Vyberte stránku

tyto holistické projekty se zaměřují na tvoření harmonie skrze činění v universálně prospěšném a spravedlivém duchu, na kterém staví
Holistická spravedlnost

 

Holistické projekty

Holistická právně-mediační kancelář
Mgr. Daniely Šenarové 

V rámci tohoto mého projektu se hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na představení holistické právně-mediační kanceláře veřejnosti, její rozvíjení a budování první “holistické právně-mediační kanceláře”, která své služby (podporu) poskytuje na bázi jiného (holistického) přístupu a “spravedlivě nastaveného systému”, který umožňuje klientovi vybrat a přizpůsobit si podporu na svoji míru.

Kancelář nabízí komplexní systém podpory zaměřený na celistvou harmonizaci systému vědomí člověka v jednotném universálním spravedlivém duchu (MAATčin duch), který je klíčovým nástrojem “Holistické spravedlnosti” stavící spravedlivý výkon na třech klíčových universálních principech Jednotě, Rovnováze a Legitimní Zákonnosti.

Komplexní systém podpory zahrnuje různé formy podpory, a to jak “individualizovanou”, tak i “neindividualizovanou” podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce).

Úvodní slovo k projektu

Kancelář nabízí komplexní systém holistické podpory zaměřený na kompletní přirozenou harmonizaci systému vědomí člověka v universálním/jednotném prospěšném a spravedlivém duchu,  který je klíčovým nástrojem “Holistické spravedlnosti” stavící na třech klíčových universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní Zákonnosti).

Komplexní systém podpory zahrnuje různé formy podpory, a to jak “individualizovanou”, tak i “neindividualizovanou” podporu poskytovanou v rámci této aktuální nabídky služeb holistického průvodce).

Podporu kancelář poskytuje přednostně klientům, kteří dobrovolně přistoupí k dodržování etického “MAATčin kodexu”, který upravuje klíčové zásady “prospěšného a spravedlivého jednání ve vztahu k Existenci jako celku” činěné v universálním/jednotném prospěném a spravedlivém duchu (MAATčin Kodex).

V tomto duchu poskytuji podporu “inovačným způsobem” v roli průvodce” a nikoliv v roli “zástupce”. Tento způsob poskytování podpory nikoho neodděluje od jeho vlastní tvořivé podstaty a vlastní “svébytné vůle” a současně umožňuje každému, aby řešil svoji konkrétní situaci nezávisle na vůli druhých cestou dobrovolného narovnání (napravení) vlastního pokřiveného neprospěšného = nespravedlivého postoje a chování k Existenci jako Celku tak, aby byl universálně/jednotně prospěšný a spravedlivý pro všechny zúčastněné v duchu “Holistické Spravedlnost”, která ctí tři universální přincipy jako je Jednota, Rovnováha a Legitimní Legalita.

Spravedlivý čin/y prováděný/é v universálním/jednotném prospěšném a spravedlivém duchu (tzv. MAATčin Duch) tvoří a přináší člověku “harmonické projevy a odpovědi Existence v jeho životě” a současně neutralizují či zmírňují následky/dopady stvořené z nespravedlivých činů.

Moje filosofie a klíčové hodnoty, na kterých stavím svoji holistickou-právně-mediační praxi

1) Přistupuji ke všem lidem rovnocenně a neutrálně (tj. bez hodnocení jejich specifik plynoucích z jejich vztahových rolí a postavení ve společnosti) jako ke svrchovaným (autonomním) částem jednoho Celku tvořících jednu jedinou Bytost – Lidstvo.

2) Stavím na “holistickém/celistvém přístupu k člověku”, který uznává na prvním místě člověka, jako živou, přirozenou, proměnlivou a tvořivou bytost (nikoliv systém ve smyslu, co by mělo a nemělo být, tedy programové nastavení a rozum/logiku) a současně respektuji jeho vrozenou svébytnou vůli (obnášející svobodnou volbu a odpovědnost, kterou si v jednotném duchu nese za výkon této svébytné vůle).

3) Klienty vedu k vlastnímu činění, které je „universálně prospěšné a spravedlivé“ pro všechny zúčastněné a s pomocí “komplexní znalosti světského i universálního/energetického řádu” podporuji klienty v dobrovolném tvoření hamonických vztahů a spravedlivého prostředí pro všechny živé bytosti.

4) Jsem zastánce “svrchovaného/suverénního postavení člověka ve vztahu ke společnosti” jakož i ochránce “svébytné vůle člověka a jejího svobodného (nemanipulovaného) projevu”.  

5) Jsem ambassadorkou tzv. “činění ve prospěch Celku, které se děje v “universálním/jednotném prospěšném a spravedlivém duchu pro všechny zúčastněné” (a to, i když takovéto jednání ve prospěch Celku nepramení z naší závazné platné legislativy, ani k tomu člověka neváže žádná meziárodní smlouva či etický kodex). V tomto ohledu je jednání ve prospěch/blaho Celku z právního pohledu jednáním čistě “etickým,” které musí vycházet z ryze dobrovolného (svébytného) projevu vůle člověka, aby s ním byly spojeny harmonizační účinky. Spravedlivý čin/y prováděný/é v universálním/jednotném prospěšném a spravedlivém duchu (který jsem navzala “MAATčin Duchem”) tvoří a přináší člověku “harmonické projevy a odpovědi Existence v jeho životě” a současně samočinně neutralizují či zmírňují následky/dopady stvořené z nespravedlivých činů daného člověka.

6) Jsem autorkou etického “MAATčin Kodex”, který urpravuje klíčové zásady pro jednání člověka ve prospěch Celku. Tento kodex definuje jednak “co znamená universální/jednotný spravedlivý duch tvořící haronii (MAATčin Duch”) a  dále upravuje “hlavní zásady či principy pro harmonické tvoření člověka v prospěšném a objektivně spravedlivém duchu, který podporuje blaho člověka, tak i blaho společnosti.

7) Jsem tvůrkyní “MAAtčin klubu”. Klub nabízí klubovou podporu členům, kteří se svébytně rozhodnou dobrovolně ctít “klíčové hodnoty lidství”  a jednat ve svých vztazích a při řešení svých situací “v universálně prospěšném a spravedlivém duchu působícím ve prospěch Celku (“MAATčin duch) podle Etického MAATčin Kodexu.

8) Jsem ambassadorkou (šiřitelkou a vykonavatelkou “Holistické spravedlnosti”. Při výkonu svoji činnosti “holistického průvodce” bdím nad dodržováním tří klíčových principů spravedlnosti, kterými jsou Jednota, Rovnováha a Legitimní legalita.

Holistická spravedlnost staví na těchto třech klíčových universálních principech, na kterých funguje spravedlnost v těchto třech bytostných úrovních vědomí/Existence:

a) Duchovní Jednota s universálním/jednotným prospěšným a spravedlivým duchem Existence, který chrání a podporuje živého člověka v jeho “autonomním bytí” jako “nedílnou součást jednoho organismu (Celku)”, pokud svým vědomým či nevědomým jednáním neškodí Existenci jako celku.

b) Duševní Rovnováha chrání a podporuje rovnocenné postavení člověka a jeho důstojnost při výkonu jeho legitimních práv a závazků a dohlíží nad tím, aby nebyl nikým nespravedlivě ve své důstojnosti “povyšován či ponižován” nad jiného člověka.

c) Materiální Legitimní legalita chrání a podporuje legitimní (svébytný) výkon vůle člověka opírající se o vrozený svrchovaný původ člověka včetně jeho svébytné vůle a neporušitelnost jeho přirozených/vrozených práv a svobod, který je současně legální (tj. opírá se o znění právních norem, které nejsou v rozporu s ústavně a mezinárodně podloženými lidskými právy a svobodami a ctí a nepokřivují demokratické ústavní základy ČR).

9) Zabývám se také výklady právních norem a jejich novel z pohledu jejich souladu/rozporu s „holistickou Spravedlností“.

10) Spolupracuji s jinými advokátními a mediačními kancelářemi a odborníky se záměrem spojit či propojit síly, bude-li to žádoucí či třeba pro obsloužení mých nebo jejich klientů a spolupráce bude všestranně prospěšná.

Proč kancelář působí v roli "průvodce" nikoliv zástupce?

Já (a tedy i moje kancelář) působí při poskytování služeb “v roli průvodce” z vícero důvodů, které níže objasním.

Jednak proto, že “roli zástupce/zmocněnce” vnímám jako skrytě rozporuplnou roli.

Zástupce/Zmocněnec je na jedné straně ve své roli podřízen klientovi ve smyslu vázanosti jeho pokyny a potřebou jistého souladu či synchronizace s nastavením klienta při realizaci úkonů a jednání (nejsou-li v rozporu se závaznými právními předpisy), aby rezonance Existence (ve formě generovaných odpovědí, výsledků a následků stvořených zástupcem uspokojovaly a ladily také s klientem, kterého právně zavazují).

Zmocněnec/zástupce však na druhé straně na sebe bere určitou roli zaštiťovatele, bojovníka, ochranáře, popř. vynutitele práv či závazků, vždy však přinejmenším působí v roli “praktického vyjednavače a vykonavatele jednání a úkonů”, které by měl ovšem z duchovního pohledu ve vztahu k Existenci “ztělesnit či vykonat” klient.

Obě popsané stránky “role zástupce” neumožňují ani jednomu (zástupci ani klientovi) celistvý a přirozený projev a jsou ve vztahu k sobě zcela protikladné. Proto je tak časté, že zástupce upadá při výkonu této role do iluzorní role “poloboha” “spasitele” a “zachránce”, anebo naopak “poslušného psa, který skáče, jak pán píská”.

Dalším důvodem je, že role zástupce nepřipouští autentický, svobodný a celistvý projev, který umožňují jiné role podporovatelů jako např. průvodce, který při výkonu svojí činnosti nesnímá z klienta jeho odpovědnost, ani za něho odpovědnost nepřebírá, místo toho podporuje jeho vlastní potenciál v přirozeném projevu a sám přitom také jedná svébytně podle sebe, za sebe a v souladu se sebou.

Kvůli sobě i klientům nechci skrze tuto “rozporuplnou roli” jakkoliv klienty navádět k odevzdávání svojí tvořivé moci do mých rukou, ani je skrze svoji “legislativní kompetenci” manipulativně oddělovat od jejich vlastní moci tvořit v souladu se sebou a nést si za to i svoje důsledky ve formě jejich prožívání.

Proto svým klientům ponechávám roli “vykonavatelů” a sama působím jen jako “neutralní holistický průvodce”, který v sobě může zahrnovat roli stratéga, informátora, prostředníka, pozorovatele, harmonizátora, transformátora, konzultanta, tvořivého generátora návrhů a řešení, osvětlovače,  překladatele, učitele, mentora, kouče a terapeuta v jednom.

Klíčový rozdíl však činí dušvní postoj a duchovní záměr jednání (činění). Místo abych v roli zástupce “bojovala s projevy temných stránek druhých” (a tím temnotu v projevu sama posilovala a podporovala), činím v roli holistického průvodce opak. Přivádím klienty k duchovnímu porozumění a přijetí dopadů “následků” vlastního postoje a činů neprospěšných a nespravedlivých pro Existenci jako Celek (které stvořili svojí “svébytnou vůlí” ze svojí vlastní temnoty/stínu ve formě “neprospěšného a nespravedlivého postoje k Životu jako Celku” pramenícího z pokřivenosti svojí vlastní mysli, se kterým se ve svých vztazích a situacích střetávají a setkávají prostřednictvím druhých, kteří jim tento jejich stín/neharmonický postoj k Existenci jako Celku skrze stejně neharmonický postoj/stín zrcadlí a manifestují).

Cestou celistvého nahlížení a objasňování nenásilně a nemanipulativně směřuji člověka (klienta) k sobě a ke svému pravému bytostnému svobodnému a odpovědnému Já, svébytné vůli, tvořivé síly/moci a vedu je k dobrovolné nápravě za sebe sama v universálně prospěšném a spravedlivém duchu, který člověka podporuje a chrání, pokud člověk svoji moc nepotláčí, nebo nepoužívá na úkor Existence jako Celku.

“MAATčin Klub”

V rámci této mojí tvůrčí aktivity chci vytvořit online “platformu” zaměřující se na zachování a obrozování “svrchovaného postavení člověka” ve společnosti včetně klíčových hodnot lidství (jako je vrozená individualita, přirozenost, integrita a autonomie/suverenita a jejích klíčových kvalit “svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka”).

“Klub” jako “webová platforma” bude členům zpřístupňovat “komplexní edukačně-informační online podporu” zaměřenou na “svébytné řešení nejrůznějších životních situací a problémů s celospolečenským dopadem” v universálně prospěšném spravedlivém MAATčin duchu dle Holistické Spravedlnosti, která staví na Jednotě, Rovnováze a Legitimní Legalitě.

Klubová poodpora bude poskytovaná zejména ve formě informačních audiovzuálních děl, šablon, e-booků, ale i ve formě skupinových online i osobních setkání a konzultací (produktů). Tyto produkty budou vznikat zejména v rámci “týdenních MAATčinných online programů” sestávajících z online přednášek, veřejné holistické poradny a online debat a diskusí).

Úvodní slovo k projektu

Cítím volání zapojit se aktivně a širší “podpory lidí” jako jedné jediné bytosti, která by náš národ znovu v duchu lásky sjednocovala a nenásilně (nemanipulativně) nasměřovala do zapojení se do probíhajícího “transformačního očistného procesu”, která probíhá v souladu s Duchem Života (Existence) a pomohla jim osvětlit (porozumět) klíčová témata

a) Existující Jednotu protikladných polarit Vědomí včetně fungování odporu, napětí a boje a důležitosti kotvení se do “neutrality”.

b) Proč je pro každého z nás důležité z pohledu zachování přirozené “lidskosti”, aby se lidé na jedné straně “ze strachu nepodvolovaly nátlaku a manipulaci a na druhé s ní ani  nebojovali  (tj. nenechaly se jí destruktivně ničit a stahovat a obírat o životní energii”).

c) Proč je důležité, aby lidé místo ověřování a přesvědčování sebe či druhých o pravdivosti určitých “názorů” začali měnit svůj “reaktivní postoj k životu” a svůj život sami za sebe aktivně přetvářet, a to v universálním prospěšném a spravedlivém duchu.

Klubová podpora bude přístupná na bázi dobrovolného členství v “Klubu”, které se bude platit před registrací/vstupem do uzavřeného klubu.

Projekt klubu a jeho ekonomika fungující na bázi "členství"

“Klub” by měl fungovat na bázi tzv. “reciproční ekonomiky” podporující všechny “zúčastněné” jako jeden Celek (prospěšnost se projevuje tím, že každý, kdo projektu vkládá vitální energii nebo svoje peníze, současně v rámci “prospěšné výměny” nazpět energii dostává).

Přístup k obsahu “Klubu” získá každý, kdo zaplatí příspěvek na provoz a tvoření obsahu klubu ve formě členství.

Členství bude fungovat na dobrovolné bázi (ve smyslu vstupu i výstupu z Klubu) se vstupním jednorázovým (ročním), anebo pravidelným (měsíčním) poplatkem, jehož zaplacením se automaticky aktivuje “legitimní členství” a jeho opakovaným nezaplacením se deaktivuje. Každý člen je odpovědný za sebe sama i za to, že jedná poctivě (nepoctivě). 

Pro placení členství bude nastaven systém, který bude členovi zasílat pravidelné zálohové faktury. Pokud faktura nebude v termínu splatnosti zaplacena, členství se automaticky zruší a působení člena v klubu bude “nelegitimní”. Pokud bude objeveno, že člen čerpá podporu nelegitimně, dojde k trvalému vyloučení člena z klubu jako důsledek jeho nepoctivého jednání. 

Tento finanční poplatek (příspěvek) člena bude sloužit zajména na (i) pokrytí základních výdajů a nutných nákladů na vytvoření a provoz webového portálu, dále na (ii) “obsluhování registrovaných členů Klubu” a v neposlední řadě (iii) na vytváření “informačně-edukačního obsahu” ve formě audiovizuálních děl a hrazení autorských odměn za jejich zpřístupnění pro členy klubu, nebo nebo za jejich získávání (licenční poplatky). 

Členové klubu se mohou těšit na ucelenou platformu komplexní online podpory poskytované podle holistické spravedlnosti (která v sobě propojuje soulad s duchovní podstatou, udržování duševní rovnováhy a  Legitimitu podle platného práva ČR) podporující svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka (autonomii).

Členství zahrnuje:

1) Online přístup do členské „online komunity“ propojující lidi v Jednotném duchu komunity (tj. záměrem, hodnotami a cestou jejich uskutečňování a naplňování (“Klub MAATičky”) s možností kdykoliv z této komunity vystoupit. Členství v komunitě bude dobrovolné a bude fungovat na bázi dobrovolných a nepodmíněných sponzorských darů a/nebo na bázi “reciproční ekonomiky (členství). Online komunita na webu a dále na těchto sosciálních sítích: na Telegramu, Facebooku a na You Tube, popř. na Instagramu.

2) Online přístup k pravidelným MAATčin(n)ým týdenním holistickým programům podporujících transformaci, rozvoj a rozkvět přirozených kvalit a hodnot lidství, resp. ke klíčovým záznamům.

3) Online přístup do online klubové poradny zaměřené na praktickou podporu při svébytném a harmonickém tvoření člověka ve formě vedení a učení “správné aplikaci” teoretických informací a jejich “praktické uvádění v život”, resp. k jejich záznamům.

4) Online přístup k „edukačním-informačním-osvětovým informacím“ ve formě e-booků pro praktické jednání v reálných situacích a vztazích, které podporují tvoření v „jednotném duchu“ podle „Holistické spravedlnosti“ podporující harmonii (tj. Duchovní Jednotu, Duševní Rovnováhu a Pozemskou Legalitu (tj. soulad s právním řádem ČR) formou nemanipulativní “edukace a vzdělávání“ v oblasti světského/pozitivního ale i bytostného/přirozeného práva”.

5) Online přístup k “typovým šablonám a vzorům pro právní jednání”.

6) Online  přístup k debatám, rozhovorům a diskusím vedeným na celospolečenská témata, resp. k jejich záznamům.

7)  Online přístup k přednáškám, právním výkladům, resp. resp. ke klíčovým záznamům.

8) Přístup ke skupinovým osobním setkáním se zážitkovým programem, resp. k jejich záznamům.

9) Přednostní přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové poskytované na bázi “skupinového servisu” za zvýhodněnou cenu 500 Kč/hod/člen v případě, kdy se bude na poskytování vybrané služby podílet min. 6 osob. (Nečleni platí za “skupinový servis” poskytovaný 6 a více osobám 1.000 Kč/hod/osoba).

Holistická-právně-mediační kancelář Mgr. Daniely Šenarové poskytuje a/nebo zajišťuje komplexní služby (holistické, mediační i právní) v jednotném duchu se záměrem, aby spolupráce na bázi „adekvátního servisu“ všechny účastníky podporovala a směřovala ke svébytnému řešení a chránila je při výkonu svého “legitimním postavení svébytné bytosti“ podle „Holistické spravedlnosti“.

Garantem Klubu je Mgr. Daniela Šenarová jako jeho tvořitelka.

KLUB  BUDE SPUŠTĚN NEJPOZDĚJI DO 1.12.2021

Výhody členství v klubu

Členovi klubu vzniká legitimní právo či důvod být zvýhodněn nižšími “klubovými cenami” platnými pro klub “Maatička” oproti klientům, kteří nejsou členy klubu.

Odůvodnění:

Členy klubu “ke spolupráci a sdílení služeb s dalšími členy” nemotivuje čistě osobní/zištný/účelový záměr snížit si cenu služeb, ale zájem o vědomé a dobrovolné spolu-tvoření “harmonického prostředí” pro všechny bytosti podle holistické spravedlnosti stavící na třech klíčových universálních prinicpech Jednotě, Rovnováze a Legitimní zákonnosti (neboli spolu-tvoření v jednotném duchu MAAT)

Proto jen v případě legitimního (řádně zaplaceného) členství v klubu “Matička” vznikne členovi přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové na bázi “skupinového servisu”, v rámci kterého budou členům klubu poskytovány holistické služby za  cenově výhodnější klubové ceny.

Poskytnutí určitého nadstandardního “ocenění” či “výhody” (mezi které mohou patřit např. i nižší ceny za služby) pro členy klubu je na místě i proto, že členové k “MAATčinu Kodexu” přistupují dobrovolně (tj. nad legitimní rámec svojí zákonné/světské povinnosti plynoucí z LPS a = Ústavy ČR), tj.  zavazují se jednat s “klubovou podporou “v jednotném = harmonickém = prospěšném duchu MAAT” nad rámec obecně platných zákonů.

Podpoření realizace projektu ve formě "sponzorských darů"

Člen hrazením měsíčního členství podporuje realizaci tohoto “projektu”, kdy v prvním kroku je jeho realizací “vytváření autorského “edukačně-osvětový-informační” obsahu pro členy klubu, popř. ho zajišťovat ve spolupráci s jinými spolupracovníky a odborníky.  

V druhém kroku realizace se bude jednat o “technické vytvoření holistického webového portálu = Klubu. V tomto ohledu se cena členství může měnit v závislosti na reálných či nutných nákladech, které stojí či bude stát “vytvoření portálu” a v závislosti na počtu členů a výnosu z členství.

Kdo by chtěl za sebe “ocenit” moji dosavadní autorskou činnost, anebo “finančně urychlit = podpořit tento projekt v realizaci”, může poslat dobrovolný dar na transparentní účet (a uvést do poznámky “dar na klub”), anebo poskytnout svůj “um” při realizaci projektu.

 

Reforma/zlidštění systému skrze “holistickou spravedlnost” a
“holistické smírčí centrum”

Holistická disciplína se zaměřuje na celistvost a rovnováhu (harmonii/soulad ducha-duše-hmoty) s tím, že v rámci reformy současného systému se hodlám angažovat do přirozené a nenásilné integrace či inovace systému o holistiku zejména skrze tuto činnost či aktivity:  

a) Zavedení nového holistického “oboru či specializace” zabývající se přirozenou harmonizací bytostného vztahu člověka ke svojí živoucí podstatě/životu jako celku v harmonickém duchu Jednoty a Rovnovhy (tzv. “Holistické ekoterapie“),  a dále

b) Osvěta, edukace a vzdělávání ohledně objektivního (celistvého) pojetí výkonu “Holistické spravedlnosti” (zejména mezi právníky), které staví na propojení principu “Zákonnosti/Legality” s působením Universálního/Energetického zákona Jednoty a Rovnováhy do vzájemného souladu při praktické aplikaci světského práva (tzv. “Holistická Spravedlnost”).

c) Vybudování holistického smírčího centra, které by lidem nabízelo nový smírčí – holistický způsob řešení a byl by “alternativou” a předvojem ke všem dosavadním regulovaným procesům (které staví na pouhém řešení hmotných a duševních projevů odstrženě od universální jednotné živoucí podstaty a příčiny).

Úvodní slovo

Vnímám, že na energetické/duchovní, duševní i hmotné rovině vědomí (života) se zesiluje působení Vědomí Jednoty a Rovnováhy směrem k tomu, abychom přestali odevzdávat svoji moc nad svými životy autoritám nebo jiným bytostem (manipulátorům). A jsme čím dál jasněji vedeni navrátit se ke své vlastní moci nad svým životem, potažmo k převzetí osobní odpovědnosti za vše, co ve svých životech zažíváme. Jsme vedeni hledat a nalézat „prostředek“ k vyřešení svých nejrůznějších obtíží či k uzdravení sebe a svých vztahů v sobě, resp. v přirozené harmonizaci svého systému vědomí.

Reaktivní (mocenské, panovačné, spasitelské) manipulativní chování, projevování negativních emocí v roli oběti, duševní rozpor způsobený polarizací vědomí jsou projevy vyzařování nízké vibrace lásky (strachu) do Vědomí Celku, který na tuto vyzařovanou vibraci generguje = odpovídá ve stejném duchu (tj. v duchu Jednoty Stvoření a Rovnováhy). Jakékoliv obtíže, nemoci a problémy, které se člověka v jeho životě projeví, jsou pro něho informací, že v jeho systému existuje určitá nerovnováha (dis harmonie), jež působí na Vědomí Celku blokačně, nekonstruktivně či dokonce destruktivně. Člověk je skrze tyto obtíže veden, aby si to uvědomil a začal s tímto svým naladěním a nastavením vědomě pracovat (a nenechával se touto nízkou vibrací lásky (strachem) ovládat. 

Žádnou obtíž, nemoc či problém nelze trvale odstranit cestou přenesení jejího řešení na jinou osobu, která jej nestvořila, ani cestou eliminace či boje s hmotným projevem, který je pouhým hmotným příznakem, jenž je schopen daný hmotný projev pouze na čas utlumit či eliminovat, pokud tak bylo činěno reaktivně vyzařováním strachu = odporu, nikoliv však tvořivě vyzařováním neutrálního postoje pramenícího z rovnováhy, popř. z pozitivního postoje přijetí, porozumění a smíření ze strany toho, koho daná obtíž, problém či nemoc sužuje. Projev jakékoliv obtíže, stejně jako příznak či fyzický symptom nemoci jen indikuje hlubší dis harmonii v systému vědomí Celku pramenící z energetické nerovnováhy, jež vznikla jako důsledek nesouladu či oddělení některé části z Celku v důsledku snížení vibrace vědomí (Lásky). Proto zánik či trvalé vymizení dané obtíže či symptomu nemoci vyžaduje zpětné nastolení rovnováhy a harmonie ve vědomí Celku, což vyžaduje navýšení vibrace vědomí = lásky (které nastane uvolněním odporu, který navýšení vibrace blokuje).

V tomto ohledu tedy vedle akutního řešení problému či léčení fyzických příznaků nemoci je třeba uvolnit skrytý odpor v systému vědomí, který je příčinou vyzařování nízké vibrace do Vědomí Celku a jeho zpětné reakce v duchu Existující Jednoty. Uvolněním (rozpuštěním) odporu se přirozeně navýší vibrace Vědomí (Lásky), což se projeví změnou, kdy hmotný projev dané obtíže přirozeně a spontánně sám od sebe ustoupí či vymizí, stejně jako se objevil. 

Holistická disciplína

Holistická disciplína se zabývá celistvým (komplexním) řešením zahrnujícím duchovní, duševní a hmotnou úroveň Existence zaměřeným na harmonizaci systému vědomí člověka, neboli “vylaďováním či slaďováním všech tří částí systému vědomí jednotlivce” do jednoho celku, a to šetrnou a přirozenou (eco) „cestou“ obnovování spojení či znovu propojování se s Vědomím Celku, jehož je daný jedinec skrze svůj systém vědomí součástí a ze kterého se vlivem působení destruktivního programu vychyluje z Rovnováhy a Jednoty (což ho vyděluje z přožívání Jednoty s Celkem). Toto vychýlení systému z Rovnováhy a Jednoty dostává postupně celý systém do stavu dis harmonie  (nesouladu) s Vědomím Celku, z něhož pak díky konkrétnímu sebedestruktivnímu či destruktivnímu programu nepříznivě a nepodporujícím způsobem ovlivňuje či působí na ostatní částí Celku.

Holistická disciplína staví na nestranném pozorování živoucích projevů Vědomí Celku (skrze životní situace a vztahy), které jsou manifestací Vědomí Celku a vede k rozkrytí a porozumění důvodu jejich projevu z pohledu, jak potřebuje klient za sebe napravit svůj vztah k Životu jako Celku (Vědomí Celku), aby došlo skrze něho k obnovení či nastolení rovnováhy polarit/harmonie v Systému Vědomí Celku, jehož je součástí.

Člověk, který dobrovolně harmonizuje svůj vztah k Životu jako Celku v duchu Jednoty a Rovnováhy navyšuje vibraci svého vědomí (lásky), která se automaticky promítá do všech jeho vztahů, jež jsou zrcadlením existující harmonie a rovnováhy, anebo dis harmonie a nerovnováhy mezi jednotlivými částmi v tomto Celku (Jednotě).

Vzhledem k tomu, že systém obecně “holistický přístup a holistické pojetí člověka” více méně nepodporuje či velmi omezeně a díky tomu nelze problémy, nemoci a jiné obtíže skutečně jednou provždy vyřešit = vyrušit (neboť k problémům, nemocem a jiným obtížím se přístupuje odděleně od člověka, který je tvoří a prožívá a řeší se tak pouze povrchně z pohledu hmotného projevu = příznaků, nikoliv z pohledu jejich živoucí/bytostné podstaty a příčiny/důvodu jejich projevu), rozhodla jsem se věnovat aktivitě, která napomáhá rozšíření holistického přístupu do oborů, které se zabývají “řešením lidských problémů” a podpoří “reformu a inovaci našeho systému.

Změna systému může proběhnout skrze “integraci” holistické ecoterapie a holistické spravedlnosti tak, aby systém, potažmo obory, které odborníci používají jako “nástroj”, lidem skutečně a harmonicky sloužily a specialisti jejich používáním životu jako celku sloužili (místo, aby životu jako celku škodili tím, že na “tvoření a existence problémů jiných” staví svoje živobytí a finančně z nich těží a přitom druhým v konečném důsledku nepomáhají a z duchovního pohledu spíše škodí).

Základní informace k holistice, holistické spravedlnosti si můžete přečíst zde.

Reforma systému

V rámci REFORMY SOUČASNÉHO SYSTÉMU se hodlám angažovat zejména se záměrem

a) zavedení holistické “oboru či specializace” zabývající se přirozenou harmonizací bytostného vztahu člověka ke svojí živoucí podstatě/životu jako celku v harmonickém duchu Jednoty a Rovnovhy (tzv. “Holistické ekoterapie“).

b) Edukace a vzdělávání ohledně “holistického pojetí výkonu spravedlnosti” mezi právníky, které staví na propojení světské “Zákonnosti” s působením Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy do vzájemném souladu při výkonu odborné právnické profese (tzv. “Holistická Spravedlnost”).

c) Vybudování holistického smírčího centra, které by lidem nabízelo nový smírčí – holistický způsob řešení a byl by “alternativou” a předvojem ke všem dosavadním regulovaným procesům (které staví na pouhém řešení hmotných a duševních projevů odstrženě od universální jednotné živoucí podstaty a příčiny). To je i důvod, proč nesměřují lidské vědomí k harmonii, rovnováze a celistosti, ale k opaku. Holistické símrčí centrum by tak doplňovalo či inovovalo „stávající právní systém zahrnující advokátní, mediační, arbitřážní a soudní řešení sporů“ o chybějící klíčový „transformační“ článek, který ve stávajícím systém chybí do jeho vibrační komplexnosti.

“PlatforMAAT”
(společenství svébytných lidí tvořících
harmonickou společnost v jednotném duchu MAAT)  

Záměrem tohoto projektu je formování komunity lidí sdílících stejné kvality a hodnoty, na kterých staví vrozená integrita člověka a jeho svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka a jeho harmonické tvoření podporující život jako celek) a v čase i “formálně-právní” založení a rozvíjení suverénního = autonomního společenství, které bude budováno v jednotném duchu “MAAT” podle harmonizující “Holistické spravedlnosti” stavící na Jednotě, Rovnováze a Zákonnosti/Legitimitě a přirozené rozmanitosti lidí.

Členové společenství budou skrze holistickou právně-mediační kancelář podporováni při praktickém řešení situací, jakož i v případech, kdy by se ocitli či dostali do zjevně “nespravedlivého” postavení díky tomu, že jednají v souladu se svojí bytostnou podstatou, legitimními bytostnými a/nebo pozitivními právy a legitimní kompetencí.

Tento projekt má nejen lokální ale i i globální rozměr, neboť staví na sjednocujícím základu podporujícím živoucí jednotnou (universální) podstatu lidství, která všechny lidi spojuje, nikoliv rozděluje. 

Úvodní slovo (vize)

PlatforMAAT CZ je platformou či společenstvím sjednocujícím svébytné/suverénní lidi za účelem společného tvoření “co nejpřirozenějšího, spravedlivého a harmonického prostředí” pro život všech živých bytostí (žijících nejen v České republice) v duchu přirozeného bytí/řádu, který ctí a podporuje (i) vrozenou autonomii člověka a jeho harmonické tvoření podle “Holistické Spravedlnosti), (ii) neutralitu a probouzení přirozených lidských hodnot a ctností skrze jedinečné, svobodné a odpovědné (svébytné) tvoření člověka v souladu se sebou a ve prospěch Existence.

Tato platforma by měla sjednocovat a propojovat všechny bytosti, které nesouzní s probíhající segregací (omezováním a ponižováním vybraných skupin na úkor jiných) a mají záměr rozdělenou společnost znovu přirozeně sjednotit na universální bázi (tj. na tom, co všechny lidi spojuje do Celku z pohledu vrozené Bytostné podstaty). Touto bázi jsou nepokřivené kvality, ctnosti a klíčové hodnoty, na kterých staví vrozená autonomie člověka a jeho tvoření zde na Zemi.

Členové společenství budou “Ambassadory” a “manifestátory” těchto hodnot a budou ve své činné komptenci podporovány holistickou mediačně právní kanceláří.

Společenství bude zastřešovat svoje členy v tom, aby se svébytně, dobrovolně, tvořivě, konstruktivně a proaktivně (tj. na bázi “činné kompetence”) podíleli na konsensuálním a konstruktivním řešení problémů, odstraňování následků destruktivní činnosti lidstva a situací s celospolečenskými dopady ve prospěch Celku podle “Holistické Spravedlnosti”.

PlatforMAAT CZ by měla spolupracovat a utvářet s jinými – podobně zaměřenými spolky – “kompetentní – tvořivé – činící – apolitické – lidské – společenství ”.

Záměr pro budování společenství v jednotném MAATčiném duchu

1. Koho zvu do MAATčina společenství (platforMAAT)

Do platforMAAT zvu lidi, kteří se mnou sdílí neutralní (mírumilovný = neduální = universálně prospěšný postoj ke všem bytostem/Existenci jako celku), jakož i stejné hodnoty, na kterých stojí přirozená/vrozená tvůrčí bytostná podstata člověka, jeho autonomie a integrita.

Těmito klíčovými hodnotami jsou zejména (i) rovnocenné postavení všech lidí bez rozdílu z pohledu jejich individuality a role, kterou zastávající ve vztazích a společnosti, (ii) svébytnost lidské vůle, (ii) důstojnost a soběstačnost člověka a jeho harmonické tvoření podporující Život/Existenci jako celek v jednotném prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch).

2. Záměr společenství “platforMAAT”

PlatforMAAT je lidské společenství stejně naladěných lidí, ve kterých proudí “UNIVERSÁLNÍ JEDNOTNĚ/ VŠESTRANNĚ PROSPĚŠNÝ A SPRAVEDLIVÝ (HARMONICKÝ) DUCH AUTONOMNÍHO/ SUVERÉNNÍHO ČLOVĚKA”, kteří chtějí jednotně podporovat a prakticky uskutečňovat svůj vrozený tvořivý potenciál skrze svoje “individuální um a dary” způsobem, který je podporující a spravedlivý (prospěšný) pro všechny zúčastněné (tj. Existenci jako Celek).

3. Rozvoj ve společenství (platforMAAT)

b) založit a rozvíjet suverénní = autonomní společenství lidí sdílících stejné hodnoty, jež se stanou vlastním příkladem konstruktivního používání svojí tvořivé síly inspirací a tvořivým subjektem přinášejícm praktické řešení aktuálních problémů a situací s “celospolečenskými dopady v universálně prospěšném a spravedlivém MAATčiným duchu.

Toto společenství by mělo také podporovat svoje členy v tom, aby svébytně, dobrovolně, tvořivě a konstruktivně (tj. na bázi “činné kompetence”) tvořili a konali v jednotném prospěšném MAAtčiném duchu pro Celek/Existenci (každý v rámci svých darů a tvořivého potenciálu) a dále, aby se proaktivně a lokálně podíleli na řešení problémů a situací s celospolečenskými dopady.

Postavení členů (svrchovaní lidé a ambassadoři prospěšného chování pro celek)

Členové společenství (platforMAAT) budou mít roli “ambassadorů” a ochránců základních lidských hodnot, na kterých staví “autonomní/svrchovanné postavení člověka ve společnosti/ a roli vykonavatelů universálně prospěšného a spravedlivého jednání/konání v MAATčině duchu, které obrozuje, podporuje a rozvíjí “svrchované postavení člověka” ve vztahu ke společnosti/státu. a jeho svébytnost, důstojnost, soběstačnost a nedotknutelnost jeho “nedotknutelné jednoty a integrity a přirozených práv.

Příprava projektu a jeho hlavní fáze realizace

Příprava tohoto projektu zahrnuje aktivity spojené s prezentací projektu odborné i laické veřejnosti.

Do přípravy projektu spadá také osvětlování konkrétního způsobu holistického (transformačního a přirozeného) mírumilového a nemanipulativního řešení (alternativní hry vůči „Covidové hře“), která by směřovala zejména:

a) k vyvážení a přirozené „harmonizaci“ současného destruktivního naladění a nastavení vztahu státu k lidu,

b) k narovnávání pokřivených hodnot a zmanipulovaného záměru „ochrany zdraví a života člověka“, jež dlouhodobě odůvodňuje potláčení a omezování svododné vůle člověka,

c) k proměně (transformaci) současného celospolečenského stavu mezi vládními činiteli (političtími zástupci) a svrchovanými občany, ve kterém jsou lidé díky pokřiveným hodnotám a zneužívání veřejné moci tlačeni a manipulováni podřizovat se státními dikátu ve formě omezování výkonu svých práv.

Navazujícím krokem je aktivní edukace a vzdělávání „autonomní komunity“ (budoucích členů) v duchu, který skrze klíčové universální hodnoty bytostně sjednocuje každého člověka do celku jako součást jediné bytosti (lidstva, které je součást živého organismu zvaného planeta Zemi).

Třetím krokem je činnost spojená se založením a budováním společenství (MAATčin kodex, právní statut, členské podmínky atd.).

Záměr pro budování komunityMým záměrem či motivací je:

a) přitáhnout lidi, kteří se mnou sdílí neutralní (mírumilovný = neduální postoj k Existenci) a stejné hodnoty, na kterých staví vrozená tvůrčí autonomie a integrita člověka (těmito hodnotami jsou zejména jednotné postavení všech bez rozdílu z pohledu role, kterou zastávající ve vztazích, svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka a jeho harmonické tvoření podporující život jako celek).

b) založit a rozvíjet suverénní = autonomní společenství lidí sdílících stejné hodnoty, jež se stanou vlastním příkladem konstruktivního používání svojí tvořivé síly inspirací a tvořivým subjektem přinášejícm praktické řešení aktuálních problémů a situací s “celospolečenskými dopady ve spravedlivém duchu.

Toto společenství by mělo také podporovat svoje členy v tom, aby svébytně, dobrovolně, tvořivě a konstruktivně (tj. na bázi “činné kompetence”) tvořili a konali v jednotném duchu prospěšně pro Existenci a dále, aby se proaktivně a lokálně podíleli na řešení problémů a situací s celospolečenskými dopady.

Podpořit realizaci (spolu-tvořit) projekty skrze sponzorské dary