Navigace pro výběr vhodné či adekvátní podpory holistického průvodce zohledňující charakter a její reciproční vyvážení ze strany příjemce

 

Navigace

nabízím různé formáty holistické podpory
podle toho, zda-li chcete podporu na Míru či individualizovanou, nebo neindividualizovanou (obecnou), anebo klubovou či kolektivní 

Navigace pro váš výběr vhodného formátu podpory 


Podpora na bázi reciproční ekonomiky dar za dar

(V rámci této podpory nabízím na bázi reciproční ekonomiky dar za dar konkrétní online produkty zaměřené na osvětu a edukaci.

Tuto podporu poskytuji ve formátu pravidelných online odborných debat/diskusí/rozhovorů a přednášek podle holistické spravedlnosti, která je přístupná na bázi dobrovolných darů.


Podpora ve formě info produktů
za pevnou cenu

(Zakoupení vybraného info produktu získáte informace zpracované na určité téma, a to v některém z těchto formátů:

a) Edukačně informační e-booky
b) Online přednášky 
c) Odborné debaty 
d) Analýzy a výklady právních norem podle holistické spravedlnosti
e) Šablony pro jednání podle holistické spravedlnosti

Na tyto produkty se vztahují autorská práva a produkty nelze používat pro další šíření, ani je šířit pro komerční účely (pokud není výslovně dohodnuto jinak).


Jednorázová podpora ve formě různých formátů konzultací, doprovodu na jednání a osobního setkání
za pevné ceny

(Zakoupení této podpory můžete získat jednorázovou (ad hoc) podporu při řešení svojí životní situace za pevně danou cenu.

Jedná se např. o tyto produkty:

(i) online konzultace, které nabízím v několika různých formátech podle toho, kolika lidem je určena a zda-li vyžaduje z mé strany určitou přípravu či nikoliv, 
(ii) osobní doprovod na jednání,
(iii) analýza s výkladem podle holistické spravedlnosti,
(iv) doporučení koncepčního postupu a řešení podle holistické spravedlnosti,
(v) vytvoření šablony pro konkrétní právní úkon či jednání podle holistické spravedlnosti na objednávku,
(vi) relaxační a harmonizační setkání s možným doprovodným programem.


Individualizovaná podpora poskytovaná krok po kroku na bázi adekvátního hodinového servisu


(Zakoupením časové kapacity/produktu pro ucelené poskytnutí konkrétní služby či služeb a jejich výběr získáte
individualizovanou holistickou podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce. Servis se poskytuje po postupně po jednotlivých “dílčích krocích” tak, jak vyžaduje aktuální životní situace (Servis se poskytuje ve formě konkrétní vybrané služby, resp. dílčí činnosti pod ní spadající).

Za tuto individualizovanou ad hoc podporu se platí cena platná pro tzv. “adekvátní servis”. Co je „adekvátní“ servis a jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké jsou jeho typy a platné ceny, jaké platí jednotné zásady a ceník pro poskytování této „individualizované a současně „jednorázové“ či „krokové“ podpory se dozvíte zde.


Informační, edukační a vzdělávací podpora ve formě online video kursů 

(Zakoupením tohoto produktu získáte online přístup k online video kursům na témata, která najdete v objednávkovém formuláři včetně jejich cen).

Online kursy se zaměřují na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva na aktuální celospolečenská témata a slouží jako podpora k obrozování člověka v jeho soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti a jeho autonomním = bytostném postavení ve společnosti, potažmo ve vztahu ke státu i druhým lidem) a jako nemanipulativní podpora v procesu (narovnávání) pokřivených přesvědčení a postojů člověka a občana ve vztahu ke státu a ostatním lidem a naopak.


MAATčin holistický
program 

V rámci této holistické podpory nabízím program, který se zaměřuje na praktické blahodárné (prospěšné) řešení celospolečenských problémů a na znovu nastolení spravedlivého pořádku ve společnosti podle holistické spravedlnosti cestou aktivního zapojení se do řešení. Program zahrnuje rozbory a analýzy právních norem a jednání podle holistické spravedlnosti, edukaci a vzdělávání, jakož i praktické řešení skrze společné tvoření v jednotném duchu.

Tento program je přístupný pro všechny, kteří se chtějí nejen sebevzdělávat a rozvíjet “ve svébytném a legitimním řešení situací” podle holistiké spravedlnosti, ale také se chtějí aktivně zapojit do společného tvoření celospolečenských změn zahrnující znovunastolování spravedlivých poměrů ve společnosti a usměrňování státu při výkonu veřejné moci ve vztahu k lidu pomocí holistické spravedlnosti.

V rámci tohoto programu získají účastníci programu “podporu” pro řešení konkrétních situací (které mají celospolečenský charakter) nejen ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu ke společnosti (státu).  V rámci programu budeme pod mým vedením společně v jednotném spravedlivém a harmonickém duchu spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu, a to skrze kompetentní realizaci konkrétních praktických, konstruktivních a spravedlivých akcí (činů a jednání), které budou směřovat mírumilovnou cestou k postupnému nastolování spravedlivého pořádku a k obrozování klíčových hodnot našeho společenství včetně autonomoního postavení člověka a respektování naší svébytné a důstojné bytostné podstaty). Tyto akce budou realizovány na bázi činné kompetence z dobrovolných příspěvků (darů) účastníků programu, jimiž se připojí ke spoutvoření.


Klubová podpora za klubové ceny na bázi členství v MAATčin klubu

(Zakoupení měsíčního nebo ročního členství v “MAATčin klubu” na doméně www.platforMAAT.cz přináší členům za pravidelný měsíční nebo roční poplatek:

a) Přístup k informačním a edukačním produktům na jednom místě (hotové e-booky, realizované přednášky a debaty, online kursy, výklady a rozbory podle holistické spravedlnosti, šablony pro právní jednání a úkony), 

b) Přístup do pravidelné online veřejné holistické poradny, resp. k záznamům, 

c)
Přednostní přístup” k indvidualizované podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové za klubové ceny, které jsou nižší než ceny pro ty, kteří nejsou členové klubu a nepřistoupí k etickému MAATčinu kodexu (kancelář poskytuje v roli holistického průvodce komplexní služby zaměřené na “prospěšné a spravedlivé” řešení situací podle “Holistické spravedlnosti”)

d) Přístup do holistického MAATčin programu za dobrovolné dary. Tento program je přístupný pro členy klubu, kteří chtějí aktivně s podporou holistické spravedlnosti spolu-tvořit konkrétní celospolečenskou změnu spočívající v obrozování autonomního postavení člověka ve společnosti a dále v konstruktivním usměrňování státu ve vztahu k lidu skrze smysluplné, spravedlivé a konstruktivní (legitimně-legální) činy, které členové svými dary finančně podpoří v jejich uskutečňování a praktické realizaci.

Legitimním členem klubu se může stát každý živý člověk, který se chce ve svém životě skrze svoje vlastní svébytné a legitimně-legální jednání (činění) a rozšiřování svého právního vědomí aktivně zapojit do “mírumilovného obrozování svrchovaného postavení člověka ve společnosti” v universálně/jednotně prospěšném a spravedlivém duchu (MAATčin duch) podle zásad shrnutých v MAATčině Kodexu a zaplatí členský poplatek.

Nabídka holistických služeb