moje filosofie a příběh

Proč jsem se začala jako průkopník věnovat výkonu holistické spravedlnosti a působím jako holistický průvodce spravedlností 

Jsem v hloubi duše přesvědčena, že všichni do jednoho si zasloužíme prožívat svůj život (náš dar) v lásce, radosti, hojnosti a ve vztazích, které jsou  harmonické (tj. svobodné, nezávislé, ale přitom vzájemně podporující a obohacující). Abychom však mohli svůj život takto prožívat, nestačí se na takovýto život v lásce a harmonii jen vnitřně naladit, ale je nutné či potřebné si narovnat (harmonizovat) svůj bytostný vztah se Životem jako Celkem (který nás propojuje s naší světelnou tvůrčí duchovní bytostnou podstatou stvořenou napůl z jinového vědomí naší matky – Planety Země magnetické povahy a napůl z jangového vědomí našeho Nebeského Otce elektrické povahy, které spolu přirozeně dohromady tvoří jednotné a vyvážené elektromagnetické vědomí a pole tzv. skalární harmonické světlo/ducha, které, je-li člověkem používáno v zájmu vědomí celku, v souladu s universálními zákony a v duchu bezpodmínečné lásky, stává se mocným světlem a tvůrčí energií s torzními účinky na elektromagnetické pole. Torzní energie (světlo) má velkou harmonizující sílu pozitivně ovlivňovat a harmonizovat vědomí celku tvořené všemi živými bytostmi, které jsou součástí tohoto celku). 

Toto znovusjednocení se s naší universální bytostnou světelnou podstatou (jednotným celistvým skalárním světlem propojujícím do jednoty vědomí těla, duše, ducha a universální mysli) se však neobejde bez vědomého rozhodnutí dobrovolně opustit cestu reaktivního fungování pod vedením individuální mysli individuální osobnosti/ega, cestu boje a snahy měnit druhé či vnější okolnosti, cestu oddělenosti od universálního vědomí, egoistického sobectví na úkor či ke škodě života jako celku, cestu popírání, potláčení a pošlapávání bytostných hodnot lidství (humanity), ke kterému dochází skrze boje lidských osobností kvůli rozličným zkušenostem, poznání, názorům, interpretacím a subjektivnímu vnímání života prameních z odlišného nastavení osobní mysli odpojené od universálního řádu a universálního vědomí/ducha, které v konečném důsledku náš život i život druhých bytostí od tohoto stavu bytí odvádí, blokuje, brzdí, ztěžuje, zneužívá, ničí a zabíjí a v radostném rozkvětu nepodporuje.

Přes 18 let jsem působila jako advokátka a mediátorka v oblasti „pozemské/světské/lidské spravedlnosti“. Život mne ale již mnoho let připravoval, vedl až dovedl do bodu, kdy jsem tyto systémem nastavené „role“, ve kterých nemohu z důvodu závazné regulace vykonávat činnost způsobem, který se mnou bytostně ladí, dobrovolně opustila a stvořila si „roli a náplň svého živobytí a seberealizace“ sama tak, aby celistvě ctila a podporovala v pravdivém a svobodném vyjádřování mojí universální bytostnou podstatu (ducha), dále ladila s mým vrozeným duševním potenciálem, jakož i mým osobnotním nastavením, nabytými znalostmi, zkušenostmi (věděním) a současně podporovala také moje poslání a záměr „Holistické spravedlnost“, kterou je podporovat člověka na cestě k jeho celistvosti ducha-duše-těla a do jednoty s jeho universální bytostnou podstatou „, kterou vnímám  a kterou chci svojí činností podporovat. 

Proto působím jako „holistický průvodce“ lidí světem „Vyšší/Universální a Nižší/světské spravedlnosti“, kterou jsem díky tomu, že staví na souladu, jednotě a rovnováze nazvala „HOLISTICKOU SPRAVEDLNOSTÍ“. Tato celistvá holistická spravedlnost navazuje na kořeny harmonizující egyptské spravedlnosti MA’AT.

Nebudu se zde rozepisovat, co všechno jsem musela pro tuto změnu podstoupit a udělat, abych cítila, že tato nová role bude svědčit nejen mně, ale i mým klientům. Ani to, s čím a kým vším bych mohla či musela časem narážet, abych mohla plně zužitkovat svůj duševní potenciál a pomáhat lidem v souladu se svým (s)vědomím. A přitom všem musela ještě dodržet nejen veškeré zákonné předpisy a regulace procesů, ale i ty etické = profesní a k tomu ještě klientům naplňovat jejich zaběhlé představy o advokátech a mediátorech. Abych mohla přitom zůstat sama sebou, spojena se svojí bytostnou podstatou a přirozeně a v souladu projevovat ze sebe to nejlepší a nebyla jsem v neustálém přetížení všech těchto regulací, zjednodušila jsem to a rozhodla se zaměřit na to skutečné podstatné, trvalé a co má hodnotu pro všechny z nás.  A tím je Život (živoucí Vědomí), naše bytí v co největší přirozenosti, jednoduchosti, pohodě a klidu, ve svobodě vyvážené naší odpovědností za vlastní rozhodnutí a skutky, v nepodmíněné lásce a harmonii ve vztahu k sobě i druhým, zkrátka ve zdravé harmonii, rovnováze a zdravém život podporujícím prostředí.

V roli holistického právníka a průvodce spravedlností se nevěnuji standardizovanému výkonu advokacie v roli advokáta, který za klienta činí právní úkony a při řešení jeho věci ho právně zastupuje. Ale činím přesně v opačném duchu, tj. vedu klienta k porozumění situaci z holistického (celistvého) pohledu a směřuji ho k vlastnímu dobro-volnému činění  za sebe sama a narovnání jeho vztahu k Existenci jako celku v duchu jednoty a rovnováhy (což není úlohou advokáta a tedy ani výkonem advokacie).

Při řešení konkrétní situace působím v roli „holistického průvodce spravedlností“, který provází či doprovází klienty na jejich cestě k obnovení svojí celistvosti a jednoty se svojí universální bytostnou světelnou podstatou a podle jeho konkrétní situace, potřeby a finančních možností mu pomáhám zajišťovat další odborné služby, které jsou žádoucí či účelné pro vyřešení svojí situace. 

„Holistický průvodce spravedlností“ je právník, který disponuje celistvou znalostí fungování systému Nižší/světské i Vyšší/Universální spravedlnosti a dokáže s nimi „pracovat“ souladným způsobem tak, aby pomohl odhalit pravou/skutečnou duchovní/živoucí podstatu projevených a zažívaných obtíží či problémů, provázal ji s konkrétní duševní příčinou, která způsobila a vedla u klienta ke stvoření svého problému v materiálním světě a nenásilně ho vedl v duchu jeho svébytné kompetence a universálních Zákonů Jednoty a Rovnováhy i platných zákonů  v roli jeho průvodce k napravení svého vztahu k Existenci jako celku skrze dobrovolnou harmonizaci/nápravu ve svých interakcích a vztazích při praktickém řešení konkrétní situace/í, případně s ním sdílí konkrétní „know-how“, jak může skrze změnu svého postoje a konkrétní konání/nekonání předcházet dis harmonizaci svého vztahu k Existenci jako Celku a tím i vzniku budoucích problémů a zažívání nejrůznějších obtíží jako důsledku porušování universálních zákonů.

Současně se jako průkopník věnuji výkonu universální „holistické spravedlnosti“- Holistická spravedlnost se opírá o universální Zákon Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti), který udržuje člověka a jeho trojjediný systém vědomí (Mysl, Duši a Tělo) ve spojení, v jednotě a rovnováze s jeho světelnou universální bytostnou podstatou (Vyšším Já/Duchem), chrání přirozená/vrozená/bytostná práva člověka a hodnoty lidství a pomáhá člověku odhalit „pokřivení jeho Mysli/Ega/Osobnosti, které působí skryté destruktivní nastavení a programy v jeho podvědomí a potláčení nebo nevědomé ztělesňování stínu. 

Holistická spravedlnost staví na universálních zákonu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti, který měří spravedlivě všem stejným metrem), podporuje a chrání základní universální hodnoty lidství včetně bytostných/vrozených kvalit/hodnot a ctností všech živých bytostí a směřuje člověka skrze prožívání následků/dopadů svojí svobodné volby k porozumění fungování universálního řádu, jeho zákona jednoty a rovnováhy, harmonizačních účinků spojených s dobrovolnou sebe-nápravou na bytostný vztah k Existenci jako Celku v duchu objektivní – Egem nepokřivené – Pravdy. „Holistická Spravedlnost“ staví na svobodné volbě člověka a jeho osobní odpovědnosti spojené s uskutečněním těchto této svojí svobodné volby a vede člověka ke spojení/sjednocení se svojí bytostnou/universální podstatou, postavením a právy člověka a respektování bytostné/vrozené svébytné  podstaty ostatních živých bytostí.

Náplň mojí činnosti a kompetence holistického průvodce oblastí Spravedlnosti, jsem si určila tak, aby byly v souladu nejen se mnou a mým skutečným potenciálem (tedy z darů, znalostí, schopností, dovedností, zkušeností a přirozenosti mojí duše, které jsem objevila během mojí 21 leté různorodé odborné praxe v oblasti Spravedlnosti), ale i s tím, jak vnímám a chápu funkční „službu lidem“ a s tím, jak chci a mohu v duchu svého poznání druhé lidi sama za sebe odpovědně a zdravě podporovat v oblasti Spravedlnosti, aniž bych tím zasahovala do přirozeně daných kompetencí klientů a oni do mých (a působili jsme tak na úkor sebe navzájem a tedy ke škodě Života jako Celku). 

Mým posláním je podporovat člověka na jeho cestě k jeho celistvosti a autonomii (soběstačnosti, svébytnosti, důstojnosti, které tvoří integritu člověka, kterou chrání a podporuje universální zákon jednoty a rovnováhy = spravedlnosti) a v roli jeho průvodce ho v souladu s pravdivými projevy života nenásilně vést a směřovat k porozumění Existenci v celé jeho celistvosti a k obnovení vlastní jednoty s universální podstatou/vědomím života a přirozeným řádem, kterému všechna živá stvoření podléhají. 

Klienti se s mojí podporou a praktickou pomocí učí sami – skrze svoje vlastní vědomí a síly – postupně vyvažovat, ovlivňovat a proměňovat aktuální vztahové situace a transformovat svoje vztahy a navyšovat svůj osobní reálný vliv (moc) na tvoření svojí reality podle svých přání a představ.