Individualizovaná vyžádaná služba poskytovaná konkrétnímu jedinci či více jedincům na bázi hod servisu zaměřená na harmonizaci vztahu

Pro koho je tato služba určena

Tato vyžádaná osobní individiualizovaná služba poskytovaná na bázi “adekvátního hodinového servisu na míru” je určena pro ty, kteří se chtějí do řešení situace sami aktivně zapojit a nechtějí se vzdávat svojí moci

Máte zájem o moji osobní podporu na bázi poskytování hodinového servisu při řešení svojí konkrétní situace (v rámci které si můžete  “příslušný servis” přizpůsobit na svoji míru tím, že si navolíte konkrétní službu či služby, které chcete poskytnout)?

Potřebujete při řešení svojí vztahové situace podle práva ve spravedlivém duchu “jednorázovou podporu” na bázi “ad hoc” konzultace, osobního setkání či intenzivní osobní podpory

Nebo potřebujete spíše “určitou zacílenou dílčí podporu” ve formě odborné pomoci s řešením svojí konkrétní situace (jako je odborné posouzení či sepsání smlouvy ve spravedlivém duchu atd.)?

Anebo byste raději využili “komplexní ucelenou osobní odbornou podporu na míru včetně vedení procesu řešení”?

Není žádný problém.

U mne si můžete vybrat až z 24 jednotlivých dílčích služeb (podle obsahu činnosti) a navolit si z nich svůj adekvátní “servis na míru” s tím, že servis zvolíte ze tří standardizovaných variant, které jsou cenově odstupňovány a rozlišenny podle toho, kolik jedinců bude sdílet poskytování servisu (jeden, až pět, nebo více jak 6).

A navíc jste u mne “respektovaným svébytným pánem či paní” svojí konkrétní životní či vztahové situace, který se ohledně jejího řešení “svébytně” (tj. svobodně a odpovědně) rozhoduje podle sebe s tím, že já představuji toliko “odbornou podporu, poradní hlas a průvodce procesem řešení”.

Nabídka tří variant servisu

Nabízím tři standardizované varianty servisu (“Exklusivní”, “Sdílený” a “Skupinový”), které se od sebe liší pouze cenou, která zavisí na tom, kolika lidem tento servis, potažmo vybranou službu/y, poskytuji.

Proč nabízím tři standardizované varianty servisu?

Důvod, proč nabízím kromě “Exklusivního” servisu určeného pro jednu osobu, také “Sdílený” a “Skupinový servis”, je nejen “motivace ke spolupráci”, která přináší prospěch všem zúčastněným (tedy i Existenci jako Celku), ale také “hospodárné” poskytování vybrané služby či služeb více osobám nejednou v jeden a tentýž čas, kdy každá z těchto osob zaplatí za sebe v konečném důsledku cenu nižší, než v případě “Exklusivního servisu”.

1. Exklusivní servis

Exklusivní servis je servis určený pro jednoho jednotlivce a je rovněž adekvátní pro servis, který je skutečně poskytován výhradně jednomu jednotlivci, kdy druhý jedinec se na něm ve skutečnosti za sebe nepodílí (neplatí).

Pro koho je určen "Exklusivní servis"

Tento servis je určen pro každého, kdo chce či musí řešit svoji určitou životní či vztahovou situaci individuálně (bez zapojení s jinými osobami např. z důvodu zachování důvěrnosti či podléhá povinnosti mlčenlivosti), anebo je okolnostmi doveden se v ní nechat podpořit na bázi “výhradně poskytovaných služeb” (viz níže).

Také je tento servis určený pro toho jednotlivce, který má o podporu zájem či o ni žádá, i přestože druhý jedinec či jedinci, se kterými řeší konkrétní vztahovou situaci, se na poskytování servisu ve skutečnosti za sebe nepodílí (nespolupracují, o podporu nežádají ani ji neplatí).

Stejně tak je tento servis určen pro osobu, jejíž zapojení do spolupráce s jinými osobami v rámci “Skupinového servisu” nebo “Sdíleného servisu” není vhodné, nebo se již prakticky ukázalo jako “dis funkční”, nesouladné, nekompatibilní či nepodporující pro celou skupinu a současně neexistuje pádný důvod pro “ukončení podpory” (neboť tato osoba nikomu svým jednáním neškodí, komunikuje a řádně platí a servis).

Cena platná pro "Exklusivní servis"

Není-li ad hoc výslovně dohodnuto jinak, činí smluvní cena za 1 hodinu časové kapacity věnované na poskytování servisu činí 3.000 Kč/jednotlivec.

Servis se poskytuje výhradně tomu jednotlivci či osobě, který/á si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých podle ceníku.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Exklusivní servis"

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si zajišťujete právo na poskytnutí “Exklusivní podpory” (ve formě Exklusivního servisu) v rozsahu odpovídajícímu zaplacené ceně, resp. zakoupeného počtu hodin časového kapacity.

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) dále souhlasíte s “úhradou či náhradou reálných výdajů spojených s poskytnutím exklusivně poskytnuté služby či služeb, které podléhají dle ceníku k náhradě.

2. Sdílený servis

Sdílený servis je servis určený pro 2 a více jednotlivců najednou, kterých může být až 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.).

Tento servis je rovněž adekvátní pro sdílené konzultace, osobní setkání či harmonizační pobyty, kterých se účastní až 5 jednotlivců.

Pro koho je určen "Sdílený servis"

“Sdílený servis” je určen pro více jednotlivců najednou, kterých může být až 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.), kdy tyto osoby sdílí poskytování vybrané služby či služeb zejména z důvodu, že mají stejnou motivaci či záměr danou situaci za sebe, popř. vzájemně vůči sobě vyřešit.

Tento “Sdílený servis” se poskytuje rovnocenně všem osobám, které se rozhodli sdílet vybranou službu/služby, neboť mají stejný záměr (tj. vyřešit danou situaci ve spravedlivém duchu), popř. si i skrze sdílení snížit pro sebe cenu služby (služeb) a podělit se rovným dílem o zaplacení případných společných výdajů vynaložených na poskytnutí dané služby či služeb nezahrnutých v ceně časové kapacity.

Cena platná pro "Sdílený servis"

Není-li ad hoc výslovně dohodnuto jinak, činí smluvní cena za 1 hodinu časové kapacity věnované na poskytování servisu činí 1.500 Kč/jednotlivec.

Servis se poskytuje každému jednotlivci či osobě, který/á si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých podle ceníku.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Sdílený servis"

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si zajišťujete právo na poskytnutí “ sdílené podpory” (ve formě Sdíleného servisu) v rozsahu odpovídajícímu zaplacené ceně, resp. zakoupeného počtu hodin časového kapacity.

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” výslovně souhlasíte, že poskytování vybrané služby či služeb bude probíhat za účasti až 4 dalších osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory všichni platíte nižší cenu, než v případě “Exklusivního servisu”) a dále, že se rovným dílem podělíte o “úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací

3. Skupinový servis

Skupinový servis je servis určený pro šest a více jednotlivců (skupinu), anebo se jedná o servis, který je poskytován šest a více ojednotlivců. (např. se může jednat o zaměstnance jedné firmy, členy spolku či společenství).

Tento servis je rovněž adekvátní pro skupinové konzultace, osobní setkání či harmonizační pobyty, kterých se účastí více jak 6 osob.

Pro koho je určen "Skupinový servis"

“Skupinový servis” je určen pro více jednotlivců najednou, kterých může být 6 i více (může jednat o zaměstnance jedné firmy, členy spolku či společenství), kdy tyto osoby sdílí poskytování vybrané služby či služeb zejména z důvodu, že sami ve svém životě řeší stejnou či typově srovnatelnou životní či vztahovou situaci.

Tento servis se poskytuje rovnocenně všem osobám, které si díky “skupinovému sdílení” a spolupráci snižují pro sebe cenu služby (služeb) a dělí se také rovným dílem o zaplacení případných společných výdajů vynaložených na poskytnutí dané služby či služeb nezahrnutých v ceně časové kapacity.

Cena platná pro "Skupinový servis"

Není-li ad hoc výslovně dohodnuto jinak, činí smluvní cena za 1 hodinu časové kapacity věnované na poskytování servisu činí 500 Kč/jednotlivec.

Servis se poskytuje každému jednotlivci či osobě, který/á si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých podle ceníku.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Skupinový servis"

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si zajišťujete právo na poskytnutí “mojí  skupinové podpory” (ve formě Skupinového servisu) v rozsahu odpovídajícímu zaplacené ceně, resp. zakoupeného počtu hodin časového kapacity.

Zakoupením časové kapacity pro “Skupinový servis” výslovně souhlasíte, že poskytování vybrané služby či služeb bude probíhat za účasti 6 i více dalších osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory všichni platíte nižší cenu, než v případě “Exklusivního servisu”) a dále, že se rovným dílem podělíte o “úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby, které podléhají dle ceníku k náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Skupinový servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “skupinovému sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací

Ceník

Aktuální ceník pro poskytování mého servisu

1. Standardní jednotka servisu je jedna hodina časové kapacity (tj. 60 min)

Standardní jednotkou servisu je jedna hodina časové kapacity (60 minut), která představuji bázi, na základě které se servis účtuje a platí (potažmo i kterákoliv služba).

Cena za tuto standardní jednotku servisu (1 hodinu časové kapacity) se odvíjí od počtu jednotlivců, kterým je servis poskytován, resp. kterými je čerpán.

V případě překročení časové jednotky 60 minut = 1 hodiny (která je standardní jednotkou a podkladem pro vyúčtování a placení výsledné ceny za poskytnutí kterékoliv služby v rámci adekvátního servisu) je třeba doplatit překročenou časovou jednotku v odpovídající výši ceny, resp. dokoupit další časovou kapacitu, aby bylo možné pokračovat v poskytování servisu (není-li výslovně dohodnuto jinak).

Časová kapacita se zpravidla kupuje a platí před zahájením poskytování servisu (potažmo vybrané služby). 

Servis se zahajuje až po zaplacení časové kapacity (tedy po té, co je platba připsána na účet). Servis (potažmo i vybraná služba/y) je poskytován do té doby, do kdy je krytý zakoupenou časovou kapacitou (tedy i poskytování vybrané služby či služeb probíhá jen v rozsahu zakoupené časové kapacity).

2. Co zahrnuje a nezahrnuje cena časové kapacity

Pokud nebude předem písemně ujednáno jinak, za kteroukoliv službu se účtuje a platí (jako vyvážení energie/života/kapacity/práce) částku stanovenou v tomto ceníku.

Cena časové kapacity uvedená v tomto ceníku zahrnuje toliko hmotné vyvážení za časovou kapacitu (tedy čas a energii neboli život) věnované poskytování servisu (ve formě vybrané služby či služeb) plus základní či běžné provozní náklady spojené s jeho poskytováním.

Cena za časovou kapacitu nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které jsou při poskytování servisu vynaloženy či bude třeba je vynaložit v souvislosti s poskytováním servisu, potažmo vybrané služby či služeb (jako jsou např. jakékoliv poplatky, poštovné, cestovní výdaje, náklady spojené se zajištěním odborné služby atd.).

3. Náhrada promeškaného času

V případě, kdy cestuji v rámci poskytování servisu do místa za klientem nebo do místa jednání, které není místem, ve kterém běžně pracuji, účtuji vedle ceny za časovou kapacitu také svůj čas promeškaný cestováním, a to dle poloviční ceny platící pro časovou kapacitu.

V případě, kdy cestuji na/z jednání či osobního setkání déle jak 15 minut/1 cestu, účtuji k úhradě také svůj čas promeškaný cestováním na jednání (tam a/nebo zpět).

4. Náhrada cestovních výdajů

Svoje cestovní výdaje účtuji jako náhradu  cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. 

Objasnění mojí cenové politiky

Záměrem mojí cenové politiky je prosperita pro všechny zúčastněné.

Nastavená cenová politika ve vztahu ke klientům motivuje tyto osoby v duchu lidské přirozenosti osoby ke vstřícnému postoji a ke spolu-práci s těmi, kterých se typově stejná nebo konkrétní daná životní situace rovněž osobně dotýká (a skrze tuto spolupráci a vstřícný postoj “sdílet službu” si mohou tyto osoby ve svůj prospěch “materiálně zlevnit” cenu servisu pro sebe, aniž by to musel poskytovatel služby dotovat na úkor svojí ceny).

Ve vztahu ke mně (jako poskytovateli služeb) pak moje cenová politika zohledňuje spravedlivé “ocenění hodnoty mojí činnosti” spočívající v harmonizační práci s více jedinci najednou, která jednak prospívá Celku, ale také vyžaduje z praktického hlediska nadstandardní mediační, komunikační i organizační schopnosti. 

Tento aspekt a úvaha je v souladu s cenovými standardy i regulovaných profesí jako je např. advokacie (kdy zákonný cenový předpis  = advokátní tarif výslovně umožňuje advokátkovi navýšit si odměnu v případě, kdy poskytuje právní úkony ve prospěch více osob).

Moje cenová politika je prospěšná pro obě strany (pro mne i klienty). “Sdílený” nebo “Skupinový” servis minimálně kryje cenu “Exklusivního servisu” s tím, že s počtem jednotlivců roste v konečném důsledku spravedlivě i výše příjmu, než je tomu v případě činnosti pro jednotlivce. Stejně tak je to výhodné pro klienty, kdy sdílení servisu “prostředkem” k zaplacení nižší ceny, než je tomu v případě “Exklusivního servisu”.

 Cena servisu
(potažmo také časové kapacity)

se odvíjí od počtu jednotlivců, kterým je servis poskytován, resp. kterými je čerpán

Exklusivní servis pro 1 jednotlivce: 

3.000 Kč/hod

Sdílený servis pro 2 až 5 jednotlivců: 

1.500 Kč/hod

Skupinový servis pro 5 a více jednotlivců: 

500 Kč/hod

Společné podmínky pro poskytování servisu

Podmínky pro poskytování a čerpání mého servisu jednomu či více lidem

1. Záměr a náplń harmonizačního servisu

Záměrem poskytování harmonizačního servisu je podporování a vedení klienta do spojení s vlastní tvořivou silou a bytostnou autonomií, která ho bytostně vede a podporuje do jeho vlastní soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti (lidskosti) a dále poskytování takové “konkrétní podpory ve formě účelných služeb”, to vše ve spravedlivém duchu podle metody “Holistické spravedlnosti” (tedy v celistvém duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimní zákonnosti).

Informace k vědomé harmonizaci si můžete přečíst zde.

Náplní harmonizačního servisu  je poskytovat klientovi (živé bytosti) během jejího – přirozeně dějícího se – procesu „prožívání a narovnávání jejího vztahu k Existenci jako Celku“ “individualizovanou podporu“ (ve formě vybrané služby či služeb), kterou si klient vyžádá a která ho bude směřovat ke spravedlivému řešení v duchu “Holistické spravednosti”, které je ve svých účincích na lidské vědomí podporující a harmonizující pro všechny zúčastněné (a tedy pro celek).

K této harmonizaci bytostného vztahu k sobě a Existenci jako Celku dochází skrze “dobrovolného vyrovnávání a narovnávání” vašeho konkrétního vztahu či vztahů s živými bytostmi, které probíhá “cestou praktického řešení” konkrétních projevených obtíží, sporů a problémů ve spravedlivém duchu, anebo také “cestou vědomého předcházení porušování přirozeného spravedlivého řádu”, jež by vedlo k disharmonizaci systému.

Harmoinzační způsob či proces řešení nešíří  strach, neeskaluje k boji, nepodporuje oddělenost a jednostrannou “zištnost” či “výhodnost” a “vytěžování” jednoho nad druhým, což je vždy na úkor Celku (neboť udržuje ve Vědomí Celku nízké vibrace či je snižuje). Zaměřuje se na opak (tj. smíření, přijetí, porozumění, lidskost, spravedlnost a podporuje takové řešení, které je prospěšné všechny zúčastněné, tedy pro Celek (neboť navyšuje vibraci Vědomí Celku).

2. Kdo/co usměrňuje proces, v rámci kterého probíhá záměrná harmonizace bytostného vztahu k Životu jako Celku

1. Harmonizační proces je přirozený proces, který se děje zcela autonomně (tj. nezávisle na tom, co si člověk o tom, co se mu děje v životě subjektivně myslí a jak si to interpretuje) a děje se se záměrem navést člověka zpět do přirozeného harmonického naladění a nastavavení ve vztahu k sobě, životu a druhým živým bytostem v duchu přirozeného řádu” (jemuž podléhají všechna živá stvoření).

2. Tento harmonizační proces je veden či usměrňován inteligentním Duchem života (Vědomím Celku/Planety/Stvořitele, Láskou,  Bytostnou podstatou veškerého Života) ve vazbě na konkrétní myšlení, prožívání, rozhodnutí/volby a činy každého jedince. 

3. Mojí rolí je Vás na této osobní cestě harmonizace svého vztahu k Životu jako Celku (ve kterém dochází ke slaďování, sjednocování, propojování a rozšiřování vědomí jednotlivce s Vědomím Celku”) v roli vašeho průvodce doprovázet a podporovat Vás v něm adekvátně podle toho, co se v něm bude konkrétně odehrávat.

4. Tento Váš transformačně-harmonizační proces může probíhat rozlišně podle toho, jak to bude vaše konkrétní situace vyžadovat v návaznosti na Vaše konkrétní prožívání, volby, postoje a jednání.

3. Právní postavení klienta a příjemce servisu

1. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem servisu je postaven na “existující autonomii každého z nich” a na premise, že harmonický vztah je “vzájemně rovnocenný a prospěšný”.

2. Postavení klienta:

Klient je “pánem svého harmonizačního procesu”, který se děje a odehrává skrze něho pro něho.

a) Do kompetence klienta spadá principiálně: 

 • Odpovědnost zakoupit předem, popř. doplatit “adekvátní časovou kapacitu”, která bude krýt poskytování budoucí služby a vyrovnat se finančně za rozpracované či poskytnutné služby, potažmo činnosti, kterou si objednal.
 • Zaslání či sdělení svojí žádosti či požadavku o poskytnutí podpory ve formě výběru konkrétní služby, popř. jejího odsouhlasení. Výběr služby může proběhnout výslovně k doporučení poskytovatele servisu anebo prostým přijímáním (a tedy schválením) jejího plnění,  
 • Právo konzultovat, diskutovat, svébytně určovat a rozhodovat se s konečnou platností a odpovědností, jaké konkrétní služby chce klient v rámci servisu výměnozu za úhradu poskytnout, popř. v jaké formě (osobně či ústně, nebo písemně a online) a v jakém rozsahu (jaké činnosti bude vybraná služba konkrétně obsahovat).
 • Právo volit a rozhodovat se, jak se reálně zachová ve vztahu k sobě a dalším zúčastněným (není v tomto ohledu nijak vázán doporučeným poskytovatele servisu).
 • Právo ukončit poskytování servisu, potažmo spolupráci  (pokud v ní nechce pokračovat)

b) Do kompetence klienta nepatří zasahovat do “kvality” a “odborného způsobu” poskytování služby/služeb (tvoření), ani do “kompetence poskytovatele určovat si cenu svojí časové kapacity”.

c) Pokud by toto “kompetence klienta” nebyla ze strany poskytovatele servisu respektována, může klient poskytování služby/služeb v rámci adekvátního servisu kdykoliv jasným písemným sdělením zaslaným na e-mail dle svojí úvahy přerušit, nebo ukončit.

4. Postavení poskytovatele harmonizačního servisu

Postavení  poskytovatele servisu:

a. Do jeho kompetence spadá:

 • Právo svobodně a jednostranně určit = stanovit hodnotu/cenu svojí časové kapacity, kterou bude klientovi v rámci servisu věnovat či mu ji závazně rezervuje pro poskytnutí konkrétní služby. 
 • Právo svébytně se rozhodnout, zda-li požadované služby konkrétnímu klientovi poskytne, a to zpravidla před tím, než dojde k aktivaci adekvátního servisu.
 • Poskytování objednané služby přerušit či ukončit v případě, kdy její poskytování není kryto úhradou, anebo v případě, kdy klient řádně nespolupracuje.
 • Právo doporučit klientovi pro řešení jeho konkrétní situace konkrétní služby v rámci konzultace a dále právo odhadem určit a navrhnout a klientovi doporučit “rozsah časové kapacity”, kterou bude poskytnutí dané služby obnášet.
 • Pokud klient tato jeho doporučení či návrhy neakceptuje, má poskytovatel servisu právo danou službu či činnosti neposkytnout, nebo v jejím poskytování nepokračovat, popř. poskytování servisu jasným písemným sdělením dle svojí úvahy přerušit či rovnou ukončit.
 • Odpovědnost spojená s dodržením stanovených nebo (ad hoc) dohodnutých cenových podmínek s výhradou, kdy se s klientem průvodce dohodne v konkrétním případě písemně jinak.
 • Odpovědnost spojená s kvalitou poskytováním svých služeb.
 • Právo ukončit spolupráci s klientem (pokud v ní nechce pokračovat)

Do jeho kompetence nespadá rozhodovat za klienta v otázkách, které spadají do jeho kompetence.

5. Přizpůsobení servisu na míru

Servis si může klient “optimalizovat” a “přizpůsobit na svoji míru” tím, že:

a) svým postojem a chováním ve vztahu k ostatním účastníkům ovlivňuje, který typ servisu je pro něho jako adekvátní (“Exklusivní”, “Sdílený”, “Skupinový”).

a) si sám zvolí rozsah a obsah servisu, tj. konkrétní službu/y z nabídky služeb, které chce poskytnout nebo zajistit a určit si, (ii) v jakém maximálním konkrétním rozsahu (specifikovaném např. max. počtem hodin, u dokumentu přibližným počtem stránek atd.) chce vybranou službu/y čerpat. Pokud by byl tento rozsah zjevně neadekvátní (a to časově i cenově oproti srovnatelným službám na trhu), bude na to poskytovatelem výslovně upozorněn.

Servis se platí na bázi reálného rozsahu času/hodin, tj. časové kapacity reálně věnované poskytování objednané/vybrané služby/služeb a platné ceny pro danou variantu servisu, který je pro klienta aktuálně “adekvátní” (např. z pohledu podle počtu osob, které jsou do jeho poskytování v daném čase zapojeny, na což má vliv jeho postoj k řešení a řádnost domluveného plnění ve vztahu ke všem zúčastněným).

6. Aktivace a deaktiace typu servisu včetně jeho platné ceny

“Aktivace adekvátního servisu” (a tím i platnosti jeho ceny pro klienta) nastává podle kritérií, která splňujete v době, kdy časovou kapacitu kupujete.

“Adekvátní aktivní servis (a tedy i jeho cena)” se může v průběhu řešení vaší situace měnit podle vašeho postoje k druhým a přístupu k řešení (zda-li se zapojíte do řešení s ostatními účastníky situace, nebo oni s vámi a kolika z vás pak budu poskytovat služby sdíleně a také jak řádně plníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně).

“Deaktivace typu servisu” (a tím i jeho ceny pro nákup časové kapacity) nastává buď okamžikem, kdy byla dohodnutá služba v rámci daného typu servisu poskytnuta, anebo “nastáním skutečnosti”, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně, tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti.

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně dohodou. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době objednání časové kapacity poskytnuta.

7. Změna rozsahu čerpání mého servisu

1. Klient si může (i přes moje doporučení) svobodně zvolit pod svojí odpovědností jiný obsah, rozsah či formu poskytnutí nabízených služeb a činností, než které mu v dobré víře a v jeho prospěch doporučím. 

2. Stejně tak může omezit či zúžit můj servis o určité mnou doporučené kroky či úkony s tím, že v takovém případě ho seznámím s možnými dopady a následky či na předvídatelný efekt této jeho volby na jeho postavení, popř. i na vývoj aktuální situace.

3. Jakmile se však klient rozhodne změnit rozsah čerpání servisu poté, co jsem již danou službu/y nebo objednanou činnost/i zahájila, může tento rozsah mojí činnosti (z)měnit (snížit nebo rozšířit) jen poté, co se řádně finančně vyrovná moji časovou kapacitu, kterou jsem objednané činnosti věnovala.

8. Ukončení čerpání/poskytování servisu

1. Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu čerpání aktuálně aktivního adekvátního servisu podle jeho platné ceny kryto ze strany klienta jeho adekvátní úhradou, má poskytovatel servisu právo poskytování služby nebo rozpracované činnosti pod ní spadající vůbec nezahájit a/nebo její další poskytování či provádění přerušit do doby, než bude poskytování služby či dané činosti pokryto adekvátní úhradou.

2. V případě, kdy nebude splatná faktura řádně uhrazena v termínu splatnosti, bude automaticky odloženo zahájení poskytování služby, resp. přerušeno její poskytování.  Prodlení s úhradou vede k deaktivaci právě aktivního servisu (a tedy i jeho ceny).

3. Pokud nedojde k úhradě splatné faktury ani v dodatečném stanoveném termínu 7 dnů, dochází k deaktivaci právě aktivního servisu (a tedy i jeho ceny) a vystaví se konečné vyúčtování aktuálně rozpracované činnosti v rámci poskytované služby k finančnímu vyrovnání.

4. V případě, že dojde k zásadní změně okolností, za kterých bylo poskytování vybraného servisu zahájeno a jeho další poskytování by již probíhalo ke škodě či na úkor poskytovatele servisu nebo ostatních účastníků “Sdíleného servisu” či Skupinového servisu” (zejména s ohledem na změnu počtu osob, které společně čerpají servis, anebo v případě prodlení kteréhokoliv z nich s úhradou), dochází automaticky k deaktivaci servisu  (včetně jeho ceny za časovou kapacitu).  V návaznosti na to bude pro vybrané osoby aktivován přiměřený typ servisu, který z nabízených variant odpovídá svých charakterem počtu osob, které ho sdíleně či ve skupině čerpají a řádně platí.

V případě, že kdokoliv s touto “změnou” servisu a jeho ceny nesouhlasí, může ukončit další čerpání služeb (postačí zaslat oznámení e-mailem).

9. Pojetí podpory a vymezení kompetence "holistického průvodce spravelností" ve vztahu ke klientovi
Hlavní rolí “holistického průvodce spravedlností” je dohlížet nad tím, aby vaše kroky byly podle metody “Holistické spravedlnosti” ve spravedlivém duchu a dále, aby tyto vaše kroky formou i obsahem souladně navazovaly na reálné projevy Existence (Vědomí Celku), které jsou projevem působení Bytostné podstaty Existence a Vědomí Celku, jež se projevuje skrze všechny dotčené účastníky dané situace včetně Vás.
Úkolem “holistického průvodce spravedlností” je i včas klienta upozorňovat na hrozící “rizika” či “možná úskalí”, na která během svojí cesty narazí, která vyžadují nejen jeho bdělost (před destruktivními či sebedestruktivními reakcemi na vnější vlivy a jednání druhých), a odvahu postavit se či čelit životním zkouškám (tj. hmotným projevům Života, která testují stabilitu přenastavení vašeho systému), ale i nadhled a porozumění, jak funguje jeho tvořivá moc skrze “svébytnou duchovní podstatu”. 
“Holistický průvodce spravedlností” za klienta nerozhoduje, závazně za něho nevyjednává, ani jeho jménem nekoná žádné závazné právní úkony. Jeho průvodcovská činnost má povahu “neautoritativní podpory”, která má toliko „doporučující“ povahu nezávazný charakter. Předtím, než se klient rozhodne, zda-li  doporučený postup, krok či úkon svým rozhodnutím schválí či nikoliv, může nezávazné doporučení od průvodce, popř. jeho konkrétní návrh na schválení či rozhodnutí, nebo na provedení právního úkonu zkonzultovat s kýmkoliv jinám (jiným odborníkem či blízkou osobou) a rozhodnout se podle sebe (neboť řešení situace, kterou spolu-stvořil spadá do jeho kompetence i odpovědnosti).
“Holistický průvodce spravedlností” nepřebírá od klienta jakoukoliv jeho „právní odpovědnost“ či závazek vyřešit danou situaci či problém místo něho či za něho podle jeho pokynů (jak je běžné u advokáta či jiného zmocněnce), natož jeho vnitřních očekávání.
“Holistický průvodce spravedlností” nenese ani žádnou morální nebo právní odpovědnost za konkrétní výslednou podobu „konečného vyřešení konkrétní situace klienta“ a neodpovídá ani za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z vašeho podnikání nebo jiné činnosti, jehož důsledky by se projevily v souvislosti se samotným průběhem či výsledným řešením harmonizačního procesu. Je to dáno přirozenou podstatou a jejím fungováním podle přirozeného (universálního) řádu, kdy proces narovnávání a harmonizace bytostného vztahu klienta s Existencí jako Celkem je jeho vlastní cestou i procesem, který si bude klient utvářet a prožívat skrze svoje vlastní vnitřní naladění, prožívání a tělesné projevy do pole Vědomí Celku nezávisle na ostatních včetně holistického průvodce.
Proto i jeho výsledná podoba či jeho konkrétní vyústění (které se tvoří v Systému Vědomí Celku ve vztahu ke klientovi v závislosti na jeho vlastním postoji, přístupu, konkrétních rozhodnutí a projevech/činech (tedy podle stavu jeho aktuálního vědomí a vibrace lásky) bude odpovídat tomu, v jaké míře sám za sebe dokázal svůj bytostný vztah k Existenci jako Celku (skrze řešení své konkrétní obtíže nebo situace) za sebe sama „narovnat a zharmonizovat“. Stejným způsobem se tvoří i jakékoliv pozitivní či negativní efekty či dopady, které se člověku v jeho životě během řešení či po něm objeví, které si přirozeně tvoří ve svém nitru – autonomně skrze svůj systém vědomí.

Aktivace a deaktivace servisu

Postup krok po kroku jak probíhá aktivace a deaktivace servisu

8 KROKŮ

Jak si aktivovat a deaktivovat “adekvátní servis” (podle toho kolika jednotlivcům je poskytován)
v těchto sedmi krocích:

Krok 1 - Seznámení se s informacemi ohledně "vyžádané individualizované podpory poskytované na bázi hodinového servisu na míru" na webu

V prvém kroku se, prosím, seznamte s informacemi včetně mojí aktuální nabídky služeb pro tuto mojí “vyžádanou individualizovanou podporu poskytovanou jednotlivcům zde na webu.

Seznamte se také s mojí aktuální nabídkou služeb.

Vyberte si z mojí nabídky tří variant “adekvátní servis” podle toho, kolik jednotlivců se bude podílet na jeho poskytování (zda-li jeden, dva až 5, anebo skupina 6 a více).

Krok 2 až 3 - Zakoupení úvodní online konzultace včetně rezervace termínu

“Mojí osobní podpora” začíná zpravidla “úvodní online konzultací”.

“Úvodní online konzultace” je na místě zpravidla zejména v situaci, kdy se ještě osobně neznáme (a neznáte “moje procesy”) a/nebo ještě přesně nevím, v jaké konkrétní situaci se nacházíte a je žádoucí, resp. z pohledu poskytnutí “služby na míru” přímo nutné, abych se  detailněji obeznámila s podrobnostmi Vašeho případu.

V  rámci této “online úvodní konzultace” mi zejména ujasníte podstatné informace jako jsou: kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete ve svém životě řešit, jaký je nyní aktuální stav, jak se k tomu stavíte a jak to osobně prožíváte a jaký postoj a chování vůči Vám projevuje protistrana, resp. další dotčení účastníci atd.

Zakoupit časovou kapacitu pro úvodní online konzultaci můžete zde.

Po zaplacení můžete provést závaznou rezervaci termínu pro poskytnutí objednané úvodní online konzutlace můžete zde.

Krok 4 - Vyplnění online formuláře a zaslání nezávazné online poptávky včetně předběžného výběru služby či služeb na e-mail

V návaznosti na “vzájemné úvodní seznámení se se základními informacemi” týkajících se “vyžádané individalizované podpory poskytované jednotlivcům na bázi hodinového servisu”, je v případě Vašeho zájmu o poskytnutí mojí podpory třeba v dalším kroku vyplnit a zaslat můj online formulář.

Tento krok je třeba, abychom si vzájemně učinili představu “o rozsahu podpory a potenciálu naší spolupráce”, o tom jaké konkrétní služby byste si přáli v rámci “mého servisu” čerpat a v jakém počtu jednotlivců (tj. zda-li exklusivně sám/a, sdíleně s 2 až 5 jedinci, anebo skupinově v 6 a více jednotlivci) atd.

Zaslání tohoto online formuláře představuje “Vaši nezávaznou poptávku” na poskytnutí vyžádané individualizované podpory ve formě konkrétních služeb z mojí nabídky a je také  “předběžným podkladem” pro přizpůsobení mého servisu na Vaší míru. 

Krok 5 - Nabídka mojí konkrétní podpory ve Vaší dané situaci

V návaznosti na naši “vzájemně proběhlou úvodní výměnu informací” Vám v navazujícím e-mailu ujasním, co konkrétně pro Vás mohu ve Vaší situaci učinit (osobně, anebo zajistit u jiných odborníků) v rámci mých mých služeb.

Dále vám také doporučím “konkrétní praktický krok (jednání)”, který v dané situaci vidím jako smysluplný z vaší strany učinit.

Současně vám také sdělím či doporučím zejména:

a) který typ “adekvátního servisu” (“Exklusivní”, “Sdílený do 5 osob”, “Skupinový pro 6 a více osob”) a tedy i příslušná cena časové kapacity se na Vás (a tedy i na poskytnutí služby či služeb v rámci doporučeného kroku) aktuálně vztahuje, a dále 

b) Jaká konkrétní služba či služby z mojí nabídky může Vaší “potřebu posunout se v dané situaci pokrýt”, a dále

c) Svůj předběžný odhad “min. rozsahu časové kapacity”, kterou bude vyžadovat poskytnutí konkrétní služby či služeb (moje investice času a energie) při realizaci aktuálního daného kroku v rámci řešení vaší situace. Tento minimání objem časové kapacity (pokud chcete čerpat mojí osobní podporu na míru při řešení vaší situce) je potřeba zaplatit předtím, než vám začnu “servis”, potažmo jakoukoliv službu na bázi hodin v rámci příslušného adekvátního servisu poskytovat.

Krok 6 - Závazná objednávka konkrétní služby či služeb včetně zakoupení produktu "mojí časové kapacity" (Aktivace servisu včetně platnosti jeho ceny`

Pokud budete souhlasit s mým “doporučujícím návrhem” služby či služeb včetně minimálního objemu “mojí časové kapacity” (kterou bude vyžadovat moje zapojení do řešení vaší situace) a rozhodnete se investovat do “adekvátního servisu” (tj. necháte se mnou podpořit při řešení svojí situace za cenu, která odpovídá typu servisu podle vaší situace), stačí si pak v závazné “online objednávce” pro adekvátní typ servisu zvolit “příslušnou službu” a dopředu odhadnutý “objem hodin” časové kapacity podle ceny daného servisu (který jsem vám doporučila pro realizaci odsouhlaseného kroku) a zaplatit cenu za nákup časové kapacity na můj účet dle doručené faktury na e-mail.

V případě, kdy bude Vámi zaplacený objem časové kapacity vyčerpán na poskytnutí vybrané služby či služeb, které nebyly dokončeny, obdržíte e-mailem moje oznámení o vyčerpání kapacity s výzvou k dokoupení další časové kapacity nutné pro řádné dokončení rozpracované činnosti s určením který typ servisu a ceny se na vás aktuálně vztahuje. 

Do doby, než dojde k zakoupení další časové kapacity podle cen aktuálně platného servisu bude poskytování podpory přerušeno

Důležité upozornění týkající se “Aktivace adekvátního servisu” včetně platnosti cen a typu servisu !!!

Aktivace adekvátního servisu(a tím i platnosti jeho ceny pro Vás) začíná okamžikem Vaší úhrady učiněné podle závazné objednávky, jejímž předmětem je zakoupení časové kapacity pro účely poskytování “adekvátního servisu”, potažmo vybrané služby či služeb, které se zakoupením časové kapacity současně objednáváte a na jejichž poskytnutí bude zaplacená časová kapacita přednostně použita.

Aktivace adekvátního servisu (a tím i platnosti jeho ceny pro vás) nastává podle kritérií, která splňujete v době, kdy časovou kapacitu kupujete. Rozhodné jsou přitom zejména tyto skutečnosti (reálný počet osob, který bude čerpat vybranou službu či služby s vámi, vaše platební morálka  a dodržování slibů a dohod ve vztahu ke mně, váš osobní postoj k řešení situace a vůči dalším osobám, kterých se také dotýká řešení dané situace a vaše reálná ochota a schopnost spolupracovat ku prospěchu celku na řešení dané situace ve spravedlivém duchu).

“Adekvátní aktivní servis (a tedy i jeho cena)” se může v průběhu řešení vaší situace měnit, a to podle vašeho osobního přístupu a chování v rámci řešení (zda-li se zapojíte do řešení s ostatními účastníky situace, nebo oni s vámi a kolika z vás pak budu poskytovat služby sdíleně a také jak řádně plníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně).

Krok 7 - Rezervace termínu pro osobní či online konzultace, setkání či jednání, popř. retreat

Jakmile zaplatíte (zakoupíte) můj produkt = mojí časovou kapacitu, která je potřeba pro poskytnutí konkrétní objednané služby či služeb dle Vaší objednávky, rezervujte si, prosím, závazně termín pro poskytnutí “osobní služby” jako je osobní či online konzultace, setkání či jednání, popř. harmonizační pobyt/retreat v aplikaci zvané Reservio.

Pokud se Vám žádný z mnou nabídnutých termínů v aplikaci nehodí, napište mi, prosím, e-mail s návrhem 3 termínů, které se Vám hodí.

V návaznosti na to Vám pošlu další možné termíny, ve kterých můžete vyžádanou službu (ve formě “osobní či online konzultace, setkání či jednání, popř. harmonizační pobyt/retreat”) v rámci adekvátního servisu “čerpat” a ode mne “obdržet”.

Krok 8 - Deaktivace servisu včetně platnosti jeho ceny

K deaktivaci příslušného servisu včetně jeho ceny dochází automaticky po řádném poskytnutí dohodnuté a řádně zaplacené služby, kterou jsem vám poskytla při řešení Vaší situace.

V případě trvajícího zájmu o další moji podporu můžete postupovat znovu od kroku 1 (konzultací nad dalším krokem atd.), kdy si můžete aktivovat znova servis. Který typ servisu to bude, vyhodnocuji v rámci KROKU 2. 

Důležité upozornění týkající se deaktivace servisu včetně platnosti jeho ceny  !!!

Automatická deaktivace typu servisu (a tím i jeho ceny pro nákup časové kapacity) nastává buď okamžikem, kdy byla služba nebo činnost dohodnutá v rámci vybraného servisu poskytnuta, anebo nastáním skutečnosti, kdy pro daný typ servisu (a jeho cenu) již nesplňujete objektivně podmínky. Zejména se může jednat o situaci, kdy se změní počet osob, pro které se daný typ servis vztahuje. Anebo řádně (tj. včas a bez upomínek neplníte svoje platební povinnosti ve vztahu ke mně).

Kolizní případy, kdy zakoupená časová kapacita neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení výše ceny za prokazatelně poskytnutou službu či rozpracovanou činnost v rámci jejího poskytování, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době nákupu časové kapacity poskytnuta.

Navigace pro Vás,  jak postupovat při aktivaci servisu

Krok 1.

Seznámení se s nabídkou mých služeb a informacemi týkajících se “vyžádané individualizované podpory jednotlivcům” 

Seznamte s mojí podrobnou nabídkou služeb, abyste si následně mohli následně nezávazně navolit službu/služby, které chcete poskytnout v rámci adekvátního servisu.

Vyberte si také z výše uvedené nabídky tří variant “adekvátní servis” podle toho, kolik jednotlivců se bude podílet na jeho poskytování (zda-li jeden, dva až 5, anebo skupina 6 a více).

V případě, že si s výběrem “adekvátního servisu” a/nebo “konkrétní služby/služeb” nevíte sami rady, mohu Vám účelnou službu, popř. služby z mojí nabídky v rámci e-mailu po proběhlé “online úvodní konzultaci” poradit či doporučit. 

Krok 2.  

Zakoupení časové kapacity pro úvodní online konzultaci

“Mojí osobní podpora” začíná zpravidla “úvodní online konzultací”.

“Úvodní online konzultace” je na místě zpravidla zejména v situaci, kdy se ještě osobně neznáme (a neznáte “moje procesy”) a/nebo ještě přesně nevím, v jaké konkrétní situaci se nacházíte a je žádoucí, resp. z pohledu poskytnutí “služby na míru” přímo nutné, abych se  detailněji obeznámila s podrobnostmi Vašeho případu.

V  rámci této “online úvodní konzultace” mi zejména ujasníte podstatné informace jako jsou: kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete ve svém životě řešit, jaký je nyní aktuální stav, jak se k tomu stavíte a jak to osobně prožíváte a jaký postoj a chování vůči Vám projevuje protistrana, resp. další dotčení účastníci atd.

Krok 3.

Rezervace termínu pro úvodní online konzultaci

Jakmile zaplatíte časovou kapacitu na poskytnutí úvodní online konzultace, můžete si závazně rezervovat termín v aplikaci. 

Pokud se Vám žádný z mnou nabídnutých termínů nehodí, napište mi e-mail s návrhem 3 termínů, které se Vám hodí.

Krok 4.

Vyplnění online formuláře a zaslání nezávazné online poptávky včetně předběžného výběru služby či služeb na e-mail

V návaznosti na “vzájemné úvodní seznámení se se základními informacemi” týkajících se “vyžádané individalizované podpory poskytované jednotlivcům na bázi hodinového servisu”, je v případě Vašeho zájmu o poskytnutí mojí podpory třeba v dalším kroku vyplnit a zaslat můj online formulář.

Tento krok je třeba, abychom si vzájemně učinili představu “o rozsahu podpory a potenciálu naší spolupráce”, o tom jaké konkrétní služby byste si přáli v rámci “mého servisu” čerpat a v jakém počtu jednotlivců (tj. zda-li exklusivně sám/a, sdíleně s 2 až 5 jedinci, anebo skupinově v 6 a více jednotlivci) atd.

Zaslání tohoto online formuláře představuje “Vaši nezávaznou poptávku” na poskytnutí vyžádané individualizované podpory ve formě konkrétních služeb z mojí nabídky a je také  “předběžným podkladem” pro přizpůsobení mého servisu na Vaší míru, (které zahrnuje i poskytnutí písemného doporučení orientačního odhadu “objemu časové kapacity”, kterou poskytnutí dané služby či služeb ve Vašem případě vyžaduje a kterou je potřeba před zahájením poskytování odsouhlasené služby či služeb zakoupit). 

Krok 5.

 Online objednávka na koupi určitého objemu časové kapacity určené na poskytování zvoleného “adekvitního servisu” se současným výběrem “konkrétní služby či služeb”, jež budou za zaplacenou časovou kapacitu přednostně poskytnuty

Jakmile si ujasníme “jakou konkrétní službu či služby” potřebujete pro svoje posunutí v řešení dané situace a “jaký objem hodin časové kapacity” může poskytnutí dané služby či služeb orientačně obnášet, můžete již přistoupit k závazné objednávce časové kapacity včetně služeb a jejímu zaplacení.  

V mém e-shopu si vyberete produkt “Časová kapacita s výběrem konkrétní služby či služeb pro vybraný “adekvátní servis”. Příslušný produkt si vyberete podle toho, která varianta servisu (a tedy i cena časové kapacity) je aktuálně pro Vás ten “adekvátní”. To záleží na tom, zda-li budete servis čerpat exklusivně sami, nebo sdíleně s dalšími až 5 jednotlivci, anebo ve skupince 6 a více.

V příslušném objednávkovém online formuláři si pak zvolíte “konkrétní službu či služby, které chcete závazně objednat (tj. v rámci daného servisu poskytnout) a současně si u dané služby zvolíte také “určitý počet hodin časové kapacity, kterou poskytnutí služby vyžaduje” a kterou je potřeba pro jejich poskytnutí zakoupit – zaplatit.

Množství zakoupené kapacity pro poskytnutí dané služby či služeb zavisí přednostně na “našem ujednání” (vycházejícího z mého předběžného odhadu a doporučení pokrývajícího poskytnutí určité služby nebo služeb), jinak pak záleží na Vašem vlastním uvážení a rozhodnutí s tím, že pokud Vámi zakoupený rozsah hodin nebude krýt skutečný stav (reálný počet hodin vyžadující poskytnutí služby), servis se přeruší do doby, než bude poskytnutí či dokončení rozpracované služby úhradou kryto.

Svým činem (“kolik časové kapacity, tj. počtu hodin, si pro poskytnutí servisu zakoupíte”), sami současně určíte a zvolíte, v “jakém časovém (a tedy i finančním) rozsahu vám bude servis poskytnut/a (a tedy i v jakém rozsahu z hlediska “kompletnosti” vám bude služba poskytnuta).

Krok 6.

Rezervace termínu pro úvodní online konzultaci, osobní či online konzultace, setkání a jednání

Jakmile zaplatíte časovou kapacitu na poskytnutí další služby či služeb podle Vaší závazné objednávky, rezervujte si, prosím, závazně termín či termíny pro poskytnutí služby či služeb (jako je osobní či online konzultace, setkání či jednání, popř. harmonizační pobyt/retreat) v online  aplikaci zvané Reservio. 

Pokud se Vám žádný z mnou nabídnutých termínů v aplikaci nehodí, napište mi, prosím, e-mail s návrhem 3 termínů, které se Vám hodí.

V návaznosti na to Vám pošlu další možné termíny, ve kterých můžete vyžádanou službu (ve formě “osobní či online konzultace, setkání či jednání, popř. harmonizační pobyt/retreat”) v rámci adekvátního servisu “čerpat” a ode mne “obdržet”.

Pokud byste měli jakýchkoliv problém s rezerací, napište mi e-mail, popř. sms zprávu.

Email

Poslat e-mailovou zprávu

 

Pokud byste po zaplacení neobdrželi e-mail potvrzující zakoupení časové kapacity (produkt) pro poskytnutí objednané služby či služeb spolu instrukcemi ohledně dalšího postupu včetně rezervace termínu, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.