aktivace a deaktivace servisu

 Postup 

konkrétní čtyři kroky jak se aktivuje a deaktivuje adekvátní holistický servis a jeho platná cena

Aktivace a deaktivace přiměřeného servisu včetně
jeho ceny ve 4 krocích

 

Pokud máte zájem o mojí podporu při řešení svojí konkrétní situace, stačí se řídit jednoduchým postupem, který je shrnut níže do čtyř hlavních klíčových kroků. 

Krok 1

Úvodní online konzultace

Aktivace “VÝHRADNÍHO SERVISU” začíná úvodní online konzultací v rámci mojí poradny v rozsahu cca 40 minut. Je potřeba si zakoupit vstupenku do mojí online holistické poradny zaměřené na svébytné řešení životních situací za cenu platnou pro “Výhradní servis”, která činí 2.200 Kč a platí pro 40 minut.

V případě, že budeme chtít po uplynutí 40 minutového konzultace dále pokračovat a bude-li to aktuálně časově možné, je potřeba si dokoupit další vstupenku za 2.200 Kč, anebo si zaplatit navazující online konzultaci na jiný čas.

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit). 

Bližší informace k poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Krok 2

Nabídka aktuální podpory
(aktivace servisu včetně platné ceny)

V návaznosti na úvodní výměnu informací Vám buď v rámci této úvodní konzultace, anebo v navazující konzultaci ujasním, co konkrétně pro Vás mohu ve Vaší situaci učinit (osobně, anebo zajistit u jiných odborníků) v rámci mých mých služeb holistického průvodce (které poskytuji nikoliv za pevné ceny, ale za ceny časové určené podle celkového počtu hodin činnosti a příslušné ceny časové kapacity platné pro adekvátní typ servisu) a současně pro řešení vaší situace nestačí jednorázová “podpora” nabízená v rámci “produktů za pevné ceny” a vyžaduje individualizovaný přístup na míru.

Dále vám také doporučím “konkrétní praktický krok (jednání)”, který v dané situaci vidím jako smysluplný z vaší strany učinit.

Současně vám také sdělím:

a) který typ servisu (“Výhradní”, “Sdílený do 5 osob”, “Skupinový pro 6 a více osob” nebo “Exklusivní na míru”) a tedy i příslušná cena časové kapacity se na vás (a tedy i na poskytnutí služby či služeb v rámci doporučeného kroku) aktuálně vztahuje, a dále 

b) svůj předběžný odhad “min. rozsahu časové kapacity”, kterou bude vyžadovat moje “vedení procesu řešení v rámci poskytování služby Management spravedlivého procesu”, popř. poskytnutí další služby či služeb (moje investice času a energie) při realizaci aktuálního daného kroku v rámci řešení vaší situace. Tento minimání objem časové kapacity (pokud chcete čerpat mojí osobní podporu na míru při řešení vaší situce) je potřeba zaplatit předtím, než vám začnu jakoukoliv službu na bázi hodin (nikoliv pevné ceny, které platí jen pro nabízené produkty) v rámci příslušného adekvátního servisu poskytovat.

Důležité upozornění týkající se platnosti cen a typu servisu !!!

Aktivace adekvátního servisu (a tím i platnosti jeho ceny pro vás) nastává podle kritérií, která splňujete v době, kdy časovou kapacitu kupujete. Rozhodné jsou přitom zejména tyto skutečnosti (reálný počet osob, který bude čerpat vybranou službu či služby s vámi, vaše platební morálka  a dodržování slibů a dohod ve vztahu ke mně, váš osobní postoj k řešení situace a vůči dalším osobám, kterých se také dotýká řešení dané situace a vaše reálná ochota a schopnost spolupracovat ku prospěchu celku na řešení dané situace ve spravedlivém duchu).

“Adekvátní aktivní servis (a tedy i jeho cena)” se může v průběhu řešení vaší situace měnit, a to podle vašeho osobního přístupu a chování v rámci řešení (zda-li se zapojíte do řešení s ostatními účastníky situace, nebo oni s vámi a kolika z vás pak budu poskytovat služby sdíleně a také jak řádně plníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně).

Základní informace k nabídce variant servisů a jejich cenám najdete v kompletním platném ceníku cen všech servisů, náhrad a jednotných pravidlech pro poskytování služeb. 

Krok 3

 Zakoupení časové kapacity 

 

Pokud budete souhlasit s mým návrhem minimálního objemu časové kapacity (kterou bude vyžadovat moje zapojení do řešení vaší situace) a rozhodnete se investovat do adekvátního servisu (tj. necháte se mnou podpořit při řešení svojí situace za cenu, která odpovídá typu servisu podle vaší situace), stačí si pak v příslušném formuláři pro  adekvátní typ servisu zvolit dohodnutý “objem hodin” časové kapacity podle ceny daného servisu (který jsem vám doporučila pro realizaci odsouhlaseného kroku) a zaplatit cenu za nákup časové kapacity na můj účet dle doručené faktury na e-mail.

Po zaplacení faktury obdržíte na e-mail moje další konkrétní instrukce, jak můžete při řešení svojí situace začít čerpat zakoupenou časovou kapacitu v rámci příslušného servisu ve formě zvolení konkrétní služby či služeb a/nebo činnosti/í.

V případě, kdy bude vámi zaplacený objem časové kapacity vyčerpán na poskytnutí vybraných služeb či činností, které nebyly dokončeny, obdržíte e-mailem moje oznámení o vyčerpání kapacity s výzvou k dokoupení další časové kapacity nutné pro řádné dokončení rozpracované činnosti s určením který typ servisu a ceny se na vás aktuálně vztahuje. 

Do doby, než dojde k zakoupení další časové kapacity podle cen aktuálně platného servisu bude poskytování podpory přerušeno

Zde si můžete přečíst jednotné zásady pro poskytování kteréhokoliv servisu.

 Krok 4

Deaktivace servisu
včetně platnosti jeho ceny

K deaktivaci příslušného servisu včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené podpory, kterou jsem vám poskytla při řešení vaší situace.

V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova servis. Který typ servisu to bude, vyhodnocuji v rámci KROKU 2. 

Důležité upozornění týkající se deaktivace servisu včetně platnosti jeho ceny  !!!

Automatická deaktivace typu servisu (a tím i jeho ceny pro nákup časové kapacity) nastává buď okamžikem, kdy byla služba nebo činnost dohodnutá v rámci vybraného servisu poskytnuta, anebo nastáním skutečnosti, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomnek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně).

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Zašlete mi prosím zprávu nebo email

opPPPokud máte dotaz či nesouhlasíte s aktuálním nastavením vašeho přiměřeného servisu (aktivací či deaktivací), napište mi prosím, e-mail a jasně vysvětlete s čím nesouhlasíte a proč.

Děkuji.  Daniela Šenarová