Civilní a ústavní právo

Holistické právo spravedlnost  (universální řád)

Ochrana člověka
a lidská práva 

Moje kompetence

KOMPLEXNÍ OCHRANA ČLOVĚKA A JEHO LIDSTVÍ VČ. LIDSKÝCH PRÁV

V rámci této komplexní agendy ochrany člověka a jeho lidství vč. lidských práv se věnuji také teoretickému vzdělávání a vedení lidí k praktickému vykonávání svých přirozených, všeobecně mezinárodně uznávaných či ratifikovaných lidských práv, jakož i ústavně zaručených a neporušitelných lidských a občanských práv a svobod podle vnitrostátních předpisů.

CIVILNÍ PRÁVO

Během svojí advokátní praxe jsem se v rámci civilního práva věnovala smluvní a závazkové agendě, kdy jsem lidem sepisovala nejrůznější úkony, dohody, smlouvy a jiné úkony, kterými si vzájemně nastavovali pravidla pro vznik, změnu a zániku vztahů a obchodů. 

Působila jsem jako smírční advokát, který klientům pomáhal s pomocí právních znalostí vyjasňovat a  urovnávat právoplatnost jejich legálních práv, nároků, závazků a povinností, jakož i mimosoudně řešit jejich konflikty a spory a uzavírat smírčí a mimosoudní dohody.

UNIVERSÁLNÍ ŘÁD BYTÍ A JEHO PRINCIPY, PŘIROZENÉ HOLISTICKÉ PRÁVO

Holistické právo se pak věnuje navrhování, doporučování, analýze, změně či opouštění takových pravidel pro regulaci vztahů, potažmo chování jedinců vůči sobě (které se dějí mezi lidmi v rámci dohod, smluv, zákonů a jiných předpisů, popř. v jednostranných autoritativních rozhodnutích), které nekolidují s universálním řádem Bytí Celku/Jsoucno a jeho principy jako je jednota, rovnováha a legitimita, na kterých se vědomě tvoří a udržuje harmonie.

HOLISTICKÁ ECOTERAPIE

Holistická ecoterapie se zaměřuje na “záměrnou/vědomou harmonizaci”  primárního vztahu člověka ke své bytostné podstatě a Bytí v Celku/Jsoucno, od kterého se pak odvíjí další vztahy k ostatním bytostem, jež jsou součástí jednoho Vědomí a Bytí jako Celku.

Svoji odbornou kompetenci opírám nejen o mé právnické, mediační a holistické vzdělání v příslušných oborech, ale také o vlastní celoživotní zkušenosti, jež zahrnují (i) nejen moje teoretické znalosti, schopnosti a praktické  dovednosti (jež jsem si měla možnost za 30 let osvojit v rámci mého praktického fungování „systémové spravednosti“ během mého vyučení se, samostudia a praktikování odborné praxe v naší zemi), ale (ii) ke kterým jsem postupně duchovně dospěla skrze uvědomění se jako lidská bytost, která se prožívá nejen jako svébytné autonomní Bytí jedince, ale současně jako universální a celistvé Bytí.

Od roku 2002 - Profesionální právnická praxe samostatného advokátky

Od roku 2002 do 2023 jsem aktivně působila jako zapsaná advokátka (ev. č. ČAK 9547).

Věnovala jsem se převážně poskytováním právních služeb lidem v rámci občanského, ústavního a mezinárodně-právní ochraně lidství a přirozených lidských práv.

Mojí hlavní agendou byla smluvní agenda a řešení mezilidských vztahů dohodami, smlouvami a mimosoudní řešení sporů a konfliktů.

 

Od roku 2012 - Advokátní mediátorka vedená v seznamu mediátorů u ČAK

V roce 2012 jsem se stala „advokátní mediátorkou“, která byla pro mediaci proškolena a přezkoušena ČAK dle standardů. V tomto ohledu jsem se stala kvalifikovanou provádět „mediaci“ právních sporů či konfliktů s právním prvkem „v roli nezávislého a nestranného prostředníka“.

Mediace je forma či způsob mimosoudního řešení sporu či konfliktu za účasti třetí „nezávislé a „nestranné (tj. v konfliktu, sporu či jiné vztahové záležitosti“ osobně nezainteresované“ osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Od roku 2013 - Profesionální mediátorka zapsaná v seznamu u Ministerstva spravedlnosti ČR

Od roku 2013 jsem získala odbornou kvalifikaci provádět v roli zapsaného mediátora „mediaci“ sporů včetně sepisování „mediačních dohod“ (o závazném narovnání sporu), a to za odměnu a dalších podmínek plynoucích ze zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Do mojí kvalifikace zapsaného mediátora spadá řešení sporů občanských, obchodních a s veřejným prvkem.

Jsem specializovaná zejména na „řešení“ konfliktů a sporů vznikajících mezi občany (potažmo jejich zastupiteli) a státem, potažmo státními orgány a činiteli v důsledku neplnění či porušování  mezinárodních úmluv na ochranu lidství, anebo systémového pokřivení jejich aplikace a „právní interpretace“ při tvoření vnitrostátní legislativy. 

Od 2016 Holistický právník a průvodce přirozenou holistickou spravedlností v duchu universálního řádu Bytí

Od roku 2024 se věnuji přirozenému/dobrovolnému tvoření, ke kterému potřebuji především vědomosti z odvětví „holistiky“ a jak v autnomním bytí každého člověka funguje přirozená „holistická spravedlnost“.

Holistika se věnuje autonomnímu tvoření vůči celostnímu Bytí = dobrovolné službě ve prospěch Celku a staví na přirozené harmonizaci autonomního systému vědomí člověka a jeho bytostného vztahu k životu jako Celku/celistvému Bytí.

Holistický právník a průvodce spravedlností staví svoji dobrovolnou tvůrčí činnost ve vztahu k Bytí/ve prospěch Celku na fungování přirozené holistické spravedlnosti v duchu universálního řádu a jeho principů.

Tvořivá dobrovolná služba poskytovaná ve prospěch Bytí jako Celku se neprovádí ani na bázi ani závislé druhým kontrolované činnosti a jím určovaných pravidel a jejich dodržování (např. advokacie), ani na bázi podnikání (činnosti regulované činnosti s diktovaním vlastních cen za účelem dosažením/maximalizace zisku), ale jako autonomní reciproční férová služba, jejíž skutečnou hodnotu  určují a vyjadřují její příjemci (svojí svébytnou vůlí a dobrovolnými příspěvky) s tím, že holistický právník a průvodce reguluje pouze vstupní náklady a výdaje této služby, aby ji neposkytoval na svůj úkor a újmu.

Holistická činnost je výkonem přirozeného/vrozeného práva člověka poskytovat skrze sebe službu ve prospěch Bytí/života jako Celku, která není nijak legislativně regulována, proto k výkonu této harmonizační činnosti nepotřebuji splňovat žádné cizí/vnucené/heteronomní/ nepřirozené podmínky, které regulují jak se musí a nesmí činnosti provádět a přesně za kolik, popř. jako živnostenské podnikání tvořené za primárním účelem, kterým je tvoření zisku.

Výkon tvoření a bytostného práva staví na „přirozené/dobrovolné reciproční výměně (ekonomiky dobrovolného vzájemného recipročního plnění)“ mezi jeho příjemcem a dávajícím, která vyvažuje příjem s výdajem energie do vzájemné rovnováhy = neutrality a nikdo nespravedlivě (neprospěšně) ve vztahu jen jednostranně nedává či nebere na úkor či ke škodě druhého. 

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.