ceny a podmínky pro poskytování a čerpání služeb nabízených v rámci holistického servisu

Ceník a pravidla

Informace k POSKYTOVÁNÍ A ČERPÁNÍ SLUŽEB holistického průvodce spravedlností

Společné pravidla a zásady platné pro
poskytování a čerpání holistického servisu

I. Ceníková standardní cena za jednotku časové kapacity platné pro poskytování kterékoliv služby v rámci mého holistického servisu

1. Cenu za poskytnutí kterékoliv služby určuje a stanovuje holistický průvodce, a to podle ceny za časovou kapacitu a celkového počtu poskytnutých jednotek časové kapacity, přičemž není-li domluvena jiná cena, platí cena časové kapacity za klientem vybranou jednotku stanovená  v ceníku.

2. V případě, kdy je služba poskytovaná více osobám najednou, ceníková cena se účtuje k úhradě každé osobě, v jejíž prospěch je služba poskytovaná, zvlášť (není-li výslovně v daném případě ujednáno jinak).

3. Minimální smluvní cena za časovou jednotku (kterou je 1 hodina/60 minut) věnovanou na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce spravedlností, činí 3.000 Kč.  Tato cena platí pro osobu či jednotlivce, na jejíž žádost či v jejíž prospěch danou službu poskytuji. 

4. V případě překročení zakoupené časové jednotky 60 minut = 1 hodiny (která je kritériem a podkladem pro vyúčtování výsledné ceny za poskytnutí kterékoliv služby v rámci mého holistického servisu) je třeba zaplatit další započatou časovou jednotku v ceně 3.000 Kč, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

5. Zahájení poskytování kterékoliv služby je podmíněno bezhotovotní úhradou předem, a to v ceně dohodnuté pro poskytnuté dané služby, min. však 1500 Kč kryjící max. 30 minut mojí časové kapacity.

6. Případný nedoplatek vzniklý za poskytnutou službu, kterou nekryla zakoupená časová kapacita, se doplácí podle stejného cenového režimu, ve kterém jste zakoupili časovou kapacitu, která činnost nepokryla. Vzniklý nedoplatek ceny se hradí bezhotovostně bez zbytečného odkladu po poskytnutí vyžádané konkrétní služby v duchu stanovených platebních podmínek, popř. dalších podmínek uvedených v Pravidlech.

II. Platební údaje a podmínky pro úhradu ceny

1. Cena se hradí ve výši zpravidla podle ceníku, a to předem a bezhotovně, a to bankovním převodem na tento účet:

a) 3699511472/2010 (v textu příkazu prosím uvést svoje jméno a příjmení), anebo

b) prostřednictvím platební brány Pays na účet  (pokud úhrada nepřesahuje částku 20.000 Kč).

2. Nejsem plátcem DPH. 


3. V případě, že požadujete vystavit fakturu, je potřeba vyplnit tento formulář a zaplatit úhradu na tento účet: nebo na účet 333666699/2010.

 

III. Co stanovená hodinová cena mojí časové kapacity zahrnuje a nezahrnuje

1. Pokud nebude mezi námi předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji službu poskytovanou ústně či písemně účtuji (jako vyvážení mojí energie vložené do harmonizačního procesu narovnávání vztahu k Životu jako Celku) částku stanovenou v mém ceníku.

2. Cena uvedená v ceníku zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s jejím poskytováním, tzn. nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch (jako jsou např. jakékoliv poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, náklady a výdaje spojené se zajištěním odborné služby, poštovné).

IV. Odsouhlasení ceníkové ceny a její závaznost

1. Pokud klient souhlasí s nastaveným oceněním = hodnotou mojí časové kapacity v duchu mého ceníku (což učiní tak, že dobrovolně zaplatí cenu či první zálohu, popř. s ní nevyjádří výslovný nesouhlas před zahájením poskytování servisu), nemůže tuto cenu stanovenou v ceníku, následně rozporovat a má se za to, že ji odsouhlasil.

2. Pokud klient (popř. plátce, který platí za něho) projeví jakýkoliv nesouhlas s oceněním = hodnotou mojí časové kapacity v duchu mého ceníku, anebo neprojeví svůj souhlas reálným plněním (předplacením časové kapacity podle jím vybraného cenového režimu), mám právo nezahájit poskytování svého servisu, potažmo služby či konkrétní činnosti ve vztahu ke klientovi, popř. jejich poskytování bez dalšího ukončit.

V. Náhrada promeškaného času cestováním mimo Prahu

1. V případě, kdy okolnosti vyžadují, abych servis poskytovala mimo svoje sídlo či provozovnu, účtuji vedle mojí odměny za poskytnutý servis také můj čas promeškaný cestováním na dané místo a zpět, a to dle ceny 500 Kč/za každých započatých 30 minut.

2. V případě, kdy cestuji na/z jednání či osobního setkání, účtuji vedle mojí odměny také můj čas promeškaný cestováním ve výši 500 Kč/30 minut.

VI. Náhrada cestovních výdajů

1. Náhradu cestovních výdajů účtuji v případě cestování autem (zpravidla mimo centrum Prahy) podle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km.  Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

VII. Záměr poskytování holistického servisu

1. Svoji časovou kapacitu věnuji na poskytování vámi objednané služby (popř. konkrétně dohodnuté činnosti) objednané či vyžádané v rámci mého holistického servisu průvodce Spravedlností, a to se záměrem, abych vás podpořila ve vašem procesu, který budete osobně řešit s mojí podporou se zapojením vlastních sil.

VIII. Kdo/co usměrňuje proces, v rámci kterého probíhá harmonizace vašeho vztahu k Životu jako Celku

1. Harmonizační (transformační) proces, kterým vás v roli vašeho průvodce budu provádět, je proces, který se děje primárně kvůli vám a pro vás a také pro osoby, které s vámi konkrétní „problémovou“ situaci spolu-stvořily.

2. Tento proces je veden či usměrňován Duchem života (Vědomím Celku/Planety/Stvořitele, Láskou, Vyšším Principem Jednoty a Rovnováhy – Spravedlností) ve vazbě na Vaši osobní potřebu a potřebu těchto osob (které s vámi danou „vztahovou situaci“ stvořili a spolutvoří či budou spolutvořit i její řešení i její řešení) zharmonizovat si svůj primární vztah k Životu jako Celku (Zdroji života).

3. Mojí rolí či úkolem je vás na této vaší osobní cestě harmonizace svého vztahu k Životu jako Celku (ve kterém dochází ke slaďování, sjednocování, propojování a rozšiřování vědomí jednotlivce s Vědomím Celku“) v roli vašeho průvodce doprovázet a podporovat vás v tomto vašem harmonizačním procesu. 

4. Tento transformačně-harmonizační proces může probíhat rozlišně podle toho, jak to bude vaše konkrétní situace vyžadovat v návaznosti na postoje a jednání všech dotčených osob, které danou situaci stvořily a spolutvoří i její vyřešení. 

IX. Jaké je právní postavení účastníků ve vztahu klient - průvodce

1. Náš smluvní vztah je postaven na rovnocennosti a na principu vzájemné férovosti a prospěšnosti/reciprocity, kdy si vzájemně poskytujeme svůj dar v adekvátní hodnotě.

  • Já moji časovou kapacitu, energii – know-how – konkrétní podporu ve formě svého servisu, potažmo vybraných služeb a konkrétních činností.
  • Vy mně finanční ocenění za můj servis vyjádřené zpravidla na bázi  hodinové ceny, kterou mám v ceníku stanovenou za mojí časovou kapacitu a jejíž výše odráží hodnotu mého života, který věnuji na poskytnutí vybrané služby, resp. činnosti (viz Vyrovnání se za poskytování holistického servisu).

2. Postavení klienta:

Klient je pánem svého harmonizačního transformačního procesu, který se děje a odehrává pro něho.

a) Do kompetence klienta spadá: 

  • zaslání či sdělení svého zájmu či požadavku o moje služby,  
  • právo konzultovat, diskutovat, svébytně určovat a rozhodovat se s konečnou platností a odpovědností, jaké konkrétní služby, resp. činnosti chce klient v rámci mého servisu poskytnout, popř. v jaké formě (osobně či ústně, nebo písemně a online) a v a jakém rozsahu (jaké činnosti bude vybraná služba konkrétně obsahovat).
  • odpovědnost vyrovnat se finančně za poskytnuté služby, potažmo činnosti.

c) Pokud by toto vaše kompetence nebyla z mé strany respektována, může klient poskytování mého servisu kdykoliv jasným písemným sdělením zaslaným na e-mail dle svojí úvahy přerušit, nebo ukončit.

3) Postavení průvodce spravedlností a poskytovatele holistického servisu:

a. Já mám v harmonizačním procesu klienta roli průvodce a poskytovatele holistického servisu, potažmo nabízených služeb a činností. 

b. Do této mojí kompetence poskytovatele holistického servisu spadá:

  • právo svobodně a jednostranně si stanovit hodnotu/cenu svojí časové kapacity, kterou klientovi věnuji či závazně rezervuji v rámci svého servisu. 
  • právo svébytně se rozhodnout, zda-li požadované služby či činnosti konkrétnímu klientovi poskytnu, nebo nikoliv, popř. jejich poskytování přeruším či ukončím.
  • právo (nikoliv povinnost) nabídnout či doporučit klientovi pro řešení jeho konkrétní situace  konkrétní služby, resp. činnosti a současně stanovit, navrhnout, popř. na jeho žádost odůvodit či podložit navrženou pevnou či rozpočtovou cenu za požadovanou službu nebo činnost a rozhodovat s konečnou platností za jakou cenu (hodnotu) a souvisejících platební podmínky bude klientem požadovaná či vybraná služba poskytnuta. Pokud toto moje rozhodnutí nebude klientem respektováno, mám právo danou službu či činnosti neposkytnout, nebo v jejím poskytování nepokračovat, popř. poskytování mého servisu jasným písemným sdělením dle svojí úvahy přerušit či ukončit.
  • odpovědnost spojenou s dodržením stanovených nebo (ad hoc) dohodnutých cenových podmínek s výhradou, kdy se s klientem dohodnu v konkrétním případě písemně jinak.

 

X. Vyrovnání v duchu tzv. "férové vzájemně obohacující směny, neboli ekonomiky vzájemného daru"

1. Jsem paní svého času, energie a know-how a nakládám s touto svojí hodnotou ve vztahu s klienty na bázi tzv. „férové vzájemně obohacující směny“ (tzv. win-win).

2. V rámci této naší vzájemně směny či výměny platí pravidlo, že klient poskytuje svoje plnění (jako vyrovnání za můj servis) jako první a není-li písemně ujednáno jinak, tak v penězích či ve formě finančního plnění.

3. Klient může hodnotu svého plnění vůči mně dobrovolně navýšit či doplnit o jinou formu plnění, pokud by měl pocit, že jeho vyrovnání není férové ve vztahu k hodnotě či obohacení, kterou díky mému servisu obržel. Totéž platí pro mně (tj. mohu dobrovolně svůj dar klientovi navýšit).

4. Férové vyrovnání klienta za můj servis  zpravidla zohledňuje nejen můj reálný čas, který kvalitní poskytnutí vybrané služby resp. činnosti/í obnáší či vyžaduje, ale také zálohu kryjící předpokládané výdaje, resp. jejich náhradu ve skutečně vynaložené a doložené výši spojené v souvislosti s jejich poskytnutím.

5. Vždy si předem s klientem ujasníme, na kterou z nabízených konkrétních služeb, resp. činnost/i bude jím předplacená časová kapacita použita, popř. i v jakém max. rozsahu hodin. Tento klientem odsouhlasený rozsah nebudu sama bez jeho souhlasu nemírně překračovat. Pokud by k tomu mělo dojít v míře více jak pár hodin, dám klientovi obratem vědět, aby se mohl k tomuto překročení vyjádřit.

6. Poskytování kterékoliv služby účtuji min. v rozsahu min. 1 hodiny. Vyjímku činí terapie, konzultace a video konference na dálku, které účtuji minimálně po 30 minutách s tím, že za každou započatou půlhodinu účtuji 50% ceny podle svého ceníku, resp. vámi odsouhlaseného návrhu (dohody). 

7. Cenu za moji časové kapacitu účtuji klientovi.

8. Nacenění vybrané služby či činnosti zasílám klientovi, který si ji u mne objedná, popř. dalším dotčeným osobám, v jejichž prospěch bude daná služba také poskytovaná (a proto by se měly na její  úhradě také férově podílet).

9. Nacenění vybrané služby probíhá buď na bázi:

a) dohody s klientem, který službu platí jejímu poskytovateli, a proto může po těchto osobách požadovat poměrnou spoluúčast a úhradu.

b) dohody se mnou jako poskytovatelem služby, pokud tyto dotčené osoby či některé z nich akceptují, že tuto službu poskytnu v roli „nestranného prostředníka“ a  cenu této služby rovnocenně = férově rozložím k úhradě mezi ně. Cena služby se ze strany těchto osob hradí zpravidla předem či je na ní skládána adekvátní záloha.

10. Pokud bude požadováno, aby vybraná služba byla poskytnuta písemně, navrhnu buď pevnou cenu, anebo rozpočtovou cenu, kterou určím podle svého realistického odhadu počtu hodin a sazby/hod s případným doplatkem. Při stanovení ceny služby mohu vycházet či se opírat o ceny mimosmluvní, které stanovuje právní předpis, popř. o ceny obvyklé na trhu (pokud nebude možné cenu za zpracování a zaslání písemného díla či písemně zpracované služby předem přesně odhadnout).

XI. Přizpůsobení holistického servisu na míru

1. Holistický servis si můžete přizpůsobit na svoji míru tím, že:

a) si můžete navolit konkrétní služby, resp. činnosti z mojí nabídky spadající do holistického servisu, které chcete v rámci svého harmonizačního procesu narovnávání svého vztahu k Životu jako Celku poskytnout a určit si, v jakém konkrétním rozsahu chcete vybranou službu/y poskytnout,

b) popř. si nechat ode mne doporučit „optimální“ rozsah poskytnutí služby na vaši míru tak, aby nebyla jejím omezením dotčena či výrazně snížena kvalita, smysl či účel, pro který si ji kupujete.

 

XII. Změna rozsahu čerpání mého servisu

1. Můžete si (i přes moje osobní doporučení) zvolit pod svojí odpovědností jiný obsah, rozsah či formu poskytnutí nabízených služeb a činností, než které vám v dobré víře ve váš prospěch doporučím. 

2. Stejně tak můžete omezit či zúžit můj servis o určité mnou doporučené kroky či úkony s tím, že v takovém případě vás seznámím s možnými dopady a následky či předvídatelný efekt této vaší volby pro vás či na vývoj aktuální situace.

3. Jakmile se však rozhodnete a já poskytování svého servisu (činnosti) zahájím, poté co jste si již moji časovou kapacitu zakoupili či závazně rezezervovali, můžete tento rozsah mojí činnosti (z)měnit (snížit nebo rozšířit) jen poté, co budete finančně vyrovnaní za moji časovou kapacitu, kterou jsem činnosti věnovala, popř. závazně rezervovala.

XIII. Ukončení čerpání/poskytování mojí časové kapacity, resp. mého servisu průvodce

1. Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu čerpání mojí časové kapacity kryto vaší úhradou, mám právo poskytování svojí podpory nezahájit a/nebo její poskytování přerušit do doby, než bude čerpání mojí kapacity pokryto Vaší úhradou.

2. V případě, kdy nebude splatná faktura řádně uhrazena v termínu splatnosti, automaticky odložím zahájení poskytování mojí podpory, resp. přeruším její poskytování.

3. Pokud nedojde k úhradě ani v dodatečném stanoveném termínu 7 dnů,  poskytování mojí podpory bez dalšího ukončím a vystavím vám konečné vyúčtování mého servisu k finančnímu vyrovnání.

XIV. Platnost mého ceníku a hlavních zásad pro poskytování mého servisu

Můj aktuální (tj. na tomto mém webu zveřejněný) ceník mojí časové kapacity a zásady pro její poskytování v rámci mého nabízeného servisu se vztahují na všechny služby, resp. činnosti nabízené v rámci mého holistického servisu.