(obsah a rozsah)

E-booky

 

E-book pro svébytného člověka 

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book „PRO SVÉBYTNOU BYTOST“ ©

 OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
 2. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
 3. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
 4. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 5. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
 6. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
 7. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
 8. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
 9. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 10. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book pro zdravotní zákroky

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book „PRO ZDRAVOTNÍ ZÁKROKY”

OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění) a vyjádření přání pro případ nutného zdravotního zákroku učiněné ve smyslu čl. 9 mezinárodní úmluvy o biomedicíně a základních ústavních demokratických základů a hodnot České republiky
 2. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
 3. Vhled do klíčových hodnot a postavení svébytného člověka, na kterých staví demokratické základy ČR chráněné ústavními zákony¨Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR (podrobně rozpracováno v manuálu pro člověka svébytnou bytost)
 4. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 5. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 6. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“ 

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book pro zaměstnance z pohledu ochrany zdraví

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book  „PRO ZAMĚSTNANCE Z POHLEDU OCHRANY ZDRAVÍ“ ©

 OBSAH:

 1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
 2. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ z pohledu pracovně-právních předpisů
 3. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 4. Vhled do právního postavení zaměstnance z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
 5. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
 6. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 7. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

 Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book o protipandemickém zákoně

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book 
o “PROTI PANDEMICKÉM ZÁKONĚ“ ©

 OBSAH:

  1. Moje úvodní slovo
  2. Můj detailní právní rozbor zákona z pohledu jeho souladu s demokratickými základy a ústavním pořádkem ČR a moje zamyšlení nad záměrem tohoto zákona
  3. Můj pohled na to, čím je tento zákon atypický a vymykající se zákonům, které regulují „veřejný zájem“
  4. Čestné prohlášení (doporučené znění)
  5. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
  6. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
  7. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
  8. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
  9. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
  10. Vhled do postavení svébytného člověka podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
  11. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
  12. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
  13. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  14. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování             

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book s holistickým vhledem do celosvětového “fenoménu Covid” 

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book s holistickým vhledem do celosvětového “fenoménu Covid”- ©

 OBSAH:

 1. Úvodní slovo
 2. Holistický vhled
 3. Holistická diagnostika dis harmonie v Systému Vědomí Celku
 4. Objasnění podstaty hmotného projevu virové nákazy
 5. Holistické doporučení pro harmonizaci
 6. Shrnutí a závěr
 7. Dovětek ke studii
 8. Dovětek o Etikoterapii

 Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

E-book jak epidemii Covid skrze nápravu destruktivního postoje k Životu jako Celku zastavit ©

Co tento e-book obsahuje

Co obsahuje e-book
Druhá komplexní výkladová holistická studie k aktuálnímu celoplanetárnímu fenoménu šířící se epidemii Covid –19 zaměřená na duchovní (energetickou) podstatu a jak tuto epidemii skrze nápravu destruktivního postoje k Životu jako Celku zastavit ©

©

 OBSAH:

  1. Úvodní slovo
  2. Shrnutí současného stavu naší roční zkušenosti s virem, epidemií a jejím řešením cestou vedení „války či boje s virem“
  3. Objasnění pojmu HOLISTIKA včetně pojmu „Holos/celku, celistvosti, integrity“
  4. Objasnění celistvosti systému vědomí (HOLOS) včetně pojmu Světla/Universálního vědomí včetně universálního zákona Jednoty a Rovnováhy, který jeho proudění usměrňuje
  5. Vyjasnění universální podstaty a důvodu hmotného projevu jakékoliv projevující se dis harmonie v systému vědomí (kterou je např. NEMOC, PROBLÉM, OBTÍŽ)
  6. Vyjasnění či objasnění původu a funkce viru v organismu a jeho vlivu na organismus
  7. Výchozí premise a závěry, které lze s ohledem na výše uvedené veřejně dostupné vědecké poznatky o virech a očkování a správné rozlišování „co je příčinou a co následkem či dopadem“ logicky vyvodit
  8. Vyjasnění, proč je boj s virem nesmyslný a proč se nelze chránit ani bránit proti virům, které si tvoří organismus v důsledku svojí nadměrné intoxikace
  9. Vyjasnění, jaké preventivní opatření jsou a nejsou účinná proti intoxikaci organismu
  10. Zamyšlení nad skrytou duchovní podstatou a skutečnými důvody (příčinami) stvoření a vzniku „Covid epidemie“
  11. Co je to v pravdě a skutečně „universální řešení“ a jaké předpoklady by mělo splňovat, aby mělo potenciál způsobit zastavení epidemie a uzdravit člověka z onemocnění Covid, popř. ho chránit před onemocněním?
  12. Shrnutí a závěr
  13. Dovětek ke studii
  14. Dovětek o Etikoterapii

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

Řešení technických problémů

V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

Děkuji. Daniela Šenarová