Jednotná pravidla pro poskytování individualizovaných služeb holistického průvodce na bázi hodinových cen, která platí
v rámci všech typů servisů

Jednotná pravidla  

podmínky spolupráce

Jednotné zásady pro čerpání a poskytování služeb v rámci všech tří variant servisů

1. Záměr poskytování holistického servisu

Zakoupenou časovou kapacitu věnuji na poskytování vyžádané služby či objednané činnosti nabízené v rámci holistického servisu průvodce, a to se záměrem, abych vás podpořila ve vašem procesu, který budete osobně řešit s mojí podporou a se zapojením vlastních sil.

2. Kdo/co usměrňuje proces, v rámci kterého probíhá harmonizace vašeho vztahu k Životu jako Celku

1. Harmonizační (transformační) proces, kterým vás v roli vašeho průvodce budu provádět, je proces, který se děje autonomně primárně skrze Vás. Stejně autonomně se děje vše pro každého z nás.

2. Tento proces je veden či usměrňován inteligentním Duchem života (Vědomím Celku/Planety/Stvořitele, Láskou, Vyšším Principem Jednoty a Rovnováhy) ve vazbě na Vaše myšlení, prožívání, rozhodnutí, volby a činy. 

3. Mojí rolí je Vás na této Vaší osobní cestě harmonizace svého vztahu k Životu jako Celku (ve kterém dochází ke slaďování, sjednocování, propojování a rozšiřování vědomí jednotlivce s Vědomím Celku“) v roli vašeho průvodce doprovázet a nezasahovat do tohoto vašeho autonomního harmonizačním procesu. 

4. Tento Váš transformačně-harmonizační proces může probíhat rozlišně podle toho, jak to bude vaše konkrétní situace vyžadovat v návaznosti na Vaše konkrétní prožívání, volby, postoje a jednání.

3. Jaké je právní postavení účastníků ve vztahu klient - průvodce

1. Náš smluvní vztah je postaven na existující autonomii každého z nás, svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti, rovnocennosti, na principu vzájemné férovosti a reciprocity (vzájemně prospěšné výměně).

2. Postavení klienta:

Klient je pánem svého harmonizačního transformačního procesu, který se děje a odehrává skrze něho pro něho.

a) Do kompetence klienta spadá: 

  • zaslání či sdělení svého zájmu či požadavku o moje služby,  
  • právo konzultovat, diskutovat, svébytně určovat a rozhodovat se s konečnou platností a odpovědností, jaké konkrétní služby, resp. činnosti chce klient v rámci mého servisu poskytnout, popř. v jaké formě (osobně či ústně, nebo písemně a online) a v jakém rozsahu (jaké činnosti bude vybraná služba konkrétně obsahovat).
  • odpovědnost vyrovnat se finančně za poskytnuté služby, potažmo činnosti.

c) Pokud by toto vaše kompetence nebyla z mé strany respektována, může klient poskytování mého servisu kdykoliv jasným písemným sdělením zaslaným na e-mail dle svojí úvahy přerušit, nebo ukončit.

3) Postavení průvodce spravedlností a poskytovatele holistického servisu:

a. Já mám v harmonizačním procesu klienta roli průvodce a poskytovatele holistického servisu, potažmo nabízených služeb a činností. 

b. Do této mojí kompetence poskytovatele holistického servisu spadá:

  • právo svobodně a jednostranně si stanovit hodnotu/cenu svojí časové kapacity, kterou klientovi věnuji či závazně rezervuji v rámci svého servisu. 
  • právo svébytně se rozhodnout, zda-li požadované služby či činnosti konkrétnímu klientovi poskytnu, nebo nikoliv, popř. jejich poskytování přeruším či ukončím.
  • právo (nikoliv povinnost) nabídnout či doporučit klientovi pro řešení jeho konkrétní situace  konkrétní služby, resp. činnosti a současně stanovit, navrhnout, popř. na jeho žádost odůvodit či podložit navrženou pevnou či rozpočtovou cenu za požadovanou službu nebo činnost a rozhodovat s konečnou platností za jakou cenu (hodnotu) a souvisejících platební podmínky bude klientem požadovaná či vybraná služba poskytnuta. Pokud toto moje rozhodnutí nebude klientem respektováno, mám právo danou službu či činnosti neposkytnout, nebo v jejím poskytování nepokračovat, popř. poskytování mého servisu jasným písemným sdělením dle svojí úvahy přerušit či ukončit.
  • odpovědnost spojenou s dodržením stanovených nebo (ad hoc) dohodnutých cenových podmínek s výhradou, kdy se s klientem dohodnu v konkrétním případě písemně jinak.

 

4. Vyrovnání v duchu tzv. "férové vzájemně obohacující směny, neboli ekonomiky vzájemného daru

1. Každý z nás je panem/paní svého času, energie a know-how a má právo s nimi nakládát jak uzná sám  za vhodné. 

2. Je naší ctností, pokud ve vztazích jednáme v duchu vzájemně „férové, vyvážené, prospěšné či obohacující směny“ (tzv. win-win).

3. V rámci této naší vzájemně směny či výměny platí pravidlo, že klient poskytuje svoje plnění (jako vyrovnání za můj servis) jako první a není-li písemně ujednáno jinak, tak v penězích či ve formě finančního plnění.

4. Klient může hodnotu svého plnění vůči mně dobrovolně navýšit či doplnit o jinou formu plnění, pokud by měl pocit, že jeho vyrovnání není férové ve vztahu k hodnotě či obohacení, kterou díky mému servisu obržel. Totéž platí pro mně (tj. mohu dobrovolně svoje plnění klientovi jako dar navýšit).

5. Přizpůsobení holistického servisu na míru

Holistický servis si můžete přizpůsobit na svoji míru tím, že:

a) svým postojem a chováním ovlivňujete, který typ servisu holistický průvodce stanoví pro vás jako adekvátní („Výhradní“, „Sdílený“, „Skupinový“ nebo „Exklusivní na míru“).

a) si sami zvolíte rozsah a obsah servisu, tj. (i) konkrétní službu/y z mojí nabídky služeb a (ii) činnost/i spadající svojí povahou pod danou službu, které chcete ode mne poskytnout nebo zajistit a určit si, (iii) v jakém konkrétním rozsahu (specifikovaném např. počtem hodin, u dokumentu přibližným počtem stránek atd.) chcete vybranou službu/y čerpat.

Servis (tj. moje podpora při při řešení vaší životní situace či záležitostí) se platí na bázi reálného rozsahu času (tj. časové kapacity věnované poskytování služby/služeb a platné ceny pro daný typ servisu, který je pro vás aktuálně adekvátní (např. z pohledu podle počtu osob, které jsou do jeho poskytování v daném čase zapojeny, vašeho postoje k řešení a z pohledu řádnosti plnění ve vztahu ke všem zúčastněným).

6. Aktivace a deaktiace typu servisu včetně jeho platné ceny

„Aktivace adekvátního servisu“ (a tím i platnosti jeho ceny pro klienta) nastává podle kritérií, která splňujete v době, kdy časovou kapacitu kupujete.

„Adekvátní aktivní servis (a tedy i jeho cena)“ se může v průběhu řešení vaší situace měnit podle vašeho přístupu k řešení (zda-li se zapojíte do řešení s ostatními účastníky situace, nebo oni s vámi a kolika z vás pak budu poskytovat služby sdíleně a také jak řádně plníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně).

„Deaktivace typu servisu“ (a tím i jeho ceny pro nákup časové kapacity) nastává buď okamžikem, kdy byla služba nebo činnost dohodnutá v rámci vybraného servisu poskytnuta, anebo nastáním skutečnosti, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomnek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně).

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně dohodou. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

7. Změna rozsahu čerpání mého servisu

1. Klient si může (i přes moje doporučení) svobodně zvolit pod svojí odpovědností jiný obsah, rozsah či formu poskytnutí nabízených služeb a činností, než které mu v dobré víře a v jeho prospěch doporučím. 

2. Stejně tak může omezit či zúžit můj servis o určité mnou doporučené kroky či úkony s tím, že v takovém případě ho seznámím s možnými dopady a následky či na předvídatelný efekt této jeho volby na jeho postavení, popř. i na vývoj aktuální situace.

3. Jakmile se však klient rozhodne změnit rozsah čerpání servisu poté, co jsem již danou službu/y nebo objednanou činnost/i zahájila, může tento rozsah mojí činnosti (z)měnit (snížit nebo rozšířit) jen poté, co se řádně finančně vyrovná moji časovou kapacitu, kterou jsem objednané činnosti věnovala.

8. Ukončení čerpání/poskytování mojí časové kapacity, resp. mého servisu průvodce

1. Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu čerpání aktuálně aktivního adekvátního servisu podle jeho platné ceny kryto ze strany klienta jeho adekvátní úhradou, mám právo poskytování služby nebo rozpracované činnosti pod ní spadající vůbec nezahájit a/nebo její další poskytování či provádění přerušit do doby, než bude poskytování služby či dané činosti pokryto adekvátní úhradou.

2. V případě, kdy nebude splatná faktura řádně uhrazena v termínu splatnosti, automaticky odložím zahájení poskytování služby či činnosti, resp. přeruším její poskytování.  Prodlení s úhradou vede k deaktivaci právě aktivního servisu (a tedy i jeho ceny).

3. Pokud nedojde k úhradě splatné faktury ani v dodatečném stanoveném termínu 7 dnů, dochází k deaktivaci právě aktivního servisu (a tedy i jeho ceny) a vystaví se konečné vyúčtování aktuálně rozpracované činnosti/í v rámci poskytované služby k finančnímu vyrovnání.

4. V případě, že dojde k zásadní změně okolností, za kterých bylo poskytování vybraného servisu zahájeno a jeho další poskytování by již probíhalo ke škodě či na úkor mojí nebo ostatních účastníků „Sdíleného servisu“ či Skupinového servisu“ (zejména s ohledem na změnu počtu osob, které čerpají můj servis, anebo v případě prodlení klienta s úhradou), dochází automaticky k deaktivaci servisu  (včetně jeho ceny za časovou kapacitu).

V návaznosti na to bude pro vybrané osoby aktivovaán přiměřený typ servisu, který z nabízených variant odpovídá svých charakterem počtu osob, které ho sdíleně či ve skupině čerpají a ve vztahu ke mně řádně platí.

V případě, že kdokoliv s touto „změnou“ servisu a jeho ceny nesouhlasí, může ukončit další čerpání služeb (postačí zaslat oznámení e-mailem).

9. Pojetí podpory a vymezení kompetence holistického průvodce ve vztahu ke klientovi

Náplní adekvátního servisu holistického průvodce je poskytovat klientovi (živé bytosti) během jejího – přirozeně dějícího se – procesu „prožívání a narovnávání jejího vztahu k Existenci jako Celku“ individualizovanou „podporu“ (ve formě vybrané služby či služeb), kterou si klient vyžádá a která ho bude kotvit a směřovat ke spravedlivému řešení (tj. řešení, které bude v trojjedinném duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimity (neboli Zákonnosti) podporující a harmonizující pro Existenci jako Celek).

K této harmonizaci vašeho vztahu k Existenci jako Celku dochází cestou dobrovolného vyrovnávání a narovnávání vašeho konkrétního vztahu či vztahů skrze řešení konkrétních projevených obtíží, sporů a problémů ve spravedlivém duchu, anebo cestou vědomého předcházení porušování Vyššího trojjedinného Principu Jednoty, Rovnováhy a Legitimityjež chrání před jeho dis harmonizací. Holistický harmonizační způsob řešení nešíří odpor, strach, boj, oddělenost a jednostrannou zištnost ani výhodnost neboli vytěžování na úkor Celku (neboť udržuje ve Vědomí Celku nízké vibrace či je snižuje), ale šíří opak (tj. smíření, přijetí, porozumění, svobodu, jednotu, rovnováhu, legitimitu) a podporuje takové řešení, které je podporující a prospěšné pro Celek (neboť navyšuje vibraci Vědomí Celku).

Mojí hlavní rolí je dohlížet nad tím, aby vaše kroky byly v souladu v trojjedinném duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimity (tj. Celistvé/Holistické Spravedlnosti) a dále, aby tyto vaše kroky formou i obsahem souladně navazovaly na reálné projevy Existence (Vědomí Celku), které jsou projevem působení Vyššího Principu Jednoty, Rovnováhy a Legitimity skrze Vědomí Celku, jež se projevuje skrze všechny dotčené účastníky dané situace včetně vás.Rolí holistického průvodce je být po boku = provádět klienta jeho osobním procesem „přirozené harmonizace a transformace“ tak, aby svojí vnitřní pozorností a naladěním dal svému vědomí kurs a kotvil svoji pozornost mysli (a tím i vitální energii) směrem ke zdárnému celistvě/holisticky spravedlivému vyřešení vaší konkrétní životní či vztahové situace a překonání vaší obtíže způsobem, který jeho systém vědomí sladí do souladu s Vědomím Existence jako Celku (tj. do jednoty s vaší bytostnou podstatou, do rovnováhy se sebou a druhými a do souladu se systémem skrze legitimnost).Úkolem průvodce je i včas klienta upozorňovat na rizika či možná úskalí, na která během svojí cesty narazí, která vyžadují nejen jeho bdělost před odchýlením se od Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy, popř. před destruktivními či sebedestruktivními reakcemi na vnější vlivy a jednání druhých, ale i odvahu postavit se či čelit životním zkouškám (tj. hmotným projevům Života, která testují stabilitu přenastavení vašeho systému).Jako hoistický průvodce za klienta nerozhoduji, závazně za něho nevyjednávám, ani jeho jménem nekonám žádné závazné právní úkony. Moje průvodcovská činnost má povahu neautoritativní podpory, která má toliko „doporučující“ povahu nezávazný charakter. Předtím, než se klient rozhodne, zda-li mnou doporučený postup, krok či úkon svým rozhodnutím schválíte či nikoliv, může mé nezávazné doporučení, konkrétní návrh na schválení či rozhodnutí, nebo na provedení právního úkonu zkonzultovat s kýmkoliv jinám (jiným odborníkem či blízkou osobou) a rozhodnout se podle sebe (neboť řešení situace, kterou spolu-stvořil spadá do jeho kompetence i odpovědnosti).Jako holistický průvodce nepřebírám od klienta jakoukoliv jeho „právní odpovědnost“ či závazek vyřešit danou situaci či „problém“ místo něho či za něho podle jeho pokynů (jak je běžné u advokáta či jiného zmocněnce), natož jeho vnitřních očekávání.Dále nenesu ani žádnou morální nebo právní odpovědnost za konkrétní výslednou podobu „konečného vyřešení vaší konkrétní situace“ a neodpovídám ani za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z vašeho podnikání nebo jiné činnosti, jehož důsledky by se projevily v souvislosti se samotným průběhem či výsledným řešením harmonizačně – transformačního procesu. Je to dáno tím, že proces narovnávání a harmonizace bytostného vztahu klienta s Existencí jako Celkem je jeho vlastní cestou i procesem, který si bude klient utvářet a prožívat skrze svoje vlastní vnitřní naladění, prožívání a tělesné projevy do pole Vědomí Celku nezávisle na ostatních včetně holistického průvodce. Proto i jeho výsledná podoba či jeho konkrétní vyústění (které se tvoří v Systému Vědomí Celku ve vztahu ke klientovi v závislosti na jeho vlastním postoji, přístupu, konkrétních rozhodnutí a projevech/činech (tedy podle stavu jeho aktuálního vědomí a vibrace lásky) bude odpovídat tomu, v jaké míře sám za sebe dokázal svůj bytostný vztah k Existenci jako Celku (skrze řešení své konkrétní obtíže nebo situace) za sebe sama „narovnat a zharmonizovat“. Stejným způsobem se tvoří i jakékoliv pozitivní či negativní efekty či dopady, které se člověku v jeho životě během řešení či po něm objeví, které si přirozeně tvoří ve svém nitru – autonomně skrze svůj systém vědomí.

Aktivace a deaktivace příslušného adekvátního servisu včetně jeho ceny (4 krokový postup)