Vyberte stránku

spolučinění v jednotném harmonickém MAATčin duchu 
(hlasování o činech/akcích formou finančních darů/hlasů umožňujících praktickou realizaci konkrétních záměrů a pracovních výkonů podporujících blaho celku

Hlasování
o konkrétních činech/akcích

 

Vaše svébytná činná kompetence prováděná
v jednotném záměru se mnou

Pokud se mnou souzníte a souhlasíte s mými právními závěry, jakož i s navrženým „tímto krokem (činem) “informovat písemně poslance o klíčovém rozporu pandemického zákona, resp. jeho novely s naším ústavním pořádkem (který z mého pohledu zatím nikde veřejně nezazněl), můžete se ke mně připojit a zapojit se do této „mojí akce činné kompetence“, jejíž výsledkem bude „zpracování písemné odůvodněné výzvy včetně jejího zaslání k rukám celé Poslanecké sněmovny “.

Svůj souhlasný projev vůle (jako svébytného člověka a občana ČR) s praktickou realizací tohoto MAATčinu (tj. kompetentní práce konané ve prospěch a pro blaho nás všech jako celku spočívající v “písemném vypracování a zaslání výše uvedené odůvodněné žádosti a výzvy Poslanecké sněmovně”) projevíte jednoduchým a současně prokazatelným činem, kdy zašlete na transparentní účet libobolnou finanční částku jako svůj dobrovolný DAR, kterou současně za sebe rovněž něco konkrétního pro blaho celku svým skutkem vykonáte (skutkem je, že svojí energií peněz přispějete na realizaci daného záměru a MAATčinu a touto svojí podporou “umožníte praktické vykonání této kompetentní práce “konkrétní osobou, popř. osobami, které se na této práci budou odborně podílet, resp. zaplacení této práce. Čím více nás bude, tím “větší sílu a legitimitu” bude tato moje práce a tedy i její dopad a záměr s vaší podporou mít.

Zasílání darů (v duchu hlasování) v dobrovolné výši probíhá na tento transparetní účet: 2901960681/2010 (fio) s tím, že v textu uveďte MAATčin 2 a svoje jméno (více info najdete zde).

Svým vlastním činem podporujícím prospěch a blaho nás všech jako jednoho celku dáváte svůj svobodný souhlas s realizací výše uvedené konkrétní práce (2.  MAATčin), podílete se na realizaci stejného záměru této akce a současně svým darem umožňujete, aby byla daná práce řádně vykonána.

Konkrétní práci v rámci příslušné akce (MAATčinu) provedu (pokud nebude výslovně uvedeno jinak) osobně v duchu nejen mých komplexních znalostí a právních závěrů (o které se dělím ve videu), ale i svého nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch a pro blaho celku.

Předem děkuji za sdílení této akce i Vaše zapojení se do činnosti pro blaho celku.

Mgr. Daniela Šenarová

1.

Jednotný MAATčin duch podporující blaho jednotlivce
a blaho celku

Dárce, jako spolučinitel, svým nepodmíněně zaslaným darem umožňuje a za sebe podporuje praktickou realizaci konkrétního činu (akce) a tímto svým činem spolu-tvoří (tj. umožňuje a podílí se aktivně) na jejich praktickém uskutečňování (realizaci) v “JEDNOTNÉM DUCHU MAAT”, který podporuje a pracuje pro blaho všech jednotlivců bez rozdílu (a tedy pro blaho celku).

Vaše hlasování i darování je Vaším dobrovolným aktem vlastní volby a osobním projevem Vaší činné kompetence podporující nejen blaho vlastní, ale i blaho jedince (který namísto peněz věnuje svoji životní energii a čas) ve stejném duchu a záměru (realizovat akci/čin), a tímto souladným win-win přístupem se spolutvoří i blaho všech jako Celku.  Blaho Celku je odrazem blaha jednotlivců, přičemž veřejný zájem společnost se mnohdy s blahem jednotlivce nekryje, ale naopak jde proti němu. Proto také vznikají konflikty, stejně jako jednotlivci (kteří vůči sobě nemají přístup win-win).

“Pro celek prospěšné a spravedlivé jednání” je z pohledu platného práva (Legality) a Legality (odvinuté od svrchované svébytné vůle člověka) “nekompromisní dobrovolné jednání pro své “osobní blaho” způsobem, který jednotně svými dopady “neškodí či nepůsobí nespravedlivou újmu druhým”, ani záměrně “nemanipuluje” se “svébytnou vůlí člověka proti tomu, jak to “svrchovaný člověk” sám za sebe bytostně cítí a vnímá. Jednání zahrnuje obě formy, tj. jako konání (aktivní jednání v souladu se sebou), tak i nekonání (pasivní jednání – nezasahování do svébytné vůle jiného).

2.

vyjádření souhlasu a reálné podpory pro realizaci akce/činu skrze Hlasování 
(finanční dar =
váš čin) 

Zasláním finančního daru na účet v libovolné částce za sebe vyjadřujete svoji podporu, souhlas, soulad (svůj hlas) s praktickým uskutečněním konkrétního činu (akce), ke kterému se tímto svým hlasem připojujete (a tím ho spolu-tvoříte/pomáháte realizovat). Výši daru vyjadřujete, jakou váhu (prioritu)  osobně dáváte danému záměru a činu (akci) a vyjadřuje míru Vaší osobní podpory.

Pokud je při Vašem darování pro Vás důležité či smysluplné rozlišovat, kterou konkrétní akci osobně podporujete, je nutné konkrétní akci/čin uvést v textu příkazu (např. čin/akce 1).

Označení akce zvolíte podle seznamu činů (akcí), který najdete zde. Pokud tuto poznámku s uvedením akce/činu v příkazu daru neuvedete, bude automaticky přiřazen k aktuálně probíhající akci či akci, která byla bezprostředně dokončena.

3.

Výše a zaplacení daru jako svého příspěvku na realizaci

Výše příspěvku ve formě dobrovolného daru, kterým účastník MAATčin programu vyjadřuje svoji reálnou podporu a zapojuje se aktivně do realizace akce (činu), závisí ryzce na jeho svébytném rozhodnutí, úvaze a reálných finančních možnostech a se posílají jen bezhotovostně a zasílají se na transparentní účet.

Zaplacený dar představuje jednak  reálný právní úkon ve formě projevu svébytné vůle (hlasu) a dále finanční příspěvek účastníka programu na realizaci dané akce (činu).

Dar, který podporovatel posílá ze svého svobodného rozhodnutí, osvobozeně = bezpodmínečně a v jednotném MAATčin duchu, má z pohledu jeho zapojení do přípravy a realizace aktivit a projektů stejnou hodnotu a  váhu (tj. není odvislé od výše jeho daru) v tom smyslu, že mu nepřísluší jiné (vyšší) postavení, které by mu umožňovalo klást nebo si činit větší nároky oproti těm, kteří přispěli nižší částkou.

4.

informování o realizaci projektu

Dárce (jako spolučinitel) má právo být informován o dokončení dané akce (činu), který svými dary spolu-tvoří a podporuje uskutečňovat, popř. se může i sám aktivně zapojit do praktické realizace svými vlastními konkrétními aktivitami, které smysluplně a účelně podporují co největší úspěšnost (harmonický dopad) dané akce (činu) na celou společnosti (např. šířením a doporučováním informací o dané akci, anebo zasláním písemného zpracovaného úkonu na příslušné adresáty, kteří by se s danou písemností měli osobně seznámit, protože osobně rozhodují či svým projevem vůle ovlivňují uřčité dění či výsledek procesu, kterého se daný čin (akce) svým záměřením dotýká.

5.

Dobrovolnost a nepodmíněnost daru (akt vlastní vůle)

Zaslání daru je zcela svébytným a dobrovolným nepodmíněným aktem (činem) dárce a spolučinitele a z jeho přijetí nevzniká žádný právní nárok vůči dárci ve formě závazku.

Každý činitel v tomto ohledu činí svébytně sám za sebe a to, co svobodně a odpovědně činí v souladu se sebou, se v duchu jednoty a ronováhy projeví jako odpověď Existence v jeho vlastním životě.

Příjemce v tomto ohledu nemá žádný právní závazek či povinnost vyrovnat poskytný dar ve vztahu k dárci (tak jak je to v případě služby), ale má morální závazek provést či uskutečnit konkrétní akci (čin), kterou dárce, jako spolučinitel, svým darem podpořil v realizaci, popř. ho použít k realizaci jiných činů v jednotném MAATčin duchu (tj. v universálním duchu prospěšném a spravedlivém pro celek) a se záměrem podporovat obrozování svébytné autonomie člověka ve společnosti, popř. k vyrovnání nákladů s realizací tohoto záměru spojených.

6.

Vrácení daru

Dárce, jako spolučinitel, nemůže po úhradě svého daru požadovat jeho vrácení kromě případu, kdy by vyšlo najevo, že jeho dar nebyl použitý v souladu s MAATčiným duchem (tj. ve spravedlivém a prospěšném duchu podporujícím blaho Celku podle čl. 1).