Pár slov o holistice
a o holistické spravedlnosti

Co je holistika a co obnáší holistické řešení

Holistika  je “universální vědní obor”, který se zabývá uceleným (komplexním) řešením ze třech úhlů (z duchovního, duševního a materialistického úhlu pohledu, který v sobě nenásilně a souladně (harmonicky) propojuje projevenou i neprojevenou živoucí bytostnou podstatu Existence do jednoho celistvého celku. Holistika také prakticky učí a ukazuje, jak projevený či prožívaný “problém” správně v harmonickém (tj. sjednocujícím) duchu „uchopit“ a vyřešit (vyrušit) v souladu s duchovní, duševní i hmotnou úrovní Existence.

“Holistický přístup” uznává na prvním místě člověka, jako živou, přirozenou, proměnlivou a tvořivou bytost (nikoliv systém ve smyslu, co by mělo a nemělo být, tedy programové nastavení a rozum/logiku) a současně respektuje jeho vrozenou svébytnou vůli (obnášející svobodnou volbu a odpovědnost, kterou si v jednotném duchu nese za výkon této svébytné vůle.”

Holistický přístup v oblasti výkonu spravedlnosti přistupuje k řešení celistvě, tedy nejen z pohledu a principů fungujících na materiální (fyzické/projevené) úrovni Existence, ale také z pohledu úrovně metafyzické či duchovní (neprojevené, universální, tvůrčí, přirozené/bytostné a sjednocující), jakož i z úrovně duševní (skrývající jednostranné, destruktivní a pokřivené tendence a postoje k Existenci jako Celku, které jsou pak základem pro jejich ztělesňování skrze nepřirozené, z pohledu Celku nespravedlivé a škodlivé činy a chování, jež v konečném důsledku působí utrpení vůči sobě samému, anebo jiným bytostem (a tedy dlouhodobě neprospívá Existenci jako Celku).

Proč je pro harmonické vyřešení jakékoliv situace v universálně prospěšném a spravedlivém duchu a "holistický" přístup k Existenci jako Celku klíčový a evoluční

Pokud nás TO, co prožíváme nebo se nám v životě manifestuje = odehrává a děje, obtěžuje, tíží, zatěžuje či dokonce děsí, znamená to, že jsme celistvou Existencí skrze její živoucí podstatu vyzýváni a podporováni k určitému “překročení vlastního stínu” skrze svoje činění a svébytné rozhodování, kterým jsme (z)působili nebo působíme sobě a/nebo druhým určité “utrpení” či újmu, která vzešla z projekce vlastního stínu a nikoliv ze svébytného projevu vůle a činů poškozené osoby.

Tento stín (který se s námi spojuje ve formě strachu či jiných nepříjemných emocí) nás skrze svoji “přítomnost” informuje, že svým duševním postojem a chováním k sobě a/nebo k druhým “nesprávně (tj. neprospěně a nespravedlivě) zacházíme se svojí tvořivou silou, popř. jednáme proti či v nesouladu se samotnou universální bytostnou podstatou Existence, čímž v konečném důsledku škodíme Existenci jako Celku.

“Stín” nám naše skryté (nevědomé/potlačované) nebo zjevné (vědomé/projevované) destruktivní či sebedestrukční nastavení, potažmo činění “demonstruje” (vyzrcadluje) a tím nás směřuje a skrze “naši přirozenost” motivuje k jeho dobrovolnému opuštění a nápravě s případným odstraněním škodlivých dopadů na Existenci. Když tak učiníme, stín se samočinně rozplyne a jeho působení skrze projevy zmizí.

Projevy stínu v našem životě má vždy základ v nepřirozeném (od universální celistvé podstaty odtrženém), naharmonickém, neláskyplném, “jednostranně prospěšném” (nevyváženém, nespravedlivém) postoji či tvoření vztahu, díky kterému člověk na nějaké svojí úrovni Existence (duchovní, duševní či materiální) neprosperuje a zapojuje se do neharmonického tvoření na úkor Existence Celku.

Proto nás stín a jeho síly (které jsou součástí Universálního/Jednotného Vědomí Celku) budou věrně v našich životech “provázet” a “ovlivňovat” s rostoucí intenzitou, dokud k němu, jeho signálům a hmotným projevům nezměníme svůj “odporuplný” postoj a vztah (který i když ho navenek neprojevujeme, vnitřně ho do jednotného prostoru/pole Vědomí Celku vyzařujeme), neporozumíme jeho “vedení” k určité změně a skrze svoje praktické jednání neodstraníme příčinu (důvod) jeho manifestace a působení na náš systém.

– Daniela Šenarová –  

 

 

Holistická spravedlnost

“Holistická spravedlnost” se zaměřuje na obnovování či zachovávání přirozené rovnováhy a harmonie ve vztazích, a to skrze šíření universálního/jednotného prospěšného a spravedlivého duch způsobem, který ctí soulad s přirozenými projevy bytostí, jakož i soulad tří universálních principů Jednoty, Rovnováhy a Legitimní legality.

Holistická Spravedlnost“ směřuje a motivuje člověka k dobrovolné sebe-nápravě (harmonizaci) svého postoje a vztahu k Existenci jako Celku a k narovnání svého pokřiveného postoje k Existenci jako Celku v duchu universální jednoduché Pravdy, že “každý má ctít druhé jako sebe samé” a naopak.

Holistická spravedlnost” staví na tvořivém utváření spravedlnosti s aktivním zapojením všech, kteří jsou konkrétní životní situací osobně dotčeni v duchu klíčových principů, na kterých funguje Spravedlnost.

Holistická spravedlnost staví na těchto třech klíčových universálních principech, na kterých funguje spravedlnost v těchto třech bytostných úrovních vědomí/Existence:

a) Duchovní Jednota s universálním/jednotným prospěšným a spravedlivým duchem Existence, který chrání a podporuje živého člověka v jeho “autonomním bytí” jako “nedílnou součást jednoho organismu (Celku)”, pokud svým vědomým či nevědomým jednáním neškodí Existenci jako celku.

b) Duševní Rovnováha chrání a podporuje rovnocenné postavení člověka a jeho důstojnost při výkonu jeho legitimních práv a závazků a dohlíží nad tím, aby nebyl nikým nespravedlivě ve své důstojnosti “povyšován či ponižován” nad jiného člověka.

c) Materiální Legitimní legalita chrání a podporuje legitimní (svébytný) výkon vůle člověka opírající se o vrozený svrchovaný původ člověka včetně jeho svébytné vůle a neporušitelnost jeho přirozených/vrozených práv a svobod, který je současně legální (tj. opírá se o znění právních norem, které nejsou v rozporu s ústavně a mezinárodně podloženými lidskými právy a svobodami a ctí a nepokřivují demokratické ústavní základy ČR).

“Holistická spravedlnost” vede k činům a činnosti prováděné v universálním/jednotném prospěšném a spravedlivém duchu (tzv. MAATčin Duch), neboť takové činění přirozeně tvoří a přináší člověku “harmonické projevy a odpovědi Existence v jeho realitě (životě)” a současně samočinně neutralizuje/í či zmírňuje/í následky/dopady stvořené z předchozích nespravedlivých činů daného člověka.