aktuální ceník a náhrady platné pro všechny typy servisů

Ceník
a náhrady 

cenové a platební podmínky spolupráce

Můj ceník a hlavní platební podmínky pro poskytování a čerpání holistických služeb za hodinové ceny (na bázi servisu)

1. Standardní jednotka mojí časové kapacity je 1 hodi (60 min)

Standardní jednotkou mojí časové kapacity, na jejíž bázi se účtuje a platí moje služby (servis), je 1 hodina (60 minut), není-li v ceníku výslovně uvedeno nebo ad hoc dohodnuto jinak. 

V případě překročení časové jednotky 60 minut = 1 hodiny (která je standardní jednotkou a podkladem pro vyúčtování a placení výsledné ceny za poskytnutí kterékoliv služby v rámci mého holistického servisu) je třeba doplatit překročenou časovou jednotku v odpovídající výši ceny, resp. dokoupit další časovou kapacitu, aby bylo možné pokračovat v poskytování servisu (není-li výslovně dohodnuto jinak).

Online konzultace nebo konferenční hovory poskytované online na dálku se objednávají nikoliv po hodinách, ale po 40 minutách. 

Časová kapacita se zpravidla kupuje a platí před zahájením poskytování jakékoliv služby (tj. poskytování služeb se zahajuje až po zakoupení = zaplacení časové kapacity. Poskytování vybrané služby či služeb probíhá jen v rozsahu zakoupené časové kapacity. 

2. Ceny časové kapacity holistického právníka a průvodce

Cena časové kapacity holistického právníka a průvodce se odvíjí od typu servisu, který je „aktuálně adekvátní“ pro poskytnutí vybrané služby či služeb ve vztahu k osobě klienta a jeho jednání, a to v době zahájení poskytování vybrané služby či služeb.

V nabídce jsou celkem čtyři typy servisů:

1.  VÝHRADNÍ SERVIS – První variantou servisu je servis pro jednotlivce či osobu, na jejíž žádost či v jejíž spravedlivý prospěch mám poskytnout svoji podporu v mezích mojí nabídky služeb (tzv. „VÝHRADNÍ SERVIS). Smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci aktuální nabídky činí 3.000 Kč/jednotlivce s tím, že servis je poskytován výhradně jednomu jednotlivci či osobě, která si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých podle ceníku v ceně časové kapacity holistického průvodce.

2. SDÍLENÝ SERVIS – Druhou variantou servisu je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a jedná se o tzv. „sdílený servis“. Se mnou pak probíhá sdílená spolupráce v počtu 6 (božské číslo jednoty polarit a harmonie).  Smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci aktuální nabídky činí 2.000 Kč/osobu sdílící servis s tím, že náklady nezahrnuté v ceně časové kapacity, které vzniknou v souvislosti s poskytnutím vybrané služby, resp. služeb nabízených v rámci sdíleného servisu, budou rozděleny mezi tyto osoby rovným dílem.

3.  SKUPINOVÝ SERVIS

Třetí variantou servisu je servis poskytovaný pro šest a více osob (skupinu). Tento „Skupinový servis“ je určený zejména pro firmy, různé spolky či společenství a/nebo pro skupinová osobní harmonizační setkání nad 6 lidí. Smluvní cena za 1 hodinu časové kapacity holistického průvodce věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci aktuální nabídky činí 1.000 Kč/osobus tím, že náklady nezahrnuté v ceně časové kapacity, které vzniknou v souvislosti s poskytnutím vybrané služby, resp. služeb nabízených v rámci skupinového servisu, budou rozděleny mezi tyto osoby rovným dílem.

 

 

3. Servis na míru

Servis na míru je servis, který se nastavuje „na míru“ tak, že zohledňuje „specifická kritéria“, která mohou mít „vliv“ na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu.

V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené „na míru“ zapojily,

b) rozsah „rezervované časové kapacity holistického průvodce“ pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce „na klíč“, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

f) zdravotní kondice klienta,

g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

Poskytování „servisu na míru“ začíná úvodní online konzultací v rozsahu do cca 40 min (minimálně je třeba uhradit 2.200 Kč)

Servis na míru je určen jak jednotlivci, menším i větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  „na míru“.

Poskytnutí „sevisu na míru“ začíná úvodní online konzultací v rozsahu min. 40 min (minimálně je třeba uhradit 2.200 Kč). 

4. Co zahrnuje a nezahrnuje cena časové kapacity holistického průvodce

Pokud nebude předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv službu holistického právníka a průvodce spravedlností poskytovanou ústně či písemně se účtuje a platí (jako vyvážení energie vložené do harmonizačního procesu narovnávání vztahu k Životu jako Celku) částku stanovenou v tomto ceníku.

Cena časové kapacity uvedená v tomto ceníku zahrnuje toliko hmotné vyvážení za čas a energii průvodce (tj. časovou kapacitu) věnované individualizované podpoře (ve formě vybrané služby či služeb) plus jeho základní či běžné provozní náklady spojené s jejím poskytováním.

Cena za časovou kapacitu tedy nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně holistický průvodce vynaloží či bude nucen ze svého vynaložit v souvislosti s poskytováním vybrané služby či služeb (jako jsou např. jakékoliv poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, náklady a výdaje spojené se zajištěním odborné služby, poštovné).

5. Náhrada promeškaného času cestováním mimo Prahu

V případě, kdy cestuji v rámci poskytování servisu do místa za klientem nebo místa jednání, které není sídlem, ani místem ve kterém holistický průvodce běžně pracuje, účtuje se vedle ceny za časovou kapacitu také jeho čas promeškaný cestováním, a to dle stejné ceny platící pro jeho časovou kapacitu.

V případě, kdy holistický průvodce cestuje na/z jednání či osobního setkání déle jak 15 minut/1 cestu, účtuje k úhradě také svůj čas promeškaný cestováním na jednání (tam a/nebo zpět).

6. Náhrada cestovních výdajů

Svoje cestovní výdaje holistický průvodce účtuje jako náhradu  cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné po Praze s využitím MHD se neúčtuje.

7. Objsanění důvodu, proč nabízím "sdílený a skupinový servis"

Důvod, proč nabízím „Sdílený“ a „Skupinový servis“, je nejen motivace ke spolupráci, která přináší prospěch všem zúčastněným (tedy i Existenci jako Celku), ale také „hospodárné“ poskytování vybrané služby či služeb více osobám nejednou v jeden a tentýž čas (např. se může jednat o konzultaci, setkání, nalezení harmonizačního řešení, zajištění sepsání určitého úkonu či smlouvy atd.), kdy každá z těchto osob, která je zapojena do „Sdíleného servisu“ nebo „s(Skupinového servisu“ zaplatí v konečném důsledku cenu nižší, než v případě „EXKLUSIVNÍHO SERVISU“.

8. Objasnění a podložení morálního i legitimního kontextu mojí cenové politiky

Záměrem této mojí cenové politiky je prosperita pro všechny zúčastněné.

Ve vztahu ke klientovi (klientům) moje nastavená cenová politika motivuje v duchu lidské přirozenosti všechny osoby, kterých se daná situace a její řešení osobně dotýká, ke vstřícnému postoji a ke spolu-práci (skrze kterou si mohou sami materiálně zlevnit cenu servisu pro sebe).

Ve vztahu ke mně pak zohledňuje spravedlivé postupené navyšování „ocenění hodnoty činnosti“ spočívající v harmonizační práci s více lidmi najednou, která jednak duchovně prospívá Celku, ale také vyžaduje z praktického hlediska nadstandardní mediační, komunikační i organizační schopnosti. V tomto ohledu se jedná bezesporu o náročnější práci, než je práce s jedním jednotlicem.

Tento aspekt a úvaha je v souladu s cenovými standardy i regulovaných profesí jako je např. advokacie (kdy zákonný cenový předpis  = advokátní tarif výslovně umožňuje advokátkovi navýšit si odměnu v případě, kdy poskytuje právní úkony ve prospěch více osob). Proto je „Sdílený“ nebo „Skupinový“ servis pro mne v konečném důsledku spravedlivě i zdrojem vyššího příjmu, než je tomu v případě činnosti pro jednotlivce. A pro klienty je naopak „sdílení“ mého servisu „prostředkem“ k zaplacení nižší ceny než je tomu v případě „Výhradního serivsu“.

Nabízím také produkty, které můžete využít, pokud nevyžadujete osobní přístup a individualizovanou podporu na svoji míru