Info o mně

Můj příběh, co mne naplňuje a v čem vidím svoje poslání

Jmenuji se Daniela Šenarová a narodila jsem se před půl stoletím. Od mala jsem měla silné sociální cítění s druhými a tedy i potřebu bránit slabé a stavět za to, co jsem považovala za správné a spravedlivé. Proto jsem po humanitně zaměřeném gymnáziu vystudovala “právo” na Právnické fakultě University Karlovy v Praze. Protože jsem svobodomyslný člověk a státní správa mne nikdy nelákala, začala jsem se “právničině” věnovat naplno a sama za sebe v rámci “svobodného povolání v postavení samostatné advokátky”. Jak jsem se osobně “duchovně a filosoficky” jako bytost rozvíjela (probouzela se začala hlouběji vnímat,  přemýšlet a vidět “za povrch věcí”), rozvíjela jsem se ruku v ruce i “profesně”. Postupně jsem si z vlastní iniciativy rozšiřovala svoji právnickou kvalifikaci a další obory a kompetence, jako je mediace a jiné alternativní metody řešení sporů (arbitráž)  a posléze mne to dovedlo i k samostudiu holistiky, etikoterapie, psychologie a různých terapeutických a transformačních metod, které mne dovedly k poznání, že pro zažívání harmonie a spravedlnosti je klíčový “harmonický a vyrovnaný bytostný vztah člověka k sobě samému a k Životu/Existenci jako jednoho Celku, který je primárním Zdrojem a Stvořitelem všeho živého a sjednocující jedinou duchovní/bytostnou podstatou projevující se ve všem a ve všech bytostech a organismech existujících zde na Zemi (a možná i mimo ni).

Od roku 2002 jsem prošla “rozličnými rolemi” zabývajícími se výkonem práva a spravedlnosti (advokátky, rozhodkyně ad hoc, zapsané mediátorky, holistické právničky) skrze které jsem prakticky poznala nejen, jak náš právní systém skutečně funguje, ale pronikla díky ním do samotných kořenů a základů práva a na jakých universálních principech funguje “program spravedlnosti”, a to nejen na úrovni našeho “společenského zřízení”, ale i na úrovni “universálního přirozeného řádu“, kterému podléhají všechna stvoření skrze svůj systém vědomí.  

Právními obory, kterým se především věnuji, jsou “obory” zabývající se právní regulací mezilidských vztahů (tj. civilní právo), dále právní regulací vztahu občana, jako autonomního jedince = člověka ke státu (tj. ústavní právo) a v neposlední řadě oborem “bytostných/přirozených práva a svobod člověka/lidských bytostí a jejich národní a mezinárodní regulací

Díky tomu, že jsem pronikla do útrob a mechanismů fungování našeho právního a státního systému, na kterém je postaven celý myšlenkový “koncept a právní fikce svrchovaného státu včetně jeho zákonné kompetence vykonávat “státní moc” při správě věcí veřejných namísto lidí, kteří jsou zdrojem této státní moci, se aktivně jako člověk, občanka a odborník zajímám o “přímou demokracii” a o nenásilnou “harmonizaci (narovnání či napravení) vztahu mezi suverénním lidem a státem (jako služebníkem) v duchu základních hodnot, principů a původního smyslu a pojetí (tj. právního a politikou nepokřiveného) “fungování demokratického státního zřízení”, který obnáší ideu “vláda a moc patří lidu a možnost delegace pravomoci na zástupce za účelem odborné správy společných/věcí (nikoliv pokřivenou ideu “ovládat pilíře a prostředky státní moci a prostředky a skrze ně vládnout lidem”).

Proto se věnuji takové práci a poskytuji takové služby, ve kterých mohu skloubit všechny svoje životní i odborné znalosti, zkušenosti, schopnosti a dovednosti a s pomocí universální metody “Holistické spravedlnosti” podporovat druhé lidi v probíhajícím procesu “harmonizace” tak, aby jím procházeli s hlubším pochopením “o co v něm běží” a prožívali jej s jistým nadhledem.

Svojí plnou “profesní seberealizaci jako odborníka” pak vidím v “mojí práci či veřejné službě pro lidské společenství/lidstvo jako celek”, v rámci které se budu “snažit” s pomocí metody “Holistické spravedlnosti” aktivně  podpořit a napomoci zharmonizovat” (napravit) pokřivené kolektivní vnímání či pohled na to, kdo je ve skutečnosti “člověk/lidská bytost/jednotlivec” a jaký jeho vztah je nejdůležitější/primární/bytostný”. V tomto ohledu je tedy třeba současný “zdeformovaný stav” nejen veřejně zvědomit a objasnit, ale i “prakticky napravit” (a to nejen ve vztahu vůči sobě a ostatním lidským bytostem, ale i ve vztahu ke státu/státnímu zřízení a k voleným zastupitelům) tak, aby ladil s původním harmonickým duchem a hodnotami, které jsou zakotveny v ústavním pořádku naší země, potažmo v mezinárodních úmluvách s EU. Neboť tento stav pokřivení či deformace působí nejen skrytě, ale promítá se i zjevně navenek do hmotné roviny Bytí/Existence, a to jako současný kritický a krizový stav existující na území nejen naší země, ale i celé EU (od západu na východ Evropy).  

Tuto “svoji službu pro lidstvo, potažmo pro lidi v naší zemi” opírám o čl. 21 zákona č. 2/1993 Sb., ústavní listiny práv a svobod (ÚLPS), ze kterého plyne ústavně zaručené bytostné/přirozené právo člověka v právním postavení občana ČR podílet se na základě svojí svobodné volby na správě věcí veřejných “přímo“, tedy jako přímý zdroj a vykonavatel státní moci (a nikoliv ten, který tuto svoji moc raději “odevzdává” skrze volby do rukou druhých – volených zastupitelů a od od nich odvozených “státních činitelů”).

Můj příběh 

Moje poslání

Co miluji, motivuje a naplňuje mne a v čem vidím svoje poslání

Miluji život, přírodu, zvířata a lidi, kteří žijí ze svého vlastního pramene síly a inspirace. Baví mne tvůrčí činnosti a aktivity, které mne “osobně vylaďují do stavu harmonie” a skrze které tvořím “můj svět”, ve kterém jsem já i lidi kolem mne “tvořivými a ve své přirozenosti, milujicími a milovanými, podporujícími i podporovanými, spokojenými, zdravými a radostnými, spravedlivými, pracovitými a láskyplnými. Tedy jednodušše řečeno “harmonickými lidskými bytostmi”.

 Již nějakou dobu vnímám a následuji “ZÁMĚR A PŘÁNÍ EXISTENCE”,  aby se “celkový systém vědomí každé jednotlivé lidské bytosti stvořený z ducha-duše-těla a mysli” přirozeně “harmonizoval a synchronizoval” do plného souladu (tedy “celkové “jednoty”) se svojí živoucí, originální, přirozenou, autonomní a tvořivou “bytostnou podstatou” (skrze kterou se lidská bytost propojuje s celou Existencí, jako jednou “universální bytostí”). Tato harmonizace je nezbytná proto, aby byla lidská bytost schopna “dobrovolně” (tj. sama od sebe bez toho, aby k tomu byla Existencí “nucena”) v duchu universálních principů “jednoty” a “rovnováhy” (na kterých funguje “přirozený řád”) stav “harmonie” tvořit (udržovat a obnovovat) nejen ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu k druhým lidským bytostem. 

Svoje “OSOBNÍ POSLÁNÍ I “POŽEHNÁNÍ”  vidím v tom, že jsem “vědomě” zapojena do probíhajícího procesu “harmonizace lidského vědomí s Vědomím Celku“, a to jako jeho přímý “účastník” (a mohu tedy skrze sebe a vlastní příklad  “inspirovat” druhé lidské bytosti k tomu, aby skrze vlastní “svébytnost” a “vlastní autentické, láskyplné a rovnocenné vztahování” se k živým bytostem dospěli do stavu “vlastní jednoty a rovnováhy (tedy harmonie) a mohli se tak z tohoto svého “středu” podílet na “vědomém/záměrném” šíření “harmonie” v našem společně sdíleném prostory).

Svoje “PRACOVNÍ A TVŮRČÍ POSLÁNÍ” pak vidím v mojí “komplexní odborné i tvůrčí činnosti” (zahrnující “edukaci a předávání informací”, teoretickou i praktickou odbornou/profesní práci ve formě poskytovaní “komplexní harmonizační podpory a služeb” lidským bytostem jako jednotlivcům,  tvůrčí a reformní činnost prováděnou pro společnost a  “lidstvo” jako celek). Skrze tuto svoji “odbornou i tvůrčí činnost” si přeji aktivně “napomáhat” k tomu, aby se co nejvíce “lidských bytostí” probudilo, uvolnilo či osvobodilo z “nepřirozeného systému (fungujícího na iluzorním, egoisticky a materialisticky zaměřeném myšlení odtrženého od skutečné/živoucí bytostné podstaty, na víře ve falešné hodnoty a pokřivené představy o životě vycházejících z myšlenkových konceptů a pokřivené interpretace života skrze černo-bílé názory a přesvědčení). A mohli se tak již skrze sebe vědomě zapojit do již probíhajícího procesu “harmonizace lidského systému vědomí” a tím pádem i do procesu “harmonizace systému vědomí lidstva jako celku” v novém – jiném – harmonickém duchu (v rámci které už nejednají reaktivně a nevědomě “jako role”, ale vědomě jednají a projevují svoji skutečnou, přirozenou, autonomní, tvůrčí bytostnou podstatu svojí lidské bytosti. 

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.