Daniela Šenarová

o mně & moje profesní zkušenosti

“ Vše, co existuje v našem životě, co se nám děje a prožíváme s námi skrze ducha života vibračně souvisí a to, co nás obtěžuje, zatěžuje a děsí nás bude ovlivňovat do doby, než k tomu změníme svoje vnitřní naladění, vyzařování a vibraci  (vztah).
– Daniela Šenarová –

„Všechno ve vesmíru je vibrace. Mějte stejnou frekvenci, jako realitu, kterou chcete prožívat a takovou realitu si stvoříte“
– Albert Einstein – 
  

moje filosofie a příběh

Aneb proč jsem se začala jako průkopník věnovat výkonu holistické spravedlnosti a působím jako holistický průvodce spravedlností 

Jsem v hloubi duše přesvědčena, že všichni do jednoho si zasloužíme prožívat svůj život (dar) v lásce, radosti, hojnosti a ve vztazích, které jsou harmonické (tj. svobodné, nezávislé, ale přitom vzájemně podporující a obohacující). Abychom však mohli svůj život takto prožívat, nestačí se na takovýto život v lásce a harmonii nejen naladit, ale je nutné či potřebné si narovnat (harmonizovat) svůj vztah se Životem jako Celkem (který je projevem Stvořitele). To se neobejde bez rozhodnutí dobrovolně opustit cestu oddělenosti, destrukce, egoistického sobectví, boje ze strachu z nedostatku, přežívání či přesvědčení o svoji nedostatečnosti, které náš život i život druhých bytostí od tohoto stavu bytí odvádí, blokuje, brzdí, ztěžuje, zneužívá, ničí a zabíjí a v radostném rozkvětu nepodporuje.

Přes 17 let jsem působila jako advokátka a mediátorka v oblasti „pozemské spravedlnosti“. Život mne ale již mnoho let připravoval, vedl až dovedl do bodu, kdy jsem tyto systémem nastavené „role“, ve kterých nemohu vykonávat činnost způsobem, který se mnou ladí, dobrovolně opustila a stvořila si „roli a náplň svojí práce“ sama tak, aby ladila nejen s mým osobním nastavením a mým duševním potenciálem, ale i s podstatou a záměrem  „harmonické či harmonizující Spravedlnosti“, kterou vnímám  a kterou chci svojí činností podporovat. 

Proto působím jako „holistický průvodce“ lidí světem „Celistvé spravedlnosti“, kterou jsem nazvala „HOLISTICKOU SPRAVEDLNOSTÍ“, která navazuje na kořeny harmonizující egyptské spravedlnosti MA’AT.

Nebudu se zde rozepisovat, co všechno jsem musela pro tuto změnu podstoupit a udělat, abych cítila, že tato nová role bude svědčit nejen mně, ale i mým klientům. Ani to, s čím a kým vším bych mohla či musela časem narážet, abych mohla plně zužitkovat svůj duševní potenciál a pomáhat lidem v souladu se svým (s)vědomím. A přitom všem musela ještě dodržet nejen veškeré zákonné předpisy a regulace procesů, ale i ty etické = profesní a k tomu ještě klientům naplňovat jejich zaběhlé představy o advokátech a mediátorech. Abych mohla přitom zůstat sama sebou, spojena se svojí bytostnou podstatou a přirozeně a v souladu projevovat ze sebe to nejlepší a nebyla jsem v neustálém přetížení všech těchto regulací, zjednodušila jsem to a rozhodla se zaměřit na to skutečné podstatné, trvalé a co má hodnotu pro všechny z nás.  A tím je Život (živoucí Vědomí), naše bytí v co největší přirozenosti, jednoduchosti, pohodě a klidu, ve svobodě vyvážené naší odpovědností za vlastní rozhodnutí a skutky, v nepodmíněné lásce a harmonii ve vztahu k sobě i druhým, zkrátka ve zdravé harmonii, rovnováze a zdravém život podporujícím prostředí.

Od ledna 2020 působím jako „holistický průvodce oblastí Spravedlnosti“, který provází či doprovází klienty na jejich cestě ke spravedlnosti (vyrovnání a nárovnání svého vztahu k životu jako celku v duchu jednoty a rovnováhy).  

Nevěnuji se již standardizovanému výkonu advokacie v roli advokáta, který za klienta činí právní úkony a při řešení jeho věci ho právně zastupuje. Ale činím přesně v opačném duchu, tj. vedu a motivuji klienta k vlastnímu dobro-volnému činění  a narovnání jeho vztahu k životu jako celku v duchu jednoty a rovnováhy (což není úlohou advokáta a tedy ani výkonem advokacie).

Náplň mojí činnosti a kompetence holistického průvodce oblastí Spravedlnosti, jsem si určila tak, aby byly v souladu nejen se mnou a mým skutečným potenciálem (tedy z darů, znalostí, schopností, dovedností, zkušeností a přirozenosti mojí duše, které jsem objevila během mojí 21 leté praxe v oblasti Spravedlnosti), ale i s tím, jak vnímám a chápu „službu lidem“ a s tím, jak chci a mohu v duchu svého poznání druhé lidi sama za sebe odpovědně a zdravě podporovat v oblasti Spravedlnosti, aniž bych tím zasahovala do přirozeně daných kompetencí klientů a oni do mých (a působili jsme tak na úkor sebe navzájem a tedy ke škodě Života jako Celku).  

V rámci svého servisu průvodce oblastí Spravedlnosti propojuji a spojuji znalost fungování systému Vyšší Spravedlnosti fungující v paradigmatu sjednoceného vědomí (v němž se člověk s láskou díky kultivaci svojí mysli/ega, očištění svojí duše a sjednocení s duchem – vědomím jednoty, rovnováhy, harmonie a spravedlnosti – vnímá a prožívá jako mocný, svobodný a odpovědný tvůrce svého života a spolutvůrce „nového metrixu“ postaveného na přirozeném řádu a respektu k Životu jako Celku), se znalostí systému Nižší Spravedlnosti působící v paradigmatu duality a rozštěpeného či polarizovaného vědomí (v němž se člověk celistvě nevnímá a prožívá se proto odděleně jen jako neúplná část vědomí tvořící Celek), a proto používá svoje vědomí a životní sílu/energii způsobem, který má dis harmonizující účinek na Vědomí/Život jako Celek.

Klienty skrze jejich konkrétní životní situaci navádím v duchu působení Vyyšího principu jednoty a rovnováhy k jejich vlastní podstatě a Zdroji života, a to harmonizační transformační cestou.

Na této cestě dochází skrze „transformaci“ (očistu, vyrovnání a kultivaci) k postupnému narovnání (harmonizaci) vlastního bytostného vztahu klienta k Životu jako Celku (Zdroji veškerého projevu) a napravování jeho vlastního (sebe) destruktivního, nekonstruktivního a nepodporujícího přístupu a postoje k Životu jako Celku spojeného s prožíváním sebe sama v oddělení od druhých (celku).

Klienti se s mojí podporou a praktickou pomocí učí sami – skrze svoje vlastní vědomí a síly – postupně vyvažovat, ovlivňovat a proměňovat aktuální vztahové situace a transformovat svoje vztahy a navyšovat svůj osobní reálný vliv (moc) na tvoření svojí reality podle svých přání a představ. 

stručný přehled

Moje odborná kvalifikace

a profesní zkušenosti

Právní praxi jsem se věnovala 21 let, přičemž samostatné advokátní praxi s kratší přestávkou téměř 17 let praxe.

Civilní, potažmo občanské právo, vnímám jako nástroj pro regulaci mezilidských vztahů a lidského jednání, který chrání férové a vyvážené vztahy a slouží k udržení či k znovu nastolení rovnováhy a harmonie mezi lidmi a v jejich vztazích zejména v případě, kdy jeden z účastníků není ochoten přistoupit na vstřícné mediační nebo smírčí jednání týkající se řešení akutních vztahových situací, anebo férového či spravedlivého rozřešení či dořešení hmotných dopadů a následků pramenících z jeho vlastních rozhodnutí, projevů jednání a konání/činů.

Občanský zákoník účinný od 1.1. 2014 je účinným prostředkem či nástrojem pro výkon Spravedlnosti (tj. harmonizování, vyvažování a narovnávání vztahu člověka k Životu na úrovni hmotného projevu vědomí/života, pokud je tento nástroj používán v jednotě s Duchem života pro ochranu a podporu Života jako Celku  a v souladu s působením Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy (Božské/Vyšší Spravedlnosti).

2020 – Holistický právník a průvodce spravedlností

Od roku 2020 jsem se začala věnovat praxi holistického právníka a průvodce spravedlností, který pomáhá nalézat a objasňovat skrytou skutečnou (duchovní) podstatu a důvod projevu sporů a jiných dis harmonií a problémů ve vztazích v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti).

2012 –  Mediace s kvalifikací zapsaná mediátorka

Během let 2009 až 2012 jsem se intenzivně věnovala rozšíření mojí odborné kvalifikace o další obor – mediaci, kterou jsem završila kvalifikačními zkouškami pro advokátního mediátora i zapsaného mediátora.

2003 – 2005 – ad hoc rozhodce/arbitr

V letech 2003 až 2005 jsem působila také jako rozhodkyně ad hoc při ČLFA, a to díky svým znalostem a praktickým zkušenostem s finančními a leasingovými produkty z doby, kdy jsem před nástupem do advokacie působila jako firemní právník v leasingové společnosti ŠkoFIN s.r.o. 

2002 až 2019  – vlastní advokátní praxe

Po celou dobu výkonu své advokátní praxe jsem se věnovala mezilidským vztahům a právnímu řešení nejrůznějších problémů, sporů a jiných obtíží (které vznikají mezi lidmi v jejich osobních, pracovních či obchodních vztazích v rámci podnikání nebo v jejich „nenáhodných“ interakcích s okolím), které jim pomáhám řešit (a také jejich tvoření a zhmotnění předcházet) s pomocí znalosti oboru civilního práva a našich platných procesů a zákonů (zejména občanského zákoníku), na které se právně specializuji.