vítejte na mých stránkách

Mgr. Daniela Šenarová

holistický právník a průvodce spravedlností

 

Holistické (celostní) řešení nejrůznějších vztahových rozporů, sporů, obtíží a jiných vztahových situací v duchu „Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)“ včetně prevence jejich tvoření s harmonizačními účinky na celý lidský systém vědomí 

Holistické řešení probíhá cestou obnovování či udržování Jednoty a Rovnováhy mezi polaritami v systému vědomí v duchu působení Vyššího Zákona Spravedlnosti.

holistický přístup

HOLISTICKÝ PRŮVODCE SPRAVEDLNOSTÍ

Působím jako „holistický právník a průvodce Spravedlností“.

Mojí rolí je provádět klienta jeho procesem řešení jeho životní situace, ve které je Duchem života konfrontován s konkrétními dopady a následky svého konání/nekonání (tvoření) na Život jako Celek v duchu působení „Vyššího principu Spravedlnosti  = Jednoty a Rovnováhy.

A dále vést klienta k dobrovolné sebe-nápravě a narovnání vztahu k životu, která na úrovni živoucí podstaty způsobí vyrušení důvodu (příčiny) hmotného projevu a zažívaní dané situace .

Moje poslání

Mým posláním je jako prostředník iniciovat, navazovat a udržovat láskyplné spojení mezi Vyšším světem/paradigmatem (dimenze bezpodpomínečné lásky, sjednocenného zdrojového vědomí jednoty a rovnováhy s Duchem života) a Nižším světem (dimenzce podmínečné lásky a polarizovaného vědomí odděleného od Ducha života, Jednoty, Rovnováhy a Zdroje).

Moje hlavní mise

Mojí hlavní misí průvodce spravedlností je ukazovat a objasňovat harmonizující působení Ducha života na svébytný lidský systém vědomí (který vede člověka – jako suverénní bytost – do vyrovnání se s účinky a následky svého tvoření skrze pochopení a přijetí své vlastní tvorby) tak, aby v duchu jednoty a rovnováhy dobrovolně narovnal svůj postoj a vztah k Životu jako Celku skrze svoje konání, které již bude v souladu s Duchem života (a tedy bez karmických/tíživých následků).

holistický přístup

CO JE A OBNÁŠÍ HOLISTICKÁ EKOTERAPIE?

Holistika se řešením situací zabývá komplexně do hloubky (tj. z pohledu jejich metafyzické = jemno-hmotné podstaty a hlubší příčiny) se záměrem pomoci dotyčnému jeho problém správně „uchopit“ a celkově vyřešit (vyrušit), a to nikoliv jen na viditelné úrovni hmotného příznaku či příznaku, ale i na neviditelné úrovni duševní a duchovní.

Holistické řešení směřuje k vyřešení (vyrušení) zažívaného „problému“ či obtíže skrze jeho přijetí, pochopení a jeho transformaci cestou jeho přirozeného překonání v duchu jednoty a rovnováhy a v souladu s duchem života.

„Holistická ekoterapie“ je nově vznikající obor, který se zabývá přirozeným, celostním a šetrným (harmonizačním) způsobem uzdravování, narovnávání a napravování primárního = základního vztahu Člověka (jako suverénní lidské bytosti) k Životu jako Celku (jakožto živoucího projevu jednoho jediného Vědomí, Stvořitele, Zdroje, Celku, Světla/RA, Ducha, Bytostné tvůrčí duchovní podstaty člověka). 

Tato harmonizace vztahu k Životu jako Celku probíhá cestou sjednocování protikladných polarit v systému vědomí člověka do harmonie skrze působení Světla/Ducha a Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti), kterému podléhají veškerá živoucí stvoření a jejich projevy.

Tento Bytostný vztah člověka k Životu jako Celku je primární = bytostný proto, že se od něho odvíjí, resp. se promítá do všech jeho ostatních odvozených vztahům k ostatním formám života (které jsou projevem stejné Podstaty vědomí a podléhají stejnému působení Vyššího zákona Jednoty a Rovnováhy). 

Nabídka

V RÁMCI HOLISTICKÉ EKOTERAPIE NABÍZÍM SLUŽBY PRŮVODCE SPRAVEDLNOSTÍ 

W

Management spravedlivého procesu

W

Komplexní vhled do situace v duchu Jednoty, Rovnováhy (Spravedlnosti)

W

Nalezení spravedlivého řešení v jednotě s Duchem života

W

Důvěrná diplomacie

W

Zajištění mediace a příprava na mediační proces

W

Zajištění služeb právní či odborné povahy

NABÍZÍM HOLISTICKÝ SERVIS A VEDENÍ V DUCHU SPRAVEDLNOSTI K DOBROVOLNÉ NÁPRAVĚ

 

CHCETE VYŘEŠIT SVOJE SPORY A JINÉ DIS HARMONIE VE SVÝCH VZTAZÍCH PRAVDIVĚ ?

 – tedy z hlediska jejich skryté živoucí podstaty a důvodu jejich projevu
a prohlédnout tak iluzi jejich hmotného projevu – 

 

Z iluze, kdy jsem za klienty sama „odžívala“ jejich spory a „řešila“ jejich právní problémy odděleně bez propojení na jejich duševní podstatu a bez praktického zapojení všech osob do řešení, které jejich vznik zapříčinili (a měli by tedy i převzít osobní odpovědnost za jejich vyřešení) v domněnce, že klientům tímto způsobem pomáhám jejich obtížné a situace (které jsou produktem jejich „duševní zátěže“ ve vědomí) vyřešit, jsem jednoho (díky Bohu) prozřela.  

Dnes vnímám smysl svojí činnosti v takovém způsobu řešení, který klienty efektivně a co nejpříměji povede k odpovědnému a férovému vyřešení jejich životních situací cestou VEDENÍ K NÁPRAVĚ jejich dosavadního přístupu, postoje a konání (či nekonání), které buď vedly nebo umožnily vznik obtížných situací, popř. již projevených následků a dopadů (ve formě nejrůznějších neférových situací, škod, ztrát, problémů, sporů a jiných obtíží) a OBJASNĚNÍ skutečné podstaty a příčiny vzniku a projevu těchto jejich obtíží. 

Po 21 letech praxe s řešením nejrůznějších (vlastních i cizích) problémů, sporů a jiných obtíží jsem dospěla k závěru, že lidé, kteří zažívají problémy, potřebují ze všeho nejvíce podporu, pochopení a takovou pomoc, která jim jednak pomůže co nejobjektivněji a v hlubších souvislostech vyjasnit, proč zažívají dané obtíže, v čem jednají tak, že si je tvoří; a která je dále rovněž navede, popř. krok po kroku povede k tomu, co a jak mohou, resp. potřebují ve své dané situaci sami za sebe napravit, aby tyto obtíže z jejich života vymizely a nemuseli je znova a znova ve svém životě v roli tzv. oběti nebo pak v protikladné roli pachatele, popř. aby včas předcházeli jejich tvoření či opakovanému vzniku.

V tomto duchu se dnes věnuji holistickému (celistvému) způsobu řešení sporů, problémů, nejrůznějších obtíží a dis harmonických situací, jakož i prevenci jejich tvoření či včasné eliminaci jejich projevu (tj. ve stádiu, kdy jsou již na jemno-hmotné úrovni vědomí/života stvořené, ale ještě se na hmotné úrovni neprojevily – nematerializovaly). 

Holistický způsob řešení v sobě propojuje praktické řešení situací v provázaní na rozkrytí „iluzorního hmotného projevu“ a dále na duševní příčinu (důvod prožívání situace), které probíhá v souladu s jejich duchovní živoucí – světelnou – duchovní podstatou, která danou hmotnou iluzi skrze daného člověka stvořila.

NABÍZÍM HOLISTICKÝ SERVIS A VEDENÍ V DUCHU SPRAVEDLNOSTI K DOBROVOLNÉ NÁPRAVĚ

 

NABÍZÍM CELOSTNÍ TRANSFORMAČNÍ ŘEŠENÍ V DUCHU SPRAVEDLNOSTI

Chcete včas předcházet stvoření, zažívání či hmotnému projevu nejrůznějších problémů ve svých vztazích, anebo vyřešit svůj konkrétní „problém“  tak, aby z vašeho života skutečně vymizel, tj. nevznikaly ve vašem životě další podobné projevy a situace, které vás dis harmonizují, zatěžují, stresují či jinak obtěžují a stojí vás v souvislosti s jejich řešením značné finance? Pak je třeba, abyste svůj „problém“ neřešili pouze ve vnějším (projeveném) světě z pohledu jeho konkrétních hmotných – projevených příznaků, ale abyste ho vyřešili (= vyrušili) celistvě, tj. také ve svém vnitřním (neprojeveném) světě z pohledu jeho skutečné živoucí podstaty a skryté duševní příčiny (důvodu jeho projevu) v duchu Vyššího Principu Jednoty, Rovnováhy a Spravedlnosti.

Proto nabízím holistický servis průvodce Spravedlností, v rámci kterého vás při řešení vaší životní situace komplexně podpořím a povedu vás v duchu Jednoty, Rovnováhy (Spravedlnosti) krok za krokem transformačním procesem řešení vaší konkrétní situace.     

Pokud na řešení svých obtížných životních situací, vztahových problémů a sporů nechcete být sami, a chcete být pánem/paní řešení svojí situace a jste ochotni či připraveni převzít za její stvoření i za její vyřešení a zdárné překonání svoji osobní odpovědnost, a máte zájem o holistické vyřešení svého „problému“, popř. o předcházení jeho stvoření, na kterém se budete sami tvořivě aktivně podílet, neváhejte se na mne obrátit.

Těším se na případnou spolupráci.

Daniela Šenarová

Email

office@senarova-daniela.cz

Telefon

+(420) 603-703-129