Vyberte stránku

Nabízím holistický přístup a komplexní podporu pro kompletní vyřešení problému na všech třech úrovních jeho existence (duchovní, duševní, mentální a fyzické rovin

a) Kompletní rozkrytí problému včetně důvodu jeho existence (tj. skryté příčiny, o které informuje hmotný a duševní projev problému) a jeho následné řešení na duchovní a duševní rovině cestou jeho zvědomění a vyrušení emočních odporů.

b)  Dořešení konkrétních následků a právních dopadů (které jsou hmotnými příznaky či projevy skryté nerovnováhy v systému a  zdrojem informací vedoucích k odstranění problému na hlubší duševní a duchovní úrovni, nikoliv však pravou podstatou problému ani zdrojem projevených či prožívaných obtíží). 

Mgr. Daniela Šenarová 

advokát a zapsaný mediátor (s holistickým přístupem)

Komplexní pomoc při řešení problémů a prevence jejich tvoření včetně předcházení jejich opakovanému projevu

(zaměřuji se na kompletní vyřešení problémů včetně jejich příčiny i následků a právních dopadů a také na účinné předcházení jejich tvoření či opakovaného projevu) 

 

Kompletní řešení problémů včetně eliminace jejich následků a právních dopadů

Nabízím komplexní podporu zaměřenou na kompletní řešení problémů, sporů a jiných hmotných dopadů a projevů nerovnováhy, resp. jejich účinné odstraňování včetně jejich příčiny, následků a právních dopadů. Kompletní řešení problému zahrnuje jeho rozkrytí na všech úrovních jejich existence (duchovní, duševní a fyzické), jeho uchopení a následné odstranění na úrovních, na kterých  se u klienta problém (kterým je nerovnováha v systému vědomí) v určité formě projevuje (manifestuje), aby ho i jeho okolí o této existujícího nerovnováze informoval.

Prevence tvoření problémů a předcházení jejich opakovaného projevu

Nabízím  komplexní podporu zaměřenou na  prevenci tvoření budoucích problémů a předcházení jejich opakovanámu projevu ve formě nejrůznějších právních problémů, sporů, komplikací a jiných  obtíží či překážek vznikajících ve vztazích, při podnikání či jiné tvůrčí činnosti, anebo při vstupu nebo uzavírání nejrůznějších vztahů, dohod, smluv, obchodů a transakcí nebo při jejich prodlužování anebo ukončování atd.

Nabízím holistický přístup a komplexní podporu pro kompletní vyřešení problému na všech třech úrovních jeho existence (duchovní, duševní, hmotné rovině) z pohledu jeho skutečné podstaty a důvodu jeho projevu 

Komplexní podpora zaměřená na kompletní vyřešení problému zahrnuje:

a) Kompletní rozkrytí problému včetně důvodu jeho existence (tj. skryté příčiny, o které informuje hmotný a duševní projev problému) a jeho následné řešení na duchovní a duševní rovině cestou jeho zvědomění a vyrušení emočních odporů.

b)  Dořešení konkrétních následků a právních dopadů (které jsou hmotnými příznaky či projevy skryté nerovnováhy v systému a  zdrojem informací vedoucích k odstranění problému na hlubší duševní a duchovní úrovni, nikoliv však pravou podstatou problému ani zdrojem projevených či prožívaných obtíží). 

POMOHU VÁM PODÍVAT SE NA SVŮJ PROBLÉM Z VÍCERO ROVIN SOUČASNĚ A Z NADHLEDU NAJÍT KLÍČ, KTERÝM MŮŽETE DANÝ PROBLÉM manifestující NEROVNOVÁHu v systému vědomí VYŘEŠIT

POMOHU VÁM KOMPLEXNĚ ROZKRÝT PROBLÉM NA VŠECH JEHO ÚROVNÍCH EXISTENCE (NA DUCHOVNÍ, DUŠEVNÍ, MENTÁLNÍ POTAŽMO FYZICKÉ ÚROVNI) , ZVĚDOMIT JEHO SKUTEČNOU PODSTATU A DŮVOD JEHO EXISTENCE A PROŽÍVÁNÍ

pomohu vám s kompletním řešením problému krok po kroku a povedu vás celým procesem jeho odstraňování VČETNĚ JEHO PŘÍČINY I NÁSLEDKŮ A PRÁVNÍCH DOPADŮ, resp. procesem jeho předcházení

Pomohu vám včas předejít vzniku budoucího problému anebo jeho opakovanému projevu

Právní služby

Nabízím právní služby zaměřené na to, jak se z pohledu platného práva vyhnout budoucímu vzniku problému či sporu, anebo jak prakticky v souladu s principem legality a legitimity vyřešit hrozící či již projevené následky a dopady odvinuté ze skutečné podstaty problému (nerovnováhy).

Mediační služby

Nabízím mediační služby, které se zaměřují na to, jak se vyhnout budoucímu vzniku problému či sporu, anebo jak prakticky vyřešit hrozící či již projevené následky a dopady odvinuté ze skutečné podstaty problému (nerovnováhy)  projevující se mezi více osobami z pohledu, aby byly férově a rovnocenně (tj. v souladu s principem equity) uspokojeny jejich oprávěné zájmy a potřeby a výsledné řešení bylo vzájemně uspokojivé.

Mentoring a koučink

Nabízím mentoring a koučink zaměřený na to, jak se z pohledu rovnováhy můžete vyhnout budoucímu vzniku problému či sporu nebo jejich opakovanému projevu, anebo jak můžete sami vyřešit hrozící či již projevené následky a dopady odvinuté ze skutečné podstaty problému (nerovnováhy).

Management procesu

Nabízím službu spočívající v managementu procesu, která se zaměřuje na to, aby praktická realizace řešení probíhala v duchu rovnováhy, tj. v rámci takového postupu, přístupu a s pomocí takových prostředků a odborných služeb, které jsou adekvátní a přiměřené a tedy účinné. Součástí této služby je i hlídání celkové hospodárnosti procesu a jeho zacílení (zejména z hlediska rozsahu a hloubky, v jaké si budete přát svůj problém vyřešit, resp. jeho vzniku či opakování předejít).

Čím kompletní (holistické) řešení přesahuje běžné odborné řešení? 

 

Kompletní (holistické) řešení svým přístupem, pohledem, záběrem i účinky přesahuje zaběhlý konvenční  odborný (právní) pohled, zaběhlé postupy a procesy řešení (advokátní, arbitrážní, soudní i mediační), které se všechny shodně zabývají vyřešením aktuálního hmotného příznaku problému včetně případných konkrétních právních dopadů a následků (projevujících se na materiální rovině jako konkrétní obtíž, komplikace, rozpor, problém, spor, konflikt, ztáta, střet se zákonem s omezením svobody, vlastního projevu či realizace, nebo jiným určitým nepříjemným dopadem či následkem do majetkové či osobní sféry  spojeným s projevem určitého postoje, rozhodnutím či jednáním) a v tomto hmotném projevu spatřují problém, resp. jeho podstatu, kterou lze s pomocí nejrůznějších nástrojů a prostředků vyřešit (tj. odstranit).

Kompletní (holistické) řešení se skrze hmotné projevy zabývá skutečnou skrytou podstatou problému, kterou je nerovnováha v systému vědomí, jež vyvěrá z duchovní roviny, a přes její prožívání na duševní úrovni se projevuje na mentální, potažmo na tělesné a materiální (hmotné) úrovni ve formě nejrůznějších projevů a příznaků výše naznačených.

Proto se holistické řešení hlouběji zabývá i dalšími souvislostmi (které běžné odborné – právní řešení zabývající se hmotnými projevy problému již nezkoumá), aby se zjistilo odkud a proč tyto projevy pramení a  čím konkrétně lze těmto hmotným projevům do budoucna nenásilně zamezit a jak je účinnně přirozenou cestou, tj. působením vlastního vědomí, regulovat a eliminovat.

 

 

 

Čím se kompletní (holistické) řešení odlišuje a jaký může vyvolat efekt a být pro vás přínosné?

 

Holistické řešení se zabývá vyřešením problému z hlediska jeho skutečné podstaty (tj. nerovnováhy systému vědomí), a to cestou směřující co nejpříměji (nikoliv co nejpříjemněji!) k obnovení, nastolení či udržení rovnováhy.  

Holistické řešení směřuje k přirozené harmonizaci vědomí v rámci celého systému, a to cestou vědomého udržování rovnováhy nebo cestou jejího obnovení či znovunastolení.  Proč? Protože rovnováha je klíčem, který vyvažuje a propojuje všechny roviny vědomí (duchovní, duševní i fyzickou) do jednoho jediného funkčního celistvého celku a současně spouští jejich celoplošnou harmonizaci a vyladění, v důsledku které samovolně vymizí či se zmírní i jiné projevy disharmonie (zdravotní, vztahové, psychické i materiální atd.), které se samotným vyřešením daného právního příznaku na první pohled nesouvisely, ale na hlubší úrovni pramenily ze stejné duchovní podstaty a konkrétní skryté příčiny daného problému (nerovnováhy).

 

 Co přesně činí kompletní (holistické) řešení komplexním, úplným a celistvým?

 

Holistické řešení se zabývá problémem ve všech jeho aspektech (tj. jeho pravou podstatou i skrytou příčinou = důvodem jeho existence/projevu , jakož i  hmotnými projevy odvinutými z nerovnováhy včetně projevených či hrozících následků a právních dopadů).

Kompletní řešení v kostce zahrnuje:

a) komplexní rozkrytí problému ve všech jeho aspektech a rovinách jeho existence.

b) řešením projevených ši hrozících hmotných následků a dopadů (které jsou jen hmotným projevem či příznakem skutečného problému, jímž je nerovnováha = disharmonie v systému vědomí, o jejíž existenci jejich hmotný projev vypovídá  a informuje).

c) řešení směřující k vyřešení (vyrušení) problému na jemno-hmotnějších úrovních vědomí (duchovní a duševní) včetně podpory klienta, který se rozhodne svůj problém kompletně řešit svépomocí, popř. se vyhnout jeho budoucímu vzniku či opakovanému projevu.

d) vedení celého procesu řešení tak, aby probíhal harmonizačně (tj. v souladu se skutečnými projevy životní síly všech dotčených účastníků) a současně přitom co nejúčelněji a hospodárně.

 

Jaké služby a konkrétní činnosti může poskytovaný servis zahrnovat?

 

Servis, který nabízím, zahrnuje jak praktickou odbornou pomoc s vyřešením projevených či hrozících hmotných následků a dopadů (které jsou jen hmotným projevem či příznakem skutečného problému, jímž je nerovnováha = disharmonie v systému vědomí, o jejíž existenci jejich hmotný projev vypovídá  a informuje), tak i komplexní podporu zaměřenou na rozkrytí problému a jeho vyřešení (vyrušení) na jemno-hmotnějších úrovních vědomí (duchovní a duševní).

Servis může zahrnovat tyto konkrétní činnosti:

a)  Činnost směřující k objevení a rozkrytí daného problému z pohledu rovnováhy včetně jeho smyslu, který skrývá pro klienta

b) Činnost směřující k nalezení konkrétního důvodu (příčiny) pro zažívání daného problému a jeho objasnění na základě propojení informací z vícero rovin vědomí (duchovní , duševní a materiální).

c) Činnost směřující k nalezení a doporučení konkrétního opravného vyvažujícího řešení (jako klíče k vyvážení či udržení ronováhy), jehož důsledným provedením se daný problém přemění = přetvoří = transformuje = vyruší = zneutralizuje.

d) Činnost směřující k eliminaci či dořešení hmotných následků a dopadů projevených na materiální rovině v rámci mnou – na míru doporučeného – přístupu a postupu, jež probíhá s pomocí práva nebo mediace.

e) Činnosti spočívající v managementu procesu, jež zahrnuje zejména přípravu procesu, zajištění komplexní diagnostiky systému klienta včetně doporučení  konkrétního harmonizačního řešení, které nasměřuje celý systém zpět do rovnováhy nebo jej udrží v rovnováze, dále zajištění všech dalších účelných služeb, které budou v rámci komplexního řešení problému potřeba (a to v rámci ujednaných cenových relací) včetně dohledu nad jejich výkonem a  v neposlední řadě vedení celého harmonizačního procesu tak, aby směřoval k vytyčenému záměru klienta a byl při tom pro něho co nejhospodárnější.

Poskytovaný servis může zahrnovat zejména:

a) právní služby 
b) mediační služby 
c) koučink a mentoring
d) management procesu

 

 Kolik za moje služby zaplatíte? 

 

Pokud nebude mezi námi předem výslovně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji službu, resp. činnost poskytnutou v souvislosti s řešením vašeho problému, mi zaplatíte (v rámci vyvážení našeho vztahu) cenu stanovenou na bázi  hodinové sazby 3.000 Kč/hod, přičemž není-li dohodnuto výslovně jinak, účtuji každou započatou čtvrthodinu v ceně 750 Kč/hod. Nejsem plátcem DPH.

Před zahájením poskytování servisu je třeba zaplatit dohodnutou cenu předem na účet, popř. uhradit zálohu kryjící předjednanou cenu a náklady spojené s poskytnutím objednané služby určenou předběžně buď podle domluveného času (platí zejména u konzultací a jednání), anebo podle domluveného konkrétního výstupu mojí činnosti (z hlediska jeho záběru, obsahu, rozsahu a formy zpracování a dodání).

Nebude-li domluveno výslovně jinak (zejména v rámci zakoupení balíčku), tato cena v sobě zahrnuje pouze moje běžné provozní náklady spojené s poskytováním mého servisu a nezahrnuje tedy náklady, které skutečně vynaložím v souvislosti s poskytnutím konkrétní činnosti ve váš prospěch (úřední poplatky, dopravné, poštovné, výdaje na poskytnutí služeb jinámi odborníky atd.).

 

Pro koho je komplexní řešení nebo řešení v rámci holistického přístupu vhodné?

Komplexní řešení je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj problém vyřešit jednou provždy, jsou otevřeni přijmout i jiný úhel pohledu, než ten svůj, jsou připraveni převzít plnou odpovědnost za svůj problém a spolupracovat aktivně na jeho vyřešení (neboť bez aktivní účasti toho, kdo problém zažívá, nelze skutečnou podstatu problémiu vyřešit).

Zahájení a poskytování holistického servisu u mně probíhá v těchto krocích:    

Můžete si zvolit poskytnutí servisu jen v určitém rozsahu (tj. holistické řešení zúžit o určité vpravo nastíněné kroky a s ním spojené moje činnosti ) s tím, že v takovém případě Vás seznámím s možnými dopady a následky na celkový efekt a reálný výsledek procesu. V případě, že chcete vzniku budoucích problémů či sporů předejít, pak na krok č. 2 navazuje bod č. 5.

Samotný průběh holistického řešení probíhá v souladu s tím, jak se k řešení svého problému či předcházení jeho vzniku osobně stavíte,  a dále v souladu s tím, jak se celý proces řešení odvíjí přirozeně skrze postoje a jednání všech ostatních účastníků procesu, jejich zástupců a zmocněnců.

1. Objednání úvodní konzultace a její zaplacení

Objednání na úvodní konzultaci probíhá zpravidla písemně prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (dokud nebude funkční můj e-shop). Cenu za úvodní konzultaci účtuji podle hodinové sazby 3000 Kč.

–  Osobní konzultaci poskytuji a účtuji minimálně v rozsahu jedné hodiny.

– Minimální rozsah telefonické konzultace, který účtuji, je 15 minut (za cenu 750 Kč/hod).

Cena za konzultace se platí předem na bankovní účet: 3333666699/2010 (fio). Do poznámky příkazu je třeba uvést jméno. Po připsání platby bude vystavena elektronická faktura a zaslána na zadaný e-mail klienta a dohodnut termín a délka konzultace.

2. Seznámení se s problémem v rámci úvodní konzultace

V rámci úvodní konzultace mne seznámíte se svým problémem, který vás tíží nebo záležitostí, v rámci které byste se rádi vyhnuli budoucím problémům a sporům. Ujasníme si Vaše priority, možnosti a akutnost, abych si ujasnila, jak mohu celkově přizpůsobit svůj servis a moje činnost byla smysluplná a účelná.

3. Diagnostika skryté nerovnováhy v systému

Po úvodním seznámení  navavzuje diagnostika skryté nerovnováhy v systému se záměrem objevit a rozkrýt váš daný problém (popř. problém, jehož vznik byste rádi eliminovali) z pohledu rovnováhy včetně jeho smyslu, který pro vás skrývá. Diagnostika nerovnováhy může probíhat podle situace  již v rámci úvodní konzultace, případně v rámci další navazující konzultace (pro kterou platí stejný postup jako pro úvodní konzultaci), popř. ve spojení s právní analýzou, která je klíčová pro rozkrytí a řešení problému v rovině materiální.

4. Zjištění konkrétního důvodu (příčiny) pro zažívání daného problému skrývající se za existencí a hmotným projevem daného problému a jeho objasnění na základě propojení informací z vícero rovin vědomí (duchovní, duševní a fyzické).

V rámci navazující konzultace se zaměřuji ve spolupráci s vámi na zjištění konkrétní hlubší příčiny Vašich potíží a prožívání daného problému, abych mohla doporučit harmonizační řešení na míru, které v celém systému vědomí vyvolá nápravu zjištěné disharmonie (tj. vyrovnání zjištěné nerovnováhy), ke které skrze prožívání daného problému, popř. obtíží, život klienta navádí ke změně, jejíž uskutečnění nasměřuje všechny roviny vědomí v systému zpět do rovnováhy a harmonie.

5. Nalezení a doporučení konkrétního harmonizačního řešení na míru a jeho sdělení ve formě na které se spolu domluvíme.

Jakmile se podaří rozkrytí daného problému na všech rovinách, na kterých existuje (tj. na duchovní, duševní i fyzické), popř. jakmile si ujasním vaši situaci, vaše potřeby a cíl, kte kterému byste s mojí odbornou pomocí či podporou rádi došli či dospěli, navrhnu vám konkrétní harmonizační řešení na míru a nastíním vám další postup jeho praktické realizace. V této fázi řešení máte možnost přizpůsobit si můj následný servis na svoji míru tím, že si vyberete z mojí nabídky takový servis, který bude nejvíce odpovídat vašim prioritám, reálným možnostem a schopnostem, které můžete při realizaci svého řešení pod mým vedením uplatnit.

6. Poté, co si vyjasníme v jakém rozsahu či hloubce budete chtít svůj rozkrytý problém řešit či jeho vzniku předejít se pustíme do procesu praktické realizace mnou navrženého harmonizačního řešení resp. prevenčního řešení, a to za podmínek domluvených v návaznosti na rozsah mého servisu, který si vyberete, resp. na kterém se spolu domluvíme.

Moje pomoc či podpora s praktickou realizací doporučeného harmonizačního řešení problému, resp. prevenčního řešení probíhá v rozsahu a za cenových podmínek domluvených v návaznosti na vámi zvolený rozsah mého servisu, který může zahrnovat nad rámec výše uvedených služeb (zaměřených na odhalení problému a nalezení harmonizačního řešení) tyto další moje služby:

a) právní nebo mediační služby směřující k včasné eliminaci problému či jeho zvětšování a dále k dořešení hmotných následků a dopadů projevených na materiální rovině, jejichž poskytování probíhá v duchu doporučeného harmonizačního řešení,

b) služby holistického průvodce směřující ke konkrétní nápravě a její integraci do vašich starých návyků a zaběhlých procesů, k jejichž změně vás život skrze projev daného problému navedl a která má nasměřovat všechny roviny vědomí v jeho systému zpět do rovnováhy a harmonie. 

c) management celého procesu směřující k hospodárnému a optimalizujícímu způsobu řešení pro vás, kdy můžete využít možnosti nechat si v rámci předem dohodnutých cenových relací zajistit všechny služby potřebné pro komplexní vyřešení vašeho problému mým prostřednictvím „na klíč“ včetně profesionálního dohledu nad jejich praktickým výkonem (tzv. řešení na klíč pod jednou střechou).

O mně

V rámci své odborné praxe se zabývám holistickým řešením nejrůznějších obtíží (projevujících se na materiální rovině ve formě konfliktů, právních sporů, finanční či materiální ztráty, zrady, zklamání, újmy, podvodů, zneužívání, neférového či nečestného jednání, porušování slibů, dohod a smluv)jejichž vyřešení, resp. dořešení na materiální úrovni, anebo předcházení jejich vzniku, vyžaduje znalost práva, jakož i zkušenost s jeho správnou aplikací a praktickou vykonatelností.

Protože působím jako samostatná advokátka i zapsaná mediátorka, jsem svojí kvalifikací kompetentní poskytovat své služby nejen jednotlivcům, ale i dvojícím či vícečlenným společenstvím.

Během svojí 21 leté praxe jsem objevila způsob, který umožňuje vyřešit problémy na všech úrovních jejich existence s konečnou platností (tj. odstranit skutečný problém = nerovnováhu = současně s jejími hmotnými projevy, následky i příčinou. Holistický způsob řešení obecně spočívá ve znovupropojení všech rovin vědomí cestou obnovení, resp. udržení rovnováhy mezi nimi. Rovnováha je klíčem ke spuštení celoplošné harmonizace vědomí v rámci celého systému vědomí, která následně způsobí vyrušení či postupné zmírňování obtíží na materiální i duševní úrovni. K vyřešení či dořešení následků a dopadů (které jsou hmotnými příznaky nerovnováhy v systému) používám standardizovaných prostředků (práva anebo mediace). 

Holistický způsob řešení, který nabízím, se prakticky zabývá jednak rozkrytím skutečné podstaty daného problému včetně zjištění konkrétní nerovnováhy v systému klienta, a dále nalezením konkrétního komplexního harmonizačního řešení, jehož důsledné a korektní uskutečnění nasměřuje nevyvážený systém klienta zpět do rovnováhy.

Abyste mohli svůj konkrétní právní nebo jiný problém vyřešit komplexně a s konečnou platností a sami za sebe napomohli k účinné eliminaci nebo dořešení hmotných dopadů svého problému na okolí, nabízím holistický servis, který si můžete podle svých priorit, možností a potřeb přizpůsobit na svoji míru.

Kontakt

Mgr. Daniela Šenarová 

– advokátka s ev. č. ČAK 9547

– zapsaná mediátorka 

– živnostník vedený u evidenci živnostenského odboru úřadu MČ Praha 12

tel:  +420 603 703 129

email: office  @  senarova-daniela.cz

Provozovatelem těchto stránek je: Mgr. Daniela Šenarová, IČ: 71074465, se sídlem Lannova 2113/2a, Praha 1- Nové Město.    Všechna autorská práva vyhrazena.