Vyberte stránku

  

 

Mgr. Daniela Šenarová

 samostatná advokátka a zapsaná mediátorka

 

profesiolnální celistvé právní řešení problémů ve vztazích a prevence jejich tvoření

  

 

 

 

Nabízím celistvé právní řešení problémů ve vztazích včetně prevence jejich tvoření a včasné eliminace jejich hmotného projevu

 

Komplexní (celistvé či holistické) právní řešení problémů, sporů a nejrůznějších obtíží v mezilidských vztazích se zaměřuje na prevenci jejich tvoření a dále na eliminaci jejich hmotného projevu ve spojení s odhalením skryté duchovní podstaty a duševní příčiny jejich existence (tj. konkrétního důvodu jejich vzniku a prožívání v životě), neboť toto komplexní řešení směřuje ke konečnému vyřešení problému, jehož důsledkem je srovnání a vyladění lidského systému Vědomí a s tím spojená přirozená harmonizace mezilidských vztahů.

S čím vám konkrétně umím a mohu komplexně pomoci nebo vás podpořit ve vašich vztazích?

Řešíte či chcete vyřešit konkrétně tyto situace a problémy?

Nevyrovnané finanční vztahy, řešení dluhů, úvěrů a půjček

Nejrůznější formy neférového jednání, nátlaku a zneužívání ve vztahu

Vznik škody, újmy či jiného odlivu majetku

Porušení či nedodržování smluv, dohod a slibů, jejich neplnění

Právní spory, konflikty a jiné vyhrocené situace ve vztazích

Porušování či nerespektování legitimních práv, nedodržení či nesplnění zákonných povinností s právními následky

i

Komplexní smluvní agenda a závazkové právní vztahy v duchu občanského zákoníku včetně vyjednávání a sepsání nejrůznějších dohod, smluv a právních úkonů

Smlouvy o dílo, autorské a licenční smlouvy a ochranné známky, poskytování know-how

Spolupráce v podnikání, obchody a tvoření projektů, partnerské a rodinné vztahy, dohody mezi blízkými, vyvažování a harmonizace vztahů

Koupě, prodeje, převody a nabývání movitého i nemovitého majetku, dědické dohody, směny, výměny a finanční transakce

Nájemní a podnájemní vztahy, zapůjčení majetku, leasingové transakce

Zajišťování, ochrana a správa vlastního či cizího majetku, úvěrů a majetkových investic

v rámci celistvého právního řešení nabízím

 komplexní činnost zaměřující se dle konkrétní situace na tyto cíle:   

1. Komplexní diagnostika nerovnováhy v systému a doporučení balanční nápravy

2. Obnovení či udržení rovnováhy ve vlastním systému (ve vztahu k sobě)

3. Vyrovnání či vyvážení (harmonizaci) konkrétního vztahu či vztahů (ve vztahu k druhým)

 

 

4. Předcházení tvoření budoucích problémů a sporů ve vztazích, jakož i hmotných následků a právních dopadů s nimi spojených

5. Efektivní řešení či včasná eliminace hrozících problémů a sporů včetně hmotných následků a právních dopadů z nich odvinutých

6. Vyřešení již projevených problémů a sporů včetně hmotných následků a právních dopadů

Celistvé (holistické) právní řešení může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

1. Osobní konzultace

Poskytuji osobní konzultace v rámci osobních setkání. V rámci osobních konzultací si můžete se mnou ujasnit svoji situaci a získat k ní konkrétní poradu nebo doporučení, popř. praktické navedení, jak ji můžete řešit sami nebo s odbornou podporou. Osobní konzultace se účtuje jako další samostatný úkon za plnou cenu, přesáhne-li její délka 60 minut (1 hod). Kratší osobní konzultace se poskytují a účtují min. po 30 minutách.

2. Konzultace na dálku

Poskytuji ústní konzultace na dálku (telefonické nebo on-line přes internet). Pondělky, středy a pátky (v čase mez 8 a 12 hodinou dopoledne) mám vyhrazeny pro poradnu. Po předchozím objednání a zaplacení konzultace se mnou můžete v rezervovaný čas a v pohodlí svého domova či jiného místa zkonzultovat na dálku svoje právní problémy a starosti, které zažíváte ve svých vztazích v kontextu mojí specializace. Konzultace se účtuje za plnou cenu, dosáhne-li její délka 60 minut (1 hod). Kratší osobní konzultace se poskytují a účtují min. po 15 minutách.

3. Písemná porada či konkrétní doporučení

Po předchozím objednání a zaplacení písemné porady či doporučení vám do 3 dnů po obdržení vašeho konkrétního dotazu či otázek přes e-mail (u stálých či ověřených klientů i přes sms či jinou telefonní aplikaci) poskytuji písemné porady či konkrétní doporučení s konkrétními instrukcemi, co v dané situaci konkrétně (u)dělat, případně naopak nedělat. 

4. Komplexní diagnostika celkového rozsahu a dosahu existence problému

V rámci této činnosti provedu nezávislou diagnostiku celkového rozměru problému (tj. skutečného rozsahu a dosahu jeho existence v systému Vědomí tvořeného duchovní, duševní a fyzickou rovinou vědomí). Podle zjištěného stavu vám doporučím konkrétní přístup a postup řešení.

5. Rozkrytí a objasnění problému z hlediska jeho skryté duchovní podstaty a kolize se Zákony Rovnováhy

Pomohu vám s kompletním rozkrytím problému z hlediska jeho neviditelné skutečné podstaty se záměrem, abyste řešení svého problému zbytečně neodkládali a uchopili jej v souladu s vedením Života. Pomohu vám zjistit, objasnit a zvědomit čím konkrétně jste se v minulosti vychýlili či dostali do rozporu se Zákony Rovnováhy z pohledu Vyšší spravedlnosti.

6. Odhalení skrytého důvodu existence vašeho problému ve vašem Životě

Pomohu vám odhalit konkrétní neviditelný skrytý důvod existence (vzniku a/nebo prožívání a/nebo materiálního projevu problému ve vašem životě (tj. hlubší duševní příčinu). Pomohu vám odhalit, objasnit a zvědomit konkrétní skrytý důvod existence vašeho problému v Životě a objasním vám, čím konkrétně jste si daný problém na duchovní rovině stvořili a proč jste nuceni jej duševně prožívat, popř. řešit jeho hmotný projev na materiální rovině Života.

7. Nezávislá analýza konkrétního hmotného projevu problému z právního pohledu (tj. z hlediska platných zákonů neboli z pohledu nižší spravedlnosti) s následným celkovým vyhodnocením situace z pohledu nižší i vyšší spravedlnosti

Pomohu vám zanalyzovat vaši konkrétní situaci ve vztahu včetně projeveného či hrozícího právního problému z právního pohledu a souladu s našimi platnými zákony a poté celkově, co nejobjektivněji, vyhodnotit vaši konkrétní situaci a jednání z pohledu nižší i vyšší spravedlnosti (tedy z hlediska celkového souladu či nesouladu/rozporu se Zákony Rovnováhy a našimi platnými zákony) .

8. Nalezení a doporučení konkrétního harmonizačního (vyvažujícího) řešení na míru, které bude směřovat Život do souladu se Zákony Rovnováhy i s našimi platnými zákony

(Pomohu vám najít a doporučím vám konkrétní harmonizační (vyvažující) řešení na míru, které bude v souladu se Zákony Rovnováhy a bude směřovat k celistvému vyřešení (vyrušení) vašeho problému na těch rovinách, na kterých váš problém existuje a na kterých vaše vědomí svojí existencí zatěžuje (a tím blokuje vaši životní/tvůrčí sílu pro tvoření nezatíženého Života). Součástí řešení je i doporučení konkrétní změny v dosavadním jednání, které může směřovat k vyvážení a vyrovnání vztahu (a tedy i k jeho transformaci) a/nebo k vzájemně férovému ukončení a/nebo konečnému vyrovnání v daném vztahu.

9. Mentorink a koučink (psychická podpora a odborné vedení krok po kroku)

Na bázi osobního mentoringu a koučinku vám poskytnu psychickou podporu a osobní vedení procesem řešení, pěkně v klidu, krok po kroku. Tato služba se svých charakterem zaměřuje na to, jak můžete v duchu Zákonů Rovnováhy a v souladu s platnými právními předpisy regulujících mezilidské vztahy sami aktivně pod mým odborným vedením a s účelnou odbornou podporou řešit svoje vzniklé právní problémy či spory ve svých vztazích, nebo je včas eliminovat, anebo předcházet jejich opakovanému tvoření ve vašem Životě.

10. Management procesu

Tato činnost se zaměřuje na to, aby celý proces řešení probíhal nejen v souladu s našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině Životě), ale i v souladu se Zákony Rovnováhy (které řídí tvoření Života a spouští i ukončují všechny děje probíhající v materiální rovině Životě). Stará se o soulad praktického řešení i průběhu procesu z hlediska obou světů (viditelného i neviditelného), tj. zajišťovat praktický soulad mezi výkonem nižší spravedlnosti (která se řídí lidskými zákony) s tou vyšší spravedlností (která je řízena Zákony Rovnováhy).

V rámci této podpory se starám především o zajištění souladu řešení se Zákony Rovnováhy (jež řídí tvoření Života a spouští i ukončují se všechny děje probíhající v materiální rovině Životě) a našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině Životě). Pomohu vám také s vedením celého procesu řešení tak, aby probíhal co nejefektivněji při respektování průběhu tvořeného Životem (jež se tvoří na duchovní rovině a skrze duševní rovinu se přenáší do hmotné roviny), férově a s účelným využitím takových služeb, které jsou žádoucí pro celistvé a komplexní vyřešení vašeho problému dle konkrétního rozsahu a dosahu jeho existence ve vašem systému Vědomí, potažmo v Životě.

Součástí této služby je i dohled nad tím, aby praktické řešení probíhalo v rámci takového postupu, přístupu a s pomocí takových prostředků a odborných služeb, které jsou adekvátní a přiměřené (a tedy účinné.) A také hlídání celkové hospodárnosti procesu a jeho zacílení (zejména z hlediska rozsahu a hloubky, v jaké si budete přát svůj problém vyřešit, resp. jeho vzniku či opakování předejít). 

11. Jednání mezi účastníky vztahu

Tato činnost spočívá ve vedení ústní či písemné komunikace ve vztahu k dotčeným účastníkům a dále v osobních setkáních domluvených s druhým účastníkem či ostatními účastníky vztahu, jež jsou vedena v rámci konkrétně dohodnutého záměru. Tato činnost může zahrnovat také sepsání zápisu o výsledku z jednání či následné písemné shrnutí výsledku jednání prostřednictvím e-mailu (vč. uvedení jakého konkrétního konsensu bylo dosaženo, anebo v případě nedosažení konsensu uvedení, co konkrétně brání jeho dosažení), dále informování o stavu v jednání a sdělování informací k věci či průběhu procesu řešení a jiné s jednáním související činnosti. Písemné i osobní jednání se účtuje za plnou cenu, dosáhne-li jeho délka 60 minut (1 hod). Kratší jednání se účtují min. po 15 minutách.  Nad rámec ceny za tato jednání se kompenzuje i čas spojený s cestováním do místa jednání a vynaložené náklady mimo území Prahy (viz náhrada nákladů).

12. Vyjednání a stvrzení indiviualizované dohody mezi spřízněnými osobami

Dotýká-li se řešení konkrétní situace či problému více osob najednou, jež jsou vůči sobě v užším či bližším (spřízněném) vztahu (např. se jedná o rodinné příslušníky partnery, přátele či spolupracovníky atd.) a mají-li společný zájem či shodný záměr vyřešit danou situaci či problém společně pod vedením či s podporou jednoho odborníka, ale nemohou, popř. nechtějí se procesu řešení plnohodnotně osobně účastnit a/nebo se na něm finančně rovnocenně podílet, poskytuji v těchto případech činnost zaměřenou na vyjednání vícestranné individualizované písemné dohody mezi více účastníky vztahu, která mezi nimi vzájemně upraví konkrétní podmínky jejich účasti v procesu řešení včetně jeho financování. Tato činnost zahrnuje i formulaci a sepsání právně závazného návrhu dohody (ve složitějších případech), popř. písemné shrnutí ujednaného obsahu dohody (konsensu) do e-mailu (v jednodušších případech). 

13. Komplexní pomoc při uzavírání, změně a ukončování nejrůznějších smluvních a závazkových vztahů, transakcí a obchodů v rámci civilního práva (tzv. smluvní agenda)

Tato činnost zahrnuje komplexní právní podporu a pomoc s tvořením návrhu dohod, smluv, právně závazných zápisů z jednání, jednostranných prohlášení, obchodních podmínek či jakýchkoliv jiných právních úkonů, jež může zahrnovat v rámci procesu uzavírání nejrůznějších smluvních (závazkových) vztahů právně regulovaných zejména občanským zákoníkem zejména tyto činnosti:

– předchozí zmapování aktuální situace ve vztahu mezi účastníky z hlediska jejich očekávání, představ, potřeb, priorit a reálných možností a jednání s účastníky (osobní či skrze prostředky dálkového přenosu),
– stvoření návrhu, konkrétní návrh jednotivých bodů dohody a formulace konkrétních ujednání, jejich korekturu a připomínkování,
– posouzení jejich vyváženosti (přiměřenosti a férovosti) a souladu či nesouladu s platnými právními předpisy a Zákony rovnováhy,
– pomoc s vyjednáváním konkrétního obsahu dohody, smlouvy či jiného právního úkonu
– odborný sepis vyjednané dohody či dosaženého konsensu do právně závazné či vykonatelné formy pro podpis 
 

14. Zajištění vybrané doplňkové služby zaměřené na právní jistotu a její posílení

Tato činnost zahrnuje zajištění zejména těchto doplňkových služeb souvisejících s právní jistotou a jejím posílením:

 • ověření podpisů notářem či jejich pravosti advokátem na uzavřené smlouvě
 • ověřování kopií notářem,
 • zajištění sepsání notářského zápisu u vybraného notáře 
 • zajištění výpisů z evidencí obchodního rejstříku, katastru nemovitostí
 • zajištění konverze dokumentů
 • zajištění advokátní nebo notářské úschovy
 • zajištění nezávislého znaleckého stanoviska nebo posudku

Nad rámec mojí činnosti účtované podle mého času, který vynaložím na zajištění poskytnutí vybrané doplňkové služby či služeb se hradí i poplatek či odměna příslušného poskytovatele za poskytnuté dané doplňkové služby (tzv. nutný výdaj na poskytnutí doplňkové služby).

15. Zajištění sepsání dohody či jiného právního úkonu v přímo právně vykonatelné formě (ve formě exekučního titulu)

Tato činnost zahrnuje pomoc se zajištěním uzavření dohody či sepisu jiného právně závazného právního úkonu v přímo vykonatelné formě (ve formě exekučního titulu), a to zejména v notářském zápisu s přímou vykonatelností, popř. ve formě dohody schválené soudem. Tato činnost zahrnuje zejména
– výběr vhodného notáře či jiného úřadu či povolaného orgánu a navázání komunikace s příslušnou osobou,
– dohodnutí zpracování příslušného notářského zápisu včetně ceny a termínu pro podpis,
– předchozí zajištění platby či zálohy pro objednání zpracování notáškého zápisu,
– zajištění předání adekvátního zadání a podkladů pro sepsání notářského zápisu,
– dohled nad řádným dodáním notářského zápisu bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,
– vyplacení ceny za sepsaný notářský zápis a jeho dodání v dohodnutém počtu stejnopisů.

16. Dohled nad řádným splněním uzavřené dohody či smlouvy včetně případného řešení jejího dobrovolného splnění

Tato činnost zahrnuje dohled nad řádným plněním či splněním uzavřené smlouvy či dohody a úkony směřující k případné nápravě či k jejímu řádnému splnění.

17. Sporná agenda a smírčí a mimosoudní jednání

V případě, kdy to bude vhodné a vyplyne to případně z vůle ostatních dotčených účastníků, vám poskytnu profesionální pomoc se smírčím jednáním, resp. s mimosoudním řešením vaší situace.  která může zahrnovat zejména

– kontaktování a oslovení konkrétní osoby či osob ke smírčímu řešení sporu či mimosoudnímu jednání ve věci,
– přípravu na smírčí proces včetně úkonů zaměřených na uvolnění napětí či zablokované komunikace ve vztahu,
– zajištění přerušení zákonné promlčecí lhůty v případě hrozícího promlčení nebo přerušení již zahájeného soudního či arbitrážního nebo mediačního řízení,
– ústní či písemnou komunikaci v dané věci,
– vyjasňování sporných či nejasných otázek bránících dosažení dohody, popř. zajištění nezávislého odborného posudku či stanoviska, navržení,
– činnost spojená s nalezením a navržením konkrétního řešení situace, které může vést k vyřešení či dořešení vzniklé situace, problému či sporu, včetně vzniklých následků a právních dopadů, které vyžaduje férové vyrovnání ve vztahu,
– praktické
 vyjednávání konkrétního smírného řešení mezi všemi dotčenými účastníky včetně klíčových podmínek pro budoucí uzavření právně závazné dohody o vyrovnání či narovnání daného vztahu,
– ostatní praktické úkony spojené s mimosoudním vyřešením sporu či smírném dořešení dané záležitosti.

V případě, kdy to bude nutné či žádoucí, poskytnu vám po mém předchozím uvážení právní pomoc spojenou s právním zastupováním v soudním či arbitrážním řízení, anebo vás přesměřuji na jiného vhodného specialistu.

18. Zajištění poskytnutí konkrétní služby či jakékoliv jiné odborné pomoci externím specialistou či klientem vybraným poskytovatelem služby

Tato činnost zahrnuje činnost spojenou se smluvním zajištěním poskytnutí konkrétní vybrané služby jiným specialistou či klientem vybraným poskytovatelem služby pod vlastní právní odpovědností tohoto odborníka, a to v rámci předem dohodnutých, jinak v rámci na trhu obvyklých či regulovaných cen a dodavatelských podmínek. Tato činnost zahnuje i dohled nad skutečným poskytnutím dohodnuté služby, popř. služeb a případné řešení zjevných vad a nedostatků spojených s poskytnutím této služby či služeb.

Tato činnost zahrnuje zejména tyto úkony:

 • nalezení konkrétního vhodného specialisty, který objednané služby pod svojí odpovědností poskytne při dodržení ujednaných cenových relací a/nebo konaktování a následná komunikace s poskytovatelem služby vybraným klientem či všemi dotčenými účastníky,
 • písemnou formulaci zadání (zakázky) pro vybraného poskytovatele dané služby či služeb s vyjasněním, jak služby či konkrétní její výstup má být předmětem dodávky,
 • možnost porovnání konkrétní nabídky poptáním shodné služby u jiných odborníků a nezávislé doporučení nejvhodnějšího odborníka pro výběr klientovi, jenž splňuje předem daná či odsouhlasená kritéria a je pojištěný na výkon činnosti;
 • dohled nad poskytováním/čerpáním služeb daného specialisty, aby jejich poskytování, vyúčtování a placení probíhalo v souladu s uzavřenými smluvními podmínkami;
 • dohled nad řádným poskytnutím odborné služby vybraným specialistou bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,
 • předchozí zajištění platby od klienta a vyplácení dohodnuté odměny specialistovi;
 • řešení případné reklamace týkající se dodané služby.
19. Administrativně-technická činnost spojená s jeho vedením

Tato činnost zahrnuje osobní setkání včetně jeho organizace ve formě intenzivního jednodenního či vícedenního pobytu buď v prostředí klienta, anebo na jiném vhodném místě v případě účasti více osob dle dohody, jehož záměrem je hlubší vzájemné seznámení a příprava na následnou harmonizaci vztahu, popř. vztahů.  Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládané náklady spojené s organizací a zajištěním domluveného setkání či pobytu.

20. Projekt řešení na míru včetně rozpočtové kalkulace

Tato činnost spočívající v písemném vypracování tzv. „projektu řešení na míru“ slouží primárně jako výchozí podklad pro rozhodnutí klienta, zda chce do řešení svého právního problému, sporu či právního řešení jeho záležitosti investovat, popř. aby si ujasnil,  v jakém rozsahu chce do svého procesu řešení investovat. Projekt může posloužit i jako strategický plán pro následnou praktickou realizaci, nicméně je potřeba tento plán upravit či aktualizovat s ohledem reálný stav a skutečný vývoj. Tato činnost se poskytuje jen k písemné objednávce a nespadá do standardní činnosti. Lze ji doporučit zejména pro řešení nejasných, komplikovaných, větších případů, u nichž je třeba na straně klienta předem schvalovat rozpočet či investici do řešení.  Tato činnost zahrnuje zejména:

– komplexní ujasnění aktuální situace klienta včetně vyjasnění  skutečného rozměru a dosahu existence jeho problému na všech třech rovinách Života včetně jeho vnitřních očekávání, omezení, limitů a přání.

– písemné doporučení konkrétního způsobu řešení s návrhem vhodných či doporučeníhodných činností, které celistvé vyřešení dané situace či problému může vyžadovat a které mohu v rámci svého servisu zajisit,

– konkrétní kalkulaci rozpočtové ceny pro komplexní právní řešení na míru, která bude zohledňovat jednak návrh cenového rozpočtu pro jednotlivé činnosti spadající do mého servisu a dále cenovou kalkulaci předpokládaných externích nákladů (nutné poplatky a jiné výdaje.

Konkrétní cena či rozpočet za zpracování projektu řešení na míru se ujednává individuálně podle konkrétního případu a lze ji stanovit i s ohledem na danou hodnotu věci či případu v duchu advokátního tarifu, který upravuje mimosmluvní odměnu advokáta za poskytování právních služeb.

21. Harmonizační setkání či pobyt

Tato činnost zahrnuje osobní účast na setkání včetně jeho organizace ve formě intenzivního jednodenního či vícedenního pobytu buď v prostředí klienta, anebo na jiném vhodném místě v případě účasti více osob dle dohody, jehož záměrem je hlubší vzájemné seznámení, příprava na harmonizaci vztahu, popř. vztahů, popř. vedení nezávazné společné diskuse či debaty o konkrétních možnostech řešení (brainstorming).  Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládané náklady spojené s organizací a zajištěním domluveného setkání či pobytu včetně dopravy, stravy a ubytování a doplňkového programu.

22. Harmonizační činnost zaměřená na přenastavení vlastního systému resp. interního systému ve firmách do souladu se Zákony Rovnováhy a případně i platnými zákony

Tato činnost zahrnuje podporu a vedení při činění změn směřujících k vyvážení vlastního systému a napravení vztahu ke svému Životu/sobě sama a dále k harmonizaci (vyvážení) odvinutých soukromých rodinných či partnerských vztahů, ve kterých se vám projevují opakovaně stejné či podobné obtíže a problémy.

U firem či vícečlenných společenství lze v rámci této činnosti harmonizovat jak vztahy interní (vůči zaměstnancům, kolegům a spolupracovníkům), tak vztahy externí (vůči zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům či smluvním partnerům, subdodavatelům atd). Tato činnost spojená s harmonizací (vyvažováním) interního systému firmy či vícečlenného společenství zahrnuje zejména:

– diagnostiku a odhalování skryté nerovnováhy ve vztahu či vztazích (která je příčinou hmotného projevu nejrůznějších problémů, sporů a jiných následků a dopadů odvinutých z disharmonických/nevyvážených vztahů, nezdravých duševních postojů, neživotaschopných návyků a nepřiměřeného či neadekvátního přístupu a jednání)
– pomoc s přenastavením interního systému (přístupu, postoje, procesů, postupů a interních předpisů) do souladu se Zákony rovnováhy
– praktické zpracování přílušných právních či interních dokumentů, které budou promítat doporučené změny a budou respektovat platné právní předpisy, 
– pomoc se smluvním přenastavením vztahů se zaměstnanci, externími spolupracovníky, zákazníky, dodavateli/subdodavateli atd.

Cena za tuto činnost se sjednává individuálně, a to i v návaznosti na předpokládaný rozsah činnosti, požadavky na časovou kapacitu a  předpokládané trvání či perspektivnost vzájemné spolupráce a počet osob, které se harmonizačních procesů budou účastnit.

23. Zajištění administrativně-technické podpory

Činnost spočívající v zajištění administrativně-technické podpory zahrnuje zejména domlouvání konkrétní termínů pro jednání či plnění konkrétních úkonů se všemi dotčenými účastníky, zajišťování vhodných prostor pro jednání na neutrální půdě, zajištění technické podpory spočívající v tisku, kopírování, scanování, kompletování dokumentů, archivování elektronických souborů a jejich zasílání dotčeným osobám, zajištění úschovy originálních dokumentů po dobu řešení a jejich elektronizaci, doručování poštou. Pokud není výslovně ujednáno jinak, cena za tuto činnost se účtuje fixním procentem z ceny za poskytnutý právní servis s minimální a max. hranicí pevné částky:

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 100.000 Kč, činí toto procento: 10 %, minimálně se za tuto činnost účtuje částka 2.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 500.000 Kč, činí toto procento: 5 %, minimálně se však účtuje částka 4.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí do 1,000.000 Kč, činí toto procento: 2 %, minimálně se však účtuje částka 6.000 Kč. 
– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí více jak 1,000.000 Kč, činí toto procento: 1 %, minimálně se však účtuje částka 10.000 Kč.

Chcete vědět, co můžete od celistvého právního řešení očekávat?

 

 

1. Čím se zabývá celistvé právní řešení?

odpověď

Celistvé řešení se zabývá vyřešením (odstraněním) problému na všech třech rovinách existence Života (Vědomí).

Konkrétně 1) na rovině duchovní (na které naše Vědomí = Život tvoří, i když si to nemusíte zatím ještě uvědomovat), dále 2) na rovině duševní (na které naše Vědomí = Život cítí, vnímá a prožívá, co si na duchovní rovině stvořil, i když to ještě nemusíte takto zatím vnímat) a 3) na rovině fyzické, na které se projevuje a zviditelňuje to, co jsme si na duchovní rovině sami stvořili a skrze duševní prožívání přenesli do hmotné roviny, i když to nemusíme zatím takto vidět a přijímat jako skutečnost (tedy i právní problémy, spory a jiné obtíže, které je třeba řešit s právníkem).

2. Na čem staví celistvé právní řešení?

odpověď

 Celistvé řešení staví jednak na odhalení skutečné skryté podstaty problému a zjištění konkrétního důvodu jeho stvoření, duševního prožívání a jeho hmotného projevu v Životě z hlediska existující nerovnováhy v tomto trojrozměrném celistvém systému Vědomí.

Dále pak staví na znalosti Zákonů Rovnováhy (kterými se řídí tvoření Života a které stvořil Život) a které jsou vodítkem pro vyřešení problému na duchovní rovině Života, kde je stvořen, popř. na duchovní rovině, na které je prožíván.

Celistvé právní řešení staví i na odborné znalosti našich právních zákonů a procesů a zkušenost s jejich aplikací při praktickém řešení (jež jsou třeba pro vyřešení problému, který se již reálně projevil na hmotné rovině Životě).

3. Na co se zaměřuje celistvé právní řešení?

odpověď

Celistvé právní řešení se zaměřuje na vyvažování (harmonizaci) lidských vztahů cestou sjednocování tří proudů, rovin či vrstev lidského vědomí (Ducha, Duše a Mysli) do celistvosti a rovnováhy (tj. souladu) a pracuje či vztahuje se k jedinci (jednotlivci).

4. Proč je tento záměr či jeho cíl smysluplnější pro Život než to, jaký materiální výsledek řešení přinese?

odpověď

Proč je tento záměr důležitější než to, jak pro vás řešení problému dopadne (tedy co konkrétně řešením obdržíte nebo budete muset odevzdat či udělat nebo splnit)? Protože jen harmonizované, celistvé neboli sjednocené Vědomí je svobodné pro tvoření bez zátěží (a tedy uvolněné od budoucího prožívání a řešení problémů).

 

5. Jaký může být efekt celistvého řešení?

odpověď

Jistě se ptáte, jakého efektu můžeme společně dosáhnout, když se společnými silami pustíme do celistvého řešení?  Protože celistvé řešení probíhá v zásadě na bázi inspirace a nenátlakového vedení k transformaci konkrétní existující zátěže v Životě do jejího zániku, může v důsledku této komplexní přeměny dojít k přirozenému a konečnému vyřešení (zániku) vašeho problému na všech třech rovinách, na kterých ve vašem Životě existuje, a to v rovnováze k tomu, jak postupuje uvolňování dané zátěže či zátěží v jednotlivých vrstvách systému Vědomí. Se zánikem vaší obtíže ve vašem Životě se odlehčí nejen Váš vlastní Život, ale i Život jako celek, jehož jste skrze svoji Duši nedílnou součástí.

Pokud tedy transformačním procesem s vytrvalostí, odvahou a důvěrou v Ducha/Život krok po kroku projdete, Duch/Život vás za tuto „očistu“ odmění. Odměnou bývá odblokování, pročištění, zprůtočnění a oživení celého vašeho systému pro neomezené proudění životní síly (Ducha/Života), která je tou nejcennější a jedinou věčnou hodnotou, kterou jste byli (jako jiné živé bytosti) Životem obdařeni.

Pro uvolnění této tvořivé životní síly však musíte učinit to, co po nás váš Život žádá. A také jí předtím zajistit ve svém vnitřním systému takové prostředí, aby ve vás tato živoucí tvůrčí síla mohla svobodně proudit a tvořit ve spolupráci s vámi harmonický Život.

6. Čím je celistvé právní řešení komplexní a elegantní?

odpověď

Celistvé právní řešení je revoluční proces řešení, které komplexně propojuje a integruje řešení konkrétního problému z pohledu všech tří rovin jeho existence v lidském systému (který je jako jeden celistvý celek stvořen z duchovní, duševní a hmotné vrstvy, dimenze či roviny Vědomí), a to do jednoho komplexního řešení (transformačního procesu).

Díky této komplexnosti vede tento trasformační právní proces k elegantnímu vyřešení problému, sporu či jiné obtíže jednou provždy a s konečnou platností.

Kdo jsem a proč nabízím celistvé právní řešení problémů?

 

 

Pár slov o mně, aneb proč nabízím celistvé právní řešení všem účastníkům vztahu

V rámci své odborné praxe se zabývám celistvým (holistickým) řešením problémů, sporů a nejrůznějších obtíží v lidských vztazích (projevujících se ve formě konfliktů, právních sporů, neplacení závazků, finanční či materiální ztráty, zrady, zklamání, újmy, podvodů, zneužívání, neférového či nečestného jednání, porušování slibů, dohod at smluv či spolupráce)jejichž řešení (resp. dořešení na materiální úrovni), anebo předcházení jejich projevu, vyžaduje mimo jiné komplexní znalost práva, jakož i dostatečnou osobní zkušenost s jeho správnou aplikací a praktickou vykonatelností.

Proč se věnuji celistvému (holistickému) právnímu řešení?

Aneb, co nabízím navíc či jako přidanou hodnotu oproti běžnému právnímu řešení?

 

 

1. Pro celistvé vyřešení (vymizení) problému ze Života jeho vyřešení z pohledu platného práva nestačí.

Během svojí 21-leté praxe jsem postupně přišla na to, že pro jejich skutečné a definitivní vyřešení (tj. jejich skutečné vymizení ze života) vyžaduje Život „něco zásadního navíc“, než jen správnou znalost zákonů a jejich správnou aplikaci v rámci právem regulovaných postupů a procesů (soudní, arbitrážní, advokátní a mediační), které právně regulují mezilidské vztahy k férovosti a do rovnováhy a vykonávají nad nimi světskou spravedlnost.

2. Co je to zásadní "navíc", co může pomoci ke skutečnému zániku či vymizení problému ze Života?

Tímto „navíc“ je jednak znalost lidské psychiky včetně pochopení toho, jak psychický stav člověka ovlivňuje mezilidské vztahy a jejich fungování v Životě. 

A dále znalost Zákonů Rovnováhy, kterými se řídí Život a jeho tvoření. Teprve propojení těchto znalostí se odbornou znalostí právního systému lidské spravedlnosti včetně zákonů a právem regulovaných procesů je to, co funguje ve vzájemném propojení jako cesta či způsob směřující ke kompletnímu vyřešení problému na všech rovinách jeho existence

Dnes, o tuto komplexní znalost opírám nejen svoji kvalitu ale i samotné celistvé právní řešení, jehož jsem tvůrcem a průkopníkem.

 

3. Moje všestranná kvalifikace mi umožňuje přistupovat k vyvažování a harmonizaci vztahů s komplexními znalostmi.

Moje rozšířená profesní kvalifikace advokátky a mediátory mi umožňuje přistupovat k vyvažování vztahů s komplexními znalostmi, které bývají doménou buď advokátů (právní znalosti), anebo doménou mediátorů (komunikační dovednosti a znalost fungování lidské psychiky a jejího vlivu na fungování mezilidských vztahů).

Vzhledem k tomu, že disponuji znalostmi a zkušenostmi z obou těchto profesí, mohu z nich těžit ve prospěch celistvého právního řešení a prakticky jimi pomáhat každému z účastníků vztahu zharmonizovat (vyrovnat) sebe sama (a tím za sebe zharmonizovat či vyvážit i daný vztah).

4. Zákon umožňuje advokátovi poskytovat právní služby více osobám najednou, jejichž zájmy nejsou ve zjevném sporu či rozporu.

V případě, kdy působím v rámci řešení jako advokátka zastupující jednoho účastníka vztahu, mohu poskytnout následně právní službu i druhému, popř. ostatním účastníkům vztahu, pokud jejich zájmy nejsou ve zjevném rozporu či ve střetu a všichni účastníci s tím výslovně souhlasí (např. právní služba spojená s uzavřením smlouvy mezi účastníky).

V takovémto případě pouze nesmím právně zastupovat kteréhokoliv z účastníků v následném právním sporu, který by vzešel z dané smlouvy proti kterémukoliv účastníkovi, jemuž jsem v daném případě poskytla také právní službu. 

5. Ani moje profese zapsané mediátorky mi nebrání nabízet celistvé právní řešení více účastníkům vztahu současně.

Profesi zapsané mediátorky v rámci celistvého právní řešení aktivně nevykonávám (i když znalosti z mediace a komunikační dovednosti a mediační techniky ve své praxi  využívám). Veškeré služby v rámci celistvého právního řešení vykonávám, popř. zajišťuji v rámci výkonu advokacie jako holistický advokát.

Protože jsem nejen zapsaná mediátorka akreditovaná MS ČR, ale zároveň i mediátorka akreditovaná ČAK, jsem touto svojí komplexní kvalifikací odborně adekvátně kvalifikovaná a kompetentní poskytovat své služby nejen jednotlivcům, ale i dvojícím či vícečlenným společenstvím, aniž bych se tím dopouštěla porušování etických pravidel, anebo byla v profesionálním střetu zájmu (a to s jedinou výjimkou).  

6. Existuje jen jediné etické omezení pro advokáty, kteří poskytují služby více účastníkům vztahu současně.

Jediné omezení, které pro mne v tomto ohledu legislativně existuje, je, že nemohu v rámci konkrétního řešení současně působit nejdříve v roli mediátorky a následně začít působit v roli advokátky, která bude právně zastupovat pouze některého z účastníků vztahu proti druhému. 

V případě, kdy bych naopak působila v rámci řešení jako advokátka zastupující jednoho účastníka vztahu, mohu poskytnout právní službu i druhému, popř. ostatním účastníkům vztahu, pokud jejich zájmy nejsou ve zjevném rozporu či ve střetu a všichni účastníci s tím výslovně souhlasí (např. právní služba spojená s uzavřením smlouvy mezi účastníky). V takovémto případě pouze nesmím právně zastupovat kteréhokoliv z účastníků v následném právním sporu, který by vzešel z dané smlouvy, proti kterémukoliv účastníkovi, jemuž jsem v daném případě poskytla také právní službu. 

 

7. Záměr celistvého právního řešení

Celistvému právnímu řešení, na kterém účastníci vztahu pod mým vedením mohou (ale nemusí) spolupracovat, nahrává i samotný záměr celistvého právního řešení.

Záměrem celistvého právního řešení není vedení právní bitvy o vítězství jedné strany nad druhou v duchu světské spravedlnosti, ale harmonizace a vyvažování lidských vztahů v souladu s vedením Života a jeho Zákonů Rovnováhy (skrze vyrovnávání lidské psychiky s ostatními proudy či vrstvami Vědomí do vzájemné harmonie a rovnováhy, a to na úrovni každého jednotlivce v zájmu jeho vlastním i celku, jehož je součástí) se současným využitím nástrojů platného práva a právem regulovaných postupů, které k vyvážení mezilidských vztahů náš právní systém nabízí a právně reguluje.

8. Celková efektivnost a úspornost celistvého právního řešení pro každého z účastníků vztahu

Ke sdílenému (společnému) řešení motivuje i jeho celková efektivnost a úspornost pro každého z účastníků. 

Celistvé právní řešení, které probíhá na bázi spolupráce všech dotčených účastníků vztahu v rámci sdíleného řešení je nejen celkově časově i procesně efektivnější, ale i pro všechny účastníky vztahu v konečném důsledku finančně úspornější (než když každý z nich řeší vyrovnání separátně po své vlastní ose se svým vlastním advokátem). 

let odborné praxe

obsloužených klientů

vyřešených případů

S čím můžete počítat při poskytování mého servisu?

Raději si přečtěte, než mne kontaktujete:-)

A. Kolik za můj servis zaplatíte?

Pokud nebude mezi námi předem výslovně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji činnost poskytnutou v souvislosti s řešením vašeho problému či záležitosti mi zaplatíte (jako vyvážení mojí životní síly vložené o vašeho Života) cenu stanovenou na bázi mojí standardní hodinové sazby 3.000 Kč/hod, přičemž za každou započatou čtvrthodinu účtuji 750 Kč/hod. Nejsem plátcem DPH.

Pokud nebude mezi námi předem výslovně ujednáno jinak, v případě, kdy se 2 až šest osob dohodne na sdíleném (propojeném) celistvém právním řešení, zaplatí každý jednotlivý účastník řešení cenu stanovenou na základě snížené hodinové sazby 2.000 Kč/hod, přičemž za každou započatou čtvrthodinu účtuji 500 Kč/hod.

Pro harmonizaci a vyvažování vztahů ve firmách či společenstvích o více jak 6 osobách, platí každá osoba cenu 1.500 Kč/hod, přičemž za každou započatou čtvrthodinu účtuji 375 Kč/hod.

Pro jednodušší nekomplikované případy lze dohodnout v případě hodného zřetele jinou formu odměňování postavenou na bázi předem dohodnuté pevné ceny za každý úkon (odvinuté od advokátního tarifu), která bude hrazena před poskytnutím každého jednotlivého úkonu (tzv. úkonová cena).

Pro složitější či komplexní případy, anebo pro dlouhodobou či opakující se spolupráci lze domluvit jiný způsob odměňování postavený na bázi individuálně domluvené hodinové sazby s pravidelnou měsíční platbou odměny po dobu dohodnutou s ohledem na konkrétní případ a předpokládaný rozsah mojí činnosti (tzv. měsíční paušální odměna).

Nebude-li domluveno výslovně písemně jinak, příslušná hodinová sazba v sobě zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s poskytováním mého servisu a nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch v rámci řešení vaší záležitosti (úřední poplatky, cestovní výdaje mimo Prahu, ubytování mimo Prahu, poštovné, výdaje na poskytnutí služeb notářem a jinými odborníky atd.). V případě poskytnutí právní služby ve formě písemného úkonu (dopisu, výzvy, smlouvy atd.) si účtuji vedle odměny i minimální paušální poplatek 300 Kč kryjící moje náklady spojené s výrobou a tiskem písemného dokumentu. Náhradu cestovních výdajů účtuji podle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km.

V případě, kdy cestuji na osobní jednání s úřady, nebo s osobou či osobami dotčenými vaším problémem, nebo jejich zástupci, anebo za vámi mimo území Prahy, účtuji vedle smluvní odměny také svůj cestováním promeškaný čas, a to ve výši 500 Kč/za každých 30 min cesty.

Před zahájením poskytování servisu je zpravidla nutné zaplatit dohodnutou cenu předem na účet, popř. uhradit zálohu kryjící objednaný úkon, resp. předjednanou cenu a náklady spojené s poskytnutím objednané služby určenou předběžně buď podle domluveného času (platí zejména u konzultací a jednání), anebo podle domluveného konkrétního výstupu mojí činnosti (z hlediska jeho záběru, obsahu, rozsahu a formy zpracování a dodání).

B. Pro koho je celistvé (holistické) právní řešení vhodné?

Celistvé řešení je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj problém vyřešit elegantně (tj, komplexně na všech třech úrovních, na kterých jejich problém existuje) a jednou provždy (tedy s konečnou platností).

 

C. Pro koho naopak celistvé (HOLISTICKÉ) právní řešení vhodné není?

Celistvé řešení není naopak (i přes nesporné přínosy a výhody, které nese) vhodné zejména pro ty:

a) kteří nejsou otevřeni přijmout jiný úhel pohledu, než ten svůj, popř. hledají jen potvrzení či uznání toho svého.

b) kteří nejsou připraveni či ochotni převzít plnou odpovědnost za svůj Život a své produkty (problémy),

c) kteří nejsou ochotni na řešení svého problému pod mým vedením řádně spolupracovat (bez vlastní aktivity a motivace toho, kdo problém zažívá, nelze problém skutečně na hlubších rovinách systému Vědomí vyřešit (lze jen na určitý čas vyřešit jeho aktuální hmotný projev, než se znovu z duchovní roviny projeví a zviditelní).

 

D. Můžete si přizpůsobit poskytování mého právního servisu na svoji míru?

Jednoznačně ano, ale má to své omezení a hranice. Je potřeba servis a jeho poskytování na počátku nastavit, popř. v průběhu jeho poskytování přenastavit tak, aby oboustranně respektovala Zákony Rovnováhy a dále to, aby po celou dobu existovala moje motivace na řešení vašeho problému spolupracovat.

Můžete si zvolit poskytnutí servisu jen v určitém rozsahu (tj. celistvé řešení zúžit o určité vpravo nastíněné kroky a s ním spojené moje činnosti) s tím, že v takovém případě vás seznámím s možnými dopady a následky na celkový efekt a reálný efekt procesu. V případě, že chcete vzniku budoucích problémů či sporů předejít, pak na krok č. 2 navazuje bod č. 5.

Samotný průběh procesu celistvého řešení probíhá v souladu s tím, jak se k řešení svého problému či předcházení jeho vzniku osobně stavíte, a dále v souladu s tím, jak se celý proces řešení odvíjí přirozeně skrze postoje a jednání všech ostatních účastníků procesu, jejich zástupců a zmocněnců.

E. Co se stane, když poskytování mého servisu nebude adekvátně vyváženo Vaší úhradou?

Pokud nebude moje činnost, resp. poskytování serivisu adekvátně kryto úhradou faktury a/nebo složením finanční zálohy v hotovostimám právo poskytování servisu nezahájit a/nebo jeho poskytování přerušit.

V případě prodlení s úhradou faktury delším jak 7 dnů automaticky odložím zahájení poskytování servisu, resp. přeruším jeho poskytování.

Pokud nedojde k úhradě ani v dodatečném stanoveném termínu 7 dnů, naši spolupráci, potažmo poskytování servisu bez dalšího ukončím a vystavím vám konečné vyúčtování mého servisu k finančnímu vyrovnání.

Seznamte se se sedmi kroky, které vedou k zahájení a poskytování mého právního servisu:

Raději si přečtěte, než mne kontaktujete:-)

1. ÚVODNÍ kontakt

Úvodní kontakt probíhá, pokud se ještě osobně neznáme a chcete-li si ujasnit, zda-li se chcete ke mně objednat na konzultaci. Zpravidla probíhá úvodní kontakt telefonicky + 420 60703129 a trvá max. do 15 minut.

Pro tyto úvodní hovory je nevhodnější mi volat v tomto čase: mezi 8 a 10 hodin ráno, anebo mezi 12 a 13 hod, anebo 15 a 17 hodinou.

Pokud vám telefon nezvednu, pak nemohu. Pošlete mi, prosím, v takovém případě na telefon sms s krátkou zprávou, co potřebujete, a já se vám, co nejdříve budu moci, ozvu.

Nově plánuji možnost se osobně potkat na mnou pořádaných akcích (debatách), na které se můžete dostavit a kde se můžeme osobně setkat. Budu je zveřejňovat na svém profilu na Facebooku (Daniela Šenarová).

2. OBJEDNÁNÍ ÚVODNÍ KONZULTACE A JEJÍ ZAPLACENÍ

Objednání úvodní konzultace probíhá e-mailem na office@senarova-daniela.cz, nebo telefonicky na tel + 420 60703129 s následným zasláním e-mailu o potvrzení objednávky s mými platebními údaji pro úhradu ceny za úvodní konzultaci, popř. za vybraný balíček.

Úvodní konzultace standardně stojí 3.000 Kč/hod a zahrnuje max. 60 minut čistého času.

V případě zakoupení balíčku 5-ti hodin mojí časové kapacity za 12.500 Kč, zaplatíte za hodinu konzultace zvýhodněnou cenu 2.500 Kč/hod.
V případě zakoupení balíčku 10 hodin mojí časové kapacity za 20.000 Kč, zaplatíte za hodinu konzultace zvýhodněnou cenu 2.000 Kč/hod.
V případě zakoupení balíčku 30 hodin mojí časové kapacity za 45.000 Kč, zaplatíte za hodinu konzultace zvýhodněnou cenu 1.500 Kč/hod.

Zakoupené hodiny lze využít pouze pro služby, které jsou poskytovány osobně a nevyžadují písemné zpracování.

V případě, že budete chtít co nejrychleji uspíšit proce řešení vašeho problému (zvlášť protože jste v akutní právní situaci), lze úvodní konzultaci spojit či provázat s dalšími navazujícími úkony jako je komplexní diagnostika nebo osobní jednání za účasti více osob atd.

V takovém případě doporučuji zakoupit rovnou balíček mojí časové kapacity (podle předpokládaného rozsahu mojí činnosti, na které se spolu domluvíme), i proto, že je pro vás cenově výhodnější.

Cena se hradí zpravidla předem a převodem na účet. V případech hodného zřetele je možné zaplatit v hotovosti k mým rukám. Nejpozději do 14 dnů od zaplacení vám bude e-mailem zaslána faktura na úhradu ve formě daňového dokladu (pdf).

Po úhradě ceny budete e-mailem informováni o úhradě a budou vám současně navrženy tři nejbližší možné termíny pro úvodní konzultaci. V případě, že vám žádný z navržených termínů nebude vyhovovat, bude s vámi domluven takový, který vám bude vyhovovat. Současně se sjedná způsob poskytnutí konzultace (zda-li bude poskytnuta osobně, telefonicky či on-line), popř. zda-li bude z časových důvodů či z důvodu hospodárnosti procesu spojena či provázána s jiným úkonem či úkony mých služeb.

 

3. ukutečnění úVODNÍ KONZULTACE

V rámci úvodní konzultace mne seznámíte se svým problémem, který vás tíží nebo záležitostí, v rámci které byste se rádi vyhnuli budoucím problémům a sporům.

Vyjasníme si Vaše priority, možnosti a akutnost, abych si ujasnila, jak mohu celkově přizpůsobit svůj servis na vaši míru a moje činnost byla smysluplná a účelná.

Tato úvodní konzultace může proběhnout nejen osobně, ale i telefonicky nebo on-line, podle toho, jak se spolu domluvíme.

4. komplexní Diagnostika z pohledu rovnováhy a souladu se zákony rovnováhy (příprava pro odborný postup řešení)

Po úvodním seznámení navazuje komplexní diagnostika z pohledu rovnováhy a souladu se Zákony Rovnováhy se záměrem objasnit vám neviditelnou duchovní podstatu vašeho problému a dále zjistit konkrétní důvod existence vašeho problému ve vaše životě (skrytou duševní příčinu). 

Tato diagnostika může probíhat podle situace již v rámci úvodní konzultace, případně v rámci další navazující konzultace (pro kterou platí stejný postup jako pro úvodní konzultaci), popř. ve spojení s právní analýzou, která je klíčová pro rozkrytí a řešení problému v rovině materiální.

Mimopražským klientům nabízím možnost intenzivního půldenního či celodenního osobního setkání v Praze nebo v místě jejich zázemí, anebo na jiném vhodném místě, na kterém se společně domluvíme. V případě, kdy za vámi pojedu, mi zaplatíte kromě ceny za můj servis i náklady spojené s cestováním a ubytováním včetně promeškaného času (viz bod A. výše), pokud se nedomluvíme výslovně jinak.

5. sdělení konkrétního výsledku diagnostiky

Diagnostika směřuje k zevrubnému prozkoumání a vyjasnění vašeho problému z hlediska jeho rozsahu a hloubky, a to jak z pohledu Zákonů rovnováhy, tak i z pohledu našich platných zákonů (abych mohla v návaznosti na tuto komplexní diagnostiku a analýzu doporučit konkrétní harmonizační řešení na míru).

V rámci prevence tvoření problému či v rámci předcházení jeho opakovaného prožívání a/nebo jeho hmotného projevu se zaměřuji na to, jak se jeho stvoření ve vztahu či vztazích vyhnout podle Zákonů Rovnováhy.

V rámci předcházení opakovaného prožívání problému se zaměřuji na to, jak stvořený problém (který se zatím na hmotné rovině neprojevil, ale je již vytvořený a díky jeho prožívání je v přenosu do hmotné roviny Života) co nejúčinněji eliminovat na duchovní rovině a duševní rovině, kde existuje, a to podle Zákonů Rovnováhy, optimálně v rámci mediace nebo propojeného či sdíleného řešení se všemi dotčenými účastníky.

V rámci celistvého řešení již projeveného problému se zaměřuji na to, jak daný problém, který se již reálně projevil, vyřešit komplexně najednou na všech rovinách, na kterých existuje. K tomu využívám zejména znalostí fungování lidské psychiky, Zákonů Rovnováhy, tak umění mediace, jakož i právních znalostí a zkušeností.

V návaznosti na své zjištění vám sdělím závěr mojí diagnostiky (tj. v jakém rozsahu a intenzitě existuje váš problém v systému Vědomí/Života a jaké zátěže či bloky jsem v něm zjistila). 

6. Nalezení a doporučení konkrétního harmonizačního řešení na míru a jeho sdělení ve formě na které se spolu domluvíme

Jakmile si ujasníme skutečný rozsah a intenzitu Vašeho problému včetně vaší konkrétní situace, potřeb a cíle, ke kterému byste s mojí odbornou pomocí či podporou rádi došli či dospěli, navrhnu vám konkrétní harmonizační řešení na míru a nastíním vám další postup jeho praktické realizace (plán řešení).

V této fázi řešení máte možnost přizpůsobit si můj následný servis na svoji míru tím, že si vyberete z mojí e-mailem zaslané nabídky servisů takový servis, který bude nejvíce odpovídat vašim prioritám, reálným možnostem a schopnostem, které můžete při realizaci svého řešení pod mým vedením uplatnit.

Před tím, než dojde k zahájení praktického řešení vašeho problému, resp. k praktickému řešení prevence jeho stvoření nebo řešení předcházení jeho hmotného projevu či opakovaného vzniku si domluvíme jasné cenové a platební podmínky pro celý další proces řešení, které si mezi sebou stvrdíme v menších případech e-mailem a ve větších případech či pro dlouhodobou spolupráci uzavřením písemné smlouvy.

 

7. Zahájení praktického řešení vašeho problému a/nebo řešení předcházení jeho stvoření

Poté, co si domluvíme jasné podmínky pro vzájemnou spolupráci na řešení vašeho problému, resp. na řešení předcházení jeho stvoření a vyjasníme si v jakém rozsahu budete chtít svůj rozkrytý problém prakticky na materiální rovině dořešit či jeho vzniku předejít, se pustíme společně do procesu praktické realizace řešení, a to za podmínek, které jsme si pro toto řešení domluvili.

Kontakty

 

 

 

Mgr. Daniela Šenarová

IČ:  71074465

 • samostatná advokátka a mediátorka akreditovaná ČAK
 • zapsaná mediátorka akreditovaná MS ČR 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem  je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz 

Sídlo

Lannova 2113/2a

110 00 Praha 1 – Nové Město

E-mail

office@senarova-daniela.cz
+420 603-703-129
datová schránka:  27mf8xr  

 

Provozní hodiny

Po – Pá: 9,00  – 17,00 hod
So-Ne: zavřeno

Provozovatelem těchto stránek je: Mgr. Daniela Šenarová, IČ: 71074465, se sídlem Lannova 2113/2a, Praha 1- Nové Město.  Všechna autorská a licenční práva jsou vyhrazena Mgr. Daniele Šenarové