Vyberte stránku

tři standardizované varianty servisu a jejich platné ceny pro koupi časové kapacity holistického průvodce

Adekvátní  servis a jeho tři varianty

cena služeb holistického právníka a průvodce liší podle typu servisu

Nabízím holistický servis, který si můžete přizpůsobit na svoji míru

Holistický servis si můžete přizpůsobit na svoji míru tím, že:

a) svým postojem a chováním ovlivňujete, který typ servisu holistický průvodce stanoví pro vás jako adekvátní (“Výhradní”, “Sdílený”, “Skupinový” nebo “Exklusivní na míru”).

a) si sami zvolíte rozsah a obsah servisu, tj. (i) konkrétní službu/y z mojí nabídky služeb a (ii) činnost/i spadající svojí povahou pod danou službu, které chcete ode mne poskytnout nebo zajistit a určit si, (iii) v jakém konkrétním rozsahu (specifikovaném např. počtem hodin, u dokumentu přibližným počtem stránek atd.) chcete vybranou službu/y čerpat.

Servis (tj. moje podpora při při řešení vaší životní situace či záležitostí) se platí na bázi reálného rozsahu času (tj. časové kapacity věnované poskytování služby/služeb a platné ceny pro daný typ servisu, který je pro vás aktuálně adekvátní (např. z pohledu podle počtu osob, které jsou do jeho poskytování v daném čase zapojeny, vašeho postoje k řešení a z pohledu řádnosti plnění ve vztahu ke všem zúčastněným).

Cena pro koupi mojí časové kapacity se liší podle typu adekvátního servisu

Nabízím tři standardizované varianty servisu, kterým odpovídá i platná cena časové kapacity

 

VÝHRADNÍ SERVIS

První variantou servisu je servis pro jednotlivce či osobu, na jejíž žádost či v jejíž spravedlivý prospěch mám poskytnout svoji podporu v mezích mojí nabídky služeb (tzv. “VÝHRADNÍ SERVIS). 

Pro koho je určen "Výhradní servis"

Výhradní podpora je určena pro jednu osobu/jednotlivce, který má zájem o “holistický” přístup (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy), chce či musí řešit svoji určitou životní situaci individuálně (bez zapojení s jinými osobami např. z důvodu zachování důvěrnosti či podléhá povinnosti mlčenlivosti), anebo je okolnostmi doveden se v ní nechat podpořit na bázi “výhradně poskytovaných služeb” (viz níže).

Stejně tak je tento “VÝHRADNÍ SERVIS” určen pro osobu, jejíž zapojení do spolupráce s jinými osobami v rámci “Skupinového servisu” nebo “Sdíleného servisu” není vhodné, nebo se již prakticky ukázalo jako “dis funkční”, nesouladné, nekompatibilní či nepodporující pro celou skupinu a současně neexistuje pádný důvod pro “ukončení podpory” ze strany průvodce této osobě/osobám (neboť tato osoba nikomu svým jednáním neškodí, komunikuje a řádně platí ve vztahu k průvodci).

Cena platná pro "Výhradní servis"

V rámci VÝHRADNÍHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 3.000 Kč/jednotlivec s tím, že servis poskytuji výhradně jednomu jednotlivci či osobě, která si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých podle ceníku v ceně časové kapacity holistického průvodce.

Pro člena klubu MAATička platí klubová cena.

Aktivace "Výhradního servisu"

Aktivace “VÝHRADNÍHO SERVISU” začíná úvodní online konzultací v rozsahu cca 40 minut za cenu platnou pro “Výhradní servis”, která činí (podle platné sazby 3.000 Kč) cenu 2.200 Kč a platí pro 40 minut.

V případě, že budeme chtít po uplynutí 40 minutového konzultace dále pokračovat a bude-li to aktuálně časově možné, je potřeba si dokoupit další vstupenku za 2.200 Kč, anebo si zaplatit navazující online konzultaci na jiný čas.

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit). 

Bližší informace k poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Deaktivace "Výhradního servisu"

K deaktivaci “Výhradního servisu” včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené podpory, kterou jsem vám poskytla při řešení vaší situace. V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova adekvátní servis. Který typ servisu vám ráda na dotaz sdělím.

K deaktivaci “Výhradního servisu” včetně jeho ceny dochází automaticky také v případě, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně). 

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Výhradní servis"

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si zajišťujete právo na poskytnutí “mojí individualizované podpory” (servisu) v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Výhradní servis” (tj. 3000 Kč/hod).

Zakoupením časové kapacity v rámci VÝHRADNÍHO SERVISU” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby či služeb bude probíhat výhradně pro ni samotnou a díky této “exklusivní výhradnosti” (za)platí vyšší cenu (než v případě sdíleného či skupinového servisu). Dále souhlasí, že výhradně zaplatí či nahradí reálné výdaje spojené s poskytnutím vybrané služby či služeb ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Vaše konkrétní dotazy k "Výhradnímu servisu"

Vaše konkrétní dotazy k “Výhradnímu servisu” a jeho ceně a k tomu, kdy a jak konkrétně prakticky probíhá aktivace a deaktivace tohoto servisu včetně jeho aktuálně platné ceny pro poskytování služeb holistického průvodce vám ráda zašlu na vaši e-mailovou žádost zaslanou na office@senarova-daniela.cz

SDÍLENÝ SERVIS

Druhou variantou servisu je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být až 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a jedná se o tzv. “sdílený servis”. 

Pro koho je určen "Sdílený servis"

“Sdílený servis” je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být až 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a chtějí se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit. Se mnou pak probíhá sdílená spolupráce v počtu 6 (což je božské číslo jednoty polarit a harmonie).

“SDÍLENÝ SERVIS” průvodce poskytuje rovnocenně všem osobám, které sdílí poskytování vybrané služby, resp. činnosti pod ní spadající, a to z důvodu, že sami ve svém životě řeší stejnou či typově srovnatelnou situaci. A proto mají motivaci či zájem díky “sdílení” a spolupráci snížit pro sebe cenu služby (služeb) a férově si mezi sebou rozdělit rovným dílem i zaplacení případných společných výdajů vynaložených na poskytnutí dané služby či služeb nezahrnutých v ceně časové kapacity holistického průvodce.

Cena platná pro "Sdílený servis"

V rámci SDÍLENÉHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 2.000 Kč./osobu.

Pro člena klubu MAATička platí klubová cena.

Tato výše je stanovena s ohledem na to, že služba či služby budou poskytovány “sdíleně” spolu s další 1 až max. 4 osobami (dohromady až 5 jednotlivcům či osobám včetně vás), které si  stejně jako vy – každý sám za sebe – platí stejnou službu v této ceně kromě svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě. 

Aktivace "Sdíleného servisu"

Aktivace “SDÍLENÉHO SERVISU” začíná úvodní online konzultací v rozsahu cca 40 minut za cenu aktuálně platnou pro “Sdílený servis”, která činí (podle platné sazby 2.000 Kč) cenu 1.500 Kč/pro každou z osob (min. 2 a max. 5).

V případě, že budeme chtít všichni po uplynutí 40 minutového konzultace dále pokračovat a bude-li to aktuálně časově možné, je potřeba si dokoupit další vstupenku za stejnou cenu, anebo si zaplatit navazující online konzultaci na jiný čas. Pokud by chtěla pokračovat v kozultaci výhradně jedna osoba, vstupenka stojí 2.200 Kč podle ceny platné pro “Výhradní servis”.

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit). 

Bližší informace k poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Deaktivace "Sdíleného servisu"

K deaktivaci “Sdíleného servisu” včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené podpory, kterou jsem vám poskytla při sdíleném řešení vaší situace. V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova adekvátní servis. Který typ servisu vám ráda na dotaz sdělím.

K deaktivaci “Sdíleného servisu” včetně jeho ceny dochází automaticky také v případě, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně). 

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Sdílený servis"

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky”, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Sdílený servis” (tj. 2000 Kč/hod).

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších až 4 osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě “VÝHRADNÍHO SERVISU”) a dále, že se rovným dílem podělí o “úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací

Vaše konkrétní dotazy ke "Sdílenému servisu"

Vaše konkrétní dotazy ke “Sdílenému servisu” a jeho ceně a k tomu, kdy a jak konkrétně prakticky probíhá aktivace a deaktivace tohoto servisu včetně jeho aktuálně platné ceny pro poskytování služeb holistického průvodce vám ráda zašlu na vaši e-mailovou žádost zaslanou na office@senarova-daniela.cz

SKUPINOVÝ SERVIS

Třetí variantou servisu je servis poskytovaný pro šest a více osob (skupinu). Tento “Skupinový servis” je určený zejména pro firmy, různé spolky či společenství a/nebo pro skupinová osobní harmonizační setkání nad 6 lidí.

Pro koho je určen "Skupinový servis"

“SKUPINOVÝ SERVIS” je servis určený pro 6 a více osob/jednotlivců, který – každý za sebe – prožívá a potřebuje řešit určitou (tj. stejnou, anebo typově podobnou) situaci a chce se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit. Se mnou pak probíhá sdílená spolupráce v počtu min. 7 (což je božské číslo materializace, uskutečnění a praktické realizace).

“SKUPINOVÝ SERVIS” průvodce poskytuje rovnocenně všem osobám v skupině, které v jednom duchu sdílí poskytování vybrané služby (služeb), resp. činnosti pod vybrané služby spadající, a to z důvodu, že sami ve svém životě řeší stejnou či typově srovnatelnou situaci.  A proto mají motivaci či zájem díky “sdílení” a spolupráci snížit pro sebe cenu služby (služeb) a férově si mezi sebou rozdělit rovným dílem i zaplacení případných společných výdajů vynaložených na poskytnutí dané služby či služeb nezahrnutých podle ceníku v ceně časové kapacity holistického průvodce.

Cena platná pro "Skupinový servis"

V rámci SKUPINOVÉHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 1.000 Kč/osobu s tím, že tento servis je poskytován sdíleně 6 a více jednotlivcům či osobám, které si ho – každá za sebe – platí v této ceně včetně svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě.

Pro člena klubu MAATička platí klubová cena.

 

 

Aktivace "Skupinového servisu"

Aktivace “SKUPINOVÉHO SERVISU” začíná úvodní online konzultací v rozsahu cca 40 minut za cenu aktuálně platnou pro “Sdílený servis”, která činí (podle platné sazby 1.000 Kč) cenu 800 Kč/pro každou z osob (min. 6 a více).

V případě, že budeme chtít všichni po uplynutí 40 minutového konzultace dále pokračovat a bude-li to aktuálně časově možné, je potřeba si dokoupit další vstupenku za stejnou cenu, anebo si zaplatit navazující online konzultaci na jiný čas. Pokud by chtěla pokračovat v kozultaci výhradně jedna osoba, vstupenka stojí 2.200 Kč podle ceny platné pro “Výhradní servis”.

V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit). 

Bližší informace k poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Deaktivace "Skupinového servisu"

K deaktivaci “Skupinového servisu” včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené podpory, kterou jsem vám poskytla při sdíleném řešení vaší situace. V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova adekvátní servis. Který typ servisu vám ráda na dotaz sdělím.

K deaktivaci “Skupinového servisu” včetně jeho ceny dochází automaticky také v případě, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně). 

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Skupinový servis"

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky”, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Skupinový servis” (tj. 1.000 Kč/hod).

Zakoupením časové kapacity pro “Skupinový servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti min. dalších 6 a více osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě VÝHRADNÍHO” i “SDÍLENÉHO SERVISU”) a dále, že se rovným dílem podělí o “úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Skupinový servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

Vaše konkrétní dotazy ke "Skupinového servisu"

Vaše konkrétní dotazy ke “Skupinového servisu” a jeho ceně a k tomu, kdy a jak konkrétně prakticky probíhá aktivace a deaktivace tohoto servisu včetně jeho aktuálně platné ceny pro poskytování služeb holistického průvodce vám ráda zašlu na vaši e-mailovou žádost zaslanou na office@senarova-daniela.cz

Proč nabízím tři standardizované varianty servisu, kterým odpovídá jiná cena ?

Důvod, proč nabízím kromě standardního servisu pro jednu osobu/jednotlivce (“Výhradní servis”), také další dvě variatny (“Sdílený servis” a “Skupinový servis”, je jednak hledisko pramenící z našeho přirozeného nastavení a lidského cítění, tj. sdílení a spolupráce (která, je-li nastavena harmonicky, vždy přináší skrze sdílení větší přínos či prospěch každému spolupracujícímu jednotlivci a tím i celku).

A dále pragmatické (rozumové) hlediska, kterým je “hospodárné” poskytování vybrané služby či služeb více osobám nejednou v jeden a tentýž čas (např. se může jednat o konzultaci, setkání, nalezení harmonizačního řešení, zajištění sepsání určitého úkonu či smlouvy atd.), kdy každá z těchto osob, která je zapojena do tzv. “SDÍLENÉHO SERVISU PRO MAX. 5 OSOB “, anebo “SKUPINOVÉHO SERVISU PRO MIN. 6 A VÍCE OSOB” zaplatí v konečném důsledku cenu nižší, než v případě “VÝHRADNÍHO SERVISU URČENÉHO PRO 1 OSOBU”.

NASTAVENÍ EXKLUSIVNÍHO SERVISU
NA MÍRU 

Nabízím také produkt spočívající v možnosti nechat si individuálně posoudit svoji konkrétní situaci z pohledu “řady objektivních kritérií”, které mohou mít vliv na stanovení jiné ceny časové kapacity holistického průvodce, než která platí standardně jen z pohledu počtu osob, kterým má být vybraná služba/y či činnost/i poskytnuta (tzv. “Exklusivní servisu na míru”).

Nastavení servisu na míru” je přiměřené a vhodné zejména pro “komplexní (ucelené) řešení určité situace či záležitosti, anebo pro dlouhodobou partnerskou spolupráci. 

KONKRÉTNÍ ČTYŘI KROKY JAK SE AKTIVUJE A DEAKTIVUJE ADEKVÁTNÍ HOLISTICKÝ SERVIS A JEHO PLATNÁ CENA

Aktivace a deaktivace přiměřeného servisu včetně jeho platné ceny ve 4 krocích

Standardní ceník a hlavní platební podmínky platné pro poskytování holistických služeb v rámci adekvátního servisu za hodinové ceny

Nejste-li legitimním členem klubu “MAATička” vztahuje se na vás tento ceník a platební podmínky

1. Standardní jednotka mojí časové kapacity je 1 hodina (60 min)

Standardní jednotkou mojí časové kapacity, na jejíž bázi se účtuje a platí moje služby (servis), je 1 hodina (60 minut), není-li v ceníku výslovně uvedeno nebo ad hoc dohodnuto jinak. 

V případě překročení časové jednotky 60 minut = 1 hodiny (která je standardní jednotkou a podkladem pro vyúčtování a placení výsledné ceny za poskytnutí kterékoliv služby v rámci mého holistického servisu) je třeba doplatit překročenou časovou jednotku v odpovídající výši ceny, resp. dokoupit další časovou kapacitu, aby bylo možné pokračovat v poskytování servisu (není-li výslovně dohodnuto jinak).

Online konzultace nebo konferenční hovory poskytované online na dálku se objednávají nikoliv po hodinách, ale po 40 minutách. 

Časová kapacita se zpravidla kupuje a platí před zahájením poskytování jakékoliv služby (tj. poskytování služeb se zahajuje až po zakoupení = zaplacení časové kapacity. Poskytování vybrané služby či služeb probíhá jen v rozsahu zakoupené časové kapacity. 

Zakoupená časová kapacita se vztahuje na poskytování služeb nabízených na www.senarova-daniela.cz. Pokud by měla být zakoupená časová kapacita použita na jiné služby nenabízené na tomto webu (např. advokátní či mediční), je k tomu třeba písemný souhlas klienta. 

2. Standardní ceny časové kapacity holistického právníka a průvodce podle typu adekvátního servisu

Standardní cena časové kapacity holistického právníka a průvodce se odvíjí od typu servisu, který je “aktuálně adekvátní” pro poskytnutí vybrané služby či služeb ve vztahu k osobě klienta a jeho jednání, a to v době zahájení poskytování vybrané služby či služeb.

V nabídce jsou celkem čtyři typy servisů:

1.  VÝHRADNÍ SERVIS – První variantou servisu je servis pro jednotlivce či osobu, na jejíž žádost či v jejíž spravedlivý prospěch mám poskytnout svoji podporu v mezích mojí nabídky služeb (tzv. „VÝHRADNÍ SERVIS). Smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci aktuální nabídky činí 3.000 Kč/jednotlivce s tím, že servis je poskytován výhradně jednomu jednotlivci či osobě, která si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých podle ceníku v ceně časové kapacity holistického průvodce.

2. SDÍLENÝ SERVIS – Druhou variantou servisu je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a jedná se o tzv. „sdílený servis“. Se mnou pak probíhá sdílená spolupráce v počtu 6 (božské číslo jednoty polarit a harmonie).  Smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci aktuální nabídky činí 2.000 Kč/osobu sdílící servis s tím, že náklady nezahrnuté v ceně časové kapacity, které vzniknou v souvislosti s poskytnutím vybrané služby, resp. služeb nabízených v rámci sdíleného servisu, budou rozděleny mezi tyto osoby rovným dílem.

3.  SKUPINOVÝ SERVIS

Třetí variantou servisu je servis poskytovaný pro šest a více osob (skupinu). Tento “Skupinový servis” je určený zejména pro firmy, různé spolky či společenství a/nebo pro skupinová osobní harmonizační setkání nad 6 lidí. Smluvní cena za 1 hodinu časové kapacity holistického průvodce věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci aktuální nabídky činí 1.000 Kč/osobus tím, že náklady nezahrnuté v ceně časové kapacity, které vzniknou v souvislosti s poskytnutím vybrané služby, resp. služeb nabízených v rámci skupinového servisu, budou rozděleny mezi tyto osoby rovným dílem.

Pro legitimní členy klubu MAATička platí klubové ceny. Více info ke klubu najdete zde.

 

 

3. Servis na míru

Servis na míru je servis, který se nastavuje “na míru” tak, že zohledňuje “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu.

V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené “na míru” zapojily,

b) rozsah “rezervované časové kapacity holistického průvodce” pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce “na klíč”, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

f) zdravotní kondice klienta,

g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

Servis na míru je určen jak jednotlivému člověku, tak i menším či větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  “na míru”.

Poskytnutí “servisu na míru” začíná úvodní online konzultací v rozsahu min. 40 min a následným zpracováním cenové nabídky na míru (minimálně je třeba uhradit 3.000 Kč). 

4. Co zahrnuje a nezahrnuje cena časové kapacity holistického průvodce

Pokud nebude předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv službu holistického právníka a průvodce spravedlností poskytovanou ústně či písemně se účtuje a platí (jako vyvážení energie vložené do harmonizačního procesu narovnávání vztahu k Životu jako Celku) částku stanovenou v tomto ceníku.

Cena časové kapacity uvedená v tomto ceníku zahrnuje toliko hmotné vyvážení za čas a energii průvodce (tj. časovou kapacitu) věnované individualizované podpoře (ve formě vybrané služby či služeb) plus jeho základní či běžné provozní náklady spojené s jejím poskytováním.

Cena za časovou kapacitu tedy nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně holistický průvodce vynaloží či bude nucen ze svého vynaložit v souvislosti s poskytováním vybrané služby či služeb (jako jsou např. jakékoliv poplatky, cestovní výdaje mimo centrum Prahy, ubytování mimo Prahu, náklady a výdaje spojené se zajištěním odborné služby, poštovné).

5. Náhrada promeškaného času cestováním mimo Prahu

V případě, kdy cestuji v rámci poskytování servisu do místa za klientem nebo místa jednání, které není sídlem, ani místem ve kterém holistický průvodce běžně pracuje, účtuje se vedle ceny za časovou kapacitu také jeho čas promeškaný cestováním, a to dle stejné ceny platící pro jeho časovou kapacitu.

V případě, kdy holistický průvodce cestuje na/z jednání či osobního setkání déle jak 15 minut/1 cestu, účtuje k úhradě také svůj čas promeškaný cestováním na jednání (tam a/nebo zpět).

6. Náhrada cestovních výdajů

Svoje cestovní výdaje holistický průvodce účtuje jako náhradu  cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné po Praze s využitím MHD se neúčtuje.

7. Objsanění důvodu, proč nabízím "sdílený a skupinový servis"

Důvod, proč nabízím kromě “Výhradního” servisu určeného pro jednu osobu, také “Sdílený” a “Skupinový servis”, je nejen motivace ke spolupráci, která přináší prospěch všem zúčastněným (tedy i Existenci jako Celku), ale také “hospodárné” poskytování vybrané služby či služeb více osobám nejednou v jeden a tentýž čas (např. se může jednat o konzultaci, setkání, nalezení harmonizačního řešení, zajištění sepsání určitého úkonu či smlouvy atd.), kdy každá z těchto osob, která je zapojena do “Sdíleného servisu” nebo “Skupinového servisu” zaplatí v konečném důsledku cenu nižší, než v případě “EXKLUSIVNÍHO SERVISU”.

8. Objasnění a podložení morálního i legitimního kontextu mojí cenové politiky

Záměrem této cenové politiky je prosperita pro všechny zúčastněné.

Nastavená cenová politika ve vztahu ke klientům motivuje tyto osoby v duchu lidské přirozenosti osoby ke vstřícnému postoji a ke spolu-práci s těmi, kterých se typově stejná nebo konkrétní daná životní situace rovněž osobně dotýká (a skrze tuto spolupráci a vstřícný postoj “sdílet službu” si mohou tyto osoby ve svůj prospěch “materiálně zlevnit” cenu servisu pro sebe, aniž by to musel poskytovatel služby dotovat na úkor svojí ceny).

Ve vztahu k poskytovateli služeb pak tato cenová politika zohledňuje spravedlivé postupné navyšování “ocenění hodnoty činnosti” spočívající v harmonizační práci s více lidmi najednou, která jednak duchovně prospívá Celku, ale také vyžaduje z praktického hlediska nadstandardní mediační, komunikační i organizační schopnosti. V tomto ohledu se jedná bezesporu o náročnější práci, než je práce s jedním jednotlicem.

Tento aspekt a úvaha je v souladu s cenovými standardy i regulovaných profesí jako je např. advokacie (kdy zákonný cenový předpis  = advokátní tarif výslovně umožňuje advokátkovi navýšit si odměnu v případě, kdy poskytuje právní úkony ve prospěch více osob). Proto je “Sdílený” nebo “Skupinový” servis pro mne v konečném důsledku spravedlivě i zdrojem vyššího příjmu, než je tomu v případě činnosti pro jednotlivce. A pro klienty je naopak “sdílení” mého servisu “prostředkem” k zaplacení nižší ceny než je tomu v případě “Výhradního servisu”.

podmínky poskytování holistických služeb

Jednotné zásady pro čerpání a poskytování služeb v rámci všech tří variant servisů

Zakoupit časovou kapacitu (produktu) pro adekvátní servis s výběrem konkrétní služby/služeb

(nevztahuje se pro členy klubu “MAATička”)