Daniela Šenarová

Holistický právník a průvodce holistickou spravedlností 

 

Přirozenost Bytí člověka vychází ze souladu se sebou a sladěním svojí svébytné vůle (rozhodování a chování) s přirozeným universálním řádem Bytí Celku a jeho jednotnými principy

Proč je třeba zaměřit se na sebe harmonizaci (sladění se s Bytím), nikoliv napravovat skrze pokřivenou projekci svojí mysli a manipulaci druhé a vnější svět ?

Harmonické tvoření a bytí vychází z člověka, nikoliv z prostředí a systému, ve kterém se vyrůstá, dospívá a žije.

Pokud člověk nežije v souladu s universálním řádem Bytí jako Celku a jeho principy, dějou se mu v životě situace, která mu působí nejrůznější disharmonie, které na svoji kůži prožívá a v hmotné realitě svého bytí a které se projevují jako nejrůznější problémy ve vztazích, konflikty, potíže a jiné projevy nesouladu, odporu a boje.

Člověk je tak Bytím jako Celkem (jehož je ze svojí bytostné podstatné nedílnou součástí) probouzen a zastavován, aby se na danou situaci zaměřil a skrze sebe přezkoumal, čím si takové projevy (důsledky) nevědomě svojí vůlí stvořil (tj. jakým svojím postojem, rozhodováním a chováním se odkloňuje od universálního řádu Bytí jako Celku a jeho principů) a je Bytím jako Celkem veden k sebe-nápravě, tj. rozpoznání svého nevědomého rozhodování a chování (vycházející z jeho egoistické vůle) a dobrovolné sladění se s vůlí Bytí jako Celku, ve kterém harmonii mezi všemi bytostnými části (stvořeními) udržuje a obnovuje universální řád a jeho principy jednoty a rovnováhy, na kterých pak funguje holistická (boží /vyšší) spravedlnost.

Člověk je tak skrze svoje obtíže a zastavování veden Vědomím/Bytím Celku k jejich přirozené a dobrovolné (se svým souhlasem) nápravě tak, aby se mu již neděly, tj. narovnal svoje určité pokřivené (nevědomé) myšlení a dosavadní chování, které ho vede do bytostného rozporu se sebou nebo jinými bytostmi, které jsou také součástí  Bytí jako Celku, které ho skrze tento rozpor upozorňují na jeho vlastní odklon či nesoulad s principy universálního řádu a tedy i od prožívání harmonie.

Každý je tak veden ke slaďování sebe a svého celistvého vědomí (bytí) do jednoty s Vědomím/Bytím jako Celkem, ve kterém panuje přirozený universální řád a jeho principy, ze kterého vychází podpora a vedení k přijetí a vykonávání “vlastní svébytné a autonomní odpovědnosti člvoěka” za své nevědomé rozhodnutí a činy, které s ním kolidovaly, ale i přirozená/vrozená lidská práva, která člověku náleží bezpodmínečně skrze jeho vrozený původ a bytostnou podstatu, nikoliv jako odměna, výsluha či protislužba za jeho poslušné či žádoucí chování ve společnosti.

MAAT

Přirozená harmonizace vědomí člověka a jeho vztahů v duchu universálního řádu a jeho principů

V rámci přirozeného procesu harmonizace člověka a jeho systému vědomí včetně jeho primárního vztahu k Bytí jako Celku nabízím konkrétní činnosti, které provádím buď na bázi jednoduchého hodinového holistického servisu (placením vstupních nákladů a kapacity na bázi mojí hodinové kapacity), nebo na bázi komplexního holistického řešení zahrnující ucelený servis s intenzivní podporou poskytovanou v rámci osobního pobytu/retreatu v přírodě. Toto ucelené řešení je dostupné pro jednotlivce, jejich dvojice či smluvní strany ve sporu,  i pro jejich skupinky. 

Jedinci, kteří se rozhodnou dobrovolně spolupracovat s ostatními účastníky na řešení a budou při tom také společně sdílet holistický servis, popř. i harmonizační pobyt, se mohou se mnou dohodnout, že za poplatek s nimi naladím a nastavím vzájemně prospěšný “holistický servis na míru”, jehož náklady si jeho příjemci podle dohody rozdělí.

Stejně tak lze nastavit servis na míru s těmi, kteří se mnou uzavřou dohodu na dlouhodobou spolupráci, nebo pro širší spolupráci s větším společenstvím jedinců.

Jednoduchý hodinový holistický servis
Komplexní harmonizační holistické řešení
v rámci pobytu
Čtyři přednastavené balíčky pro ucelený servis v rámci pobytu
Možnost naladit servis na míru pro spolupracující jedince

Záměrná harmonizace vědomí člověka
a jeho vztahů v jednotném duchu principů  universálního řádu, na kterých funguje přirozená holistická spravedlnost

Záměrná/vědomá harmonizace je určena pro ty, kteří se chtějí do řešení situace sami aktivně zapojit a nechtějí se vzdávat svojí tvořivé moci, rozhodování a aktivního chování, které skrze přirozenou holistickou spravedlnost směřuje k vyrovnání/vyvážení vztahu mezi účastníky daného vztahu a ke změně/transformaci prožívání daného neprospěšného vztahu “v odporu” (tj. z polarizované role “oběti = altruisty, zažívajícího na svůj úkor, či “pachatele = egoisty chovajícího se na úkor jiného do rovnocenného svébytného partnera, který se prožívá a chová jako suverénní jedinec/tvůrce a současně přirozeně spravedlivý člověk).

Přirozená spravedlnost rozvíjí člověka a jeho vrozené kvality v laskavém férovém duchu, který ho postupně vede do jednoty a rovnováhy a nabízí mu prostor a možnost se učit a prohlubovat svoji schopnost dobrovolně napravovat svoje destruktivní duchovní záměry, nevyrovnané duševní postoje, nevědomá vzájemně neprospěšná rozhodnutí a chování (a tím i přetvářet svoje disharmonické, konfliktní a nevyrovnané vztahy v harmonické skrze jejich spokojené prožívání).

Přirozený proces záměrné/vědomé harmonizace člověka a jeho bytostného vztahu k životu jako celku se děje skrze dobrovolné poznávání a dobrovolné napravování svých vlastních duchovně pokřivených záměrů a destruktivních duševních tendencí chovat se na úkor sebe či druhých (tedy Celku), jakož i vlastních postojů a rozhodnutí, souhlasů a nesouhlasů, na které navazují projevy chování ve vztahu k sobě a druhým zároveň, které člověka vedou do vnitřního omezování či rozpínání, harmonie či disharmonie, které se pak propisují do jeho těla jako “určitá nemoc či uzdravení, nebo určitý kvalita či  nekvalita, určitý nadbytek či nedostatek. Tento vnitřní stav (prožitek) se pak projektuje skrze mysl do vnějšího prostoru vědomí a promítá se skrze vztahy s druhými, což se pak spravedlivě a pravdivě projevuje z duchovní podstaty Celku do individuálního života daného člověka. To jak člověk napravuje svůj bytostný vztah k životu jako Celku skrze svůj primární vztah k sobě a svoje vztahy s druhými lidmi probouzí a rozvíjí, anebo naopak uspává, svoje vrozené tvořivé hodnoty a kvality, které tvoří a  projevují jeho znaky a kvality lidství či lidskosti.

V rámci “vědomé/záměrné harmonizace svého bytostného vztahu k životu jako celku” v duchu přirozené spravedlnosti si sami odpovědně rozhodujete, kdy cítíte, že potřebujete ve svém životě harmonizační podporu, přičemž v duchu přirozené holistické spravedlnosti nesete svoji vlastní odpovědnost za to, jak se v daném procesu budete sami rozhodovat a chovat a tím pádem i za konkrétní efekty, následky či dopady a výsledky, které si tím sami vytvoříte. 

Chci si zajistit  úvodní a další osobní či online setká(vá)ní

 

Připravuji pro Vás klub PlatforMAAT

s komplexní holistickou podporou a alternativním způsobem uchopení a řešení tíživých problémů a sporů, které plynou z nevědomého porušování universálního řádu Bytí jako Celku a jeho principů  

Poslat mi zprávu

Email

office@senarova-daniela.cz

Telefon

00 420 603 703 129

Datová schránka

c54egd3

27mf8xr 

Adresa  

Ohrazenice 5
387 16 Volenice
Česká republika

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.