Vyberte stránku

online holistická poradna pro širší veřejnost

 MAATčinná
poradna

 

 

“MAATčinná online poradna určená pro širokou veřejnost” slouží jako všeobecná a koncepční odborná podpora pro “svébytné řešení situací, které mají celospolečenský vliv na jedince, anebo veřejnoprávní charakter” v tom smyslu, že se jedinců osobně dotýkají zejména skrze činnost státu a správních orgánů zastupujících veřejné zájmy, nebo skrze obecně platné právní normy, anebo správní opatření obecné povahy vydávané bez řízení o návrhu.

Informace k praktickému fungování a provozu
MAATČINNÉ ONLINE VEŘEJNÉ PORADNY

Poradna bude spuštěna 1.3.2022

1. MAATčinná online poradna nabízí “online službu poskytovanou s veřejnoprávním či celospolečenským přesahem”, která svých charakterem není “vyžádanou službou poskytovanou na míru jednotlivcům zohledňující jejich individuální nastavení, potřeby a požadavky”, ale službou podporující jednotlivce jako jeden jediný celek včetně jejich osobního blaha (kterému jinak můžeme říkat také společenství jednotlivců), které se přímo promítá, odráží a utváří blaho celé společnosti jako Celku.

2. Výkon odborné činnosti spadající pod “všeobecnou a koncepční podporu” se opírá zejména o holistické a odborné znalosti právního systému včetně platné legislativy naší země, jakož i o universální zá-kony a bytostná/přirozená práva člověka tak, aby jednotlivci využívající této všeobecné podpory mohli sami za sebe (tj. svébytně, tj. svobodně v souladu se sebou a odpovědně zároveň) prakticky řešit svoje životní situace a problémy (které jsou společné či jednotné pro větší množství jedinců, nebo mají celospolečenský dosah a dopad) v duchu celistvé holistické spravedlnosti, která staví na třech klíčových principech, Jednotě, Rovnováze a Legitimní Legalitě (tj. v souladu s platnými normami naší země a jejich řádem). Tato všeobecná a koncepční podpora zahrnuje zejména sdílení a předávání mých komplexních znalostí, zkušeností, jakož i odborných právních závěrů, ke kterým jsem dospěla či dospěji po komplexní analýze situace a právních norem včetně legitimních kompetencí, práv a povinností relevantních pro doporučení konkrétního řešení dané situace tak, aby v jedincích rozvíjela a podporovala jejich vlastní “svébytnost, důstojnost a soběstačnost” (autonomii) a jejich vlastní činnou kompetenci (tj. tvoření v souladu se sebou, svobodnou volbu, dobrovolnost a odpovědnost za sebe sama, svoje svobodné volby a činy s nimi spojené).

3. A protože se MAATčinná online poradna zaměřuje na kolektivní a neadresnou podporu jednotlivců jako jednoho celku při “svébytném” řešení konkrétních situací, které jsou či budou aktuální z hlediska konkrétního “celospolečenského dění a jeho vývoje, je tato služba s veřejnoprávním přesahem zřizována jako kterýkoliv jiný projekt služby/práce s celospolečenským přesahem tvořený pod záštitou soukromoprávní osoby, na kterou se vztahují zásady upravené v “MAAT kodexu, který platí pro výkon služby/práce podporující blaho všech jedinců tvořících jeden jediný Celek”. A v tomto ohledu provoz této poradny včetně rozsahu její činnosti závisí na míře reciproční finanční podpory těch, v jejichž prospěch byla zřízena a má podle záměru sloužit. V tomto ohledu bude při spuštění MAATčinnné online poradny nastaven základní zkušební a dotovaný provoz, který bude postupně upravován a optimalizován tak, aby zajišťoval spravedlivou a prospěšnou výměnu udržující rovnováhu a harmonii mezi tím, kdo tuto službu (činnost) ze svých zdrojů vytvořil a prakticky realizuje a těmi, kteří tuto službu přijímání a využívají pro svoje blaho a prospěch.

4. Celospolečenským či veřejnoprávním záměrem této MAATčinné online poradny je odborně podporovat jednotlivce jako jeden celek k tomu, aby byli sami za sebe schopni svébytně, tvořivě (tj. cestou činné kompetence a se zapojením vlastních sil a energie) a legitimně a legálně řešit situace s veřejnoprávním či celospolečenským přesahem, kterým je zachování, resp. obrozování “autonomního postavení člověka, resp. jedinců (jako živých tvořivých bytostí) ve stávající společnosti a jejím aktuálně nastaveném systému a podporovat všechny živé jedince jako jeden celek v rozkvětu jejich osobního blaha, a to zejména ve vztahu ke konkrétním “veřejným zájmům společnosti” (které aktuálně náš stát a státní správa prosazuje či bude prosazovat a které se přirozeně dostávají do střetu či konfliktu se zájmy a právy jedinců, tj. jejich vlastním blahem).

5. Závádací nejnižší hodnota vstupenky do “MAATčinné online poradny” je 369 Kč s tím, že placení vstupenek a jejich výběr probíhá “online a automatizovaně” (bez jakéhokoliv ovlivňování osoby ze strany provozovatele, tedy výběr je zcela svobodně na něm). V této hodnotě vstupenky bude poradna fungovat v “zaváděcím a testovacím dotačním režimu” v rozsahu max. 12 hodin měsíčně s tím, že podle reálného zájmu veřejnosti budou cenové parametry případně upraveny. Po zaplacení daná osoba obdrží na svůj zadaný e-mail doklad o úhradě včetně potvrzující a specifikující vstupenku do MAATčinné online poradny. Platba se provádí bezhotovostně, a to převodem na uvedený účet: 3333666699/2010, IBAN: CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX, anebo skrze online platební bránu Pays.

6“MAATčinná online poradna” bude probíhat každou středu od 11 hod na you tube kanále Daniela Šenarová, holistická právnice.

7. Samotný obsah poradny bude zohledňovat “kolektivně žádaná témata”, která si členové vyžádají, anebo které jsou aktuální z hlediska celospolečenského dění. Zde mi můžete vkládat či zasílat “konkrétní témata či dotazy”, které se mohou osobně dotýkat více lidí a mohou tedy oslovit či posloužit členům poradny.  Ta témata a konkrétní dotazy, která budu považovat za aktuální, zajímavá či využitelná pro celek, zpracuji formou videa, anebo se k nim vyjádřím v rámci pravidelného živého vysílání, popř. na ně v případě širokého zájmu uspořádám podrobnou on-line přednášku, popř. dané téma rozpracuji do cyklu navazujících přednášek.

8. V poradně naopak nemohu a nebudu zodpovídat ani zpracovávat “individuální či specifické dotazy”, které nebudu moci zodpovědně vyhodnotit, zpracovat či zodpovědět bez detailnějšího seznámení se s vaší osobní konkrétní situací, vaším postojem, prožíváním, jednáním vdané věci, popř. dalšími relevantními faktory. Takovéto individuální dotazy či žádosti o podporu s řešením vašich situací, které nevyberu, vám ráda zodpovím v rámci individuální placené konzultace, popř. napomohu “v roli průvodce” prakticky řešit v rámci  “jednorázové podpory na míru”, popř. v rámci “individuálního servisu poskytovaného na míru” dle mého ceníku uveřejněného zde na webu, který platí pro adresné (vyžádané) služby poskytované jednotlivcům na jejich míru. 

Těším na spolu-tvoření v duchu svébytné a činné (tvořivé) kompetence.

Daniela Šenarová

 

Zaslat dotaz či téma pro její zpracování v rámci MAATčinné online poradny zaměřené na svébytné řešení situací

s celospolečenským či veřejnoprávním přesahem

Zaslat zpravu

12 + 10 =

Zaplatit vstupenku do poradny
za zaváděcí cenu