6. služba

Zajištění služeb právní či odborné povahy

 

Co obnáší služba 

Zajištění služeb právní či odborné povahy

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností zaměřené na „zajištění poskytnutí konkrétní právní či jiné odborné služby jménem a na účet klienta“.

V rámci této služby vám holistický průvodce vyhledá a doporučí vhodného poskytovatele dané odborné služby (který vám službu pod svojí odpovědností poskytne, za odpovídající férovou a pro vás přijatelnou cenu či cenových parametrů a smluvně s ním vyjedná a ošetří její poskytnutí pro vás). 

Současně zajistí dohled nad praktickým výkonem zajištěné právní nebo odborné služby v duchu dohodnutých podmínek a běžných standardů a ohlídá místo či pro vás, aby poskytnutí odborné služby nebylo neúčelné, kontraproduktivní pro váš osobní harmonizační proces a zapadalo do jeho kontextu.

Holistický průvodce dále pro vás ohlídá, aby při smluvním vyjednávání a poskytování dané služby nedošlo ze strany daného odborníka k překročení jeho kompetence poskytovale služby, anebo k využití jeho odborných znalostí ve svůj neoprávněný či nepřiměřený prospěch, resp. na váš úkor, popř. aby z jeho strany nedošlo k narušení vaší svébytnosti (suverenity) v rozporu s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy.

Chcete či potřebujete svoji situaci vyřešit s podporou odborníků a chcete si udržet či zajistit svoji svébytnost a kompetentnost (tj. postavení, ve kterém budete „pány své věci“)?

Chcete svoji situaci řešit nejen v souladu se platným právem (Zákonností), ale také v souladu s „Božím/Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)“ ?

Pak je pro vás vhodná tato služba.

Tato služba je nabízena a určena  lidem

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednánoa jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

Výhodou této službyje, že hlídá a navozuje rovnováhu ve vztahu klient – odborník 

Tato služba nabízí svébytné řešení sporu s podporou průvodce spravedlností, která má eliminovat nerovnováhu ve vztahu klienta – odborník pramenící z neznalosti prostředí a neschopnosti odhalit nedostatky při výkonu služby.

zajištění účelné právní či jiné odborné podpory či  pomoci

Záměrem této služby je zajistit klientovi v rámci jeho „harmonizačního procesu“ v případě, kdy to bude nutné, účelné či žádoucí konkrétní právní či jinou odbornou službu tak, aby klient mohl za sebe svébytně vyřešit svoji konkrétní vztahovou situaci či záležitost nejen v souladu se Zákonností, ale také v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

KOmplexní podpora průvodce spravedlností při zajištění  odborné služby

Holistický průvodce spravedlností poskytuje v rámci této služby tyto konkrétní činnosti namísto = ve prospěch klienta:

a) nalezení vhodného poskytovatele služby a jeho oslovení,

b) formulace a zaslání písemného zadání pro poskytnutí/dodání služby a její necenění a posouzení zpětné nabídky 

c) vyjednání a smluvní ošetřením podmínek pro poskytnutí služby na náklady klienta, a to za vzájemně akceptovatelných podmínek, jinak za podmínek na trhu obvyklých či regulovaných, 

d) dohled nad poskytnutím a řádným dodáním objednané služby z pohledu odborné kvality a z pohledu zákonnosti či  sjednaných podmínek, 

e) ohlídání souladu výkonu služby z pohledu jejího neodporování/souladu s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy.

souladné propojení oprávněných zájmů ve vztahu klienta – průvodce oproti vztahu s dodavatelem

Vzhledem  k tomu, že průvodce spravedlností není sám dodavatelem odborné služby (tj. nemusí klientovi obhajovat její kvalitu, cenu a řádnost z pohledu souladu s dodacími podmínkami), může se díky své odbornosti postavit plně do role „podporovatele klienta“, který sleduje a vnímá jeho zájmy či prospěch, aniž by se přitom dostával do rozporu či střetu se svými vlastními oprávněnými zájmy (což se děje v případě dodavatele služby, které jsou v určitém ohledu protichůdné a protikladné).

Služba přirozeně podporuje a zachovává člověku jeho svébytnost 

Se zkušeným průvodcem, který vás provádí procesem řešení, se můžete vyhnout zbytečným přešlapům a nebudete jako „laici“ tolik zranitelní, manipulovatelní, závislí na odbornících – poskytovatelích a dodavatelích služeb a jejich názorech, vlastních řešeních a procesech, kterým nemůžete z povahy laika rozumět a přesto jste nuceni nést dopady, které vám z toho vzniknou.

informace ke službě

Zajištění služeb právní či odborné povahy

Proč nabízím tuto službu a na jakém podkladě ji stavím?

Tuto službu poskytuji za účelem řešení nejrůznějších vztahových situací, jejichž řešení vyžaduje účelné poskytnutí konkrétní právní či jiné odborné služby, kterou holistický průvodce osobně neposkytuje, anebo její poskytnutí by bylo neslučitelné s výkonem jeho role holistického průvodce spravedlností či s tímto jeho výkonem pro klienta kontraproduktivní.

Proč může průvodce spravedlností skutečně podpůrně působit v zájmu klienta při poskytování právních či jiných odborných služeb?

Vzhledem  k tomu, že průvodce spravedlností není sám dodavatelem odborné služby (tj. nemusí klientovi obhajovat její kvalitu, cenu a řádnost z pohledu souladu s dodacími podmínkami), může se díky své odbornosti postavit plně do role „podporovatele klienta“, který sleduje a vnímá jeho zájmy či prospěch, aniž by se přitom dostával do rozporu či střetu se svými vlastními oprávněnými zájmy (což se děje v případě dodavatele služby, které jsou v určitém ohledu protichůdné a protikladné).

Se zkušeným průvodcem, který vás provádí procesem řešení, se můžete vyhnout zbytečným přešlapům a nebudete jako „laici“ tolik zranitelní, manipulovatelní, závislí na odbornících – poskytovatelích a dodavatelích služeb a jejich názorech, vlastních řešeních a procesech, kterým nemůžete z povahy laika rozumět a přesto jste nuceni nést dopady, které vám z toho vzniknou.

Pro výkon  této služby mám všechny nutné předpoklady. Neboť se po 18 letech svojí komplexní advokátní, arbitrážní a mediační praxe orientuji na daném trhu služeb, tj. vím, co tyto odborné služby poskytované v rámci systému Nižší Spravedlnosti obnášejí, znám jejich procesy, vstupní parametry, povinnosti, možnosti i motivace odborníků. A znám i jejich cenotvorbu služeb, orientuji se v obvyklých cenách na trhu, smluvních i tarifních. Díky tomu vím, jak lze výsledné ceny těchto služeb optimalizovat, aniž by se snaha o snížení či omezení výše konečné ceny za dodanou službu či služby negativně odrazila na motivaci poskytovatele, a tedy i na kvalitě jím poskytované služby.  

Díky svým odborným znalostem a mnohaleté praxi vám tak mohu poctivě posloužit a poradit, jak účelně investovat, popř. i ušetřit finanční částky, popř. usměrnit svoje  nerealistické představy a očekávání, které můžete mít díky tomu, že neznáte pozadí a prostředí, popř. nevyužíváte správně svých kompetencí. 

Co může tato služba zahrnovat za činnosti?

Tato služba může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti spojené:

a) s nalezením vhodného poskytovatele služby a jeho oslovením,

b) s formulací a zasláním písemného zadání pro poskytnutí/dodání služby a její necenění,

c) s vyjednáním a smluvním ošetřením podmínek pro poskytnutí služby na vaše náklady, a to za vzájemně akceptovatelných podmínek, jinak za podmínek na trhu obvyklých či regulovaných, 

d) s dohlížením nad poskytnutím a dodáním služby v rámci sjednaných podmínek místo vás.

e) s ověřením řádnosti dodáné služby z pohledu její odborné kvality, zákonnosti a souladu se sjednanými dodacími podmínkami. 

e) ohlídání souladu výkonu služby z pohledu jejího souladu s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy.

Služby právní či odborné povahy se zaměřují na poskytnutí konkrétní odborné služby, jejíž poskytnutí zpravidla vyžaduje (i) odpovídající právní či jiné odborné znalosti (odborné vzdělání) plus jisté praktické zkušenosti s jejich aplikací (odbornou praxi), (ii) příslušné profesní či jiné oprávnění poskytovat danou odbornou službu za úplatu pod vlastní odpovědností, která je zpravidla kryta profesním pojištěním. 

Může se jednat zejména o zajištění těchto služeb:

a) advokátní dílčí právní pomoc či služba, anebo o ucelené právní zastupování advokátem před orgány státní či soudní moci,

b) nestranné mediační služby zapsaného, advokátního či jiného mediátora,

c) služby vybraného notáře související s právní jistotou a jejím posílením,

d) služby nestranného znalce či jiných doplňkových služeb zaměřených na ověření či zvýšení právní jistoty. Anebo se může jednat o zajištění,

e) exekutorských služeb zaměřených na výkon pravomocného rozhodnutí, popř. jiných služeb, jejichž následkem má být vydání určitého právního aktu, který je projevem rozhodnutí či sepsání legalizačního aktu příslušnou úřední či soudní autoritou. 

Jaké situace jsou vhodné pro řešení s pomocí této služby?

Tato služba je vhodná zejména pro řešení konkrétní situace či záležitosti, které obnáší či sleduje:

a) včasné předcházení tvoření budoucích obtíží, problémů či sporů vznikajících v souvislosti s porušováním, nedodržováním či obcházením smluvních či zákonných práv a povinností, anebo obecně závazných právních předpisů a právních postupů.

b) respektování veřejného pořádku, dobrých mravů, občansko-právních principů včetně zásad vzájemné prospěšnosti a vyváženosti vztahů, a to zejména při uzavírání smluv, obchodů, transakcí, spoluprací a nejrůznějších smluvních či závazkových právních vztahů.

c) dostatečnou právní obezřetnost při uzavírání smluvních vztahů a nejrůznějších transakcí a obchodů vyžadujících ověřování důvěryhodnosti osob a správnosti údajů (jež je doporučeníhodné hlavně při uzavírání či narovnávání vztah, anebo při vyjednávání nejrůznějších obchodů, transakcí a spoluprací)

d) posílení právní jistoty zachytit nebo stvrdit vážnost či závaznost projevené vůle (slibů, dohody či vzájemné výměny) v příslušném právním či úředně sepsaném aktu.

e) právní zastupování klienta před soudem, orgánem činným v trestním řízení, správním či jiným orgánem státní moci.

Kdy je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná v případech, kdy máte zájem svoji danou „vztahovou situaci“ začít řešit a vyřešit pro sebe (i pro celek) nejen v souladu se Zákonností, ale svébytně v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Pro koho je vhodná tato služba?

Tato služba je vhodná pro ty, kteří chtějí svoji konkrétní vztahovou situaci vyřešit za sebe nejen v souladu se Zákonností s pomocí vybrané odborné služby, ale také v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Vyrovnání za tuto službu

Holistický průvodce může při poskytování této služby svoje působení uchopit jako činnost pro jednu či více osob. 

V roli nestranného prostředníka tuto službu poskytne jen, pokud je sdílené poskytování této služby účelné, smysluplné a dotčené osoby o to samy výslovně požádají nebo akceptují návrh na sdílení služby. Sdílené poskytování služby vyžaduje souhlas dotčených osob s tím, že o náklady na sdílenou službu se dotčené osoby mezi sebou rozdělí rovným dílem. 

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná cena, platí cena stanovená v ceníku.

V případě, kdy je služba poskytovaná více osobám najednou, ceníková cena se účtuje k úhradě každé osobě, v jejíž prospěch je služba poskytovaná, zvlášť (není-li výslovně ujednáno jinak).