“MAATčin HOlistický program zaměřený na aktivní spolu-tvoření celospolečenských změn a na nastolení spravedlivého pořádku ve společnosti skrze činnou kompetenci jednotlivců s mojí podporou

MAATčin

holistický
prgram 

 

MAATčin holistický program činné kompetence (2022)

(Garant a autorka programu: Mgr. Daniela Šenarová) 

MAATČIN HOLISTICKÝ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA ZNOVUNASTOLENÍ SPRAVEDLIVÉHO POŘÁDKU A NA HARMONIZACI VZTAHŮ SKRZE EDUKACI A PRAKTICKOU APLIKACI BYTOSTNÉHO, ÚSTAVNÍHO A CIVILNÍHO PRÁVA PODLE HOLISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI přímo jednotlivci

MAATčin holistický program se zaměřuje na praktické blahodárné (prospěšné) řešení celospolečenských problémů, konfliktů a konkrétních situací se společenským přesahem podle holistické spravedlnosti (ve kterých dochází k objektivnímu zasahování či potlačování svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti člověka – tj. bytostné autonomie – včetně jeho přirozených práv, jejichž neporušitelnost je stát povinen zajistit a kterou ústavně garantují právní normy nejvyšší právní síly), a to cestou nikoliv “reaktivního boje z odporu”, ale tvořivého a harmonického vyvažování protikladů. 

V rámci tohoto programu účastníci programu aktivně tvoří pod mým vedením a s mojí podporou proměnu svojí reality, která se promítá i na kolektivní úrovni ve společnosti. Tato moje podpora zahrnuje zejména a) edukaci a informační podporu, dále b) podporu s praktickou aplikací těchto informací na konkrétní situaci ve formě skupinové poradny, c) podporu ve formě odborné diskuse a sdílení zkušeností v rámci odborné debaty a v neposlední řadě d) odbornou podporu ve formě zpracování konkrétní šablony pro určité jednání či úkon. 

Tento program je přístupný pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do tvoření celospolečenských změn zahrnující znovu nastolování spravedlivých poměrů ve společnosti a usměrňování státu při výkonu veřejné moci ve vztahu k lidu pomocí holistické spravedlnosti.

Vstup do tohoto programu je spojen s úhradou vstupenky ve výši 555 Kč s tím, že konkrétní činy (akce) se budou realizovat na bázi dobrovolných darů.

Upozornění !

Tento program se nezaměřuje na individualizovanou podporu či řešení konkrétní situace jednotlivého člověka či skupiny na míru, ale na společné tvoření změny skrze konkrétní akce a činy konané na bázi “činné kompetence” v jednotném spravedlivém a prospěšném duchu pro celek tak, aby všichni občané bez ohledu na svoje postavení a roli ve společnosti ctili klíčové hodnoty naší země (svébytnost a důstojnost člověka na neporušitelnost jeho práv garantované státem) a neporušovaly demokratické základy a právní normy nejvyšší právní síly (ústavní pořadek naší země).