Vyberte stránku

nabídka a online prodej všech produktů
za pevné ceny 

e-shop

 online prodej produktů za pevné ceny bez potřeby aktivace adekvátního servisu placeného na bázi času/hodin a platné ceny časové kapacity holistického průvodce

 

Zaplacení produktů na bázi reciproční ekonomiky spravedlivě prospívající všem účastníkům (celku)

 

Cena produktu se liší podle toho, zda-li se jedná o produkt určený pro jednu osobu, skupinku 2 až 5 osob, anebo skupinu nad 6 osob.   

Měsíční vstupenka do veřejné všeobecné holistické poradny (You Tube)

Zakoupením jednorázové vstupenky získáte online přístup do mojí “veřejné holistické poradny”, ve které poskytuji všeobecně platné doporučení v rámci svojí mojí specializace

“MAATčinná online poradna určená pro širokou veřejnost” slouží jako všeobecná a koncepční odborná podpora pro “svébytné řešení situací, které mají celospolečenský vliv na jedince, anebo veřejnoprávní charakter” v tom smyslu, že se jedinců osobně dotýkají zejména skrze činnost státu a správních orgánů zastupujících veřejné zájmy, nebo skrze obecně platné právní normy, anebo správní opatření obecné povahy vydávané bez řízení o návrhu.

Měsíční vstupenka do online veřejné poradny stojí 369 Kč a platí pro jednu osobu.

Upozornění !

Veřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace” (viz níže).

V případě zájmu o “neveřejnou online konzultaci” v rozsahu min. 40 minut (tj. online konzultaci, která má komorní či důvěrný charakter) si můžete zakoupit jiný produkt “Holistická neveřejná konzultace (v délce min 40 min). 

Vstupenka do neveřejné online holistické poradny (ZOOM)

Tento produkt platí v případě zájmu o “neveřejnou jednorázovou online konzultaci na dobu 40 minut za pevně danou cenu”Neveřejná online konzultace probíhá přes ZOOM.

Neveřejná konzultace je určena pro vybraný okruh osob, které spolu řeší určitou konkrétní situaci a není přístupna široké veřejnosti. Je určena např. pro rodiny, partnery, firemní týmy, smluvní strany, které se znají a chtějí se společně jednorázově obecně poradit či z pohledu práva vyjasnit nějaké obecné otázky.

Neveřejná holistická poradna se nezaměřuje na poskytování “individualizované” podpory a doporučení zohledňující individuální nastavení člověka a další aspekty, neboť z mé strany vyžaduje “určitou přípravu na konzultaci” (např. ve formě seznámení se s vaší konkrétní situací, s vašimi podklady, studium legislativy atd.). Na tento typ konzultace se vztahuje “Individualizovaná online konzultace”.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na online neveřejnou konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny konzultace za min. dle níže uvedených cen.

1) Cena online “Výhradní neveřejné konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 2.200 Kč a zahrnuje max. 40 minut. “Výhradní” online konzultace probíhá v termínu dohodnutém ad hoc na žádost osoby a až po zaplacení ceny služby.

2)  Cena online “Sdílené neveřejné konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci tuto cenu.

 • Pro dvě osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.500 Kč/každou osobu sdílící neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro tři osoby činí cena “Sdíleného servisu”: 1.100 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci) a zahrnuje max. 40 minut.
 • Pro čtyři až pět činí cena “Sdíleného servisu”: 800 Kč/každou osobu sdílící tuto neveřejnou konzultaci a zahrnuje max. 40 minut.

3) Cena online neveřejné “Skupinové konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 500 Kč/osobu a platí na dobu cca 40 minut.

Upozornění !

Poskytnutí tohoto produktu nevyžaduje z mé strany žádnou předchozí přípravu na konzultaci, ani žádné studium Vašich podkladů či relevantní legislativy a je zaměřeno pouze na koncepční řešení a sdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace.

Předmětem tohoto produktu není ani konkrétní řešení, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (zejména “Důvěrná diplomacie” a “Zajištění mediace a příprava na mediační proces”).

Časová kapacita pro individualizovanou online konzultaci

Pro poskytnutí “individualizované online konzultace” je potřeba si zakoupit časovou kapacitu pro online konzultaci. Zaplacením dochází k aktivaci adekvátního servisu pro poskytování této služby.

Přístup pro připojení se přes ZOOM na individualizovanou online konzultaci obržíte po zakoupení ceny konzultace.

1) Cena online “výhradní individualizované konzultace” poskytovaná výhradně jedné osobě stojí 3.000 Kč/hod

2)  Cena online “Sdílené individualizované konzultace” umožňuje konzultaci až pěti osobám a stojí pro každou z osob sdílející konzultaci 2.000 Kč/hod/osobu.

  3) Cena online “Skupinové individualizované konzultace” umožňuje konzultaci “šesti a více osobám” a stojí 1.000 Kč/hod/osobu.

  Online konzultace probíhá v dohodnutém termínu následujícím po zaplacení ceny “individualizované online konzultace” dle výše uvedených cen. vrozsahu min. 1,5 hod.

  Informace k poskytnutí individualizované službě na míru na bázi adekvátního servisu najdete zde.

  Upozornění !

  V případě, že poskytnutí online konzultace vyžaduje z mé strany určitou předchozí přípravu na konzultaci, nebo studium určitých podkladů, vašeho zadání, nebo relevantní legislativy, popř. nestačí posdílení obecně platných všeobecných informací, které nezohlednují specifika dané situace, je pro takový případ adekvátní poskytnutí “Individualizované online konzultace”.

  Předmětem tohoto produktu není “ucelenější konkrétní řešení”, které vyžaduje detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu (např. “Nalézání vyvažujícího řešení v celistvém souladu se všemi třemi úrovněmi bytí Existence” atd).

   

  Časová kapacita pro poskytnutí jednorázové individualizované služby se současným výběrem služby za standardní cenu podle typu adekvátního servisu

  Zakoupená časová kapacita podle ceny platné pro tzv. “adekvátní servis” se použije na konkrétní objednanou/vybranou “individualizovanou službu” či činnost pod ní spadající, a to podle zaplacené objednávky. Změna vybrané/objednané služby podléhá písemné dohodě (postačí e-mailem).

  Co je „adekvátní“ servis a jak si ho jednoduše aktivujete a deaktivujete, jaké jsou jeho typy a platné ceny, jaké platí jednotné zásady a ceník pro poskytování této „individualizované a současně „jednorázové“ či „krokové“ podpory se dozvíte zde.

  Jednorázová podpora se zaměřuje na individualizovanou holistickou podporu poskytovanou v rámci nabízených služeb holistického průvodce, a to buď jednorázově, anebo postupně po jednotlivých „dílčích krocích“ (ve formě konkrétní vybrané služby, resp. dílčí činnosti pod ní spadající).

  Upozornění !

  Předmětem tohoto produktu není “komplexní řešení”, které vyžaduje nejen detailní seznámení se s konkrétní situací a zohlednění dalších aspektů, které jsou předmětem individualizované online poradny (viz níže). popř. poskytování individualizovaných služeb v rámci adekvátního servisu, ale obnáší také službu “Management spravedlivého procesu”.

   

  "VIP podpora" pro komplexní ucelené holistické řešení na bázi rozsáhlejší či intenzivnější partnerské spolupráce za pevnou cenu

  Zakoupením tohoto produktu si zajistíte “VIP osobní podporu” průvodce při praktickém řešení svojí konkrétní životní situace poskytovanou na bázi partnerské podporující spolupráce na míru (ve formě “uceleného komplexního řešení na míru”), které bude probíhat po určitou domluvenou dobu a/nebo s ujednáním určitého rozsahu hodin (časové kapacity) v rámci pevně domluvené ceny kryjící jistý časový rozsah klíčové činnosti holistického průvodce a jeho náklady nezahrnuté v ceně časové kapacity.

  Tento produkt (časovou kapacitu pro ucelené řešení) lze zakoupit jen na základě schválené žádosti a vzájemně dohodnuté minimální délky a/nebo rozsahu spolupráce z níže nabízených možností:

  • Cena pro “VIP podporu” ve formě uceleného řešení na 1 měsíc a/nebo v rozsahu do 40 hodin stojí 130.000 Kč včetně všech nákladů průvodce.
  • Cena pro “VIP podporu” ve formě uceleného řešení na 2 měsíce a/nebo v rozsahu do 80 hodin stojí 250.000 Kč všech nákladů průvodce.
  • Cena pro “VIP podporu” ve formě uceleného řešení na 3 měsíce a/nebo v rozsahu do 120 hodin stojí 380.000 Kč všech nákladů průvodce.

  INFORMACE (shrnutí čím vás umím a mohu tvořivě podpořit při praktickém řešení vaší složité či obtížné životní situace nebo záležitosti)

  1. POMOHU VÁM CO NEJOBJEKTIVNĚJI ZMAPOVAT SVOJI SITUACI V DUCHU CELISTVÉ (HOLISTICKÉ) SPRAVEDLNOSTI

  Stěžejní činností holistického právníka a průvodce celistvou/holistickou  spravedlností je komplexně a objektivně (tj. z holistického vhledu do tří vibračních úrovní Existence/Bytí (duchovní, duševní a materiální) objektivně zmapovat a celkově prozkoumat danou situaci, ve které se aktuálně nacházíte a vytvořit celistvý obraz stvořený v komplexním duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimity (Spravednosti).

  A poté vám v navazujících krocích doporučit „na vaši míru“ konkrétní „harmonizační = vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) způsob či postup a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení „celistvé harmonie“ na všech třech rovinách „Bytí (Existence)“, které dohromady tvoří jeden jediný harmonický CELEK.

  2. POMOHU VÁM DIAGNOSTIKOVAT SKRYTOU PODSTATU PROŽÍVÁNÍ DANÉ OBTÍŽE VE VZTAHU Z POHLEDU EXISTUJÍCÍ JEDNOTY A ROVNOVÁHY

  Navedu vás k pochopení skutečné duchovní (metafyzické) podstaty  „projeveného problému“, resp. prožívané „životní situace“ a pomohu vám „objasnit“ jeho skrytý smysl jejího zažívání.

  3. POMOHU VÁM ODHALIT SKRYTOU DUCHOVNÍ/ENERGETICKOU PŘÍČINU PROJEVU VAŠÍCH OBTÍŽÍ

  Pomohu vám skrze „holistický/celistvý vhled“ a „diagnostiku (ne)rovnováhy existující mezi třemi bytostnými úrovněmi Existence (duchovní, duševní a fyzické) zjistit a objasnit konkrétní rozpor (nejednotu, nerovnováhu, nesoulad, dis harmonii) a tedy i konkrétní důvod zažívání vaší dané situace či problému ve svém životě. 

  Dále Vám pomohu diagnostikovat „váš destruktivní neharmonický postoj a konání, kterým se odchylujete od svojí trojjedinné světelné bytostné podstaty  a dovolujete, podporujete či spolu-tvoříte ve vztahu k sobě či druhým „neharmonii, nespravedlnost, neférovost, nerovnováhu“ (a tím konáte proti Existenci jako Celku).

  Nasměřuji vás k „uvolnění vnitřního strachu a odporu“, který existuje ve vašem podvědomí spojeného s duševním prožívání (který blokuje hamonizující proudění světla = Vědomí vaším trojjedinným systémem). Tento odpor/blok (skrze povyšování či ponižování) ve vašem vědomí oděděluje a polarizuje vzájemně propojené části (polarity), což vychyluje váš systém z přirozené celistvé jednoty a rovnováhy, neboli harmonie.

  5. POMOHU VÁM NALÉZT A DOPORUČÍM VÁM ADEKVÁTNÍ  NÁPRAVU, ANEBO NALÉZT A PRAKTICKY ZREALIZOVAT KONKRÉTNÍ SPRAVEDLIVÉ ŘEŠENÍ

  Pomohu vám nalézt a doporučím vám „na míru“ adekvátní celistvě spravedlivé (harmonizační) řešení (tj. konkrétní nápravu) v duchu „Holistické/Celistvé Spravedlnosti.

  Toto celistvé spravedlivé (harmonizační) řešení zahrnuje konkrétní vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) konkrétní legitimní a adekvátní způsob či postup řešení a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení „celistvé harmonie“ na všech třech rovinách „Bytí (Existence)“, které dohromady tvoří jeden propojený CELEK.

  Toto řešení díky svojí ucelenosti a souladu nasměřuje a povede váš dis harmonizovaný systém vědomí zpět do celistvé rovnováhy (a to skrze uvolnění zátěže/odporu/bloku, který existuje na neprojevené úrovni Vědomí Celku a který se přirozeně uvolní následkem „konkrétního narovnání“ – harmonizace vašeho vztahu, postoje a konání ve vztahu k Existenci jako Celku, ke kterému vás navedu).

  Konkrétní „celistvě spravedlivé“ řešení vám mohu v rámci spolupráce také prakticky zrealizovat.

  6. POMOHU VÁM ZAJISTIT PRAKTICKOU POMOC S NENÁSILNÝM ODSTRAŇOVÁNÍM HMOTNÝCH PŘÍZNAKŮ A DOPORUČÍM VÁM, JAK MŮŽETE PŘEDCHÁZET JEJICH OPAKOVANÉMU STVOŘENÍ

  Mohu vám také prakticky pomoci s konkrétním praktickým řešením či eliminací konkrétních následků, které vznikly či hrozí, že se projeví ve vašem životě, popř. v životě jiného člověka vlivem vašeho destruktivního (neharmonického) postoje a jednání proti Existenci jako Celku (ve formě konkrétních problémů, sporů, životních obtíží).

  Současně vám objasním a prakticky navedu, jak můžete v jejich opětovném tvoření či opakovaném hmotném projevu sami svým postojem, případně konkrétním jednáním předcházet.

  V případě, kdy budete potřebovat „při realizaci řešení“ podporu odborných služeb, které osobně neposkytuji, anebo pro vás bude účelnější či levnější tyto služby zajistit skrze jiné osoby, pomohu vám „zajistit pro tyto účely jiného odborníka či specialisty“ s tím, že místo vás zajistím osobní dohled nad praktickým výkonem v tom smyslu, že bude toto řešení skrze externího odborníka probíhat způsobem podporujícím vaší harmonizaci a bude prováděno v souladu s konkrétní doporučenou nápravou či doporučeným spravedlivým řešením.

  7. V ROLI VAŠEHO PRŮVODCE VÁS POVEDU VAŠÍM HARMONIZAČNÍM PROCESEM ŘEŠENÍ KROK PO KROKU

  V případě, že se pro holistický (celistvě harmonizační) způsob řešení v duchu „Holistické/Celistvé Spravedlnosti rozhodnete, povedu vás procesem řešení vaší situace krok po kroku, a to tak, aby probíhal v duchu jednoty, rovnováhy a legitimity.

  Působím při tom v roli vašeho průvodce, který vám poskytuje svoji podporu a ochranu, zejména vám doporučuje a objasňuje, co je z vaší třeba potřeba učinit a proč a dohlížím nad tím, aby proces probíhal v duchu vaší osobní harmonizace (vyrovnání) s tím, že vás ke konání nijak nedonucuji, ani na sebe nepřebírám vaší osobní odpovědnost za nápravu, kterou od vás život požaduje.

  Nastavení servisu na míru v ceně již od 3.000 Kč

  Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytnutí konkrétní činnosti spočívají v “nastavení holistického servisu na míru” a tato činnost je “přípravou pro poskytování holistického servisu na míru”.

  Servis na míru je určen jak jednotlivci, menším i větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  “na míru”.

  Tento produkt se zaměřuje na uspokojení požadavku “nastavit či upravit poskytování některého ze standardních tří typů servisu na míru tak, aby zohledňoval “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu, v jakém respektují obecná kritéria právního postavení (jako jsou např. legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci a obecně platné férové zásady pro poskytování servisu či služeb).

  Servis na míru je servis, který se nastavuje “na míru” tak, že zohledňuje “specifická kritéria”, která mohou mít “vliv” na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu.

  V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

  a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené “na míru” zapojily,

  b) rozsah “rezervované časové kapacity holistického průvodce” pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

  c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

  d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

  e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce “na klíč”, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

  f) zdravotní kondice klienta,

  g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

  h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

  ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

  Zakoupený produkt zahrnuje vyhodnocení výše uvedených kritérií v rámci úvodní online konzultace v rozsahu do cca 40 min a dalších 20 minut kryje zpracování cenové nabídky (minimálně je třeba uhradit 3.000 Kč). 

  V  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit) a ujasníme si základní kritéria, která jsou pro vás relevantní pro přehodnocení standardizovaných podmínek a cen (viz výše).

  V rámci zbývající uhrazené ceny 3.000 Kč (která zahrnuje činnost v rozsahu 1 hod) vám zpracuji písemnou cenovou nabídku platnou pro časovou kapacitu holistického průvodce při poskytování individualizovaných holistických služeb, která zohlední reálný počet osob a další výše uvedená kritéria.

   

  Řešení technických problémů

  V případě, že v týdenním programu zjistíte určité nefunkčnosti, chyby či vady,
  dejte mi, prosím, vědět na e-mailem nebo přes zprávu.

  Děkuji. Daniela Šenarová