O Vyšším principu Jednoty a Rovnováhy

1. Objasnění Vyššího energetického principu Jednoty stvoření a Rovnováhy a Vědomí Stvořitele (Celku)

Vyšší energetický princip Jednoty stvoření a Rovnováhy spojuje Vědomí veškerého stvoření do jednoho jediného celku – jednoty. Vědomí všeho stvořeného vyvěrá ze Zdroje – Světla – Stvořitele a je jeho projevem (manifestací). Každé stvoření (od člověka přes zvířata, stromy, rostliny, buněčné a anorganické organismy včetně virů) je stvořeno Zdrojem (Světlem) a má původ v tomto Vědomí Zdroje a na hmotné rovině života je jeho manifestací tedy projevem.

Naše Bytostné Já = Duch = Sjednocené světlo je tedy s tímto universálním Vědomím Zdroje propojeno skrze naše Nadvědomí (Vyšší já) a naše Nevědomí (Nižší já). Duchem či naším Bytostným Já je tedy SVĚTLO, které vzniká sjednocením životní síly – odstředivé energie (Jang) s nepodmíněnou – nepoutavou – osvobozenou – uvolněnou láskou – dostředivou energií (Jin).

Toto Vědomí (sjednocené Světlo) postupně prostupuje a proudí skrze tři vibračně oddělené roviny (Nadvědomí/Duch, Podvědomí/Duše a Nevědomí/Hmota), do kterých byly vloženy Zdrojem INFORMACE, STRUKTURY, UNIVERSÁLNÍ VZTAHOVÉ VZORCE, PROGRAMY, GENY (zjednodušeně FORMY), aby vytvářely se spojení a ve vzájemné interakci se SVĚTLEM ILUZI = HMOTU. Tyto tři vibrační roviny Vědomí spolu dohromady tvoří jeden celistvý systém vědomí (celek), a to jak na úrovni jednotlivé formy (jednotlivého projevu stvoření), tak na úrovni souboru jednotlivých propojených forem, které jsou si shodné, podobné či příbuzné stejnou formou stvořenou pro projev Zdroje = Světla = Vědomí. Takovým souborem forem jsou druhy jako např. lidstvo, zvířata, rostliny atd. Tyto soubory forem se pak dále diferencují podle toho, jakou vibraci SVĚTLA, které jimi protéká, jsou schopni ve svém systému a Formě přijímat, přeměňovat (metabolizovat a transformovat) a dále ze sebe vyzařovat. Některé formy tak díky svému přirozenému nastavení umí Zdrojové Světlo a energii přijímat a ze sebe vyzařovat, některé nikoliv.

Tomuto Celku vládne tento energetický Vyšší princip Jednoty a Rovnováhy. Tomuto universálnímu principu energetické rovnováhy podléhá veškeré stvoření i všechny individuální systémy vědomí, které jsou součástí jednoho celku (Komplexního Systému Vědomí).

Nyní se v tomto Komplexním Systému Vědomí (a tím i v individuálním systému vědomí jednotlivé Formy) odehrává vzájemným spolupůsobením těchto tří energetických = vibračních rovin systému Vědomí = Života proces hluboké očisty a přelaďování se na nový energetický harmonický vztahový vzorec.

2. Objasnění působení Vyššího energetického principu Jednoty stvoření a Rovnováhy 

Ty formy, jejichž systém není schopen pracovat se Světlem vyváženě v duchu udržování a tvoření energetické rovnováhy, nemusí být tohoto vyváženého módu schopny buď z důvodu pramenícího z jejich vlastního přirozeného nastavení od Stvořitele (např. viry, parazity, bakterie atd.), anebo z důvodu „porouchaného“ nastavení svého systému. Toto nastavení jejich systému na nevyváženou výměnu Světla se projevuje buď tak, že formy s tímto nastavením na jedné straně Světlo do svého systému přijímají, nasávají a čerpají, ale nedokáží ho skrze sebe stejnou měrou vyzařovat – vydávat – projektovat. Anebo naopak, nedokáží do svého systému Světlo stejnou měrou skrze svůj systém přijímat – nasávat – čerpat, jakou ho dokáží skrze sebe vyzařovat – vydávat – projektovat.

Pokud je takováto dis harmonie v systému pro konkrétní formu vrozená = přirozená (daná nastavením systému formy v rámci přirozeného vývoje vědomí celku), je proti projevené vůli Stvořitele chtít či se snažit změnit toto zdánlivé dis harmonické nastavení Formy. Tyto formy potřebují ze svojí podstaty získávat SVĚTLO z jiných FOREM, které jim na základě jejich vzájemného kompatibilního nastavení a skrze jejich vzájemný vztahový vzorec, na který jsou oba naladěni či napojeni, ze sebe předávají svoje SVĚTLO a energii, kterou jsou z něho schopny ve svém systému vytvářet a následně předávat dál.

Projevem odporu formy proti svému Stvořiteli je jakékoliv nepřijímání jakéhokoliv jeho stvoření (tj. projeveného Světla ve Hmotě či Formě), anebo povyšování či ponižování jakékoliv formy nad sebe sama, jako formu, která je projevem jednoho a téhož Světla Stvořitele. Tímto se forma sama vyděluje z celku, ve kterém je forma pod ochranou Stvořitele (působení jeho Světla – Lásky). Projevem odporu je také chování, kdy individuální forma či soubor forem (lidstvo) tento záměrný projev Světla Stvořitele ve hmotné rovině nepřijímá jako jeho duchaplnou a smysluplnou existenci a místo toho s ní bojuje, kritizuje, ponižuje, snaží se jí díky nevědomosti připravit o život kvůli svému odporu, resp. o projev ve hmotě (ztělesnění Světla), anebo mu vyjadřuje jakékoliv odmítání. Taková forma zneužívá Světlo proti Celku. Pokud dochází k ukončení projevu Světla ve hmotné rovině přirozenou cestou a spolupůsobením Světla Stvořitele, takové ukončení nezpůsobuje dis harmonizační účinky na systém vědomí formy, která projevu zamezila či k němu přispěla.

Pokud je naopak dis harmonie v systému pro konkrétní formu nepřirozená, tzn. že konkrétní forma (či soubor forem) nebyla na tuto dis harmonii původně stvořena, anebo přirozeně nastavena působením Světla Stvořitele (což je případ zejména organismů s vyvinutým dýchacím systémem a plícemi) a tato dis harmonie systému pramení z dočasného poškození či porouchání jejího systému vědomí, taková forma je Vyšším principem Rovnováhy skrze Světlo Stvořitele vedena k odstranění této dis harmonie ve svém systému, a to cestou přeladění a přenastavení na rovnováhu (tento proces označujeme harmonizací či transformací). Pokud se této přirozené harmonizaci systému do rovnováhy určitá forma skrze sebe (odpor/strach) brání, anebo v ní svým strachem či chováním brání jiným formám, blokuje tím svůj vlastní proces harmonizace, popř. si spouští proces ještě větší dis harmonizace, která se projeví v jejím prožívání života.

Pokud nějaká forma záměrně (tj. proti přirozenému působení Světla Stvořitele) způsobuje druhým formám dis harmonii jejich systému, který jim má sloužit pro jejich život (projev Světla ve hmotě) tím, že jim ve svůj vlastní prospěch na jejich úkor odčerpává a odebírá jejich energii, anebo jim poškozuje jejich systém vědomí, taková forma činí proti vůli Stvořitele a je jen otázkou času, kdy za to bude tato Forma postižena dis harmonizací vlastního systému (odpojením od Světla či snížením schopnosti jej přijímat nebo vyzařovat). Tomuto dopadu, resp. jeho hmotnému projevu, může daná forma či soubor forem včas zamezit, pokud dobrovolně napraví své působení na dotčenou formu či systémy forem (a tedy jednání proti celku a vůli Stvořitele).