřešení sporu v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy.

Co zahrnuje příprava účastníků sporu na mediaci, kterou provádí holistický průvodce?

Do přípravy na mediaci spadá zejména tato činnost holistického průvodce spravedlností, která se zaměřuje:

a) na uvolnění či zmírnění „napětí“ mezi účastníky sporu tak, aby mezi nimi mohla probíhat konstruktivní a věcná mediační jednání a dále na praktickou přípravu účastníků sporu pro jejich osobní jednání bez právního zastoupení (jež spadá pod službu „Důvěrná diplomacie“)

b) na zjištění konkrétní dis harmonie existující na hmotné i nehmotné úrovni vědomí vztahu klienta k Životu jako Celku v duchu Jednoty a Rovnováhy (jež spadá pod službu „Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty a Rovnováhy = Spravedlnosti) 

c) na nalezení a doporučení spravedlivého řešení v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (jež spadá pod službu „Nalezení spravedlivého řešení v jednotě s Duchem života“).

d) na zajištění služby právní či odborné povahy účelné pro smírné vyřešení sporu mediací (např. se může jednat o sepsání formalizované právně závazné právní smlouvy o narovnání sporu na bázi mediační dohody sepsané mediátorem s případným povýšením na exekuční titul, nebo o zajištění vyjasnění konkrétní odborné či sporné otázky bránící vyjasnění či vyřešení sporu, anebo o zajištění nezávislého právního rozboru či analýzy, popř. expertního či znaleckého posudku atd.).

Jaké situace jsou vhodné pro řešení s pomocí této služby?

Tato služba je vhodná zejména pro řešení vztahových situací ve stádiu „vyhrocených konfliktů, právních pří a soudních sporů“, kdy v rámci této služby klient (kterým může být jeden i více  účastníků sporu) může obdržet podporu holistického průvodce spravedlností za účelem spravedlivého vyřešení sporu smírnou mediační dohodou.

Kdy je vhodná tato služba ?

Tato služba je vhodná v případech, kdy máte zájem svůj spor vyřešit pro sebe (i pro celek) „harmonizačním“ způsobem v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) tak, aby došlo ke skutečnému a pokud možno konečnému „odstranění“ příčiny či důvodu vzniku, prožívání a projevu existujícího sporu, který manifestuje skrytou existující nerovnováhu/dis harmonii/odklon od Jednoty a Rovnováhy člověka, nejen v jeho vlastním systému, ale i na úrovni systému Celku (ze kterého se tato dis harmonie propsala a promítla do dané vztahové situace a bude se tak dít, dokud nedojde k jejímu odstranění či přeměně v harmonii cestou spravedlivého narovnání či přeuspořádání poměrů).

Pro koho je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná pokud chcete svůj spor vyřešit za sebe sama spravedlivým (harmonizačním) způsobem na úrovni Vědomí/Životu jako Celku (nezávisle na jednání a chování protistrany) a máte osobní zájem:

a) uvolnit ve vztahu k sobě určitou zátěž/blok, jež se vůči vám promítá z  neprojevené úrovně Vědomí Celku a jež na vás působí nejrůznější „dis harmonické“ projevy ve vašem životě (které se projevují jako konkrétní problémy či obtíže v jeho vztazích), anebo

b) předcházet vzniku/stvoření tohoto bloku/zátěže v neprojevené úrovni Vědomí Celku (ze které se v případě stvoření tohoto bloku tato zátěž promítá, projevuje a propisuje do vašich vztahů a prožívání života). 

Tento blok/zátěž nelze trvale odblokovat/odstranit/uvolnit terapeutickým „odblokem“ na úrovni systému vědomí Jednotlivce, pokud při něm nedochází k určité „nápravě“ ze strany jednotlivce (tj. k narovnání jeho postoje a konání daného člověka ve vztahu k Životu jako Celku v duchu existující jednoty a rovnováhy).

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. 

V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. 

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

V případě, kdy je služba poskytovaná více osobám najednou, ceníková cena se účtuje k úhradě každé osobě, v jejíž prospěch je služba poskytovaná, zvlášť (není-li výslovně ujednáno jinak).