Mgr. Daniela Šenarová

 samostatná advokátka a zapsaná mediátorka

 

celistvé řešení právních problémů ve vztazích
a prevence jejich tvoření

 

 

 

 

 

 

Nabízím profesionální celistvé právní řešení problémů, sporů a jiných obtíží ve vztazích včetně prevence jejich tvoření a jejich účinné eliminace

I. Nabízím celistvé (holistické) právní řešení zaměřené na harmonizaci a vyvažování vztahů s pomocí platného práva a Zákonů Rovnováhy.

Moje služby jsou určeny pro lidi:

a) kteří jsou oslabeni a zatíženi spory, právními problémy a nejrůznějšími obtížemi a komplikacemi ve svých vztazích, resp.
b) kteří mají záměr osvobodit svůj Život od prožívání těchto obtíží jednou provždy, resp. 
c) kteří chtějí nalézt vnitřní rovnováhu (střed) a propojit se svojí životní silou (Duchem), resp.
d) kteří chtějí žít svůj Život bez sporů, problémů (zkrátka v harmonii a rovnováze se sebou a se svým okolím) a tvořit a udržovat vyvážené a vzájemně uspokojivé a podporující vztahy, resp.
d) mají zájem své stávající disharmonické vztahy vyvážit a zharmonizovat cestou transformace svých vlastních neživotaschopných přesvědčení a postojů k Životu a vyvážení svého vztahu k sobě a druhým.

II. Celistvé právní řešení se zaměřuje na komplexní a elegantní vyřešení problému, resp. na prevenci tvoření problému či předcházení jeho opakovaného zažívání či hmotného projevu v Životě, popř. na účinnou eliminaci jejich vzniku.

Mojí specializací je celistvé právní řešení problému na všech třech rovinách vědomí (duchovní, duševní a hmotné), které tvoří jeden ucelený systém Života (Vědomí).

Současně se zaměřuji na prevenci tvoření problémů, stejně jako na předcházení jejich opakovaného prožívání anebo jejich hmotného projevu, popř. na včasnou a efektivní eliminaci jejich vzniku.

III. Celistvé právní řešení opírám o unikátní znalost Zákonů rovnováhy, jakož i o pochopení fungování lidské psychiky a jejím vlivu na utváření mezilidských vzahů a dále o moji znalost NAŠICH PLATNÝCH ZÁKONŮ, PRÁVNÍCH PROCESŮ a 21-letou praxi s jejich aplikací.

Celistvé právní řešení opírám zejména:

a) o znalost Zákonů Rovnováhy (kterými se řídí tvoření Života a jejichž znalost jsem nabyla v průběhu mého života a práce),  
b) o pochopení fungování lidské psychiky a jejím vlivu na fungování mezilidských vztahů
b) o právní znalost našich platných zákonů (které vztahy do rovnováhy a harmonie právně regulují, zejména občanský zákoník), 

IV. Při celistvém právním řešení sjednocuji a propojuji znalost Zákonů Rovnováhy (kterými se řídí Život a jeho tvoření) s Lidskými zákony (které regulují vztahy s pomocí systému práva) tak, aby řešení směřovalo k harmonizaci mezilidských vztahů, a to buď skrze znovunastolení rovnováhy, anebo k jejímu udržení či zachování ve vztahu k sobě i druhým.

Celistvé právní řešení staví na propojení Vyšší (neboli neviditelné) a Nižší (neboli viditelné) spravedlnosti s cílem komplexně pomoci zharmonizovat disharmonický vztah/y, a to skrze znovu nastolení či obnovení rovnováhy, resp. udržení či zachování rovnováhy ve vztahu, popř. vztazích.

Celistvé právní řešení propojuje:

a) Zákony Rovnováhy (které jsou zákony Života, jež usměrňují jeho tvoření do harmonie a rovnováhy),  jejichž důvěrné poznání využívám pro harmonizaci a vyvažování mezilidských vztahů v souladu s tzv. „Vyšší či Boží spravedlností“.

b) Naše zákony, osvědčené právní postupy a způsoby řešení problémů a sporů, jejichž znalosti prakticky využíváním zejména v rámci řešení problémů, které se již projevily na materiální rovině Životě, a/nebo jejichž budoucímu vzniku či projevu se má řešením předejít i v souladu s tzv. „Světskou či lidskou spravedlností“.

Nevíte co je celistvé právní řešení a co od něho můžete očekávat?

Pokusím se vám to níže více přiblížit a objasnit.

N

1. Čím se zabývá celistvé právní řešení?

Celistvé řešení se zabývá vyřešením (odstraněním) problému na všech třech rovinách existence Života (Vědomí).

Konkrétně 1) na rovině duchovní (na které naše Vědomí = Život tvoří, i když si to nemusíte zatím ještě uvědomovat), dále 2) na rovině duševní (na které naše Vědomí = Život cítí, vnímá a prožívá, co si na duchovní rovině stvořil, i když to ještě nemusíte takto zatím vnímat) a 3) na rovině fyzické, na které se projevuje a zviditelňuje to, co jsme si na duchovní rovině sami stvořili a skrze duševní prožívání přenesli do hmotné roviny, i když to nemusíme zatím takto vidět a přijímat jako skutečnost (tedy i právní problémy, spory a jiné obtíže, které je třeba řešit s právníkem).

N

2. Na čem staví celistvé právní řešení?

 Celistvé řešení staví jednak na odhalení skutečné skryté podstaty problému a zjištění konkrétního důvodu jeho stvoření, duševního prožívání a jeho hmotného projevu v Životě z hlediska existující nerovnováhy v tomto trojrozměrném celistvém systému Vědomí.

Dále pak staví na znalosti Zákonů Rovnováhy (kterými se řídí tvoření Života a které stvořil Život) a které jsou vodítkem pro vyřešení problému na duchovní rovině Života, kde je stvořen, popř. na duchovní rovině, na které je prožíván.

Celistvé právní řešení staví i na odborné znalosti našich právních zákonů a procesů a zkušenost s jejich aplikací při praktickém řešení (jež jsou třeba pro vyřešení problému, který se již reálně projevil na hmotné rovině Životě).

N

3. Na co se zaměřuje celistvé právní řešení?

Celistvé právní řešení se zaměřuje na vyvažování (harmonizaci) lidských vztahů cestou sjednocování tří proudů, rovin či vrstev lidského vědomí (Ducha, Duše a Mysli) do celistvosti a rovnováhy (tj. souladu) a pracuje či vztahuje se k jedinci (jednotlivci).

N

4. Proč je tento záměr či jeho cíl důležitější pro Život než to, jaký výsledek řešení přinese?

Proč je tento záměr důležitější než to, jak pro vás řešení problému dopadne (tedy co konkrétně řešením obdržíte nebo budete muset odevzdat či udělat nebo splnit)? Protože jen harmonizované, celistvé neboli sjednocené Vědomí je svobodné pro tvoření bez zátěží (a tedy uvolněné od budoucího prožívání a řešení problémů).

N

5. Jaký může být efekt celistvého řešení?

Jistě se ptáte, jakého efektu můžeme společně dosáhnout, když se společnými silami pustíme do celistvého řešení?  Protože celistvé řešení probíhá v zásadě na bázi inspirace a nenátlakového vedení k transformaci konkrétní existující zátěže v Životě do jejího zániku, může v důsledku této komplexní přeměny dojít k přirozenému a konečnému vyřešení (zániku) vašeho problému na všech třech rovinách, na kterých ve vašem Životě existuje, a to v rovnováze k tomu, jak postupuje uvolňování dané zátěže či zátěží v jednotlivých vrstvách systému Vědomí. Se zánikem vaší obtíže ve vašem Životě se odlehčí nejen Váš vlastní Život, ale i Život jako celek, jehož jste skrze svoji Duši nedílnou součástí.

Pokud tedy transformačním procesem s vytrvalostí, odvahou a důvěrou v Ducha/Život krok po kroku projdete, Duch/Život vás za tuto „očistu“ odmění. Odměnou bývá odblokování, pročištění, zprůtočnění a oživení celého vašeho systému pro neomezené proudění životní síly (Ducha/Života), která je tou nejcennější a jedinou věčnou hodnotou, kterou jste byli (jako jiné živé bytosti) Životem obdařeni.

Pro uvolnění této tvořivé životní síly však musíte učinit to, co po nás váš Život žádá. A také jí předtím zajistit ve svém vnitřním systému takové prostředí, aby ve vás tato živoucí tvůrčí síla mohla svobodně proudit a tvořit ve spolupráci s vámi harmonický Život.

N

6. Čím je celistvé právní řešení komplexní a elegantní?

Celistvé právní řešení je revoluční proces řešení, které komplexně propojuje a integruje řešení konkrétního problému z pohledu všech tří rovin jeho existence v lidském systému (který je jako jeden celistvý celek stvořen z duchovní, duševní a hmotné vrstvy, dimenze či roviny Vědomí), a to do jednoho komplexního řešení (transformačního procesu).

Díky této komplexnosti vede tento trasformační právní proces k elegantnímu vyřešení problému, sporu či jiné obtíže jednou provždy a s konečnou platností.

 Nabízím tyto čtyři konkrétní služby:

 

Právní službu

Nabízím profesionální právní službu, která se svých charakterem zaměřuje na to, jak se s pomocí platného práva vyhnout budoucímu vzniku problému či sporu ve vztazích. Anebo jak s pomocí práva a právem regulovaných postupů zharmonizovat, tj. vyvážit lidské vztahy a vyřešit hrozící nebo již projevené následky a právní dopady odvinuté z nevyvážených vztahů, které životní sílu jejích účastníků blokují, jejich vztahy zatěžují (a tím i Život jako celek). 

Právní služba pomáhá prakticky a v souladu s platnými zákony a ústavními principy aktivně předcházet vzniku problémů a sporů ve vztazích, anebo dořešit již projevené hmotné následky a právní dopady odvinuté z nevyvážených vztahů tak, aby výsledné řešení bylo ve vztahu ke všem účastníkům vyvážené a právně vykonatelné.

 

Mentorink a koučink

Nabízím vedení procesem řešení problému či sporu, resp. procesem předcházení jeho tvoření krok po kroku, a to ve formě osobního mentoringu a koučinku.

Tato služba se svých charakterem zaměřuje na to, jak se můžete z pohledu vašeho Života v duchu Zákonů Rovnováhy sami bez cizí pomoci vyhýbat opakovanému tvoření nových či dalších problémů či sporů ve svých vztazích, resp. jejich opakovanému prožívání, resp. jejich hmotnému projevu ve vašem Životě.

A dále, jak můžete sami bez cizí pomoci prakticky v duchu Zákonů Rovnováhy řešit hrozící problémy, popř. jak můžete sami pod mým vedením a s mojí právní podporou vyřešit  již projevené hmotné následky a právní dopady odvinuté z nevyvážených vztahů.

Management procesu

Nabízím službu spočívající v managementu procesu řešení, která se svým charakterem zaměřuje na to, aby celý proces řešení probíhal nejen v souladu s našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině Životě), ale i v souladu se Zákony Rovnováhy (které řídí tvoření Života a spouští i ukončují všechny děje probíhající v materiální rovině Životě).

Tato služba pomáhá zajišťovat soulad praktického řešení i průběhu procesu z hlediska obou světů (viditelného i neviditelného), tj. zajišťovat praktický soulad mezi výkonem nižší spravedlnosti (která se řídí lidskými zákony) s tou vyšší spravedlností (která je řízena Zákony Rovnováhy).

Součástí této služby je i dohled nad tím, aby praktické řešení probíhalo v rámci takového postupu, přístupu a s pomocí takových prostředků a odborných služeb, které jsou adekvátní a přiměřené a tedy účinné. A také hlídání celkové hospodárnosti procesu a jeho zacílení (zejména z hlediska rozsahu a hloubky, v jaké si budete přát svůj problém vyřešit, resp. jeho vzniku či opakování předejít).

 

S čím vám konkrétně umím a mohu pomoci nebo vás podpořit ve vašich vztazích?

 

Právní spory, konflikty a jiné vyhrocené situace ve vztazích

Nevyrovnané finanční vztahy, řešení dluhů, úvěrů a půjček

Nejrůznější formy neférového jednání, nátlaku a zneužívání ve vztahu

Vznik škody, újmy či jiného odlivu majetku

Porušování či nerespektování legitimních práv

Porušování či nedodržování smluv, dohod a slibů

Převody, prodeje a nabývání movitého i nemovitého majetku

Nájemní a podnájemní vztahy, zapůjčení majetku

Spolupráce a smluvní vztahy v podnikání a smluvní agenda

Vyjednávání či zprostředkovávání vč. sepisování nejrůznějších dohod, smluv a právních úkonů a řešení

Partnerské a rodinné vztahy a dohody mezi blízkými, vyvažování a harmonizace vztahů z pohledu polarit

Tvoření a rozvíjení projektů a podnikatelských záměrů, právní podpora v podnikání

 

 

 

 

V rámci celistvého řešení problému nebo prevence jeho vzniku poskytuji tuto konkrétní komplexní podporu: 

 

 

1. KONZULTACE

V rámci osobních konzultací si můžete se mnou ujasnit svoji situaci a získat k ní konkrétní poradu nebo doporučení, popř. praktické navedení, jak ji můžete řešit sami nebo s odbornou podporou.

2. ON-LINE PORADNA

Pondělky, středy a pátky (v čase mez 8 a 12 hodinou dopoledne) mám vyhrazeny pro on-line poradnu. Po předchozím objednání a zaplacení konzultace se mnou můžete v rezervovaný čas a v pohodlí svého domova či jiného místa zkonzultovat svoje právní problémy a starosti, které zažíváte ve svých vztazích v kontextu mojí specializace.

3. DIAGNOSTIKA ROZSAHU A DOSAHU PROBLÉMU

Pomohu vám váš problém konkrétně diagnostikovat z hlediska jeho skutečného rozsahu a dosahu jeho existence v systému Vědomí.

4. KOMPLETNÍ ROZKRYTÍ SKUTEČNÉ PODSTATY PROBLÉMU

Pomohu vám s kompletním rozkrytím problému z hlediska jeho skutečné podstaty včetně konkrétního důvodu jeho existence.

5. DOPORUČENÍ POSTUPU ŘEŠENÍ S OHLEDEM NA ROZSAH EXISTENCE PROBLÉMU

Pomohu vám s ohledem na zjištěný rozsah a dosah vašeho problému v systému Vědomí ujasnit konkrétní postup včetně konkrétních prostředků a služeb, s jejichž pomocí je možné daný problém komplexně a co nejefektivněji vyřešit.

6. KOMPLETNÍ ROZKRYTÍ SKUTEČNÉ PODSTATY PROBLÉMU

Pomohu vám s kompletním rozkrytím problému z hlediska jeho skutečné podstaty se záměrem, abyste řešení svého problému zbytečně neodkládali a uchopili jej v souladu s vedením Života.

7. ODHALENÍ DŮVODU EXISTENCE PROBLÉMU VE VAŠEM ŽIVOTĚ

Pomohu vám odhalit, objasnit a zvědomit konkrétní skrytý důvod jeho existence a objasním vám čím konkrétně jste si daný problém na duchovní rovině stvořili a proč jste nuceni jej duševně prožívat, resp. řešit jeho hmotný projev na materiální rovině Života.

8. NALEZENÍ A DOPORUČENÍ HARMONIZAČNÍHO ŘEŠENÍ NA MÍRU

Pomohu vám najít a doporučím vám řešení, které bude směřovat k celistvému vyřešení vašeho problému na těch rovinách, na kterých vás problém existuje a vaše vědomí zatěžuje (čímž vaši životní/tvůrčí sílu blokuje pro tvoření nezatíženého Života).

9. PROFESIONÁLNÍ PRÁVNÍ POMOC ČI PODPORA

V případě, kdy to bude třeba nebo žádoucí pro dořešení nebo vyřešení vašeho problému projeveného na materiální rovině Života, popř. pro předcházení či včasnou eliminaci jeho hmotného projevu, vám poskytnu praktickou profesionální právní pomoc ve formě konkrétního úkonu, popř. více úkonů právní služby-

10. PROFESIONÁLNÍ MEDIAČNÍ POMOC

V případě, kdy to bude vhodné a vyplyne to z vůle všech dotčených účastníků vám poskytnu profesionální mediační pomoc, která může zahrnovat zejména kontaktování a oslovení konkrétní osoby k mediačnímu řešení, přípravu na mediaci, komunikaci a úkony spojené se zprostředkováváním dohody v roli nestranného prostředníka.

11. PODPORA A VEDENÍ PROCESEM ŘEŠENÍ KROK PO KROKU

Po dobu řešení vašeho problému či situace vám poskytnu duchovní a duševní podporu ve formě psychické přípravy na transformační proces řešení a následně ve formě pravidelného mentoringu či koučinku tak, abyste celý proces řešení duševně ustáli a s nadhledem za důvěrou zvládali až do jeho zdárného zakončení. 

12. SLADĚNÍ PROCESU S PRÁVEM I SE ŽIVOTEM

V rámci této podpory se starám především o zajištění souladu řešení se Zákony Rovnováhy (jež řídí tvoření Života a spouští i ukončují se všechny děje probíhající v materiální rovině Životě) a našimi platnými zákony (které regulují vztahy v materiální rovině Životě).

Pomohu vám také s vedením celého procesu řešení tak, aby probíhal efektivně, férově a s využitím takových služeb, které jsou žádoucí pro zdárné celistvé vyřešení vašeho problém podle rozsahu a dosahu jeho existence ve vašem Životě, resp. v systému Vědomí.

Pár slov o mně a proč nabízím celistvé právní řešení

(které je přístupné všem účastníkům vztahu)

V rámci své odborné praxe se zabývám celistvým (holistickým) řešením problémů, sporů a nejrůznějších obtíží v lidských vztazích (projevujících se ve formě konfliktů, právních sporů, neplacení závazků, finanční či materiální ztráty, zrady, zklamání, újmy, podvodů, zneužívání, neférového či nečestného jednání, porušování slibů, dohod at smluv či spolupráce)jejichž řešení (resp. dořešení na materiální úrovni), anebo předcházení jejich projevu, vyžaduje mimo jiné komplexní znalost práva, jakož i dostatečnou osobní zkušenost s jeho správnou aplikací a praktickou vykonatelností.

i. Pro celistvé vyřešení (vymizení) problému ze Života jeho právní vyřešení nestačí.

Během svojí 21-leté praxe jsem postupně přišla na to, že pro jejich skutečné a definitivní vyřešení (tj. jejich skutečné vymizení ze života) vyžaduje Život „něco zásadního navíc“, než jen správnou znalost zákonů a jejich správnou aplikaci v rámci právem regulovaných postupů a procesů (soudní, arbitrážní, advokátní a mediační), které právně regulují mezilidské vztahy k férovosti a do rovnováhy a vykonávají nad nimi světskou spravedlnost.

 

ii. Co je to zásadní "navíc", co může pomoci ke skutečnému zániku či vymizení problému ze Života?

Tímto „navíc“ je jednak znalost lidské psychiky včetně pochopení toho, jak ovlivňuje mezilidské vztahy a jejich fungování v Životě. 

A dále znalost Zákonů Rovnováhy, kterými se řídí Život a jeho tvoření. Teprve propojení těchto znalostí se odbornou znalostí právního systému lidské spravedlnosti včetně zákonů a právem regulovaných procesů je to, co funguje ve vzájemném propojení jako cesta či způsob směřující ke kompletnímu vyřešení problému na všech rovinách jeho existence

Dnes, o tuto komplexní znalost opírám nejen svoji kvalitu ale i samotné celistvé právní řešení, jehož jsem tvůrcem a průkopníkem.

 

iii. Moje všestranná kvalifikace mi umožňuje přistupovat k vyvažování a harmonizaci vztahů s komplexními znalostmi.

Moje rozšířená profesní kvalifikace advokátky a mediátory mi umožňuje přistupovat k vyvažování vztahů s komplexními znalostmi, které bývají doménou buď advokátů (právní znalosti), anebo doménou mediátorů (komunikační dovednosti a znalost fungování lidské psychiky a jejího vlivu na fungování mezilidských vztahů).

Vzhledem k tomu, že disponuji znalostmi a zkušenostmi z obou těchto profesí, mohu z nich těžit ve prospěch celistvého právního řešení a prakticky jimi pomáhat každému z účastníků vztahu zharmonizovat (vyrovnat) sebe sama (a tím za sebe zharmonizovat či vyvážit i daný vztah).

iv. Zákonné oprávnění advokáta poskytovat právní služby více osobám najednou, jejichž zájmy nejsou ve zjevném sporu či rozporu

V případě, kdy působím v rámci řešení jako advokátka zastupující jednoho účastníka vztahu, mohu poskytnout následně právní službu i druhému, popř. ostatním účastníkům vztahu, pokud jejich zájmy nejsou ve zjevném rozporu či ve střetu a všichni účastníci s tím výslovně souhlasí (např. právní služba spojená s uzavřením smlouvy mezi účastníky).

V takovémto případě pouze nesmím právně zastupovat kteréhokoliv z účastníků v následném právním sporu, který by vzešel z dané smlouvy proti kterémukoliv účastníkovi, jemuž jsem v daném případě poskytla také právní službu. 

v. Ani moje profese zapsané mediátorky mi nebrání nabízet celistvé právní řešení více účastníkům vztahu současně.

Profesi zapsané mediátorky v rámci celistvého právní řešení aktivně nevykonávám (i když znalosti z mediace a komunikační dovednosti a mediační techniky ve své praxi  využívám). Veškeré služby v rámci celistvého právního řešení vykonávám, popř. zajišťuji v rámci výkonu advokacie.

Protože jsem nejen zapsaná mediátorka akreditovaná MS ČR, ale zároveň i mediátorka akreditovaná ČAK, jsem touto svojí komplexní kvalifikací odborně adekvátně kvalifikovaná a kompetentní poskytovat své služby nejen jednotlivcům, ale i dvojícím či vícečlenným společenstvím, aniž bych se tím dopouštěla porušování etických pravidel, anebo byla v profesionálním střetu zájmu (a to s jedinou výjimkou).  

vi. Jediné etické omezení pro advokáty, kteří poskytují služby více účastníkům vztahu současně

V případě, kdy bych naopak působila v rámci řešení jako advokátka zastupující jednoho účastníka vztahu, mohu poskytnout právní službu i druhému, popř. ostatním účastníkům vztahu, pokud jejich zájmy nejsou ve zjevném rozporu či ve střetu a všichni účastníci s tím výslovně souhlasí (např. právní služba spojená s uzavřením smlouvy mezi účastníky). V takovémto případě pouze nesmím právně zastupovat kteréhokoliv z účastníků v následném právním sporu, který by vzešel z dané smlouvy, proti kterémukoliv účastníkovi, jemuž jsem v daném případě poskytla také právní službu. 

vii. Záměr celistvého právního řešení

Celistvému právnímu řešení, na kterém účastníci vztahu pod mým vedením mohou (ale nemusí) spolupracovat, nahrává i samotný záměr celistvého právního řešení.

Záměrem celistvého právního řešení není vedení právní bitvy o vítězství jedné strany nad druhou v duchu světské spravedlnosti, ale harmonizace a vyvažování lidských vztahů v souladu s vedením Života a jeho Zákonů Rovnováhy (skrze vyrovnávání lidské psychiky s ostatními proudy či vrstvami Vědomí do vzájemné harmonie a rovnováhy, a to na úrovni každého jednotlivce v zájmu jeho vlastním i celku, jehož je součástí) se současným využitím nástrojů platného práva a právem regulovaných postupů, které k vyvážení mezilidských vztahů náš právní systém nabízí a právně reguluje.

 

viii. Celková efektivnost a úspornost celistvého právního řešení pro každého z účastníků vztahu

Ke sdílenému (společnému) řešení motivuje i jeho celková efektivnost a úspornost pro každého z účastníků. 

Celistvé právní řešení, které probíhá na bázi spolupráce všech dotčených účastníků vztahu v rámci sdíleného řešení je nejen celkově časově i procesně efektivnější, ale i pro všechny účastníky vztahu v konečném důsledku finančně úspornější (než když každý z nich řeší vyrovnání separátně po své vlastní ose se svým vlastním advokátem). 

 

let odborné praxe

obsloužených klientů

vyřešených případů

S čím můžete počítat při poskytování mého servisu:

Raději si přečtěte, než mne kontaktujete:-)

A. Kolik za moje služby zaplatíte?

Pokud nebude mezi námi předem výslovně ujednáno jinak, za kteroukoliv moji službu, resp. činnost poskytnutou v souvislosti s řešením vašeho problému, mi zaplatíte (jako vyvážení mojí životní síly vložené o vašeho Života) cenu stanovenou na bázi mojí standardní hodinové sazby 3.000 Kč/hod, přičemž za každou započatou čtvrthodinu účtuji 750 Kč/hod. Nejsem plátcem DPH.

Pokud nebude mezi námi předem výslovně ujednáno jinak, v případě, kdy se 2 až šest osob dohodne na sdíleném (propojeném) celistvém právním řešení, zaplatí každý jednotlivý účastník řešení cenu stanovenou na základě snížené hodinové sazby 2.000 Kč/hod, přičemž za každou započatou čtvrthodinu účtuji 500 Kč/hod.

Pro harmonizaci a vyvažování vztahů ve firmách či společenstvích o více jak 6 osobách, platí každá osoba cenu 1.500 Kč/hod, přičemž za každou započatou čtvrthodinu účtuji 375 Kč/hod.

Pro jednodušší nekomplikované případy lze dohodnout v případě hodného zřetele jinou formu odměňování postavenou na bázi předem dohodnuté pevné ceny za každý úkon (odvinuté od advokátního tarifu), která bude hrazena před poskytnutím každého jednotlivého úkonu (tzv. úkonová cena).

Pro složitější či komplexní případy, anebo pro dlouhodobou či opakující se spolupráci lze domluvit jiný způsob odměňování postavený na bázi individuálně domluvené hodinové sazby s pravidelnou měsíční platbou odměny po dobu dohodnutou s ohledem na konkrétní případ a předpokládaný rozsah mojí činnosti (tzv. měsíční paušální odměna).

Nebude-li domluveno výslovně písemně jinak, příslušná hodinová sazba v sobě zahrnuje toliko moje základní či běžné provozní náklady spojené s poskytováním mého servisu a nezahrnuje žádné jiné výdaje a náklady, které skutečně vynaložím či budu nucena vynaložit v souvislosti s poskytnutím mého servisu ve váš prospěch v rámci řešení vaší záležitosti (úřední poplatky, cestovní výdaje mimo Prahu, ubytování mimo Prahu, poštovné, výdaje na poskytnutí služeb notářem a jinými odborníky atd.). V případě poskytnutí právní služby ve formě písemného úkonu (dopisu, výzvy, smlouvy atd.) si účtuji vedle odměny i minimální paušální poplatek 300 Kč kryjící moje náklady spojené s výrobou a tiskem písemného dokumentu. Náhradu cestovních výdajů účtuji podle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km.

V případě, kdy cestuji na osobní jednání s úřady, nebo s osobou či osobami dotčenými vaším problémem, nebo jejich zástupci, anebo za vámi mimo území Prahy, účtuji vedle smluvní odměny také svůj cestováním promeškaný čas, a to ve výši 500 Kč/za každých 30 min cesty.

Před zahájením poskytování servisu je zpravidla nutné zaplatit dohodnutou cenu předem na účet, popř. uhradit zálohu kryjící objednaný úkon, resp. předjednanou cenu a náklady spojené s poskytnutím objednané služby určenou předběžně buď podle domluveného času (platí zejména u konzultací a jednání), anebo podle domluveného konkrétního výstupu mojí činnosti (z hlediska jeho záběru, obsahu, rozsahu a formy zpracování a dodání).

B. Pro koho je celistvé (holistické) řešení vhodné?

Celistvé řešení je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj problém vyřešit elegantně (tj, komplexně na všech třech úrovních, na kterých jejich problém existuje) a jednou provždy (tedy s konečnou platností).

 

C. Pro koho naopak celistvé (HOLISTICKÉ) řešení vhodné není?

Celistvé řešení není naopak (i přes nesporné přínosy a výhody, které nese) vhodné zejména pro ty:

a) kteří nejsou otevřeni přijmout jiný úhel pohledu, než ten svůj, popř. hledají jen potvrzení či uznání toho svého.

b) kteří nejsou připraveni či ochotni převzít plnou odpovědnost za svůj Život a své produkty (problémy),

c) kteří nejsou ochotni na řešení svého problému pod mým vedením řádně spolupracovat (bez vlastní aktivity a motivace toho, kdo problém zažívá, nelze problém skutečně na hlubších rovinách systému Vědomí vyřešit (lze jen na určitý čas vyřešit jeho aktuální hmotný projev, než se znovu z duchovní roviny projeví a zviditelní).

 

D. Můžete si přizpůsobit poskytování servisu na svoji míru?

Jednoznačně ano, ale má to své omezení a hranice. Je potřeba servis a jeho poskytování na počátku nastavit, popř. v průběhu jeho poskytování přenastavit tak, aby oboustranně respektovala Zákony Rovnováhy a dále to, aby po celou dobu existovala moje motivace na řešení vašeho problému spolupracovat.

Můžete si zvolit poskytnutí servisu jen v určitém rozsahu (tj. celistvé řešení zúžit o určité vpravo nastíněné kroky a s ním spojené moje činnosti) s tím, že v takovém případě vás seznámím s možnými dopady a následky na celkový efekt a reálný efekt procesu. V případě, že chcete vzniku budoucích problémů či sporů předejít, pak na krok č. 2 navazuje bod č. 5.

Samotný průběh procesu celistvého řešení probíhá v souladu s tím, jak se k řešení svého problému či předcházení jeho vzniku osobně stavíte, a dále v souladu s tím, jak se celý proces řešení odvíjí přirozeně skrze postoje a jednání všech ostatních účastníků procesu, jejich zástupců a zmocněnců.

E. Co se stane, když poskytování servisu nebude adekvátně vyváženo Vaší úhradou?

Pokud nebude moje činnost, resp. poskytování serivisu adekvátně kryto úhradou faktury a/nebo složením finanční zálohy v hotovostimám právo poskytování servisu nezahájit a/nebo jeho poskytování přerušit.

V případě prodlení s úhradou faktury delším jak 7 dnů automaticky odložím zahájení poskytování servisu, resp. přeruším jeho poskytování.

Pokud nedojde k úhradě ani v dodatečném stanoveném termínu 7 dnů, naši spolupráci, potažmo poskytování servisu bez dalšího ukončím a vystavím vám konečné vyúčtování mého servisu k finančnímu vyrovnání.

Zahájení a poskytování servisu probíhá v těchto krocích:

Raději si toto přečtěte, než mne kontaktujete:-)

1. ÚVODNÍ kontakt

Úvodní kontakt probíhá, pokud se ještě osobně neznáme a chcete-li si ujasnit, zda-li se chcete ke mně objednat na konzultaci. Zpravidla probíhá úvodní kontakt telefonicky + 420 60703129 a trvá max. do 15 minut.

Pro tyto úvodní hovory je nevhodnější mi volat v tomto čase: mezi 8 a 10 hodin ráno, anebo mezi 12 a 13 hod, anebo 15 a 17 hodinou.

Pokud vám telefon nezvednu, pak nemohu. Pošlete mi, prosím, v takovém případě na telefon sms s krátkou zprávou, co potřebujete, a já se vám, co nejdříve budu moci, ozvu.

Nově plánuji možnost se osobně potkat na mnou pořádaných akcích (debatách), na které se můžete dostavit a kde se můžeme osobně setkat. Budu je zveřejňovat na svém profilu na Facebooku (Daniela Šenarová).

2. OBJEDNÁNÍ ÚVODNÍ KONZULTACE A JEJÍ ZAPLACENÍ

Objednání úvodní konzultace probíhá e-mailem na office@senarova-daniela.cz, nebo telefonicky na tel + 420 60703129 s následným zasláním e-mailu o potvrzení objednávky s mými platebními údaji pro úhradu ceny za úvodní konzultaci, popř. za vybraný balíček.

Úvodní konzultace standardně stojí 3.000 Kč/hod a zahrnuje max. 60 minut čistého času.

V případě zakoupení balíčku 5-ti hodin mojí časové kapacity za 12.500 Kč, zaplatíte za hodinu konzultace zvýhodněnou cenu 2.500 Kč/hod.

V případě zakoupení balíčku 10 hodin mojí časové kapacity za 20.000 Kč, zaplatíte za hodinu konzultace zvýhodněnou cenu 2.000 Kč/hod.

V případě zakoupení balíčku 30 hodin mojí časové kapacity za 45.000 Kč, zaplatíte za hodinu konzultace zvýhodněnou cenu 1.500 Kč/hod.

Zakoupené hodiny lze využít i pro jiné formy úkonu služby, než je konzultace.

V případě, že budete chtít co nejrychleji uspíšit proce řešení vašeho problému (zvlášť protože jste v akutní právní situaci), lze úvodní konzultaci spojit či provázat s dalšími navazujícími úkony jako je komplexní diagnostika nebo osobní jednání za účasti více osob atd.

V takovém případě doporučuji zakoupit rovnou balíček mojí časové kapacity (podle předpokládaného rozsahu mojí činnosti, na které se spolu domluvíme), i proto, že je pro vás cenově výhodnější.

Cena se hradí zpravidla předem a převodem na účet. V případech hodného zřetele je možné zaplatit v hotovosti k mým rukám. Nejpozději do 14 dnů od zaplacení vám bude e-mailem zaslána faktura na úhradu ve formě daňového dokladu (pdf).

Po úhradě ceny budete e-mailem informováni o úhradě a budou vám současně navrženy tři nejbližší možné termíny pro úvodní konzultaci. V případě, že vám žádný z navržených termínů nebude vyhovovat, bude s vámi domluven takový, který vám bude vyhovovat. Současně se sjedná způsob poskytnutí konzultace (zda-li bude poskytnuta osobně, telefonicky či on-line), popř. zda-li bude z časových důvodů či z důvodu hospodárnosti procesu spojena či provázána s jiným úkonem či úkony mých služeb.

 

3. ukutečnění úVODNÍ KONZULTACE

V rámci úvodní konzultace mne seznámíte se svým problémem, který vás tíží nebo záležitostí, v rámci které byste se rádi vyhnuli budoucím problémům a sporům.

Vyjasníme si Vaše priority, možnosti a akutnost, abych si ujasnila, jak mohu celkově přizpůsobit svůj servis na vaši míru a moje činnost byla smysluplná a účelná.

Tato úvodní konzultace může proběhnout nejen osobně, ale i telefonicky nebo on-line, podle toho, jak se spolu domluvíme.

4. komplexní Diagnostika z pohledu rovnováhy a souladu se zákony rovnováhy (příprava pro odborný postup řešení)

Po úvodním seznámení navazuje komplexní diagnostika z pohledu rovnováhy a souladu se Zákony Rovnováhy se záměrem objasnit vám neviditelnou duchovní podstatu vašeho problému a dále zjistit konkrétní důvod existence vašeho problému ve vaše životě (skrytou duševní příčinu). 

Tato diagnostika může probíhat podle situace již v rámci úvodní konzultace, případně v rámci další navazující konzultace (pro kterou platí stejný postup jako pro úvodní konzultaci), popř. ve spojení s právní analýzou, která je klíčová pro rozkrytí a řešení problému v rovině materiální.

Mimopražským klientům nabízím možnost intenzivního půldenního či celodenního osobního setkání v Praze nebo v místě jejich zázemí, anebo na jiném vhodném místě, na kterém se společně domluvíme. V případě, kdy za vámi pojedu, mi zaplatíte kromě ceny za můj servis i náklady spojené s cestováním a ubytováním včetně promeškaného času (viz bod A. výše), pokud se nedomluvíme výslovně jinak.

5. sdělení konkrétního výsledku diagnostiky

Diagnostika směřuje k zevrubnému prozkoumání a vyjasnění vašeho problému z hlediska jeho rozsahu a hloubky, a to jak z pohledu Zákonů rovnováhy, tak i z pohledu našich platných zákonů (abych mohla v návaznosti na tuto komplexní diagnostiku a analýzu doporučit konkrétní harmonizační řešení na míru).

V rámci prevence tvoření problému či v rámci předcházení jeho opakovaného prožívání a/nebo jeho hmotného projevu se zaměřuji na to, jak se jeho stvoření ve vztahu či vztazích vyhnout podle Zákonů Rovnováhy.

V rámci předcházení opakovaného prožívání problému se zaměřuji na to, jak stvořený problém (který se zatím na hmotné rovině neprojevil, ale je již vytvořený a díky jeho prožívání je v přenosu do hmotné roviny Života) co nejúčinněji eliminovat na duchovní rovině a duševní rovině, kde existuje, a to podle Zákonů Rovnováhy, optimálně v rámci mediace nebo propojeného či sdíleného řešení se všemi dotčenými účastníky.

V rámci celistvého řešení již projeveného problému se zaměřuji na to, jak daný problém, který se již reálně projevil, vyřešit komplexně najednou na všech rovinách, na kterých existuje. K tomu využívám zejména znalostí fungování lidské psychiky, Zákonů Rovnováhy, tak umění mediace, jakož i právních znalostí a zkušeností.

V návaznosti na své zjištění vám sdělím závěr mojí diagnostiky (tj. v jakém rozsahu a intenzitě existuje váš problém v systému Vědomí/Života a jaké zátěže či bloky jsem v něm zjistila). 

6. Nalezení a doporučení konkrétního harmonizačního řešení na míru a jeho sdělení ve formě na které se spolu domluvíme

Jakmile si ujasníme skutečný rozsah a intenzitu Vašeho problému včetně vaší konkrétní situace, potřeb a cíle, ke kterému byste s mojí odbornou pomocí či podporou rádi došli či dospěli, navrhnu vám konkrétní harmonizační řešení na míru a nastíním vám další postup jeho praktické realizace (plán řešení).

V této fázi řešení máte možnost přizpůsobit si můj následný servis na svoji míru tím, že si vyberete z mojí e-mailem zaslané nabídky servisů takový servis, který bude nejvíce odpovídat vašim prioritám, reálným možnostem a schopnostem, které můžete při realizaci svého řešení pod mým vedením uplatnit.

Před tím, než dojde k zahájení praktického řešení vašeho problému, resp. k praktickému řešení prevence jeho stvoření nebo řešení předcházení jeho hmotného projevu či opakovaného vzniku si domluvíme jasné cenové a platební podmínky pro celý další proces řešení, které si mezi sebou stvrdíme v menších případech e-mailem a ve větších případech či pro dlouhodobou spolupráci uzavřením písemné smlouvy.

 

7. Zahájení praktického řešení vašeho problému a/nebo řešení předcházení jeho stvoření

Poté, co si domluvíme jasné podmínky pro vzájemnou spolupráci na řešení vašeho problému, resp. na řešení předcházení jeho stvoření a vyjasníme si v jakém rozsahu budete chtít svůj rozkrytý problém prakticky na materiální rovině dořešit či jeho vzniku předejít, se pustíme společně do procesu praktické realizace řešení, a to za podmínek, které jsme si pro toto řešení domluvili.

Objednejte se ke mně na úvodní konzultaci

V případě zájmu o celistvé právní řešení svého problému, 
anebo prevenci jeho stvoření nebo jeho účinnou eliminaci ve stádiu, kdy se ještě v hmotné rovině neprojevil, mne neváhejte kontaktovat.

 

MOJE KONTAKTY

Mgr. Daniela Šenarová

IČ: 71074465

Samostatná advokátka a mediátorka akreditovaná ČAK
(s ev. č. 9547)

Zapsaná mediátorka akreditovaná MS ČR

Sídlo

Lannova 2113/2a

110 00 Praha 1 – Nové Město

telefon

+ 420 603703129

 

Email

office@senarova-daniela.cz

Messanger

Daniela Šenarová

whatsapp

+ 420 603703129

 

datová schránka

c54egd3    

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem  je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz 

Provozovatelem těchto stránek je: Mgr. Daniela Šenarová, IČ: 71074465, se sídlem Lannova 2113/2a, Praha 1- Nové Město.  Všechna autorská a licenční práva jsou vyhrazena Mgr. Daniele Šenarové