tři standardizované varianty servisu a jejich platné ceny časové kapacity holistického průvodce

Nabídka servisů

cena služeb holistického právníka a průvodce liší podle typu servisu

Nabízím holistický servis, který si můžete přizpůsobit na svoji míru

Holistický servis si můžete přizpůsobit na svoji míru tím, že:

a) si vyberete variantu servisu („Výhradní“, „Sdílený“, „Skupinový“ nebo „Exklusivní na míru“).

a) si sami zvolíte rozsah a obsah servisu, tj. (i) konkrétní službu/y z mojí nabídky služeb a (ii) činnost/i spadající svojí povahou pod danou službu, které chcete ode mne poskytnout nebo zajistit a určit si, (iii) v jakém konkrétním rozsahu (specifikovaném např. počtem hodin, u dokumentu přibližným počtem stránek atd.) chcete vybranou službu/y čerpat.

Servis (tj. moje podpora při při řešení vaší životní situace či záležitostí) se platí na bázi reálného rozsahu času (tj. časové kapacity věnované poskytování služby/služeb a platné ceny pro daný typ servisu, který je pro vás aktuálně adekvátní (např. z pohledu podle počtu osob, které jsou do jeho poskytování v daném čase zapojeny, vašeho postoje k řešení a z pohledu řádnosti plnění ve vztahu ke všem zúčastněným).

Cena pro koupi mojí časové kapacity se liší podle typu servisu

Nabízím tři standardizované varianty servisu,
kterým odpovídá i platná cena

 

 

VÝHRADNÍ SERVIS

První variantou servisu je servis pro jednotlivce či osobu, na jejíž žádost či v jejíž spravedlivý prospěch mám poskytnout svoji podporu v mezích mojí nabídky služeb (tzv. „VÝHRADNÍ SERVIS). 

Pro koho je určen "Výhradní servis"

Výhradní podpora je určena pro jednu osobu/jednotlivce, který má zájem o „holistický“ přístup (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy), chce či musí řešit svoji určitou životní situaci individuálně (bez zapojení s jinými osobami např. z důvodu zachování důvěrnosti či podléhá povinnosti mlčenlivosti), anebo je okolnostmi doveden se v ní nechat podpořit na bázi „výhradně poskytovaných služeb“ (viz níže).

Stejně tak je tento “VÝHRADNÍ SERVIS” určen pro osobu, jejíž zapojení do spolupráce s jinými osobami v rámci “Skupinového servisu” nebo “Sdíleného servisu” není vhodné, nebo se již prakticky ukázalo jako “dis funkční”, nesouladné, nekompatibilní či nepodporující pro celou skupinu a současně neexistuje pádný důvod pro “ukončení podpory” ze strany průvodce této osobě/osobám (neboť tato osoba nikomu svým jednáním neškodí, komunikuje a řádně platí ve vztahu k průvodci).

Cena platná pro "Výhradní servis"

V rámci VÝHRADNÍHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 3.000 Kč a servis poskytuji výhradně jednotlivci, který si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých  podle ceníku v časové kapacitě.

Aktivace "Výhradního servisu"

Aktivace „VÝHRADNÍHO SERVISU” začíná úvodní online konzultací v rozsahu cca 40 minut za cenu platnou pro „Výhradní servis“, která činí (podle platné sazby 3.000 Kč) cenu 2.200 Kč a platí pro 40 minut.

V případě, že budeme chtít po uplynutí 40 minutového konzultace dále pokračovat a bude-li to aktuálně časově možné, je potřeba si dokoupit další vstupenku za 2.200 Kč, anebo si zaplatit navazující online konzultaci na jiný čas.

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit). 

Bližší informace k poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Deaktivace "Výhradního servisu"

K deaktivaci „Výhradního servisu“ včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené podpory, kterou jsem vám poskytla při řešení vaší situace. V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova adekvátní servis. Který typ servisu vám ráda na dotaz sdělím.

K deaktivaci „Výhradního servisu“ včetně jeho ceny dochází automaticky také v případě, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně). 

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Výhradní servis"

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si zajišťujete právo na poskytnutí “mojí individualizované podpory” (servisu) v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro „Výhradní servis“ (tj. 3000 Kč/hod).

Zakoupením časové kapacity v rámci VÝHRADNÍHO SERVISU” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby či služeb bude probíhat výhradně pro ni samotnou a díky této “exklusivní výhradnosti” (za)platí vyšší cenu (než v případě sdíleného či skupinového servisu). Dále souhlasí, že výhradně zaplatí či nahradí reálné výdaje spojené s poskytnutím vybrané služby či služeb ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Vaše konkrétní dotazy k "Výhradnímu servisu"

Vaše konkrétní dotazy k „Výhradnímu servisu“ a jeho ceně a k tomu, kdy a jak konkrétně prakticky probíhá aktivace a deaktivace tohoto servisu včetně jeho aktuálně platné ceny pro poskytování služeb holistického průvodce vám ráda zašlu na vaši e-mailovou žádost zaslanou na office@senarova-daniela.cz

SDÍLENÝ SERVIS

Druhou variantou servisu je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a jedná se o tzv. „sdílený servis“. Se mnou pak probíhá sdílená spolupráce v počtu 6 (božské číslo jednoty polarit a harmonie). 

Pro koho je určen "Sdílený servis"

„Sdílený servis“ je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být až 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a chtějí se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit. Se mnou pak probíhá sdílená spolupráce v počtu 6 (což je božské číslo jednoty polarit a harmonie).

“SDÍLENÝ SERVIS” průvodce poskytuje rovnocenně všem osobám, které sdílí poskytování vybrané služby, resp. činnosti pod ní spadající, a to z důvodu, že sami ve svém životě řeší stejnou či typově srovnatelnou situaci. A proto mají motivaci či zájem díky “sdílení” a spolupráci snížit pro sebe cenu služby (služeb) a férově si mezi sebou rozdělit rovným dílem i zaplacení případných společných výdajů vynaložených na poskytnutí dané služby či služeb nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě.

Cena platná pro "Sdílený servis"

V rámci SDÍLENÉHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 2.000 Kč. 

Tato výše je stanovena s ohledem na to, že služba či služby budou poskytovány „sdíleně“ spolu s další 1 až max. 4 osobami (dohromady až 5 jednotlivcům či osobám včetně vás), které si  stejně jako vy – každý sám za sebe – platí stejnou službu v této ceně kromě svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě. 

Aktivace "Sdíleného servisu"

Aktivace “SDÍLENÉHO SERVISU” začíná úvodní online konzultací v rozsahu cca 40 minut za cenu aktuálně platnou pro „Sdílený servis“, která činí která (podle platné sazby 2.000 Kč) cenu 1.500 Kč/pro každou z osob (min. 2 a max. 5).

V případě, že budeme chtít všichni po uplynutí 40 minutového konzultace dále pokračovat a bude-li to aktuálně časově možné, je potřeba si dokoupit další vstupenku za stejnou cenu, anebo si zaplatit navazující online konzultaci na jiný čas. Pokud by chtěla pokračovat v kozultaci výhradně jedna osoba, vstupenka stojí 2.200 Kč podle ceny platné pro „Výhradní servis“.

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit). 

Bližší informace k poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Deaktivace "Sdíleného servisu"

K deaktivaci „Sdíleného servisu“ včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené podpory, kterou jsem vám poskytla při sdíleném řešení vaší situace. V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova adekvátní servis. Který typ servisu vám ráda na dotaz sdělím.

K deaktivaci „Sdíleného servisu“ včetně jeho ceny dochází automaticky také v případě, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně). 

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Sdílený servis"

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky“, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Sdílený servis” (tj. 2000 Kč/hod).

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších až 4 osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě “VÝHRADNÍHO SERVISU”) a dále, že se rovným dílem podělí o „úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

Vaše konkrétní dotazy ke "Sdílenému servisu"

Vaše konkrétní dotazy ke „Sdílenému servisu“ a jeho ceně a k tomu, kdy a jak konkrétně prakticky probíhá aktivace a deaktivace tohoto servisu včetně jeho aktuálně platné ceny pro poskytování služeb holistického průvodce vám ráda zašlu na vaši e-mailovou žádost zaslanou na office@senarova-daniela.cz

SKUPINOVÝ SERVIS

Třetí variantou servisu je servis poskytovaný pro šest a více osob (skupinu). Tento „Skupinový servis“ je určený zejména pro firmy, různé spolky či společenství a/nebo pro skupinová osobní harmonizační setkání nad 6 lidí.

Pro koho je určen "Skupinový servis"

“SKUPINOVÝ SERVIS” je servis určený pro 6 a více osob/jednotlivců, který – každý za sebe – prožívá a potřebuje řešit určitou (tj. stejnou, anebo typově podobnou) situaci a chce se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit. Se mnou pak probíhá sdílená spolupráce v počtu min. 7 (což je božské číslo materializace, uskutečnění a praktické realizace).

“SKUPINOVÝ SERVIS” průvodce poskytuje rovnocenně všem osobám v skupině, které v jednom duchu sdílí poskytování vybrané služby (služeb), resp. činnosti pod vybrané služby spadající, a to z důvodu, že sami ve svém životě řeší stejnou či typově srovnatelnou situaci.  A proto mají motivaci či zájem díky “sdílení” a spolupráci snížit pro sebe cenu služby (služeb) a férově si mezi sebou rozdělit rovným dílem i zaplacení případných společných výdajů vynaložených na poskytnutí dané služby či služeb nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě.

Cena platná pro "Skupinový servis"

V rámci SKUPINOVÉHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 1.000 Kč s tím, že tento servis je poskytován sdíleně 6 a více jednotlivcům či osobám, které si ho – každá za sebe – platí v této ceně včetně svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě.

 

 

Aktivace "Skupinového servisu"

Aktivace “SKUPINOVÉHO SERVISU” začíná úvodní online konzultací v rozsahu cca 40 minut za cenu aktuálně platnou pro „Sdílený servis“, která činí která (podle platné sazby 2.000 Kč) cenu 1.500 Kč/pro každou z osob (min. 2 a max. 5).

V případě, že budeme chtít všichni po uplynutí 40 minutového konzultace dále pokračovat a bude-li to aktuálně časově možné, je potřeba si dokoupit další vstupenku za stejnou cenu, anebo si zaplatit navazující online konzultaci na jiný čas. Pokud by chtěla pokračovat v kozultaci výhradně jedna osoba, vstupenka stojí 2.200 Kč podle ceny platné pro „Výhradní servis“.

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit). 

Bližší informace k poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Deaktivace "Skupinového servisu"

K deaktivaci „Skupinového servisu“ včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené podpory, kterou jsem vám poskytla při sdíleném řešení vaší situace. V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova adekvátní servis. Který typ servisu vám ráda na dotaz sdělím.

K deaktivaci „Skupinového servisu“ včetně jeho ceny dochází automaticky také v případě, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně). 

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Skupinový servis"

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky“, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Skupinový servis” (tj. 1.000 Kč/hod).

Zakoupením časové kapacity pro “Skupinový servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti min. dalších až 5 osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě VÝHRADNÍHO“ i “SDÍLENÉHO SERVISU”) a dále, že se rovným dílem podělí o „úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Skupinový servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

Vaše konkrétní dotazy ke "Skupinového servisu"

Vaše konkrétní dotazy ke „Skupinového servisu“ a jeho ceně a k tomu, kdy a jak konkrétně prakticky probíhá aktivace a deaktivace tohoto servisu včetně jeho aktuálně platné ceny pro poskytování služeb holistického průvodce vám ráda zašlu na vaši e-mailovou žádost zaslanou na office@senarova-daniela.cz

Proč nabízím tři standardizované varianty servisu, kterým odpovídá jiná cena ?

Důvod, proč nabízím kromě standardního servisu pro jednu osobu/jednotlivce („Výhradní servis“), také další dvě variatny („Sdílený servis“ a „Skupinový servis“, je jednak hledisko pramenící z našeho přirozeného nastavení a lidského cítění, tj. sdílení a spolupráce (která, je-li nastavena harmonicky, vždy přináší skrze sdílení větší přínos či prospěch každému spolupracujícímu jednotlivci a tím i celku).

A dále pragmatické (rozumové) hlediska, kterým je „hospodárné“ poskytování vybrané služby či služeb více osobám nejednou v jeden a tentýž čas (např. se může jednat o konzultaci, setkání, nalezení harmonizačního řešení, zajištění sepsání určitého úkonu či smlouvy atd.), kdy každá z těchto osob, která je zapojena do tzv. „SDÍLENÉHO SERVISU PRO MAX. 5 OSOB „, anebo „SKUPINOVÉHO SERVISU PRO MIN. 6 A VÍCE OSOB“ zaplatí v konečném důsledku cenu nižší, než v případě „VÝHRADNÍHO SERVISU URČENÉHO PRO 1 OSOBU“.

Nabízím také produkt spočívající v možnosti nechat si individuálně posoudit svoji konkrétní situaci z pohledu „řady objektivních kritérií“, které mohou mít vliv na stanovení jiné ceny časové kapacity holistického průvodce, než která platí standardně jen z pohledu počtu osob, kterým má být vybraná služba/y či činnost/i poskytnuta (tzv. „Exklusivní servisu na míru“).

Nabídka jednorázových produktů za pevné ceny, které nejsou „individualizovány“ na míru klienta