Zaměření mojí odborné agendy a info k mojí odborné kvalifikaci a právní specializaci 

Níže najdete informace na jakou konkrétní agendu se odborně zaměřuji a dále informace k mojí právní specializace a odborné kvalifikaci včetně možných rolí, ve kterých mohu jako odborník na holistiku, právo a mediaci působit

Moje právnické domény a agenda

Konkrétní obory práva a odborné činnosti, kterým se v rámi svojí kvalikace a právní specializace věnuji a na které soustředím

Jaké konkrétní právní obory spadají do mojí právní (odborné) právní specializace holistického právníka?

Do mojí právní (odborné) právní specializace spadá zejména šest právních oborů, z nichž první čtyři jsou již v praxi “zavedené” (mezinárodní právo zaměřující se na ochranu lidství, státní a veřejná správa, ústavní a civilní právo) a dva z nich jsou “zatím nové” (holistické právo a holistická ecoterapie).

Přičemž u těchto “dvou nových” se dá říci, že jsem jejich “exklusivním teoretickým znalcem, učitelem i jejich praktikem, tedy i jejich  originálním autorem, tvůrcem a průkopníkem.

Čím se systémově tyto právní obory odlišují od právních oborů konvenčních - zavedených?

Oba nově vznikající právní obory se “systémově” liší od těch konvenčních zejména tím, že “aplikaci práva” staví na zcela jiném či novém “základu, pohledu, podstatě, výchozích předpokladech i přístupu (než ty výše zavedené/konvenční).

Holistické obory se odlišují oproti těm tzv. “konvenčním” (které se zaměřují na pouhé “potlačení či odstranění “hmotných příznaků”, jež jsou jen adekvátními a autentickými “projevy bytostné podstaty života” signalizující jistou nerovnováhu/disharmonii existující v systému vědomí dané bytosti) především tím, že obecně přistupují k řešení “celistvě” a komplexně, tj. z uceleného pohledu na všechny tři bytostné úrovně Života tvořící jeden Celek/Holos/Jednotu. Tedy nejen z pohledu a principů fungujících na “materiální” (fyzické/projevené) úrovni Existence, ale také z pohledu úrovně “metafyzické či duchovní” (neprojevené, universální, tvůrčí, přirozené/bytostné a sjednocující), jakož i z úrovně “duševní” skrývající jednostranné, destruktivní a pokřivené tendence a postoje daného jedince či bytosti/í k Existenci jako Celku, které jsou pak základem pro jejich “ztělesňování” nepřirozeného postoje a pokřiveného chování, jež je z “celkového úhlu pohledu” nespravedlivé a škodlivé, neboť v konečném důsledku působí utrpení samotnému jedinci či dané bytosti, popř. je “na úkor další bytosti/bytostí (a tedy dlouhodobě neprospívá Existenci jako Celku).

Komplexní objasnění o tom, co obnáší holistický přístup a čím se liší holistické obory od těch ryze technicky odborných oborů, které se zaměřují na řešení hmotných příznaků najdete zde.

V čem se přesně odlišují oba nové právní obory oproti těm konvenčním a zavedeným?

Oba tyto dva “nové právní obory” staví a) na “holistickém (uceleném, celostním či komplexním) pohledu a přístupu” k Životu a jeho projevům skrze “lidské bytosti” (které jsou ze své  vrozené/bytostné podstaty originální stvoření nadané “autonomním vědomím a vůlí”) a dále na b) “přirozeném řádu bytí” a na jeho klíčových universálních principech “Jednoty” a “Rovnováhy”, na kterých se samočinně tvoří (obnovuje a udržuje) ve všem živoucím “harmonie” (a k čemuž slouží tzv. “universální/vyšší spravedlnost”, která udržuje spojení počátku (alfa) s koncem/následkem (omega) a stará se, aby došlo ke spravedlivému vyrovnání a vyvážení energií).

Sledují i zcela jiný “záměr”, než je pouhé “koncepční porozumění a ideová znalost” určité “regulace” jistých vztahů a interakcí, jejich účastníků, chování a činností včetně jejich důsledků (které někdo z pozice “svojí autority” vymyslel a nastavil), potažmo následná “schopnost a praktická dovednost” technicky a logicky správně tuto regulaci aplikovat” na konkrétní praktické případy v rámci nastaveného “právního systému” a v naladěném “odborném prostředí”

Na jakém právním základě tyto dva právní obory vznikají?

Oba nově vznikající právní obory se přitom opírají o již existující “mezinárodní právní ochranu nejvyšších hodnot” jako je svoboda, spravedlnost a mír ve světě (jejichž základem jsou pak lidské/přirozené důstojnosti a právní osobnosti každé lidské bytosti bez rozdílu, jakož i rovnost a nezcizitelnost základních lidských práv a svobod). Proto jsou tyto hodnoty chráněny nejvyššími právní silou, a to nejen mezi lidmi jednoho národa, ale i mezi národy navzájem a tato mezinárodní právní ochrana má zakotvenou právní přednost před tou vnitrostátní.

Protože se oba tyto “nové právní obory” z pohledu práva “opírají zejména o mezinárodní právní ochranu lidství”, tuto regulaci bedlivě sledují a vzájemně porovnávají se stavem “vnitrostátního práva”, tak by vnitrostátní právo harmonicky ladilo s mezinárodní právní ochranou lidství, na které se vzájemně shodli Spojené národy  sdružené v OSN.

Jaký je duchovní záměr a cíle, které sledují a které musí holističtí právníci svojí činností naplňovat?

Duchovním záměrem obou právních oborů je, aby se “celkový systém vědomí jednotlivé lidské bytosti sestávající se z živoucího světelného vědomí ducha-duše-těla a naprogramované neživoucí mysli” (spolutvořící skrze sebe a další jednu souhrnnou/kolektivní lidskou bytost – “lidstvo”) jako celek přirozeným vlastním tempem “sladil a synchronizoval” do plného souladu (“celkové “jednoty”)” se svojí originální, přirozenou, autonomní a tvořivou “bytostnou podstatou”. A v duchu vědomého udržování této “vlastní jednoty” a v duchu “rovnováhy” pak rovnocenně “harmonicky fungoval” i ve vztahu k druhým lidským bytostem, tedy nenásilně, bez manipulace a s “respektem k jeho vlastní jedinečnosti, vrozené autonomii vlastní tvořivé moci a právu svobodné volby (což jsou klíčové hodnoty “přirozeného řádu”, jemuž všechny živoucí bytosti skrze svoji vrozenou/bytostnou podstatu podléhají).

Jaký je materiální záměr a cíle, které sledují a které musí holističtí právníci svojí činností naplňovat?

Materiálním záměrem, který oba právní obory sledují, je pak:

a) násměřování všech lidí (žijicích na území ČR) a inspirace “ostatních národů” k závazkům, které opoměly plnit, jakož i k cílům, zásadám a nejvyšším hodnotám lidství, které jsou zakotveny v mezinárodních smlouvách uzavřených pod záštitou OSN a zakotvit či posílit právní ochranu celistvé bytostné podstaty lidské bytosti a jejích tří tvůrčích kvalit (svébytnost, důstojnost a soběstačnost), jakož i nejdůležitějšího vztahu člověka (který je vztah k životu jako jednoho celku = holosu).

b) nasměřování a motivování všech lidských jedinců bez rozdílu (jako jedné kolektivní bytosti) ve “svébytném a harmonickém tvoření v souladu se sebou i ostatními bytostmi (tj. tvoření, které podporuje “blaho celku”)” a dohlížení nad tím, aby lidé v naší zemi opětovně nesešli z cesty “humanity” a k tomuto “záměru” musí “holistické právo” a všichni, kteří ho chtějí aplikovat (“holističtí právníci) jednotně sloužit.

MEZINÁRODNÍ PRÁVO A LIDSKÁ PRÁVA

V rámci mojí právní specializace se zaměřuji zejména na a) právní výklady mezinárodních úmluv chránících nejvyšší hodnoty lidství, lidské bytosti a jejich blaho, svobodu, lidskou důstojnost, právní osobnost a jednotná lidská práva a svobody včetně jejich edukace a dále b) na činnost zaměřenou na jejich systémovou “harmonizaci” (sladění) s vnitrostátní legislativou ČR včetně navrhování  konkrétních legislativních úprav.

STÁTNÍ A VEŘEJNÁ SPRÁVA

V rámci mojí právní specializace se zaměřuji jednak a) na právní posuzování řádného plnění mezinárodních závazků našeho státu a jeho orgánů včetně jeho čelních představitelů a veřejnoprávních korporací (obcí, krajů, komor atd.), které vyplývají z mezinárodních ratifikovaných smluv, dohod, paktů a úmluv a charty OSN tvořících součást našeho právní pořádku, a to zejména z pohledu vytyčených cílů v Chartě OSN a ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Dále se zaměřuji na b) doporučování a navrhování konkrétních postupů a řešení směřujících k nápravě disharmonizovaného stavu a zaměřených na odstranění konkrétních dopadů, které vznikly v souvislosti s opominutím či neřádným splněným těchto závazků ze strany státu.

ÚSTAVNÍ PRÁVO

Mojí právní (odbornou) specializací je zavedený právní obor  “ústavního práva” (v rámci kterého se zaměřuji zejména na “právní postavení živé lidské bytosti a její přirozená i kodifikovaná práva a svobody včetně jejich praktického spravedlivého výkonu”. A to jednak v jejím  vztahu a) k jiným živým lidským bytostem, dále b) ve  vztahu k jeho “živým legitimním zástupcům a voleným zastupitelům”, dále pak i v jejím vztahu b) k neživému státnímu zřízení/státu a jeho ústavním činitelům a státním zaměstnancům, a v neposlední řadě i v jejím vztahu d) ke “společenství živých lidských bytostí” (“lidu” jako celku).

CIVILNÍ PRÁVO

Mojí právní (odbornou) specializací je zavedený právní obor “civilního práva” (v rámci kterého se zaměřuji zejména na “právní postavení jednotlivce a spravedlivý výkon jeho “autonomní smluvní vůle” v mezilidských a smluvních vztazích s druhými jednotlivci, a to zejména v duchu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, resp. v rámci jím upravených zákonných zásad, mezí, omezení a zákazů.

HOLISTICKÉ PRÁVO

Nově vznikající právní obor “Holistické právo”, který se věnuje “osvětě o skutečné/bytostné podstatě člověka (jakožto “jedinečné, tvořivé a autonomní lidské bytosti”) a jeho bytostném/primárním vztahu k sobě a živoucí Existenci (který je bytostně z pohledu přirozeného řádu “nadřazen” vztahu člověka v systémové “roli občana” k neživoucímu státnímu zřízení/státu/jejich unii a jiným umělým strukturám, potažmo k jejich činitelům a orgánům).  Holistické právo se věnuje i celkovému ukotvení “svrchovanosti” lidské bytosti a  její autonomní bytostné podstaty  a “nadřazenosti” bytostného vztahu člověka k sobě/vlastnímu blahu a druhým lidským bytostem v celém lidském systému vědomí).

HOLISTICKÁ ECOTERAPIE

Nově vznikající právní obor “Holistická ecoterapie”, který se věnuje přirozené (tj. nenásilné a nemanipulativní) harmonizaci “bytostného/základního vztahu člověka, jako živé lidské bytosti, k “živoucí bytostné podstatě Existence/Života jako celku, a to skrze “napravování či narovnávání primárního vztahu k sobě samému” a jeho současného “vyvažování/vyrovnávání ve svém vztahu k jiným lidem” v rámci konkrétních životních a vztahových situací, které člověk skutečně na vlastní kůži zažívá, a to ve spravedlivém duchu podle celostní universální metody “Holistické spravedlnosti”. 

Moje odborná kvalifikace, ke které jsem v životě svým vědomím a praxí dospěla a dozrála

1.  Advokátka zapsaná v ČAK
(ev. č. 9547)

Jako zapsaná advokátka (ev. č. ČAK 9547) mám od roku 2002 zákonné oprávnění (licenci) poskytovat “generální právní služby” za úplatu, a to buď za smluvní odměnu, nebo za mimosmluvní odměnu podle advokátního tarifu.  

2.  Advokátní mediátorka vedená v seznamu mediátorů u ČAK (ev. č. 9547)

Od roku 2012 jsem “advokátní mediátorkou”, která byla pro mediaci proškolena a přezkoušena ČAK dle standardů. V tomto ohledu jsem odborně kvalifikovaná provádět za sjednanou odměnu “mediaci” právních sporů či konfliktů s právním prvkem “v roli nezávislého a nestranného prostředníka”.

Mediace je forma či způsob mimosoudního řešení sporu či konfliktu za účasti třetí “nezávislé a “nestranné (tj. v konfliktu, sporu či jiné vztahové záležitosti” osobně nezainteresované” osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Do mojí kvalifikace zapsaného mediátora spadá řešení sporů občanských, obchodních a s veřejným prvkem.

Jsem specializovaná zejména na “řešení” konfliktů a sporů vznikajících mezi občany (potažmo jejich zastupiteli) a státem, potažmo státními orgány a činiteli v důsledku neplnění či porušování  mezinárodních úmluv na ochranu lidství, anebo systémového pokřivení jejich aplikace a “právní interpretace” při tvoření vnitrostátní legislativy. 

3.  Zapsaná mediátorka zapsaná v seznamu u Ministerstva spravedlnosti ČR

Jako zapsaná mediátorka mám od roku 2013 odbornou kvalifikaci provádět v roli zapsaného mediátora “mediaci” sporů včetně sepisování “mediačních dohod” (o závazném narovnání sporu), a to za odměnu a dalších podmínek plynoucích ze zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Do mojí kvalifikace zapsaného mediátora spadá řešení sporů občanských, obchodních a s veřejným prvkem.

Jsem specializovaná zejména na “řešení” konfliktů a sporů vznikajících mezi občany (potažmo jejich zastupiteli) a státem, potažmo státními orgány a činiteli v důsledku neplnění či porušování  mezinárodních úmluv na ochranu lidství, anebo systémového pokřivení jejich aplikace a “právní interpretace” při tvoření vnitrostátní legislativy. 

4.  Holistický právník – Průvodce spravedlností – Neutrální důvěrný diplomat

(viz všechny služby, které nejsou výkonem advokacie ani mediace)

Od roku 2020 se věnuji dvěma (zatím nezavedeným) holistickým právním oborům, a to “holistickému právu” a “Holistické ekoterapii”, ke kterým je třeba nejen odborných znalostí z odborného odvětví “mezinárodního, ústavního a občanského práva a teorie práva”, ale i odvětví “holistiky”.

Současně je třeba přitom znát, jak funguje universální metoda “Holistické spravedlnosti” a umět ji i prakticky v konkrétních případech “aplikovat”.

Protože jsem u těchto dvou holisticko-právních oborů jejich  “exklusivním teoretickým znalcem i jejich praktikem, tedy v podstatě jejich originálním autorem, tvůrcem a průkopníkem, v tuto chvíli nemůže být “vyšší autority” než jsem já, která může uznat nebo rozporovat “tuto kvalifikaci”.

Pro praktický výkon kvalifikace “holistického právníka”, “průvodce výkonu spravedlnosti” a “Neutrálního důvěrného diplomata” mi právně stačí “volná živnost”, resp. vydaný živnostenský list.

 

Copyright © 2023 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.