nabídka a online prodej všech produktů
za pevné ceny 

e-shop

 online prodej produktů za pevné ceny bez potřeby aktivace adekvátního servisu placeného na bázi času/hodin a platné ceny časové kapacity holistického průvodce

 

Zaplacení produktů na bázi reciproční ekonomiky spravedlivě prospívající všem účastníkům (celku)

 

Cena produktu se liší podle toho, zda-li se jedná o produkt určený pro jednu osobu, skupinku 2 až 5 osob, anebo skupinu nad 6 osob.   

Měsíční vstupenka do veřejné všeobecné holistické poradny (You Tube)

Zakoupením jednorázové vstupenky získáte online přístup do mojí “veřejné holistické poradny”, ve které poskytuji všeobecně platné doporučení v rámci svojí mojí specializace

“MAATčinná online poradna určená pro širokou veřejnost” slouží jako všeobecná a koncepční odborná podpora pro “svébytné řešení situací, které mají celospolečenský vliv na jedince, anebo veřejnoprávní charakter” v tom smyslu, že se jedinců osobně dotýkají zejména skrze činnost státu a správních orgánů zastupujících veřejné zájmy, nebo skrze obecně platné právní normy, anebo správní opatření obecné povahy vydávané bez řízení o návrhu.

Měsíční vstupenka do online veřejné poradny stojí 369 Kč a platí pro jednu osobu.

Upozornění !

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

V případě zájmu o “neveřejnou online konzultaci” v rozsahu min. 40 minut (tj. online konzultaci, která má komorní či důvěrný charakter) si můžete zakoupit jiný produkt “Holistická neveřejná konzultace (v délce min 40 min). 

Vstupenka do neveřejné online holistické poradny (ZOOM)

Tento produkt platí v případě zájmu o “neveřejnou jednorázovou online konzultaci na dobu 40 minut za pevně danou cenu”Neveřejná online konzultace probíhá přes ZOOM.

Neveřejná konzultace je určena pro vybraný okruh osob, které spolu řeší určitou konkrétní situaci a není přístupna široké veřejnosti. Je určena např. pro rodiny, partnery, firemní týmy, smluvní strany, které se znají a chtějí se společně jednorázově obecně poradit či z pohledu práva vyjasnit nějaké obecné otázky.

Neveřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s vašimi podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace”.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na online neveřejnou konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny konzultace za min. dle níže uvedených cen.

1) Cena online “Výhradní neveřejné konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 2.200 Kč a zahrnuje max. 40 minut. “Výhradní” online konzultace probíhá v termínu dohodnutém ad hoc na žádost osoby a až po zaplacení ceny služby.

2)  Cena online “Sdílené neveřejné konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci tuto cenu.

 • Pro dvě osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.500 Kč/každou osobu sdílící neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro tři osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.100 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro čtyři až pět činí cena “Sdíleného servisu”: 800 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci a zahrnuje max. 40 minut.

3) Cena online neveřejné “Skupinové konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 500 Kč/osobu a platí na dobu cca 40 minut.

Upozornění !

Poskytnutí tohoto produktu nevyžaduje z mé strany žádnou předchozí přípravu na konzultaci, ani žádné studium Vašich podkladů či relevantní legislativy a je zaměřeno pouze na koncepční řešení a sdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace.

Předmětem tohoto produktu není ani konkrétní řešení, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (zejména “Důvěrná diplomacie” a “Zajištění mediace a příprava na mediační proces”).

Časová kapacita pro individualizovanou online konzultaci

Pro poskytnutí “individualizované online konzultace” je potřeba si zakoupit časovou kapacitu pro online konzultaci. Zaplacením dochází k aktivaci adekvátního servisu pro poskytování této služby.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na individualizovanou online konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

1) Cena online “výhradní individualizované konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 3.000 Kč/hod

2)  Cena online “Sdílené individualizované konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci 2.000 Kč/hod/osobu.

  3) Cena online “Skupinové individualizované konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 1.000 Kč/hod/osobu.

  Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny “individualizované online konzultace” dle výše uvedených cen. vrozsahu min. 1,5 hod.

  Informace k poskytnutí individualizované službě na míru na bázi adekvátního servisu najdete zde.

  Upozornění !

  V případě, že poskytnutí online konzultace vyžaduje z mé strany určitou předchozí přípravu na konzultaci, nebo studium určitých podkladů, vašeho zadání, nebo relevantní legislativy, popř. nestačí posdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace, je pro takový případ adekvátní poskytnutí “Individualizované online konzultace”.

  Předmětem tohoto produktu není “ucelenější konkrétní řešení”, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (např. “Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence” atd).

   

  MAATčin holistický program na vybrané téma

  Zakoupením tohoto skupinového produktu získáte online přístup  (týdenní vstupenku) do holistického progamu na vybrané téma.

  MAATčin holistický program je tématicky zaměřený na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva v mezilidských vztazích nebo při řešení konkrétních situací. 

  Bližší info k produktu za tuto cenu najdete zde.

  Zaváděcí cena týdenního MAATčina holistického programu je 555 Kč.

  Jednorázová vstupenka na online tématickou debatu

  Zakoupením jednorázové vstupenky na živou debatu či rozhovor s vybraným hostem či hosty se můžete virtuálně či osobně zúčastnit vybrané debaty na aktuální celospolečenské téma či téma týdenního programu.

  Stačí si vybrat vypsané téma a online zaplatit vstupenku ve výši 100 Kč na danou debatu, která probíhá přes ZOOM nebo Google Meet.

  Jednorázová vstupenka na online nebo živou přednášku

  Zakoupením jednorázové vstupenky ve výši 350 Kč se můžete virtuálně zúčastnit mojí živé osobní nebo online “přednášky” probíhající na určité téma buď na určitém místě (osobní) nebo přes You Tube (online). Online přednáška trvá cca 1,5 až 2 hodiny.

  Potvrzení o zakoupení vstupenky nebo neveřejného přístupu na online přednášku či na její audiovizuální záznam obdržíte e-mailem po zaplacení ceny vstupenky. 

  Stačí si z formulářové nabídky vybrat konkrétní vypsané téma přednášky a zaplatit online přístup/vstupenku na tuto přednášku (která probíhá přes můj You tube kanál).

   

  Informačně edukační e-booky (hotové)

  Zakoupením tohoto hotového informačně – edukačního produktu získáte e-book/y na Vámi vybrané téma, ve kterém jsou jasně a přehledně shrnuty relevantní universálně a legislativně platné informace. 

  Stačí si vybrat z nabídky hotový e-booků a zaplatit online jeho pevnou cenu za základní licenci (která se běžně vztahuje na infoprodukty nebo edukační či vzdělávací autorksá díla).

  Hotové šablony pro legitimní jednání či úkon

  Zakoupením šablony pro legitimní jednání (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné, které budu tvořit v návaznosti na poptávku v rámci mojí skupinové online poradny) můžete získat “profesiálně odladěný dokument”. 

  Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i “jednorázovou neveřejnou online konzultaci do 40 minut”, v rámci které vám s vyplněním šablony poradím.

  Hotovou typovou šablonu pro právní jednání a úkon můžete zakoupit již od ceny 100 Kč/1 stranu. Cena šablony se odvíjí od počtu stránek vybraného dokumentu.

  Doporučení "koncepčního legitimního věcného a/nebo procesního způsobu řešení či postupu" již od 6.000 Kč

  Zakoupením tohoto produktu získáte ode mne “koncepční doporučení”, které se může vztahovat buď

  1) na “legitimní věcné řešení” vaší situace (viz bod A)), nebo

  2) na “legitimní procesní způsob řešení” (viz bod B)), anebo

  3) na obojí, tj. “legitimní věcné řešení plus procesní způsob řešení” vaší situace (A) plus B)).

  A) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení” je písemné obecné shrnutí hlavních bodů pro praktické řešení vaší situace v souladu s klíčovými relevantními právními normami ČR”, které aktuálně vidím jako klíčové pro řešení vaší konkrétní situace či její určitého fáze.

  Pevná cena za toto doporučení je 4.000 Kč.

  Koncepční doporučení “legitimního věcného řešení” není v rámci tohoto produktu optimalizované na “vaši míru” (tj. nezohledňuje všechny okolnosti a kritéria týkající se vás, vaší konkrétní situace, postoje dotčených osob, ani vaše priority nebo finanční možnosti), ale pouze obecná kritéria jako jsou legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci. Optimalizací na Vaší míru se zabývá služba (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života).

  V případě, že se shodneme na tomto “legitimním věcném konceptu řešení” (jako základu pro jeho další rozpracování) a budete mít zájem o “detailizovanou podobu doporučeného řešení”, doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života) i konkrétní činnosti, které vám mohu v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout při praktickém zajištění vybrané služby či služeb.

  B) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního procesního způsobu řešení” je písemné nezávazné doporučení aktuálně nejvhodnějšího přístupu, postupu či procesu (kterým může být transformační/holistický/smírčí, mediační, advokátní, arbitrážní, trestní či soudní) včetně konkrétní služby či služeb a/nebo činností, které vidím pro aktuální řešení vaší konkrétní situace jako účelné a smysluplné.

  Pevná cena za toto doporučení je 4.000 Kč.

  Koncepční “legitimní procesní způsob řešení” se v rámci tohoto produktu nezabývá “optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k  nákladu (ceny) na její pořízení” (tou se zabývá služba (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy”).

  V případě, že se shodneme na “procesním způsobu řešení včetně věcném zadání konkrétních služeb” (které Vás mají odborně podpořit v rámci daného kroku či fáze řešení Vaší situace), doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy“) i konkrétní činnosti nebo úkony, které vám mohu v dané situaci v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout buď já osobně, anebo je mohu “zajistit” u jiných odborníků.

  C) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení plus procesního způsobu řešení” vaší situace (A) plus B) jsou obě výše uvedená doporučení dohromady.

  Pevná cena za obě doporučení je 8.000 Kč.

  Vytvoření šablony pro legitimní jednání či úkon podle holistické spravedlnosti na objednávku

  Zakoupením tohoto produktu získáte produkt, kterým je vytvoření šablony pro legitimní jednání či úkon (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné), která bude mít charakter “profesiálně odladěného dokumentu”. 

  Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i “jednorázovou neveřejnou online konzultaci do 40 minut”, v rámci které vám s vyplněním šablony poradím.

  Standardní ceník pro vytvoření šablony na míru:

  a) Standardní cena za vytvoření šablony na míru výhradně pro jednu osobu se kalkuluje 3.000 Kč/stránku/osobu.

  b) Standardní cena za vytvoření šablony na míru pro 2 až 5 osob se kalkuluje dle reálného počtu osob/zájemců a ceny od 700 Kč do 1.700 Kč/stránku/osobu.

  c) Standardní cena za vytvoření šablony na míru pro skupinu 6 až 21 osob se kalkuluje podle počtu osob/zájemců dle ceny od 200 Kč do 600 Kč/stránku/osobu.

  d) Standardní cena za vytvoření šablony na míru pro větší skupinu, komunitu či společenství zájemců v počtu více jak 22 a více se kalkuluje dle ceny 190 Kč/stránku/osobu a méně (dle reálného počtu zájemců).

  2 hodinová přednáška s výkladem a debatou na objednávku

  Zakoupením tohoto produktu za pevnou cenu 6.000 Kč si kupujete mojí online “přednášku”, která proběhne do 14 dnů v dohodnutém termínu na Vámi vyžádané téma přes You Tube nebo ZOOM. Online přednáška trvá cca 2,5 hodiny.

  V ceně je i přístup k audiovizuálnímu záznamu, který obdržíte po zaplacení ceny do 24 hodin po proběhlé přednášce. 

   

  2 hodinová debata s přednáškou na objednávku

  Zakoupením tohoto produktu za pevnou cenu 6.000 Kč si kupujete mojí online “přednášku”, která proběhne do 14 dnů v dohodnutém termínu na Vámi vyžádané téma přes You Tube nebo ZOOM. Online přednáška trvá cca 2,5 hodiny.

  V ceně je i přístup k audiovizuálnímu záznamu, který obdržíte po zaplacení ceny do 24 hodin po proběhlé přednášce. 

   

  Vytvoření šablony pro konkrétní legitimní jednání či úkon na objednávku

  Zakoupením tohoto produktu získáte produkt, kterým je vytvoření šablony pro legitimní jednání či úkon (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné), která bude mít charakter “profesiálně odladěného dokumentu”. 

  Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i “jednorázovou neveřejnou online konzultaci do 40 minut”, v rámci které vám s vyplněním šablony poradím.

  Standardní ceník pro vytvoření šablony pro konkrétní jednání či úkon podle holistické spravedlnosti na objednávku:

  a) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru výhradně pro jednu osobu se kalkuluje 3.000 Kč/stránku/osobu.

  b) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru pro 2 až 5 osob se kalkuluje dle reálného počtu osob/zájemců a ceny od 700 Kč do 1.700 Kč/stránku/osobu.

  c) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru pro skupinu 6 až 21 osob se kalkuluje podle počtu osob/zájemců dle ceny od 200 Kč do 600 Kč/stránku/osobu.

  d) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru pro větší skupinu, komunitu či společenství zájemců v počtu více jak 22 a více se kalkuluje dle ceny 190 Kč/stránku/osobu a méně (dle reálného počtu zájemců).

   

  Osobní poznávací a relaxační setkání s doprovodným prožitkovým programem již od 300 Kč

  Tato akce je pojímána spíše jako relaxační, poznávací, seznamovací, společenská a zážitková, než ryze “pracovní” či jako výkon “služby” (proto předmětem této akce není řešení osobních problémů a situací, které jsou předmětem placené služby (online konzultace či osobního harmonizančího setkání).

  S touto akcí je zpravidla spojen i určitý doprovodný program – prožitek či zážitek (např. procházka po přírodě, otužování, saunování, lekce jógy či jiné tělesné aktivity, večeře v restauraci, návštěva kulturní akce atd.).  

  Cena vstupenky na akci činí min. 300 Kč a nezahrnuje náklady na doprovodný program, dopravu ani případné ubytování, které si platí každý účastník sám na místě. 

  Osobní harmonizační setkání v propojení s přírodou a s možným doplňkovým programem od 500 Kč

  Zakoupením tohoto produktu získáte dle svého výběru přístup na čtvrtdenní (2 až 4 hodiny), půldenní (4 až 6 hodin) nebo celodenní (8 až 10 hodin) osobní harmonizační setkání, které se zaměřuje na celkovou harmonizaci (vyladění) lidského systému s podporou přírody a různých aktivit.

  Harmonizační osobní setkání může probíhat pro 1 osobu (výhradní), pro 2 až 5 osob (sdílené) a pak pro více jak 6 osob najednou (skupinové).

  1a) Čtvrtdenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  1b) Čtvrtdenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  1c) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až max. 20 osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 2.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  1d) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 500 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  2a) Půldenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 12.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  2b) Půldenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  2c) Půldenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (tyto si klient hradí sám separátně).

  2d) Půldenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení ve formě snacku. Pevná cena za tento produkt činí 800 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  3a) Celodenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 8 hodiny a max. 12 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 24.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  3b) Celodenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby min. 8 hodiny a max. 12 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 12.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč/osobu.

  3c) Celodenní harmonizační osobní setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 5.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  3d) Celodenní harmonizační osobní setkání pro 21 a více osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 1.400 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  Setkání lze zrealizovat i na dva a více dnů jako “harmonizační pobyt”. Pokud není dohodnuto výslovně jinak, cena se odvíjí od celodenní ceny a počtu dnů. 

  Bližší informace ke službě “Osobní harmonizační setkání” si můžete přečíst zde.

  Jednorázový osobní doprovod klienta na osobní jednání do 3 hod v ceně od 2.000 Kč

  Zakoupením tohoto produktu získáte moji jednorázovou osobní podporu průvodce (ve formě osobního doprovodu) na vaše konkrétní jednání v rozsahu do 3 hodin (včetně dopravení se na místo jednání v rámci Prahy).

  • Pevná cena za tento produkt činí pro jednu osobu 9.000 Kč (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro dvě až pět osob 5.000 Kč/jednotlivou osobu (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro šest a více osob 2.000 Kč/jednotlivou (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).

  Pokud jednání probíhá mimo Prahy, platí se vedle ceny za osobní jednání také náhrada promeškaného času (15 min/750 Kč) a náhrada cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

  Upozornění !

  Tento produkt nezahrnuje ani přípravu klienta na jednání, ani další činosti, které vyžadují detailní seznámení se situací a jejím pozadím, včetně postojů stran (což je přemětem poskytování individualizované služby “Důvěrná diplomacie”.

  Informace k této službě poskytované na bázi adekvátního servisu si můžete přečíst zde. Informace k poskytnutí individualizované službě na míru najdete zde.

  Časová kapacita pro poskytnutí jednorázové individualizované služby se současným výběrem služby za standardní cenu podle typu adekvátního servisu

  Zakoupená časová kapacita podle ceny platné pro tzv. “adekvátní servis” se použije na konkrétní objednanou/vybranou “individualizovanou službu” či činnost pod ní spadající, a to podle zaplacené objednávky. Změna vybrané/objednané služby podléhá písemné dohodě (postačí e-mailem).

  Co je „adekvátní“ servis a jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké jsou jeho typy a platné ceny, jaké platí jednotné zásady a ceník pro poskytování této „individualizované a současně „jednorázové“ či „krokové“ podpory se dozvíte zde.

  Jednorázová podpora se zaměřuje na individualizovanou holistickou podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce, a to buď jednorázově, anebo postupně po jednotlivých „dílčích krocích“ (ve formě konkrétní vybrané služby, resp. dílčí činnosti pod ní spadající).

  Upozornění !

  Předmětem tohoto produktu není “komplexní řešení”, které vyžaduje nejen detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu, ale obnáší také službu “Management spravedlivého procesu”.

   

  Nastavení servisu na míru v ceně již od 3.000 Kč

  Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytnutí konkrétní činnosti spočívají v “nastavení holistického servisu na míru” a tato činnost je “přípravou pro poskytování holistického servisu na míru”.

  Servis na míru je určen jak jednotlivci, menším i větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  “na míru”.

  Tento produkt se zaměřuje na uspokojení požadavku “nastavit či upravit poskytování některého ze standardních tří typů servisu na míru tak, aby zohledňoval “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu, v jakém respektují obecná kritéria právního postavení (jako jsou např. legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci a obecně platné férové zásady pro poskytování servisu či služeb).

  Servis na míru je servis, který se nastavuje “na míru” tak, že zohledňuje “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu.

  V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

  a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené “na míru” zapojily,

  b) rozsah “rezervované časové kapacity holistického průvodce” pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

  c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

  d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

  e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce “na klíč”, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

  f) zdravotní kondice klienta,

  g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

  h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

  ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

  Zakoupený produkt zahrnuje vyhodnocení výše uvedených kritérií v rámci úvodní online konzultace v rozsahu do cca 40 min a dalších 20 minut kryje zpracování cenové nabídky (minimálně je třeba uhradit 3.000 Kč). 

  V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit) a ujasníme si základní kritéria, která jsou pro vás relevantní pro přehodnocení standardizovaných podmínek a cen (viz výše).

  V rámci zbývající uhrazené ceny 3.000 Kč (která zahrnuje činnost v rozsahu 1 hod) vám zpracuji písemnou cenovou nabídku platnou pro časovou kapacitu holistického průvodce při poskytování individualizovaných holistických služeb, která zohlední reálný počet osob a další výše uvedená kritéria.

  Bližší informace k mojí nabídce servisů si můžete přečíst zde.

  Online video kursy na aktuální téma

  Zakoupením tohoto produktu získáte online přístup k online video kursům na témata, která najdete v objednávkovém formuláři včetně jejich cen).

  Online kursy se zaměřují na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva na aktuální celospolečenská témata a slouží jako podpora k obrozování člověka v jeho soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti a jeho autonomním = bytostném postavení ve společnosti, potažmo ve vztahu ke státu i druhým lidem) a jako nemanipulativní podpora v procesu (narovnávání) pokřivených přesvědčení a postojů člověka a občana ve vztahu ke státu a ostatním lidem a naopak.

  Měsíční členství v "MAATčin klubu" na www.platformaat.cz

  Zakoupení měsíčního členství v “MAATčin klubu” na doméně www.platforMAAT.cz přináší členům za pravidelný měsíční nebo roční poplatek:

  a) Přístup k informačním a edukačním produktům na jednom místě (hotové e-booky, realizované přednášky a debaty, online kursy, výklady a rozbory podle holistické spravedlnosti, šablony pro právní jednání a úkony), 

  b) Přístup do pravidelné online veřejné holistické poradny, resp. k záznamům,

  c)
  Přednostní přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové za klubové ceny, které jsou nižší než ceny pro ty, kteří nejsou členové klubu a nepřistoupí k etickému MAATčinu kodexu (kancelář poskytuje v roli holistického průvodce komplexní služby zaměřené na “prospěšné a spravedlivé” řešení situací podle “Holistické spravedlnosti”)

  d) Přístup do holistického MAATčin programu za dobrovolné dary. Tento program je přístupný pro členy klubu, kteří chtějí aktivně s podporou holistické spravedlnosti spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu spočívající v obrozování autonomního postavení člověka ve společnosti a dále v konstruktivním usměrňování státu ve vztahu k lidu skrze smysluplné, spravedlivé a konstruktivní (legitimně-legální) činy, které členové svými dary finančně podpoří v jejich uskutečňování a praktické realizaci.

  Legitimním členem platforMAAT se může stát každý živý člověkkterý se chce ve svém životě skrze svoje vlastní svébytné a legitimně-legální jednání (činění) a rozšiřování svého právního vědomí aktivně zapojit do “mírumilovného obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek

  Legitimní přístup do klubu na tomto webu www.platformaat.cz se pojí s řádně zaplaceným členstvím a prodlužuje se jeho řádnou úhradou. 

  Zaváděcí cena měsíčního členství činí 700 Kč/měsíčně. Tato výše může být změněna, pokud by nekryla náklady na provoz klubu.

  Roční členství v "MAATčin klubu" hrazené jednorázově nebo na splátky (www.platformaat.cz)

  Zakoupení měsíčního nebo ročního členství v “MAATčin klubu” na doméně www.platformaat.cz přináší členům za pravidelný měsíční nebo roční poplatek:

  a) Přístup k informačním a edukačním produktům na jednom místě (hotové e-booky, realizované přednášky a debaty, online kursy, výklady a rozbory podle holistické spravedlnosti, šablony pro právní jednání a úkony), 

  b) Přístup do pravidelné online veřejné holistické poradny, resp. k záznamům,

  c)
    Přednostní přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové za klubové ceny, které jsou nižší než ceny pro ty, kteří nejsou členové klubu a nepřistoupí k etickému MAATčinu kodexu (kancelář poskytuje v roli holistického průvodce komplexní služby zaměřené na “prospěšné a spravedlivé” řešení situací podle “Holistické spravedlnosti”)

  d) Přístup do holistického MAATčin programu za dobrovolné dary. Tento program je přístupný pro členy klubu, kteří chtějí aktivně s podporou holistické spravedlnosti spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu spočívající v obrozování autonomního postavení člověka ve společnosti a dále v konstruktivním usměrňování státu ve vztahu k lidu skrze smysluplné, spravedlivé a konstruktivní (legitimně-legální) činy, které členové svými dary finančně podpoří v jejich uskutečňování a praktické realizaci.

  Legitimním členem platforMAAT se může stát každý živý člověk, který se chce ve svém životě skrze svoje vlastní svébytné a legitimně-legální jednání (činění) a rozšiřování svého právního vědomí aktivně zapojit do “mírumilovného obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek.

  Legitimní přístup do klubu na tomto webu www.platformaat.cz se pojí s řádně zaplaceným členstvím a prodlužuje se jeho řádnou úhradou. 

  Zaváděcí cena měsíčního členství činí 700 Kč/měsíčně. Tato výše může být změněna, pokud by nekryla náklady na provoz klubu.

  Zaváděcí cena ročního členství v klubu hrazeného jednorázově dopředu činí 6.000 Kč (což vychází na 500 Kč/měsíčně), anebo na splátky činí cenu 7.200 Kč/ročně (což vychází na 600 Kč/měsíčně). 

  Řešení technických problémů

  V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
  dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

  Děkuji. Daniela Šenarová