Nabízím komplexní holistickÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA BÁZI HODINOVÉHO SERVISU, který si můžete přizpůsobit na svoji míru

Holistické (celistvé harmonizační) řešení nejrůznějších vztahových rozporů, sporů, obtíží a jiných vztahových situací v duchu „Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy a „Zákonnosti/ „Legitimity („Holistické Spravedlnosti)“ včetně prevence jejich tvoření s harmonizačními účinky na celý lidský systém vědomí.

Holistické řešení probíhá cestou celistvého nalézání, přirozeného obnovování či udržování harmonie a rovnováhy na všech třech úrovních Existence (duchovní, duševní a fyzické).

Působím jako holistický právník a průvodce 

V roli holistického průvodce provádím klienta jeho transformačním procesem (harmonizací svého bytostného vztahu k Existenci jako Celku do jednoty a rovnováhy), který probíhá skrze praktické řešení jeho životní situace, ve které je Duchem života konfrontován s konkrétními dopady a následky svého konání/nekonání (tvoření) na Život jako Celek, kdy se odklonil od Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy.

V roli průvodce směřuji a vedu klienta k dobrovolné sebe-nápravě a narovnání (harmonizaci) svého bytostného vztahu k Existenci jako Celku, která na úrovni živoucí bytostné podstaty způsobí vyrušení důvodu (příčiny) hmotného projevu a zažívaní dané situace.

Se zkušeným průvodcem se můžete vyhnout zbytečným přešlapům a nebudete jako „laici“ tolik zranitelní, manipulovatelní, závislí na odbornících – poskytovatelích a dodavatelích služeb a jejich názorech, vlastních řešeních a procesech, kterým nemůžete z povahy laika rozumět a přesto jste nuceni nést dopady, které vám z toho vzniknou.

Pro výkon  této služby mám osobně všechny nutné předpoklady. Neboť se po 18 letech svojí komplexní advokátní, arbitrážní a mediační praxe orientuji na daném trhu služeb, tj. vím, co tyto odborné služby poskytované v rámci systému Nižší Spravedlnosti obnášejí, znám jejich procesy, vstupní parametry, povinnosti, možnosti i motivace odborníků. A znám i jejich cenotvorbu služeb, orientuji se v obvyklých cenách na trhu, smluvních i tarifních. Díky tomu vím, jak lze výsledné ceny těchto služeb optimalizovat, aniž by se snaha o snížení či omezení výše konečné ceny za dodanou službu či služby negativně odrazila na motivaci poskytovatele, a tedy i na kvalitě jím poskytované služby.  

Díky svým odborným znalostem a mnohaleté praxi vám tak mohu poctivě posloužit a poradit, jak účelně investovat, popř. i ušetřit finanční částky, popř. usměrnit svoje  nerealistické představy a očekávání, které můžete mít díky tomu, že neznáte pozadí a prostředí, popř. nevyužíváte správně svých kompetencí. 

„Mám také licenci k výkonu advokacie  (poskytování právních služeb)

V rámci výkonu advokacie poskytuji výhradně právní služby, které spočívají v poskytování nejrůznějších právních porad, doporučení, právních rozborů a analýz, právních výkladů zákonům, jakož v právním posuzování či sepisování nejrůznějších právních úkonů, smluv nebo jiné právní dokumentace, anebo jejich sepisování. Zaměřuji se zejména na občanské právo, ústavní právo a právo zaměřující se na výkon a právní ochranu lidských a občanských práv. Díky znalosti advokátního prostředí  včetně kompetencí advokáta, dokážu klientovi pomoci účelně zajistit dodání  „právních služeb“ za optimálních podmínek, jakož i dohlédnout nad kvalitou, hospodárnou a smysluplnou činností advokáta (namísto klienta, který mnohdy neumí, ani nemůže z pozice laika vidět do odborného pozadí).

Mám také licenci působit jako zapsaná mediátorka (nestranný prostředník)

V případě, kdy dotčení účastníci mají zájem o všestranně smírné mimosoudní řešení svojí situace či záležitosti způsobem, který je nejen z pohledu platného práva legitimní, ale i vyvážený a lidský (nesoudící a citlivý ve vztahu ke všem zúčastněným), mohu působit také jako nestranný prostředník  a nemanipulující odborník, který pomáhá vnášet mezi strany hlubší a celistvý holistický vhled do situace mezi účastníky z pohledu živoucí bytostné podstaty a existující jednoty a rovnováhy, jakož i nepokřivený a nezaujatý postoj skrze duchovní nadhled, objektivní (nezaujatý) přístup a právní erudovanost. Pokud však působím v roli průvodce, zpravidla role nemíchám. Díky znalosti mediačního procesu včetně kompetencí mediátora, dokážu klienta na mediaci nejen „připravit“, popř. ho v tomto procesu doprovázím. Mohu mu také pomoci odhalit skryté manipulace protistrany či nekompetentní jednání mediátora (narozdíl od klienta).

ROzsah podpory průvodce holistickou spravedlností

S čím vám umím
a mohu pomoci
při řešení vaší situace

POMOHU VÁM CO NEJOBJEKTIVNĚJI ZMAPOVAT SVOJI SITUACI V DUCHU VYŠŠÍ A NIŽŠÍ SPRAVEDLNOSTI

Stěžejní činností holistického právníka a průvodce celistvou/holistickou  spravedlností je komplexně a objektivně (tj. z holistického vhledu do tří úrovní Existence/Bytí „Spravedlnosti“) zmapovat a celkově prozkoumat vaší aktuální situaci, ve které se aktuálně nacházíte.

A poté vám v navazujících krocích doporučit „na vaši míru“ konkrétní „harmonizační = vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) způsob či postup a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení „celistvé harmonie“ na všech třech rovinách „Bytí (Existence)“, které dohromady tvoří jeden propojený CELEK.

POMOHU VÁM DIAGNOSTIKOVAT SKRYTOU PODSTATU PROŽÍVÁNÍ DANÉ OBTÍŽE VE VZTAHU Z POHLEDU EXISTUJÍCÍ JEDNOTY A ROVNOVÁHY

Navedu vás k pochopení skutečné duchovní (metafyzické) podstaty  „projeveného problému“, resp. prožívané „životní situace“ a pomohu vám „objasnit“ jeho skrytý smysl jejího zažívání.

POMOHU VÁM ODHALIT SKRYTOU (PSYCHOSOMATICKOU) PŘÍČINU PROJEVU VAŠÍCH OBTÍŽÍ

Pomohu vám skrze „holistický/celistvý vhled“ a „diagnostiku (ne)rovnováhy existující mezi třemi bytostnými úrovněmi Existence (duchovní, duševní a fyzické) zjistit a objasnit konkrétní rozpor (nejednotu, nerovnováhu, nesoulad, dis harmonii) a tedy i konkrétní důvod zažívání vaší dané situace či problému ve svém životě. 

Dále Vám pomohu diagnostikovat „váš destruktivní neharmonický postoj a konání, kterým se odchylujete od svojí trojjedinné světelné bytostné podstaty  a dovolujete, podporujete či spolu-tvoříte ve vztahu k sobě či druhým „neharmonii, nespravedlnost, neférovost, nerovnováhu“ (a tím konáte proti Existenci jako Celku).

Nasměřuji vás k „uvolnění vnitřního strachu a odporu“, který existuje ve vašem podvědomí spojeného s duševním prožívání (který blokuje hamonizující proudění světla = Vědomí vaším trojjedinným systémem). Tento odpor/blok (skrze povyšování či ponižování) ve vašem vědomí oděděluje a polarizuje vzájemně propojené části (polarity), což vychyluje váš systém z přirozené celistvé jednoty a rovnováhy, neboli harmonie.

POMOHU VÁM NALÉZT A DOPORUČÍM VÁM ADEKVÁTNÍ NÁPRAVU, ANEBO NALÉZT A PRAKTICKY ZREALIZOVAT KONKRÉTNÍ SPRAVEDLIVÉ ŘEŠENÍ

Pomohu vám nalézt a doporučím vám „na míru“ adekvátní celistvě spravedlivé (harmonizační) řešení (tj. konkrétní nápravu) v duchu „Holistické/Celistvé Spravedlnosti.

Toto celistvé spravedlivé (harmonizační) řešení zahrnuje konkrétní vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) konkrétní legitimní a adekvátní způsob či postup řešení a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení „celistvé harmonie“ na všech třech rovinách „Bytí (Existence)“, které dohromady tvoří jeden propojený CELEK.

Toto řešení díky svojí ucelenosti a souladu nasměřuje a povede váš dis harmonizovaný systém vědomí zpět do celistvé rovnováhy (a to skrze uvolnění zátěže/odporu/bloku, který existuje na neprojevené úrovni Vědomí Celku a který se přirozeně uvolní následkem „konkrétního narovnání“ – harmonizace vašeho vztahu, postoje a konání ve vztahu k Existenci jako Celku, ke kterému vás navedu).

Konkrétní „celistvě spravedlivé“ řešení vám mohu v rámci spolupráce také prakticky zrealizovat.

POMOHU VÁM ZAJISTIT PRAKTICKOU POMOC S ODSTRAŇOVÁNÍM HMOTNÝCH PŘÍZNAKŮ A DOPORUČENÍM JAK MŮŽETE PŘEDCHÁZET JEJICH OPAKOVANÉMU STVOŘENÍ

Mohu vám také prakticky pomoci s konkrétním praktickým řešením či eliminací konkrétních následků, které vznikly či hrozí, že se projeví ve vašem životě, popř. v životě jiného člověka vlivem vašeho destruktivního (neharmonického) postoje a jednání proti Existenci jako Celku (ve formě konkrétních problémů, sporů, životních obtíží).

Současně vám objasním a prakticky navedu, jak můžete v jejich opětovném tvoření či opakovaném hmotném projevu sami svým postojem, případně konkrétním jednáním předcházet.

V případě, kdy budete potřebovat „při realizaci řešení“ podporu odborných služeb, které osobně neposkytuji, anebo pro vás bude účelnější či levnější tyto služby zajistit skrze jiné osoby, pomohu vám „zajistit pro tyto účely jiného odborníka či specialisty“ s tím, že místo vás zajistím osobní dohled nad praktickým výkonem v tom smyslu, že bude toto řešení skrze externího odborníka probíhat způsobem podporujícím vaší harmonizaci a bude prováděno v souladu s konkrétní doporučenou nápravou či doporučeným spravedlivým řešením.

V ROLI VAŠEHO PRŮVODCE VÁS POVEDU VAŠÍM HARMONIZAČNÍM PROCESEM ŘEŠENÍ KROK PO KROKU

V případě, že se pro holistický (celistvě harmonizační) způsob řešení v duchu „Holistické/Celistvé Spravedlnosti rozhodnete, povedu vás procesem řešení vaší situace krok po kroku.

Působím při tom v roli vašeho průvodce, který vám poskytuje svoji podporu a ochranu (zejména vám doporučuje a objasňuje, co je z vaší třeba potřeba učinit a proč a dohlížím nad tím, aby proces probíhal v duchu vaší osobní harmonizace (vyrovnání) s tím, že vás ke konání nijak nedonucuji, ani na sebe nepřebírám vaší osobní odpovědnost za nápravu, kterou od vás život požaduje.

Proč je holistický (celistvý) přístup k člověku klíčový?

 

Vše, co existuje v našem životě, co se nám děje a prožíváme s námi skrze ducha života vibračně souvisí a to, co nás obtěžuje, zatěžuje a děsí nás bude ovlivňovat do doby, než k tomu změníme svoje vnitřní naladění, vyzařování a vibraci  (vztah).

– Daniela Šenarová –

„Všechno ve vesmíru je vibrace. Mějte stejnou frekvenci, jako realitu, kterou chcete prožívat a takovou realitu si stvoříte“

– Albert Einstein –   

Harmonizuje a VYVAŽUJE bytostný vztah člověka k Existenci jako celku na třech úrovních existence

 

Holistická ecoterapie

Holistika se řešením situací zabývá komplexně do hloubky (tj. z pohledu jejich metafyzické = jemno-hmotné podstaty a hlubší příčiny) se záměrem pomoci dotyčnému jeho problém správně „uchopit“ a celkově vyřešit (vyrušit), a to nikoliv jen na viditelné úrovni hmotného příznaku či příznaku, ale i na neviditelné úrovni duševní a duchovní.

Holistické řešení směřuje k vyřešení (vyrušení) zažívaného „problému“ či obtíže skrze jeho přijetí, pochopení a jeho transformaci cestou jeho přirozeného překonání v duchu jednoty a rovnováhy a v souladu s duchem života.

„Holistická ecoterapie“ je nově vznikající obor, který se zabývá neduálním pohledem a přirozeným, celostním a šetrným (harmonizačním) způsobem uzdravování, narovnávání a napravování primárního = základního vztahu Člověka (jako suverénní lidské bytosti) k Životu jako Celku (jakožto živoucího projevu jednoho jediného Vědomí, Stvořitele, Zdroje, Celku, Světla/RA, Ducha, Bytostné tvůrčí duchovní podstaty člověka). 

Tato harmonizace vztahu k Životu jako Celku probíhá cestou sjednocování protikladných polarit v systému vědomí člověka do harmonie skrze působení Světla/Ducha a Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti), kterému podléhají veškerá živoucí stvoření a jejich projevy.

Tento Bytostný vztah člověka k Životu jako Celku je primární = bytostný proto, že se od něho odvíjí, resp. se promítá do všech jeho ostatních odvozených vztahů k ostatním formám života (které jsou projevem stejné Podstaty vědomí a podléhají stejnému působení Vyššího zákona Jednoty a Rovnováhy). 

Celistvá spravedlnost vykonávaná v duchu jednoty a rovnováhy

 

Holistická spravedlnost

„Holistická Spravedlnost“ v kostce znamená „celistvý výkon spravedlnosti“, který propojuje do jednoho celku tyto tři úrovně Existence:

I. Duchovní (Jednota s Universem a soulad s Bytostnou podstatou člověka)

II. Duševní (Zachovávání či znovu nastolení rovnováhy ve vztahu k sobě a druhým)

III. Hmotnou (Legitimita neboli Zákonnost čili soulad s právním řádem).

Holistická spravedlnost se zaměřuje na obnovování či zachovávání přirozené rovnováhy a harmonie ve vztazích v souladu s přirozenými projevy bytostí při současném respektování universálního energetického zákona Jednoty a Rovnováhy a také obecně závazných právních předpisů tvořících Ústavní pořádek ČR (neboli celistvé spravedlnosti).

„Holistická Spravedlnost“ směřuje člověka k dobrovolné sebe-nápravě (harmonizaci) cestou vyvažování protikladných polarit a dále  narovnání svého pokřiveného postoje a vztahu k Existenci jako Celku v duchu universální jednoduché Pravdy, že „každý má ctít druhé jako sebe samé“ a naopak.

„Holistická spravedlnost“ staví na tvořivém utváření spravedlnosti s aktivním zapojením všech, kteří jsou konkrétní životní situací osobně dotčeni v duchu hlavních principů, na kterých funguje přirozený systém Universální/Vyšší/ Harmonizační Spravedlnosti (tj. zejména v duchu existující „Jednoty a Rovnováhy“, „Důstojnosti a Rovnocennosti“, „Šetrně ke Zdroji, Vitální Energii a Bytostné podstatě člověka“, „Adekvátně neboli férově podle aktuálního stavu vědomí každého z dotčených účastníků, kterým vyjadřuje svůj postoj a vztah k Existenci jako Celku) při současném dodržování „Legitimity“, resp. „neodporování, neporušování a neobcházení „Zákonnosti“ utvářené v rámci systému pozemské = Nižší Spravedlnosti. 

Chcete včas předcházet stvoření, zažívání či hmotnému projevu nejrůznějších problémů ve svých vztazích, anebo vyřešit svůj konkrétní „problém“ tak, aby z vašeho života skutečně vymizel ?

   

Přejete si, aby ve vašem životě nevznikaly další podobné projevy a situace, které vás dis harmonizují, zatěžují, stresují či jinak obtěžují a stojí vás v souvislosti s jejich řešením značné finance?

Pak je třeba, abyste svůj „problém“ neřešili pouze ve vnějším (projeveném) světě z pohledu jeho konkrétních hmotných – projevených příznaků, ale abyste ho vyřešili (= vyrušili) celistvě, tj. také ve svém vnitřním (neprojeveném) světě z pohledu jeho skutečné živoucí podstaty a skryté duševní příčiny (důvodu jeho projevu) v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy a také Nižšího principu Zákonnosti (Legitimity).

Proto nabízím holistický servis průvodce Spravedlností, v rámci kterého vás při řešení vaší životní situace komplexně podpořím a povedu vás v duchu Jednoty, Rovnováhy (Spravedlnosti) krok za krokem transformačním procesem řešení vaší konkrétní situace.

Pokud na řešení svých obtížných životních situací, vztahových problémů a sporů nechcete být sami, a chcete být pánem/paní řešení svojí situace a jste ochotni či připraveni převzít za její stvoření i za její vyřešení a zdárné překonání svoji osobní odpovědnost, a máte zájem o holistické vyřešení svého „problému“, popř. o předcházení jeho stvoření, na kterém se budete sami tvořivě aktivně podílet, neváhejte se na mne obrátit.

Těším se na případnou spolupráci. Daniela Šenarová