Vyberte stránku

 služby holistického průvodce poskytované ad hoc za hodinové ceny platné podle typu servisu

Služby

Aktuální nabídka individualizovaných
služeb holistického průvodce

individuální podpora ad hoc

1. Online konzultace

Záměr této služby

Záměrem této služby je individuální operativní online podpora na míru, kterou si klient vyžádá. Aby mohl tuto službu dostat, je potřeba si dopředu koupit moji časovou kapacitu, která bude krýt poskytnutí online konzultace.

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti holistického právního průvodce, která se zaměřuje na vedení „online dialogu s klientem“ spočívajícím v poskytnutí „podpory“ při řešení konkrétní situace klienta. Obsah konzultace se odvíjí od konkrétního naladění klienta a co konkrétně potřebuje zkonzultovat.

Tato služba se liší od produktu “online veřejná či neveřejná konzultace za pevnou cenu” tím, že poskytnutí této služby obnáší i určitou předchozí přípravu na konzultaci (např. čtení zadání klienta pro konzultaci, studium jeho podkladů nebo relevantní legislativy atd.). Tato služba je tak zaměřena nikoliv jen na koncepční řešení a sdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace (jako jsou nabízené produkty), ale na  cílené a zaměřené doporučení přizpůsobené na míru klientovi.

 

Co tato služba zahrnuje

Činnost holistického právního průvodce v rámci online konzultace může zahrnovat jak aktivní činnost (spočívající zejména v předávání informací a doporučení na míru, kladení vyjasňovacích otázek k věci atd.), anebo pasivní činnost (spočívající v naslouchání klientovi v atmosféře navozujících zorientování se v situaci, jasnost, klid, důvěrnost, respekt a přijímání a upřímného zájmu o to, co klient prožívá).

Výhoda této služby

Online konzultace představuje nejpřístupnější, efektivní a nejméně formální ad hoc podporu, kterou poskytuji klientovi v jeho harmonizačním (transformačním) životním procesu.

V rámci tohoto životního procesu je Existencí (Vědomím Celku) veden skrze externí okolnosti a mezilidské vztahy objevit a integrovat svůj stín a využít svůj vlastní potenciál plus zdroje ke zvládnutí určité životní výzvy či prověrky, anebo k překonání nejrůznějších strachů či obav z Existence, popř. reálně projevených překážek nebo obtíží

Pro koho je tato služba vhodná

Tato služba je vhodná pro ty:

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem nahlédnout do svojí životní situace skrze holistický (celistvý) vhled se záměrem zharmonizovat si dobrovolně sami za sebe svůj bytostný vztah k Existenci jako celku v duchu jednoty a rovnováhy, resp. si ho nevyváženými postoji a činy ne dis-harmonizovat.

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do cizích rukou, autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe „vyřešili“ spravedlivě (v souladu s hmotnými projevy Existence jako Celku) a současně i v souladu se zákonností. 

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 1 hodinu. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání za tuto službu

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

Intenzivní či časově nárazová podpora vhodná zejména pro akutní situace nebo intenzivní podporu

2. Osobní harmonizační setkání

Záměr této služby

Záměrem této služby je individuální osobní setkání, jehož záměrem je intenzivní sdílení v atmosféře přirozeného plynutí a bytí, pohody, důvěrnosti, respektu, upřímnosti a pobývání v příjemném prostředí a ve spojení s přírodou a jejími přírodními živly.

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v osobním setkání s holistickým právním průvodcem na místě vzájemně dohodnutém, jehož záměrem jsou činnosti, které odhalují skrytou rozladěnost (dis harmonii) v systému vědomí klienta, pozorování a pojmenování stínových a pokřivených složek osobnosti klienta (aby mohly být integrovány, vědomě narovnány a skrze činy zharmonizovány) a další podpůrné činnosti zaměřené na slaďování ducha-duše-těla s myslí do jednoho harmonického celku (celistvosti).

Toto osobní setkání může zahrnovat setkání na dvě i více hodin, jakož i vícedenní pobyt s doprovodným harmonizačním programem (který se domlouvá dopředu jen orientačně a ladí se až na místě z přítomného okamžiku a naladění na bytí).

Co tato služba obnáší

Osobní setkání může zahrnovat setkání na min. dvě i více hodin, jakož i vícedenní pobyt s doprovodným harmonizačním programem (který se domlouvá dopředu jen orientačně a ladí se až na místě z přítomného okamžiku a naladění na bytí).

Jednodenní i vícedenní osobní harmonizační setkání může zahrnovat kromě “důvěrného povídání”, také přednášku, jakož i další podporující aktivity, které ve spojení s přírodou podporují celistvou harmonii ducha-duše-těla a mysli, vyladění se na přirozený stav bytí, vlastní přirozenost a soulad s Existencí.  Dále může zahrnovat také aktivity jako je společná příprava pokrmů, výlet do přírody či na jiná zajímavá či krásná místa, otužování nebo nejrůznější sportovní či relaxační aktivity.

Vícedenní harmonizační setkání může zahrnovat kromě důvěrného povídání, také přednášku, jakož i další harmonizační aktivity ve spojení s přírodou podporující vyladění se na harmonii, vlastní přirozenost a soulad s Existencí. Pobyt může zahrmovat také aktivity jako je společná příprava pokrmů, výlet do přírody či na jiná zajímavá či krásná místa, otužování nebo nejrůznější sportovní či relaxační aktivity.

Výhoda této služby

Tuto službu nabízím jako svoji „VIP osobní podporu“, v rámci které se intenzivně věnuji klientovi, který cítí potřebu se zastavit a komplexně se zharmonizovat a má zájem nejen o pouhé informace (které lze poskytnout na dálku či písemně), ale „o celistvou harmonizační práci“, která sebou nese osobní sdílení proložené prožitky v harmonickým prostředí.

Pro koho je tato služba vhodná

Osobní harmonizační setkání je vhodné zejména pro intenzivní „transformační“ práci s komplexními harmonizačními účinky na celý lidský systém.

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 2 hodiny. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání za tuto službu

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

Vedení procesu v souladu s duchem života

3. Management spravedlivého procesu

Záměr této služby

Záměrem této služby je vedení celého procesu řešení pro klienta v duchu Jednoty a Rovnováhy, Férovosti a Zákonnosti (tj. v jednotě se Spravedlností).

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností zaměřené na zachování či udržení, anebo znovu nastolení “trojjedinné harmonie” na všech třech úrovních Existence (duchovní, duševní a hmotné), která bude odrážet jednotu se svojí bytostnou podstatou, rovnováhu (férovost) ve vztahu k sobě a druhým a legitimitu z pohledu světského práva neboli zákonnost, které jsou holistickým základem pro (znovu) nastolení harmonického uspořádání v daném mezilidském vztahu či vztahové situaci (a tím i ve vztahu k Životu/Vědomí jako Celku, do kterého se toto uspořádání v mezilidském vztahu promítá).

Co obnáší tato služba

Management spravedlivého procesu spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který v rámci této služby pro klienta vede a v duchu Jednoty a Rovnováhy (celistvé spravedlnosti) usměrňuje proces řešení dané situace či záležitosti a dohlíží nad tím,

a) aby probíhal ve vztahu ke klientovi legitimně a spravedlivě (tj. v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti) a současně,

b) aby praktické řešení probíhalo bez neodůvodněných průtahů a odkladů a co nejefektivněji (tj. hospodárně, šetrně, tj. pokud možnost smírně, a bez neúčelných kroků a tedy nákladů) při respektování přirozeného průběhu tvořeného duchem života jako jednotného vědomí Celku.

Jaká je výhoda této služby

Tato služba přináší aktivní zapojení a organizování účasti všech dotčených osob, které se na stvoření dané situace svými rozhodnutími a konáním/nekonáním podílely a řešení se jich dotýká tak, aby probíhal účelně a šetrně, a přitom s respektem k vůli a svobodnému projevu účastníků a jejich přirozenosti.

Pro koho je určena tato služba

Tato služba (holistický proces řešení vedení v duchu jednoty a rovnováhy) je vhodná zejména pro ty:

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

d) jsou připraveni zjednat „dobrovolně“ sami za sebe nápravu (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku).

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 10 hodin. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

Diagnostika z pohledu energetické rovnováhy = nerovnováhy

4. Holistický celistvý vhled do situace v trojjedinném duchu (Jednoty, Rovnováhy a Zákonnosti)

Záměr této služby

Záměrem této služby je vhled do konkténí situace včetně zmapování postojů všech dotčených účastníků s cílem “diagnostikovat” klientovi jeho konkrétní “nerovnováhu, dis harmonii, nespravedlnost, nevyrovnanost a necelistvost svého myšlení, postoje k prožívanému a praktického jednání značící nesoulad či “odpojenost” od celistvé Existence jako Celku.

Holistický (celistvý) vhled holistikého právníka a průvodce spravedlností v rámci výkonu “Celistvé/Holistické spravedlnosti” se skládá z komplexního trojjedinného detailního vhledu, který zahrnuje (a) duchovní pohled (Jednota), (b) duševní pohled (Rovnováha ve vztahu k sobě a druhým) a (c)hmotný pohled (Zákonnost/Legitimita).

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který se zaměřuje na zjištění konkrétní “dis harmonie” existující na hmotné i nehmotné úrovni vědomí vztahu klienta k Životu jako Celku (která vznikla či existuje v důsledku určitého trojjedinou “harmonii  narušujícího” či dokonce “škodlivého jednání klienta” na úkor Existence jako Celku (tj. ve vztahu k sobě či druhým), která se skrze danou situaci klientovi propisuje a manifestuje z nehmotné úrovně Života do hmotné úrovně Života. 

Současně se zaměřuje také na objasnění této konkrétní “dis harmonie” tak, aby klient svoje „minulé konání“ prohlédl a (pokud možno) „dobrovolně“ zjednal za sebe sama (tj. bez ohledu na chování a postoj jiných) svůj vlastní vztah k Životu jako Celku konkrétní nápravu v daném vztahu (a tím i ve vztahu k Životu jako Celku, který existuje na hmotné/viditelné i nehmotné/neviditelné úrovni života).

Co obnáší tato služba

Tato služba slouží k rozkrytí „celkového obrazu a „destruktivního či dis harmonizujícího postoje a konání ve vztahu k Životu jako Celku (který se skrze danou situaci promítá a propisuje z nehmotné úrovně vědomí do hmotné úrovně vědomí, aby došlo k jejímu odstranění).

Jaká je výhoda této služby

Služba „Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)“ umožňuje odkrýt vzájemnou propojenost (pouto) protikladných duševních postojů účastníků, které se promítají do jejich konkrétního postojů a konání, jež z pohledu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) u každého z nich vedou v konečném důsledku ke „škodlivým“ následkům a destruktivním účinkům na Život jako Celek.

Tato služba je klíčová pro nalézání konkrétního vyvažujícího (harmonizačního) řešení, které člověka nasměřuje k ukončení prožívání “daného problému” (opakujícího se situace) skrze jeho dobrovolnou nápravu (odstranění) důvodu/příčiny jeho stvoření, prožívání a hmotného projevu.

Pro koho je služba určena

Tato služba je vhodná, chcete-li svoji konkrétní vztahovou situaci vyřešit za sebe sama (bez závislosti na ostatních) spravedlivým (tj. vyvažujícím a harmonizačním) způsobem, který je férový a současně legitimní ve vztahu k Existenci jako Celku na jednání a chování protistrany) a máte-li osobní zájem:

a) uvolnit ve vztahu k sobě určitou zátěž/blok, jež se vůči vám promítá z  neprojevené úrovně Vědomí Celku a jež na vás působí nejrůznější „dis harmonické“ projevy ve vašem životě (které se projevují jako konkrétní problémy či obtíže v jeho vztazích), anebo

b) předcházet vzniku/stvoření tohoto bloku/zátěže v neprojevené úrovni Vědomí Celku (ze které se v případě stvoření tohoto bloku tato zátěž promítá, projevuje a propisuje do vašich vztahů a prožívání života). 

Tento blok/zátěž nelze trvale odblokovat/odstranit/uvolnit terapeutickým „odblokem“ na úrovni systému vědomí Jednotlivce, pokud při něm nedochází k určité „nápravě“ ze strany jednotlivce (tj. k narovnání jeho postoje a konání daného člověka ve vztahu k Životu jako Celku v duchu existující jednoty a rovnováhy).

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 5 hodin. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání za službu

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

balanční harmonizující řešení

5. Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence  

Záměr této služby

Holistické řešení v rámci výkonu “Celistvé/Holistické spravedlnosti” staví na komplexním trojjedinným detailním vhledu, který zahrnuje (a) duchovní pohled (Jednota), (b) duševní pohled (Rovnováha ve vztahu k sobě a druhým) a (c)hmotný pohled (Zákonnost/Legitimita) a směřuje k zachování či znovu nastolení této “trojjediné harmonie” na všech třech úrovních Existence.

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností, který se zaměřuje na nalezení celistvě spravedlivého harmonizačního řešení (tj. souladného, vyvažujícího a legitimního) ve vztahu k Existenci jako Celku včetně jeho doporučení a objasnění, které zachová či znovu nastolí harmonii na všech třech úrovních Existence.

Co obnáší tato služba

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností se zaměřuje zejména na:

a) nalezení, doporučení, objasnění spravedlivého (přirozeně vyvažujícího nemanipulatiního) řešení v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy, které povede v daném vztahu k narovnání poměrů a odstranění existující nerovnováhy/dis harmonie existující ve vědomí Celku (která se projevuje a propisuje do daného vztahu) a dále

b) písemné vypracování koncepčního nebo již detailizovaného věcného či procesního “řešení” optimalizovaného “na míru” klienta či více klientů spolupracujících či finančně se podílejících na řešení stejné či typově srovnatelné situace.

“Řešení “na míru” znamená zohledňující nejen obecná kritéria právního postavení (jako jsou legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci), ale také všechny zásadní okolnosti týkající klienta a jeho konkrétní situace (jako jsou zdravotní kondice klienta, aktuální postoje dotčených osob, klientovi priority a zabývá se i “optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k nákladu či ceny na její pořízení”).

c) v nasměřování klienta k jeho praktické realizaci s jeho podporou či vedením.

 

Jaká je výhoda této služby

Přirozeně vyvažující řešení v duchu Jednoty a Rovnováhy, které je současně legitimní a nenásilně komunikované (spravedlivé) řešení, vede k uvolnění existujícího odporu/napětí/bloku mezi lidmi (ve Vědomí Celku, které díky odporu dis harmonicky tvoří a projevuje konkrétní obtíže, rozpory, konflikty či dis harmonie v konkrétním vztahu či vztazích, skrze které nabádá účastníky k narovnání (harmonizaci) vztahu.

Pro koho je vhodná tato služba

Tato služba je vhodná pro ty, kteří řeší jakékoliv rozporu plné mezilidské situace, které vyžadují „spravedlivé“ (tj. přirozeně vyvažující = harmonizující) znovu nastolení, anebo udržení zdravých – harmonických poměrů ve vztahu“ v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti.

(Např. při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů, transakcí, spoluprací, vyjednávání obchodů, finančních či majetkových transakcí, anebo při vzniku nejrůznějších rozporů, konfliktů a sporů atd.).

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 8 hodin. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání za službu

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

respektující jednání ctící svobodnou volbu 

6. Důvěrná diplomacie

Záměr této služby

Záměrem této služby je napomáhat k včasnému předcházení tvoření sporů, právních pří a konfliktů, popř. jejich včasné eliminaci, a to neformální, mírovou a nenásilnou, nemanipulativní, konsensuální cestou.

Co je předmětem této služby

Důvěrná diplomacie spočívá v činnostech zaměřených na konsensuální (nenátlakové a nemanipulativní) nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování či obnovení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu.

Vyjednávání probíhá převážně v rámci důvěrných, neformálních, diplomatických jednání, která probíhají napřímo s dotčenými účastníky (popř. jejich oprávněnými zástupci), a to buď v rámci společných osobních jednání či on-line konferencí, a/ nebo v rámci tzv. oddělených či separátních jednání (tzv. „shuttle diplomacy“).  

Na rozdíl od mediace, tato služba nespočívá primárně v „nestranném vedení procesu řešení rozporů mezi účastníky“, ale v praktické podpoře či pomoci s nalezáním a vyjednáváním přirozeně spravedlivého (manipulací nevynuceného) řešení či dohody mezi účastníky.

Co obnáší tato služba

Tato podpora probíhá více méně neformálně a zpravidla ještě ve stádiu, kdy situace mezi účastníky není vyhrocena do otevřeného konfliktu, právní pře či soudního sporu (tzn. ve stádiu, kdy mediace je předčasná nebo není z jiného důvodu vhodná či možná, např. z důvodu neochoty některého z účastníka se jí účastnit).

Tato služba zahrnuje zejména:

a) Činnost zaměřenou na navázání, anebo obnovení komunikace mezi dotčenými účastníky vztahu a následné vedení neformální a důvěrné komunikace tak, aby se mohla mezi účastníky postupně rozvinout v další věcná jednání a poté i v závazná právní jednání. 

b) Činnost zaměřenou na zastavení posilování napětí ve vztahu a příprava na jeho postupné uvolnění.

c) Činnost spočívající v nastavení vhodného a bezpečného způsobu vedení komunikace a jednání mezi účastníky tak, aby tato jednání mohla probíhat bez obav ze zneužití informací proti sobě. Může se jednat například:

– o vzájemné nastavení vhodného typu komunikace a jednání (osobní/písemná, společná/separátní,

– o vyjednání a uzavření dohody o dodržování mlčenlivosti a důvěrnosti jednání se všemi dotčenými účastníky,

– o shrnutí výchozích předpokladů a podmínek, za kterých účastník vstupuje do věcných či smírných jednání ,

– o uzavření písemné dohody s průvodcem (jako vyjednavačem či prostředníkem) o vedení pouze separátních jednání (tj. jednání, na kterých se strany spolu osobně nesetkávají), vna základě které průvodce “v rámci ochrany daného účastníka” nezpřístupní protistraně takové informace, které tento účastník označí za vysoce citlivé, tajné či důvěrné, anebo pokud by existovalo podezření či nebezpečí, že tyto informace druhá strana použije proti němu či k jeho újmě atd.)

d) Činnost podporující aktivní účast či zapojení všech dotčených účastníků do jednání, popř. napomáhající účastníkům vrátit řešení jejich “vztahové situace” do jejich kompetence. 

e) Činnost spočívají v přípravě účastníka pro osobní jednání či písemnou komunikaci, pokud je schopen a ochoten pod vedením průvodce napřímo ve vztahu komunikovat a jednat (a nikoliv skrze svého zmocněnce či advokáta, kteří mohou účastníka podporovat z pozadí), popř. si „konstruktivně“ vyjasnit vzájemné rozepře, vztahové potíže či vyřešit existující rozpor či vzájemný konflikt.

f) Činnost spočívající v aktivní účasti na nalézání, doporučování, doprovodu na osobní jednání, podpora s vyjednáváním vzájemně spravedlivého a prospěšného řešení nebo dohody (kterým má dojít „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování či obnovení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu) včetně jeho písemného shrnutí pro jeho další využití či realizaci.

Jaká je výhoda této služby

ato služba je prostředkem pro včasné předcházení či eliminaci situací, ve kterých dochází skrze nátlakové, necitlivé, nešetrné, neohleduplné, manipulativní či mocenské jednání k nežádoucím účinkům, jako jsou odchody ze vztahů, vyhýbání se komunikaci, rozpory mezi účastníky vztahu, nebo jejich eskalace v otevřený konflikt, spor či právní při.

Pro koho je služba vhodná

Tato služba je vhodná zejména pro ty, kteří mají zájem včas se vyhnout dopadům pramenícím z:

a) nespravedlivého, nepřirozeného jednání,

b) manipulativního, mocenského či direktivního jednání,

c) jednostranného (pokřiveného) vnímání, hodnocení či chápání situace,

d) egoistického, bezohledného, netolerantního, manipulativního či nešetrného jednání účastníků či některého z nich (jímž dochází ke zvyšování napětí a odporu ve vztahu a vyhrocení vzájemných rozporů do otevřeného konfliktu či boje účastníků),

jejichž následkem hrozí, že dojde k vážnému narušení vztahu či přerušení komunikace, k rozpadnutí vztahu či ke způsobení neodůvodněné ztrátě, škodě či jiné újmě, nebo jiných nepříznivých dopadů na Existenci jako Celek.

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 2 hodiny. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání za tuto službu

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

příprava na mediační řešení

7. Zajištění mediace
a příprava na mediační proces

Záměr této služby

Tato služba podporuje klienta (popř. účastníky vztahu) v tom, aby se vyhnul/i soudnímu řešení a vyřešil/i svůj spor přirozeně, svébytně a v souladu se sebou, tedy bez nátlaku, donucení, příkazů a manipulace) s podporou průvodce spravedlností a pod vedením nestranného mediátora.

Záměrem této služby je poskytnout jednomu nebo více účastníkům sporu “přípravu na mediaci”, která zahrnuje zejména:

a) pokus o přirozené navození jednoty a rovnováhy skrze nenásilné, nemanipulativní a procesně neformální jednání s cílem předejít možnému narušení důvěry či poškození vztahu mezi účastníky (ke kterému může docházet v souvislosti s řešením sporu skrze formalizované jednání skrze advokáty, mediátory, anebo soudy, policii či jiné autority),

b) respektování svobodné vůle a projevů všech účastníků a ponechání výsledného řešení daného sporu v kompetenci účastníků sporu (kteří jsou tvůrci a tedy i pány svého sporu),

c) činnost spojenou s adekvátním odborným vedením sporu vhodným mediátorem podle typu sporu (může se jednat o zapsaného mediátora, advokátního mediátora či mediátora),

Co je předmětem této služby

Holistický průvodce spravedlností v rámci svojí činnosti pomáhá klientovi zejména

(i) co nejobjektivněji prověřit a zhodnotit, zda-li je v daném případě mediace vhodná (pokud mediace nebyla soudem nařízena),

(ii) s nalezením a oslovením vhodného mediátora pro řešení jejich sporu,

(iii) po dohodě či ve spolupráci s mediátorem připravit účastníka/y sporu na mediační řízení tak, aby se eliminovalo existující riziko, že mediace bude (např. kvůli velkému napětí ve vztahu, nebo kvůli nekonstruktivnímu, účelovému či nečestnému jednání některého z účastníků, a/nebo kvůli zjevně nevyváženému, nerovnocennému či závislému postavení účastníků ve vztahu) předčasně ukončena a dojde tak ke zmaření investice všech účastníků do mediačního řízení.

Co tato služba obnáší

Tato služba může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

a) Nalezení, oslovení a doporučení vhodného nestranného prostředníka – mediátora, který je svým konkrétním zaměřením dostatečně kompetentní pro řešení daného právního či soudního sporu mediací a který dále provede mediaci za cenu, popř. dalších smluvních podmínek (které musí všichni účastníci sporu akceptovat před zahájením mediace v tom smyslu, že budou schopni či ochotni reálně tuto cenu mediátorovi zaplatit, tak aby mediace předčasně neskončila).

V případě soudem nařízené mediace je třeba, aby mediační řízení probíhalo podle zákona o mediaci pod vedením tzv. zapsaného mediátora registrovaného v seznamu u MS ČR. Pro mediaci právního sporu je vhodné, aby mediaci vedl advokátní mediátor, který je kromě mediace specializován na právní obor, který se sporem souvisí (rodinné právo, civilní právo, stavební právo atd.) a je veden jako advokát i mediátor v seznamu vedeném u ČAK.

b) Komunikaci a jednání s osloveným mediátorem ve věci “separátní či společné přípravy účastníků na mediaci“. 

c)  Přípravu účastníků na mediaci zaměřené na vyřešení sporu v duchu Vyššího Principu Jednoty, Rovnováhy a Zákonnosti.

Jaká je výhoda této služby

Příprava na mediaci spočívá zejména ve vyjasnění skutečné podstaty a příčiny (důvodu) zažívání sporu klientem (popř. jeho účastníky).

Odhalení skryté podstaty a důvodu (příčiny) vzniku sporu z mojí zkušenosti uvolňuje skryté odpory (napětí) mezi účastníky (a tedy v Systému Vědomí Celku).

Což účastníci sporu přirozeně směřuje k tomu, že se již přirozeně nebrání vstoupit do mediace či jiného smírčího procesu, ve kterém jsou vedeni spravedlivě racionálně vyřešit svůj spor včetně případných dopadů a následků s jejich sporem spojených.

Pro koho je služba vhodná

Tato služba je vhodná zejména pro řešení vztahových situací ve stádiu „vyhrocených konfliktů, právních pří a soudních sporů“, kdy v rámci této služby klient (kterým může být jeden i více účastníků sporu) může obdržet podporu holistického průvodce spravedlností spočívající v přípravě na mediační, popř. jiné smírné řešení.

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 6 hodin. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání za službu

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

Zajištění účelných právních a jiných doplńkových služeb

8. Zajištění služeb právní či odborné povahy

Záměr této služby

Záměrem této služby je zajistit klientovi v rámci jeho „harmonizačního – transformačního procesu“ v případě, kdy to bude nutné, účelné či žádoucí konkrétní právní či jinou odbornou službu tak, aby klient mohl za sebe svébytně vyřešit svoji konkrétní vztahovou situaci či záležitost nejen v souladu sebou, ale také se Zákonností (celistvou spravedlnosti).

Tuto službu poskytuji za účelem řešení nejrůznějších vztahových situací, jejichž řešení vyžaduje účelné poskytnutí konkrétní právní či jiné odborné služby, kterou holistický průvodce osobně neposkytuje, anebo její poskytnutí by bylo neslučitelné s výkonem jeho role holistického průvodce spravedlností či s tímto jeho výkonem pro klienta kontraproduktivní.

Předmět této služby

Tato služba  spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností zaměřující se na vyhledání a doporučení vhodného poskytovatele dané odborné služby (který vám službu pod svojí odpovědností poskytne, za odpovídající férovou a pro vás přijatelnou cenu či cenových parametrů a smluvně s ním ošetřím její poskytnutí pro vás). 

Místo vás dohlédne nad praktickým výkonem zajištěné právní nebo odborné služby v duchu dohodnutých podmínek a běžných standardů.

Také pro vás ohlídá, aby poskytnutí odborné služby nebylo neúčelné, kontraproduktivní pro váš osobní harmonizační proces a zapadalo do jeho kontextu.

Co tato služba obnáší

Holistický průvodce spravedlností poskytuje v rámci této služby tyto konkrétní činnosti pro klienta (v jeho prospěch definovaný “optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k  nákladu (ceny) na její pořízení):

a) písemné shrnutí “jeho doporučení” na zajištění konkrétní služby či služeb a/nebo činností (které obnášejí), které vidí pro aktuální řešení konkrétní situace klienta jako účelné a smysluplné.

b) doporučení, kde, u koho, jak, popř. za kolik lze účelné služby zajistit “optimalizovaně” (tj. skrze poskytovatele služeb na právním trhu) v rámci finančních možností klienta tak, aby nebyla jejím omezením dotčena či výrazně snížena kvalita, smysl či účel, pro který si ji klient platí,

c) nalezení vhodného poskytovatele služby a jeho oslovení,

d) formulace a zaslání písemného zadání pro poskytnutí/dodání služby a její necenění a posouzení zpětné nabídky 

e) vyjednání a smluvní ošetření podmínek pro poskytnutí služby na náklady klienta, a to za vzájemně akceptovatelných podmínek, jinak za podmínek na trhu obvyklých či regulovaných, 

f) dohled nad poskytnutím a řádným dodáním objednané služby z pohledu odborné kvality a z pohledu zákonnosti či  sjednaných podmínek, 

g) ohlídání souladu výkonu služby z pohledu jejího souladu nejen s klientem a se Zákonností, ale i souladu s Vyšším principem Jednoty a Rovnováhy.

Jaká je výhoda této služby

Vzhledem  k tomu, že průvodce spravedlností není sám dodavatelem odborné služby (tj. nemusí klientovi obhajovat její kvalitu, cenu a řádnost z pohledu souladu s dodacími podmínkami), může se díky své odbornosti postavit plně do role „podporovatele klienta“, který sleduje a vnímá jeho zájmy či prospěch, aniž by se přitom dostával do rozporu či střetu se svými vlastními oprávněnými zájmy (což se děje v případě dodavatele služby, které jsou v určitém ohledu protichůdné a protikladné).

Se zkušeným průvodcem se můžete vyhnout zbytečným přešlapům a nebudete jako „laici“ tolik zranitelní, manipulovatelní, závislí na odbornících – poskytovatelích a dodavatelích služeb a jejich názorech, vlastních řešeních a procesech, kterým nemůžete z povahy laika rozumět a přesto jste nuceni nést dopady, které vám z toho vzniknou.

Pro koho je služba vhodná

Tato služba je vhodná zejména pro ty:

a) kteří se cítí a chtějí se prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem pod vedením aktivně „spolutvořit“ řešení svojí situace, tak, aby bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a harmonizační,

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně tak, aby ji za sebe vyřešili spravedlivě a v souladu se zákonností (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 6 hodin. “Adekvátnost” servisu je objasněna pod “Vyrovnání za tuto službu”.

Vyrovnání za tuto službu

Cenu za tuto službu stanovuje holistický průvodce a není-li domluvena jiná výše ceny časové kapacity holistického průvodce, platí (a hradí se) cena stanovená podle celkového počtu hodin poskytování této služby a příslušně ceny časové kapacity platné pro “aktivní adekvátní servis” v den nákupu (zaplacení) časové kapacity.

Není-li výslovně dohodnuto jinak (např. v případě nastavení “Servisu na míru”), “adekvátnost” aktivního standardního servisu se posuzuje ve vztahu k danému klientovi podle celkového “počtu osob”, kterým má být tato služba (popř. činnost/i pod ní spadající) poskytnuta v den zahájení poskytování služby.

Adekvátní servis se určí podle počtu osob takto:

 • Pro jednu osobu platí “Výhradní servis” s aktuálně platnou cenou 3.000 Kč/hod,
 • Pro dvě až pět osob platí “Sdílený servis” s aktuálně platnou cenou 2.000 Kč/hod,
 • Pro šest a více osob platí “Skupinový servis” s aktuálně platnou cenou 1.000 Kč/hod.

Navigace pro výběr vhodné či adekvátní podpory holistického průvodce zohledňující detail a přístup

 

Navigace