Vyberte stránku

(obsah a rozsah)

Informace
k jednorázové podpoře

 

Vstupenka do veřejné všeobecné holistické poradny (You Tube)

Zakoupením jednorázové vstupenky získáte online přístup do mojí “veřejné holistické poradny”, ve které poskytuji všeobecně platné doporučení v rámci svojí mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb

Veřejná holistická poradna se zaměřuje na poskytování obecně platných informací, které se opírají o holistickou spravedlnost stavící na třech klíčové universálních principech (jednotě, rovnováze a legitimní legalitě), přičemž poradna se zaměřuje na podporování procesu obrozování autonomoního postavení člověka ve společnosti skrze tři klíčové kvality bytí, a to svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka (které jsou klíčové kvality bytostné podstaty člověka a základem jeho autonomie).

 • Veřejná holistická poradna slouží také k nalézání objektivně spravedlivých a blahodárných (prospěšných) konceptů, závěrů a praktickýh postupů a řešení celospolečenských situací, problémů a sporů podle holistické spravedlnosti.
 • V rámci této mojí veřejné poradny vám dále obecně a rámcově (tj. na bázi obecně platných informací, obecně závazné legislativy a všeobecných znalostí) a v rámci svojí mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb koncepčně a obecně doporučím, jak můžete sami svými silami (tj. svébytně) a současně legitimně (tj. v souladu s ústavním pořádkem ČR) prakticky řešit sami za sebe konkrétní situace, které se v současné době dějí většímu počtu lidí.

Měsíční vstupenka do online veřejné poradny stojí 369 Kč a platí pro jednu osobu.

Upozornění !

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

V případě zájmu o “neveřejnou online konzultaci” v rozsahu min. 40 minut (tj. online konzultaci, která má komorní či důvěrný charakter) si můžete zakoupit jiný produkt “Holistická neveřejná konzultace (v délce min 40 min). 

Upozornění !

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

V případě zájmu o “neveřejnou online konzultaci” v rozsahu min. 40 minut (tj. online konzultaci, která má komorní či důvěrný charakter) si můžete zakoupit jiný produkt “Holistická neveřejná konzultace (v délce min 40 min). 

Vstupenka do neveřejné online holistické poradny (ZOOM)

Tento produkt platí v případě zájmu o “neveřejnou jednorázovou online konzultaci na dobu 40 minut za pevně danou cenu”Neveřejná online konzultace probíhá přes ZOOM.

Neveřejná konzultace je určena pro vybraný okruh osob, které spolu řeší určitou konkrétní situaci a není přístupna široké veřejnosti. Je určena např. pro rodiny, partnery, firemní týmy, smluvní strany, které se znají a chtějí se společně jednorázově obecně poradit či z pohledu práva vyjasnit nějaké obecné otázky.

Neveřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s vašimi podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace”.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na online neveřejnou konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny konzultace za min. dle níže uvedených cen.

1) Cena online “Výhradní neveřejné konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 2.200 Kč a zahrnuje max. 40 minut. “Výhradní” online konzultace probíhá v termínu dohodnutém ad hoc na žádost osoby a až po zaplacení ceny služby.

2)  Cena online “Sdílené neveřejné konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci tuto cenu.

 • Pro dvě osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.500 Kč/každou osobu sdílící neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro tři osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.100 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro čtyři až pět činí cena “Sdíleného servisu”: 800 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci a zahrnuje max. 40 minut.

3) Cena online neveřejné “Skupinové konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 500 Kč/osobu a platí na dobu cca 40 minut.

Upozornění !

Poskytnutí tohoto produktu nevyžaduje z mé strany žádnou předchozí přípravu na konzultaci, ani žádné studium Vašich podkladů či relevantní legislativy a je zaměřeno pouze na koncepční řešení a sdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace.

Předmětem tohoto produktu není ani konkrétní řešení, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (zejména “Důvěrná diplomacie” a “Zajištění mediace a příprava na mediační proces”).

Časová kapacita pro individualizovanou online konzultaci

Pro poskytnutí “individualizované online konzultace” je potřeba si zakoupit časovou kapacitu pro online konzultaci. Zaplacením dochází k aktivaci adekvátního servisu pro poskytování této služby.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na individualizovanou online konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

1) Cena online “výhradní individualizované konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 3.000 Kč/hod

2)  Cena online “Sdílené individualizované konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci 2.000 Kč/hod/osobu.

  3) Cena online “Skupinové individualizované konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 1.000 Kč/hod/osobu.

  Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny “individualizované online konzultace” dle výše uvedených cen. v rozsahu min. 1,5 hod.

  Informace k poskytnutí individualizované službě na míru na bázi adekvátního servisu najdete zde.

  Upozornění !

  V případě, že poskytnutí online konzultace vyžaduje z mé strany určitou předchozí přípravu na konzultaci, nebo studium určitých podkladů, vašeho zadání, nebo relevantní legislativy, popř. nestačí posdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace, je pro takový případ adekvátní poskytnutí “Individualizované online konzultace”.

  Předmětem tohoto produktu není “ucelenější konkrétní řešení”, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (např. “Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence” atd).

   

  Jednorázový osobní doprovod klienta na osobní jednání do 3 hod

  Zakoupením tohoto produktu získáte moji jednorázovou osobní podporu průvodce (ve formě osobního doprovodu) na vaše konkrétní jednání v rozsahu do 3 hodin (včetně dopravení se na místo jednání v rámci Prahy).

  • Pevná cena za tento produkt činí pro jednu osobu 9.000 Kč (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro dvě až pět osob 5.000 Kč/jednotlivou osobu (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).
  • Pevná cena za tento produkt činí pro šest a více osob 2.000 Kč/jednotlivou (pokud probíhá jednání v rámci Prahy).

  Pokud jednání probíhá mimo Prahy, platí se vedle ceny za osobní jednání také náhrada promeškaného času (15 min/750 Kč) a náhrada cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji.

  Upozornění !

  Tento produkt nezahrnuje ani přípravu klienta na jednání, ani další činosti, které vyžadují detailní seznámení se situací a jejím pozadím, včetně postojů stran (což je přemětem poskytování individualizované služby “Důvěrná diplomacie”.

  Informace k této službě poskytované na bázi adekvátního servisu si můžete přečíst zde. Informace k poskytnutí individualizované službě na míru najdete zde.

  Výklady a rozbory z pohledu holistické spravedlnosti na objednávku"

  Zakoupením tohoto produktu získáte holistický výklad  či rozbor z pohledu holistické spravedlnosti stavící na třech klíčových universálně platných principech (Jednotě, Rovnováze. a Legitimní Zákonnosti).

  Tento výklad zahrnuje studium, analýzu a výklad a bude sdělen (nahrán) v ústní formě  na audio – video záznam.

  • Pevná cena za tento produkt činí 300 Kč/za studium strany normativního dokumentu.
  • Cena za nahrání samotného výkladu podle “Holistické spravedlnosti” na audio-video záznam v rozsahu do 2 hodin je 6.000 Kč.

  Doporučení "koncepčního legitimního věcného a/nebo procesního způsobu řešení či postupu"

  Zakoupením tohoto produktu získáte ode mne “koncepční doporučení”, které se může vztahovat buď

  1) na “legitimní věcné řešení” vaší situace (viz bod A)), nebo

  2) na “legitimní procesní způsob řešení” (viz bod B)), anebo

  3) na obojí, tj. “legitimní věcné řešení plus procesní způsob řešení” vaší situace (A) plus B)).

  A) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení” je písemné obecné shrnutí hlavních bodů pro praktické řešení vaší situace v souladu s klíčovými relevantními právními normami ČR”, které aktuálně vidím jako klíčové pro řešení vaší konkrétní situace či její určitého fáze.

  Pevná cena za toto doporučení je 6.000 Kč.

  Koncepční doporučení “legitimního věcného řešení” není v rámci tohoto produktu optimalizované na “vaši míru” (tj. nezohledňuje všechny okolnosti a kritéria týkající se vás, vaší konkrétní situace, postoje dotčených osob, ani vaše priority nebo finanční možnosti), ale pouze obecná kritéria jako jsou legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci. Optimalizací na Vaší míru se zabývá služba (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života).

  V případě, že se shodneme na tomto “legitimním věcném konceptu řešení” (jako základu pro jeho další rozpracování) a budete mít zájem o “detailizovanou podobu doporučeného řešení”, doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života) i konkrétní činnosti, které vám mohu v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout při praktickém zajištění vybrané služby či služeb.

  B) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního procesního způsobu řešení” je písemné nezávazné doporučení aktuálně nejvhodnějšího přístupu, postupu či procesu (kterým může být transformační/holistický/smírčí, mediační, advokátní, arbitrážní, trestní či soudní) včetně konkrétní služby či služeb a/nebo činností, které vidím pro aktuální řešení vaší konkrétní situace jako účelné a smysluplné.

  Pevná cena za toto doporučení je 6.000 Kč.

  Koncepční “legitimní procesní způsob řešení” se v rámci tohoto produktu nezabývá “optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k  nákladu (ceny) na její pořízení” (tou se zabývá služba (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy”).

  V případě, že se shodneme na “procesním způsobu řešení včetně věcném zadání konkrétních služeb” (které Vás mají odborně podpořit v rámci daného kroku či fáze řešení Vaší situace), doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy“) i konkrétní činnosti nebo úkony, které vám mohu v dané situaci v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout buď já osobně, anebo je mohu “zajistit” u jiných odborníků.

  C) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení plus procesního způsobu řešení” vaší situace (A) plus B) jsou obě výše uvedená doporučení dohromady.

  Pevná cena za obě doporučení je 12.000 Kč.

  Vytvoření šablony pro konkrétní legitimní jednání či úkon na objednávku

  Zakoupením tohoto produktu získáte produkt, kterým je vytvoření šablony pro legitimní jednání či úkon (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné), která bude mít charakter “profesiálně odladěného dokumentu”. 

  Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i “jednorázovou neveřejnou online konzultaci do 40 minut”, v rámci které vám s vyplněním šablony poradím.

  Standardní ceník pro vytvoření šablony pro konkrétní jednání či úkon podle holistické spravedlnosti na objednávku:

  a) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru výhradně pro jednu osobu se kalkuluje 3.000 Kč/stránku/osobu.

  b) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru pro 2 až 5 osob se kalkuluje dle reálného počtu osob/zájemců a ceny od 700 Kč do 1.700 Kč/stránku/osobu.

  c) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru pro skupinu 6 až 21 osob se kalkuluje podle počtu osob/zájemců dle ceny od 200 Kč do 600 Kč/stránku/osobu.

  d) Standardní cena za vytvoření šablony pro konkrétní úkon či jednání na míru pro větší skupinu, komunitu či společenství zájemců v počtu více jak 22 a více se kalkuluje dle ceny 190 Kč/stránku/osobu a méně (dle reálného počtu zájemců).

   

  Osobní poznávací a relaxační setkání s doprovodným prožitkovým programem již od 300 Kč

  Zakoupením tohoto produktu získáte ode mne “koncepční doporučení”, které se může vztahovat buď

  1) na “legitimní věcné řešení” vaší situace (viz bod A)), nebo

  2) na “legitimní procesní způsob řešení” (viz bod B)), anebo

  3) na obojí, tj. “legitimní věcné řešení plus procesní způsob řešení” vaší situace (A) plus B)).

  A) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení” je písemné obecné shrnutí hlavních bodů pro praktické řešení vaší situace v souladu s klíčovými relevantními právními normami ČR”, které aktuálně vidím jako klíčové pro řešení vaší konkrétní situace či její určitého fáze.

  Pevná cena za toto doporučení je 6.000 Kč.

  Koncepční doporučení “legitimního věcného řešení” není v rámci tohoto produktu optimalizované na “vaši míru” (tj. nezohledňuje všechny okolnosti a kritéria týkající se vás, vaší konkrétní situace, postoje dotčených osob, ani vaše priority nebo finanční možnosti), ale pouze obecná kritéria jako jsou legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci. Optimalizací na Vaší míru se zabývá služba (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života).

  V případě, že se shodneme na tomto “legitimním věcném konceptu řešení” (jako základu pro jeho další rozpracování) a budete mít zájem o “detailizovanou podobu doporučeného řešení”, doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života) i konkrétní činnosti, které vám mohu v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout při praktickém zajištění vybrané služby či služeb.

  B) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního procesního způsobu řešení” je písemné nezávazné doporučení aktuálně nejvhodnějšího přístupu, postupu či procesu (kterým může být transformační/holistický/smírčí, mediační, advokátní, arbitrážní, trestní či soudní) včetně konkrétní služby či služeb a/nebo činností, které vidím pro aktuální řešení vaší konkrétní situace jako účelné a smysluplné.

  Pevná cena za toto doporučení je 6.000 Kč.

  Koncepční “legitimní procesní způsob řešení” se v rámci tohoto produktu nezabývá “optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k  nákladu (ceny) na její pořízení” (tou se zabývá služba (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy”).

  V případě, že se shodneme na “procesním způsobu řešení včetně věcném zadání konkrétních služeb” (které Vás mají odborně podpořit v rámci daného kroku či fáze řešení Vaší situace), doporučím Vám již v rámci mojí konkrétní služby spadající do mého servisu (“Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy“) i konkrétní činnosti nebo úkony, které vám mohu v dané situaci v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout buď já osobně, anebo je mohu “zajistit” u jiných odborníků.

  C) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení “legitimního věcného řešení plus procesního způsobu řešení” vaší situace (A) plus B) jsou obě výše uvedená doporučení dohromady.

  Pevná cena za obě doporučení je 12.000 Kč.

  Osobní harmonizační setkání v propojení s přírodou a s možným doplňkovým programem

  Zakoupením tohoto produktu získáte dle svého výběru přístup na čtvrtdenní (2 až 4 hodiny), půldenní (4 až 6 hodin) nebo celodenní (8 až 10 hodin) osobní harmonizační setkání, které se zaměřuje na celkovou harmonizaci (vyladění) lidského systému s podporou přírody a různých aktivit.

  Harmonizační osobní setkání může probíhat pro 1 osobu (výhradní), pro 2 až 5 osob (sdílené) a pak pro více jak 6 osob najednou (skupinové).

  1a) Čtvrtdenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  1b) Čtvrtdenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  1c) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až max. 20 osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 2.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  1d) Čtvrtdenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 500 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  2a) Půldenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 12.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  2b) Půldenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  2c) Půldenní osobní harmonizační setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 3.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (tyto si klient hradí sám separátně).

  2d) Půldenní osobní harmonizační setkání pro 21 a více osob trvá min. 4 hodiny a max. 6 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení ve formě snacku. Pevná cena za tento produkt činí 800 Kč/pro osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  3a) Celodenní harmonizační osobní setkání pro jednu osobu trvá min. 8 hodiny a max. 12 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 24.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  3b) Celodenní harmonizační osobní setkání pro dvě až čtyři osoby min. 8 hodiny a max. 12 hodin včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 12.000 Kč/osobu. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).pro dvě až čtyři osoby trvá min. 2 hodiny a max. 4 hodiny včetně cestování na místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 6.000 Kč/osobu.

  3c) Celodenní harmonizační osobní setkání pro min. 5 osob až 20 osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 5.000 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  3d) Celodenní harmonizační osobní setkání pro 21 a více osob trvá min. 8 hodin a max. 12 hod včetně cestování na domluvené místo určení a občerstvení. Pevná cena za tento produkt činí 1.400 Kč. Tato cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

  Setkání lze zrealizovat i na dva a více dnů jako “harmonizační pobyt”. Pokud není dohodnuto výslovně jinak, cena se odvíjí od celodenní ceny a počtu dnů. 

  Bližší informace ke službě “Osobní harmonizační setkání” si můžete přečíst zde.

  Řešení technických problémů

  V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
  dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

  Děkuji. Daniela Šenarová