Daniela Šenarová

o mně & moje profesní zkušenosti

“ Vše, co existuje v našem životě, co se nám děje a prožíváme s námi skrze ducha života vibračně souvisí a to, co nás obtěžuje, zatěžuje a děsí nás bude ovlivňovat do doby, než k tomu změníme svoje vnitřní naladění, vyzařování a vibraci  (vztah).
– Daniela Šenarová –

„Všechno ve vesmíru je vibrace. Mějte stejnou frekvenci, jako realitu, kterou chcete prožívat a takovou realitu si stvoříte“
– Albert Einstein – 
  

moje filosofie a příběh

Aneb proč jsem se začala jako průkopník věnovat výkonu holistické spravedlnosti a působím jako holistický průvodce spravedlností 

Jsem v hloubi duše přesvědčena, že všichni do jednoho si zasloužíme prožívat svůj život (náš dar) v lásce, radosti, hojnosti a ve vztazích, které jsou  harmonické (tj. svobodné, nezávislé, ale přitom vzájemně podporující a obohacující). Abychom však mohli svůj život takto prožívat, nestačí se na takovýto život v lásce a harmonii jen vnitřně naladit, ale je nutné či potřebné si narovnat (harmonizovat) svůj bytostný vztah se Životem jako Celkem (který nás propojuje s naší světelnou tvůrčí duchovní bytostnou podstatou stvořenou napůl z jinového vědomí naší matky – Planety Země magnetické povahy a napůl z jangového vědomí našeho Nebeského Otce elektrické povahy, které spolu přirozeně dohromady tvoří jednotné a vyvážené elektromagnetické vědomí a pole tzv. skalární harmonické světlo/ducha, které, je-li člověkem používáno v zájmu vědomí celku, v souladu s universálními zákony a v duchu bezpodmínečné lásky, stává se mocným světlem a tvůrčí energií s torzními účinky na elektromagnetické pole. Torzní energie (světlo) má velkou harmonizující sílu pozitivně ovlivňovat a harmonizovat vědomí celku tvořené všemi živými bytostmi, které jsou součástí tohoto celku). 

Toto znovusjednocení se s naší universální bytostnou světelnou podstatou (jednotným celistvým skalárním světlem propojujícím do jednoty vědomí těla, duše, ducha a universální mysli) se však neobejde bez vědomého rozhodnutí dobrovolně opustit cestu reaktivního fungování pod vedením individuální mysli individuální osobnosti/ega, cestu boje a snahy měnit druhé či vnější okolnosti, cestu oddělenosti od universálního vědomí, egoistického sobectví na úkor či ke škodě života jako celku, cestu popírání, potláčení a pošlapávání bytostných hodnot lidství (humanity), ke kterému dochází skrze boje lidských osobností kvůli rozličným zkušenostem, poznání, názorům, interpretacím a subjektivnímu vnímání života prameních z odlišného nastavení osobní mysli odpojené od universálního řádu a universálního vědomí/ducha, které v konečném důsledku náš život i život druhých bytostí od tohoto stavu bytí odvádí, blokuje, brzdí, ztěžuje, zneužívá, ničí a zabíjí a v radostném rozkvětu nepodporuje.

Přes 17 let jsem působila jako advokátka a mediátorka v oblasti „pozemské/světské/lidské spravedlnosti“. Život mne ale již mnoho let připravoval, vedl až dovedl do bodu, kdy jsem tyto systémem nastavené „role“, ve kterých nemohu z důvodu závazné regulace vykonávat činnost způsobem, který se mnou bytostně ladí, dobrovolně opustila a stvořila si „roli a náplň svého živobytí a seberealizace“ sama tak, aby celistvě ctila a podporovala v pravdivém a svobodném vyjádřování mojí universální bytostnou podstatu (ducha), dále ladila s mým vrozeným duševním potenciálem, jakož i mým osobnotním nastavením, nabytými znalostmi, zkušenostmi (věděním) a současně podporovala také moje poslání a záměr „Holistické spravedlnost“, kterou je podporovat člověka na cestě k jeho celistvosti ducha-duše-těla a do jednoty s jeho universální bytostnou podstatou „, kterou vnímám  a kterou chci svojí činností podporovat. 

Proto působím jako „holistický průvodce“ lidí světem „Celistvé spravedlnosti“, kterou jsem nazvala „HOLISTICKOU SPRAVEDLNOSTÍ“, která navazuje na kořeny harmonizující egyptské spravedlnosti MA’AT.

Nebudu se zde rozepisovat, co všechno jsem musela pro tuto změnu podstoupit a udělat, abych cítila, že tato nová role bude svědčit nejen mně, ale i mým klientům. Ani to, s čím a kým vším bych mohla či musela časem narážet, abych mohla plně zužitkovat svůj duševní potenciál a pomáhat lidem v souladu se svým (s)vědomím. A přitom všem musela ještě dodržet nejen veškeré zákonné předpisy a regulace procesů, ale i ty etické = profesní a k tomu ještě klientům naplňovat jejich zaběhlé představy o advokátech a mediátorech. Abych mohla přitom zůstat sama sebou, spojena se svojí bytostnou podstatou a přirozeně a v souladu projevovat ze sebe to nejlepší a nebyla jsem v neustálém přetížení všech těchto regulací, zjednodušila jsem to a rozhodla se zaměřit na to skutečné podstatné, trvalé a co má hodnotu pro všechny z nás.  A tím je Život (živoucí Vědomí), naše bytí v co největší přirozenosti, jednoduchosti, pohodě a klidu, ve svobodě vyvážené naší odpovědností za vlastní rozhodnutí a skutky, v nepodmíněné lásce a harmonii ve vztahu k sobě i druhým, zkrátka ve zdravé harmonii, rovnováze a zdravém život podporujícím prostředí.

Od ledna 2020 se aktivně nevěnuji standardizovanému výkonu advokacie v roli advokáta, který za klienta činí právní úkony a při řešení jeho věci ho právně zastupuje. Ale činím přesně v opačném duchu, tj. vedu a motivuji klienta k vlastnímu dobro-volnému činění  a narovnání jeho vztahu k životu jako celku v duchu jednoty a rovnováhy (což není úlohou advokáta a tedy ani výkonem advokacie).

Ale působím v roli „holistického průvodce spravedlností“, který provází či doprovází klienty na jejich cestě k obnovení svojí celistvosti a jednoty se svojí universální bytostnou světelnou podstatou. „Holistický průvodce spravedlností“ je právník, který disponuje znalostí fungování systému Nižší/světské a Vyšší /Boží spravedlnosti a dokáže s nimi „pracovat“ souladným způsobem tak, aby pomohl odhalit pravou/skutečnou duchovní/živoucí podstatu projevených a zažívaných obtíží či problémů, provázal ji s konkrétní duševní příčinou, která způsobila a vedla u klienta ke stvoření svého problému v materiálním světě) a nenásilně vedl člověka v duchu jeho svébytné kompetence a universálních Zákonů Jednoty a Rovnováhy (Holistické Spravedlnosti) v roli jeho průvodce k dobrovolné harmonizaci/nápravě svého bytostného vztahu k životu/vědomí Celku při praktickém řešení konkrétní situace, případně mu ukazaoval cestu, jak předcházet jeho dis harmonizaci a tím vzniku budoucích prolémů a zažívání nejrůznějších obtíží jako důsledku porušování universálních zákonů.

Současně se jako průkopník věnuji výkonu universální „holistické spravedlnosti“- Holistická spravedlnost se opírá o universální Zákon Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti), který udržuje člověka a jeho trojjediný systém ve spojení, v jednotě a rovnováze s jeho světelnou universální bytostnou podstatou a chrání přirozená/vrozená/bytostná práva člověka a hodnoty lidství. Holistická spravedlnost staví na universálních zákonu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti, který měří spravedlivě všem stejným metrem), podporuje a chrání základní universální hodnoty lidství včetně bytostných/vrozených kvalit/hodnot a ctností všech živých bytostí a směřuje člověka skrze prožívání následků/dopadů svojí svobodné volby k porozumění fungování universálního řádu, jeho zákona jednotya a rovnováhy k dobrovolné sebe-nápravě a harmonizaci vztahu k Životu jako Celku v duchu objektivní Pravdy. „Holistická Spravedlnost“ staví na svobodné volbě člověka a jeho osobní odpovědnosti spojené s uskutečněním těchto této svojí svobodné volby a vede člověka ke spojení/sjednocení se svojí bytostnou/universální podstatou, postavením a právy člověka a respektování bytostné/vrozené svébytné  podstaty ostatních živých bytostí.

Náplň mojí činnosti a kompetence holistického průvodce oblastí Spravedlnosti, jsem si určila tak, aby byly v souladu nejen se mnou a mým skutečným potenciálem (tedy z darů, znalostí, schopností, dovedností, zkušeností a přirozenosti mojí duše, které jsem objevila během mojí 21 leté praxe v oblasti Spravedlnosti), ale i s tím, jak vnímám a chápu „službu lidem“ a s tím, jak chci a mohu v duchu svého poznání druhé lidi sama za sebe odpovědně a zdravě podporovat v oblasti Spravedlnosti, aniž bych tím zasahovala do přirozeně daných kompetencí klientů a oni do mých (a působili jsme tak na úkor sebe navzájem a tedy ke škodě Života jako Celku). 

Mým posláním je podporovat člověka na jeho cestě k jeho celistvosti (soběstačnosti, svébytnosti, důstojnosti, které tvoří integritu člověka, kterou chrání a podporuje universální zákon jednoty a rovnováhy = spravedlnosti) a v roli jeho průvodce ho v souladu s projevy života nenásilně vést a směřovat k obnovení svojí jednoty s universální podstatou/vědomím života a přirozeným řádem, kterému všechna živá stvoření podléhají. 

Klienti se s mojí podporou a praktickou pomocí učí sami – skrze svoje vlastní vědomí a síly – postupně vyvažovat, ovlivňovat a proměňovat aktuální vztahové situace a transformovat svoje vztahy a navyšovat svůj osobní reálný vliv (moc) na tvoření svojí reality podle svých přání a představ. 

stručný přehled

Moje odborná kvalifikace

a profesní zkušenosti

🌟 Moje specializace a kompetence:

1) ⌛️  Holistika (věda o svobodném tvoření polarit ve vzájemné harmonii a v souladu s universálním řádem jednoty a rovnováhy) podporující člověka v obnovení svojí vrozené celistvosti a autonomie (svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti)

2) 💎  Znalost universálního přirozený řádu fungující na bázi jednoty a rovnováhy včetně fungování komplexního systému spravedlnosti

3)🦋Přirozená, autonomní a celistvá harmonizace protikladných polarit v systému vědomí člověka do jednoty a rovnováhy

4)  ⚖️  Vrozená a přírozená práva člověka (jako svébytné bytosti) včetně jeho svrchovaného postavení na bázi mezinárodních úmluv a ústavního práva a svrchovaného ústavního zákona listiny práv a svobod ČR

5)⚖️   Civilní právo ČR a právní ochrana občana a jeho celistvého zdraví včetně právní ochrany jeho osobní integrity a nedotknutelnosti

5) 🔆 Transformační a harmonizační mediace sporů zaměřená na svébytné a spravedlivé vyřešení sporů a prevenci jejich tvoření, které harmonizuje celek (skrze sjednocení podstaty, příčiny a hmotného projevu do jednoty a rovnováhy)

 

2020 – Holistický právník a průvodce spravedlností

Od roku 2020 jsem se začala věnovat praxi holistického právníka a průvodce spravedlností, který pomáhá nalézat a objasňovat skrytou skutečnou (duchovní) podstatu a důvod projevu sporů a jiných dis harmonií a problémů ve vztazích v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti).

2012 –  Mediace s kvalifikací zapsaná mediátorka

Během let 2009 až 2012 jsem se intenzivně věnovala rozšíření mojí odborné kvalifikace o další obor – mediaci, kterou jsem završila kvalifikačními zkouškami pro advokátního mediátora i zapsaného mediátora.

2003 – 2005 – ad hoc rozhodce/arbitr

V letech 2003 až 2005 jsem působila také jako rozhodkyně ad hoc při ČLFA, a to díky svým znalostem a praktickým zkušenostem s finančními a leasingovými produkty z doby, kdy jsem před nástupem do advokacie působila jako firemní právník v leasingové společnosti ŠkoFIN s.r.o. 

2002 až 2019  – vlastní advokátní praxe

Po celou dobu výkonu své advokátní praxe jsem se věnovala převážně mezilidským vztahům a právnímu řešení nejrůznějších problémů, sporů a jiných obtíží (které vznikají mezi lidmi v jejich osobních, pracovních či obchodních vztazích v rámci podnikání nebo v jejich „nenáhodných“ interakcích s okolím), které jsem jim v roli advokáta pomáhala řešit (a také jejich tvoření a zhmotnění předcházet) s pomocí znalosti oboru civilního práva a našich platných procesů a zákonů (zejména občanského zákoníku), na které se právně specializuji.  

🌟  Universální řád je boží světelný řád, kterému podléhají všechna stvoření, tvorové, bytosti a organismy, které jsou stvořeny ze světelné podstaty.  Tento řád funguje na bázi universálního zákona jednoty a rovnováhy (Boží/Vyšší universální spravedlnosti), který usměrňuje každé stvoření do bytí v souladu s universálním řádem.

⚖️

Civilní, potažmo občanské právo, vnímám jako jeden z nástrojů SPRAVEDLNOSTI pro regulaci mezilidských vztahů a lidského jednání, který chrání férové a vyvážené vztahy a slouží k udržení či k znovu nastolení rovnováhy a harmonie mezi lidmi a v jejich vztazích zejména v případě, kdy jeden z účastníků není ochoten přistoupit na vstřícné mediační nebo smírčí jednání týkající se řešení akutních vztahových situací, anebo férového či spravedlivého rozřešení či dořešení hmotných dopadů a následků pramenících z jeho vlastních rozhodnutí, projevů jednání a konání/činů.

⚖️Občanský zákoník účinný od 1.1. 2014 je účinným prostředkem či nástrojem pro výkon Spravedlnosti (tj. harmonizování, vyvažování a narovnávání vztahu člověka k Životu na úrovni hmotného projevu vědomí/života, pokud je tento nástroj používán v jednotě s Duchem života pro ochranu a podporu Života jako Celku  a v souladu s působením Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy (Božské/Vyšší Spravedlnosti).