(obsah a rozsah)

Informace
k e-bookům

 

E-book pro svébytného člověka 

Co obsahuje e-book „PRO SVÉBYTNOU BYTOST“ ©

 OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
 2. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
 3. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
 4. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 5. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
 6. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
 7. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
 8. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
 9. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 10. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book pro zdravotní zákroky

Co obsahuje e-book „PRO ZDRAVOTNÍ ZÁKROKY“

 OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění) a vyjádření přání pro případ nutného zdravotního zákroku učiněné ve smyslu čl. 9 mezinárodní úmluvy o biomedicíně a základních ústavních demokratických základů a hodnot České republiky
 2. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
 3. Vhled do klíčových hodnot a postavení svébytného člověka, na kterých staví demokratické základy ČR chráněné ústavními zákony¨Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR (podrobně rozpracováno v manuálu pro člověka svébytnou bytost)
 4. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 5. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 6. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“ 

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book pro zaměstnance z pohledu ochrany zdraví

 

Co obsahuje e-book  „PRO ZAMĚSTNANCE Z POHLEDU OCHRANY ZDRAVÍ“ ©

 OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
 2. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ z pohledu pracovně-právních předpisů
 3. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 4. Vhled do právního postavení zaměstnance z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
 5. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
 6. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 7. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

 Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book o protipandemickém zákoně

 

Co obsahuje e-book  o “PROTI PANDEMICKÉM ZÁKONĚ“ ©

 OBSAH:

  1. Moje úvodní slovo
  2. Můj detailní právní rozbor zákona z pohledu jeho souladu s demokratickými základy a ústavním pořádkem ČR a moje zamyšlení nad záměrem tohoto zákona
  3. Můj pohled na to, čím je tento zákon atypický a vymykající se zákonům, které regulují „veřejný zájem“
  4. Čestné prohlášení (doporučené znění)
  5. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
  6. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
  7. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
  8. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
  9. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
  10. Vhled do postavení svébytného člověka podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
  11. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
  12. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
  13. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  14. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování             

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

Reference od lidí,
kteří si moje e-booky zakoupili

Moc rád bych doporučil produkty této úžasné ženy paní Mgr. Daniela Šenarová, holistický právník, díky kterým se budete umět orientovat nejen v této momentální situaci, ale i v mnoha dalších . Každopádně tyto produkty jsou na míru manuály – pro 1)svébytného člověka .2) zaměstnance .3) ochrana zdraví. 4) rozbor pandemického zákona. Za mě mám všechny 4 a jsou pro mě velkým obohacením jak si hájit svá práva a jak si udržet neutralitu . A jak zdravě tvořit svůj život v souladu s celkem . Děkuji za to . 👍🌞  “ – Zdeněk Picl

„Získal jsem darem (za dar) e-booky pro svébytného člověka a pro zaměstnance ohledně ochrany zdraví a po přečtení jsem musel uznat, že moje snaha vyhledat si příslušné předpisy a zorientovat se v nich, byla nedostatečná, přesto, že s předpisy pracuji přes 30 let. Moc se mi líbí, jak je v těch e-boocích vše krásně vysvětleno, propojeno a jak to tvoří logický celek. Myslím, že tyto e-booky by měl mít jako základ úplně každý, aby si byl vědom alespoň základních práv a nabyl jistotu o správnosti svého svébytného jednání. Dříve jsem byl nejistý, zda bych byl schopen se ubránit v případě nějaké represe ze strany státu, přečtením e-booků jsem ale získal takové argumenty, že se cítím být neohrožený a naprosto pevný ve svém postoji. Moc děkuji.  Krásný den, Vláďa Burda“

licenční podmínky platné pro šíření e-booků

Často kladené otázky

Můj záměr tvoření e-booků (k čemu mají sloužit)

E-booky jsou zaměřeny na osvětu a edukaci člověka ohledně svého postavení a práv a jejich aplikaci v jednotě s přirozeným řádem a ústavně chráněnými demokrotaktickými základy a hodnotami ČR.

Tyto moje e-booky tvořím jako autorská díla v rámci mojí podpory člověka v jeho “transformačním procesu” směřujícího k obrození svojí  “tvůrčí podstaty” a jednoty s přirozeným spravedlivým božím řádem, kterému podléhá každá živá bytost žijící na planetě Zemi.

Jaké práva k užití autorského díla zahrnuje běžná (nekomerční) licence poskytnutá v ceně e-booku

Poskytnutá licence ke každému vybranému e-booku zahrnuje právo obdarovaného používat tento e-book jako “edukační nástroj” pro svoje soukromé či osobní potřeby.

Jaké podmínky platí pro komerční využití autorského díla

V zaplacené ceně autorského e-booku není zahrnta licence používat dílo ke komerčním účelům, ani k šíření obsahu osobám nad rámec vybraného počtu e-booků, tedy i licencí (1 kus e-booku/zboží = 1 licence).

Ke komerčnímu užití e-booků se vyžaduje předchozí písemný souhlas autora (Daniely Šenarové) na bázi konkrétní dohody s autorem. Na autorská díla se jinak právně vztahují příslušné předpisy platné pro nakládání s autorskými díly, zejména zákona č. 121/2000 Sb, zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

Co prakticky stručně zahrnuje pojem "celistvá bytostná podstata člověka"

Tvůrčí podstata člověka zahrnuje zejména “osobní suverenitu/svébytnost/autonomii člověka (která je pod ochranou spravedlnosti fungující na bázi svobodné volby spojené s nesením odpovědnosti prožít následky pramenící z této volby), duševní důstojnost a hmotnou soběstačnost včetně nedotknutelnosti jeho “duchovní, duševní a tělesné integrity“.