Nabízím komplexní systém holistické podpory poskytované  v universálním = jednotném všestranně prospěšném a spravedlivém duchu

Nabízím komplexní systém holistické podpory zaměřený na kompletní a přirozenou harmonizaci systému vědomí člověka v universálním/jednotném prospěšném a spravedlivém duchu,  který je klíčovým nástrojem “Holistické spravedlnosti” stavící na třech klíčových universálních principech (Jednotě, Rovnováze a Legitimní Zákonnosti).

Komplexní systém podpory zahrnuje různé formy podpory určené jednotlivcům (a to jak “individualizovanou”, na míru, tak i “neindividualizovanou”, obecnou či koncepční) poskytovanou v rámci této aktuální nabídky služeb holistického průvodce).

Podporu poskytuji přednostně lidem, kteří dobrovolně přistoupí k dodržování etického “MAATčin kodexu”, který upravuje klíčové zásady “prospěšného a spravedlivého jednání ve vztahu k Existenci jako Celku” činěné v universálním/jednotném prospěném a spravedlivém duchu (MAATčin Kodex), jež podporuje blaho každého z jedinců (a tím i blaho Celku).

V tomto duchu poskytuji podporu “inovačným způsobem” v roli průvodce” a nikoliv v roli “zástupce”. Tento způsob poskytování podpory nikoho neodděluje od jeho vlastní tvořivé podstaty a vlastní “svébytné vůle” a současně umožňuje každému, aby řešil svoji konkrétní situaci nezávisle na vůli druhých pro svoje vlastní blaho cestou dobrovolného narovnání (napravení) vlastního pokřiveného neprospěšného = nespravedlivého postoje a chování k Existenci jako Celku tak, aby byl universálně/jednotně prospěšný a spravedlivý pro všechny zúčastněné v duchu “Holistické/objektivní Spravedlnosti”, která ctí tři universální přincipy jako je Jednota, Rovnováha a Legitimní Legalita.

Universální/jednotný/všestranně prospěšný
a spravedlivý duch (MAATčin Duch)

Spravedlivý čin/y prováděný/é v universálním/jednotném prospěšném a spravedlivém duchu (tzv. MAATčin Duch) tvoří a přináší člověku “harmonické projevy a odpovědi Existence v jeho životě” a současně samočinně neutralizuje/í či zmírňuje/í následky/dopady stvořené z předchozích nespravedlivých činů daného člověka.

ROzsah individualizované ucelené podpory průvodce holistickou spravedlností

S čím vás umím
a mohu tvořivě podpořit při řešení
vaší životní situace

POMOHU VÁM CO NEJOBJEKTIVNĚJI ZMAPOVAT SVOJI SITUACI V DUCHU CELISTVÉ (HOLISTICKÉ) SPRAVEDLNOSTI

Stěžejní činností holistického právníka a průvodce celistvou/holistickou  spravedlností je komplexně a objektivně (tj. z holistického vhledu do tří vibračních úrovní Existence/Bytí (duchovní, duševní a materiální) objektivně zmapovat a celkově prozkoumat danou situaci, ve které se aktuálně nacházíte a vytvořit celistvý obraz stvořený v komplexním duchu Jednoty, Rovnováhy a Legitimity (Spravednosti).

A poté vám v navazujících krocích doporučit “na vaši míru” konkrétní “harmonizační = vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) způsob či postup a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení “celistvé harmonie” na všech třech rovinách “Bytí (Existence)”, které dohromady tvoří jeden jediný harmonický CELEK.

POMOHU VÁM DIAGNOSTIKOVAT SKRYTOU PODSTATU PROŽÍVÁNÍ DANÉ OBTÍŽE VE VZTAHU Z POHLEDU EXISTUJÍCÍ JEDNOTY A ROVNOVÁHY

Navedu vás k pochopení skutečné duchovní (metafyzické) podstaty  “projeveného problému”, resp. prožívané “životní situace” a pomohu vám “objasnit” jeho skrytý smysl jejího zažívání.

POMOHU VÁM ODHALIT SKRYTOU DUCHOVNÍ/ENERGETICKOU PŘÍČINU PROJEVU VAŠÍCH OBTÍŽÍ

Pomohu vám skrze “holistický/celistvý vhled” a “diagnostiku (ne)rovnováhy existující mezi třemi bytostnými úrovněmi Existence (duchovní, duševní a fyzické) zjistit a objasnit konkrétní rozpor (nejednotu, nerovnováhu, nesoulad, dis harmonii) a tedy i konkrétní důvod zažívání vaší dané situace či problému ve svém životě. 

Dále Vám pomohu diagnostikovat “váš destruktivní neharmonický postoj a konání, kterým se odchylujete od svojí trojjedinné světelné bytostné podstaty  a dovolujete, podporujete či spolu-tvoříte ve vztahu k sobě či druhým “neharmonii, nespravedlnost, neférovost, nerovnováhu” (a tím konáte proti Existenci jako Celku).

Nasměřuji vás k “uvolnění vnitřního strachu a odporu”, který existuje ve vašem podvědomí spojeného s duševním prožívání (který blokuje hamonizující proudění světla = Vědomí vaším trojjedinným systémem). Tento odpor/blok (skrze povyšování či ponižování) ve vašem vědomí oděděluje a polarizuje vzájemně propojené části (polarity), což vychyluje váš systém z přirozené celistvé jednoty a rovnováhy, neboli harmonie.

POMOHU VÁM NALÉZT A DOPORUČÍM VÁM ADEKVÁTNÍ NÁPRAVU, ANEBO NALÉZT A PRAKTICKY ZREALIZOVAT KONKRÉTNÍ SPRAVEDLIVÉ ŘEŠENÍ

Pomohu vám nalézt a doporučím vám “na míru” adekvátní celistvě spravedlivé (harmonizační) řešení (tj. konkrétní nápravu) v duchu “Holistické/Celistvé Spravedlnosti.

Toto celistvé spravedlivé (harmonizační) řešení zahrnuje konkrétní vyvažovací (i) přístup k řešení vaší situace, (ii) konkrétní legitimní a adekvátní způsob či postup řešení a (iii) praktické řešení směřující k zachování či znovu nastolení “celistvé harmonie” na všech třech rovinách “Bytí (Existence)”, které dohromady tvoří jeden propojený CELEK.

Toto řešení díky svojí ucelenosti a souladu nasměřuje a povede váš dis harmonizovaný systém vědomí zpět do celistvé rovnováhy (a to skrze uvolnění zátěže/odporu/bloku, který existuje na neprojevené úrovni Vědomí Celku a který se přirozeně uvolní následkem “konkrétního narovnání” – harmonizace vašeho vztahu, postoje a konání ve vztahu k Existenci jako Celku, ke kterému vás navedu).

Konkrétní “celistvě spravedlivé” řešení vám mohu v rámci spolupráce také prakticky zrealizovat.

POMOHU VÁM ZAJISTIT PRAKTICKOU POMOC S NENÁSILNÝM ODSTRAŇOVÁNÍM HMOTNÝCH PŘÍZNAKŮ A DOPORUČENÍM JAK MŮŽETE PŘEDCHÁZET JEJICH OPAKOVANÉMU STVOŘENÍ

Mohu vám také prakticky pomoci s konkrétním praktickým řešením či eliminací konkrétních následků, které vznikly či hrozí, že se projeví ve vašem životě, popř. v životě jiného člověka vlivem vašeho destruktivního (neharmonického) postoje a jednání proti Existenci jako Celku (ve formě konkrétních problémů, sporů, životních obtíží).

Současně vám objasním a prakticky navedu, jak můžete v jejich opětovném tvoření či opakovaném hmotném projevu sami svým postojem, případně konkrétním jednáním předcházet.

V případě, kdy budete potřebovat “při realizaci řešení” podporu odborných služeb, které osobně neposkytuji, anebo pro vás bude účelnější či levnější tyto služby zajistit skrze jiné osoby, pomohu vám “zajistit pro tyto účely jiného odborníka či specialisty” s tím, že místo vás zajistím osobní dohled nad praktickým výkonem v tom smyslu, že bude toto řešení skrze externího odborníka probíhat způsobem podporujícím vaší harmonizaci a bude prováděno v souladu s konkrétní doporučenou nápravou či doporučeným spravedlivým řešením.

V ROLI VAŠEHO PRŮVODCE VÁS POVEDU VAŠÍM HARMONIZAČNÍM PROCESEM ŘEŠENÍ KROK PO KROKU

V případě, že se pro holistický (celistvě harmonizační) způsob řešení v duchu “Holistické/Celistvé Spravedlnosti rozhodnete, povedu vás procesem řešení vaší situace krok po kroku, a to tak, aby probíhal v duchu jednoty, rovnováhy a legitimity.

Působím při tom v roli vašeho průvodce, který vám poskytuje svoji podporu a ochranu, zejména vám doporučuje a objasňuje, co je z vaší třeba potřeba učinit a proč a dohlížím nad tím, aby proces probíhal v duchu vaší osobní harmonizace (vyrovnání) s tím, že vás ke konání nijak nedonucuji, ani na sebe nepřebírám vaší osobní odpovědnost za nápravu, kterou od vás život požaduje.

Chcete včas svým vlastním jednáním (činy) předcházet stvoření, zažívání či hmotnému projevu nejrůznějších problémů ve svém životě a ty existující řešit způsobem, aby z vašeho života skutečně vymizely?

   

Přejete si, aby ve vašem životě nevznikaly další podobné projevy a situace, které vás dis harmonizují, zatěžují, stresují či jinak obtěžují a stojí vás v souvislosti s jejich řešením značné finance?

Pak je třeba, abyste svůj „problém“ neřešili pouze ve vnějším (projeveném) světě z pohledu jeho konkrétních hmotných – projevených příznaků, ale abyste ho vyřešili (= vyrušili) celistvě, tj. také ve svém vnitřním (neprojeveném) světě z pohledu jeho skutečné živoucí podstaty a skryté duševní příčiny (důvodu jeho projevu) universálně prospěšným a spravedlivým způsobem.

Proto nabízím v roli průvodce "Holistickou Spravedlností" komplexní podporu zaměřenou na mírumilovný (k životu šetrný) a universálně/jednotně prospěšný a objektivně spravedlivý způsob řešení , který ctí svébytnou vůli člověka a jeho suverénní (autonomní) postavení

Pokud na řešení svých obtížných životních situací, vztahových problémů a sporů nechcete být sami, chcete být "pánem/paní" řešení svojí situace v mezích daných "universální prospěšností a spravedlností působící jednotně ve prospěch Celku", jste ochotni či připraveni převzít za stvoření a prožívání dané situace i za její vyřešení a zdárné překonání svoji plnou odpovědnost a prakticky ji řešit svým vlastním činěním v souladu s "Etickým MAATčiným kodexem Holistické Spravedlnosti" a pod mým osobním vedením "vědomým používáním vlastní tvořivé síly", neváhejte se na mne obrátit.

Těším se na případnou spolupráci. Daniela Šenarová