Vyberte stránku

Komplexní systém harmonizačních služeb (MAAT)

Nabízím tyto různé typy služeb, které tvoří ucelený harmonizační systém (MAAT): 

„Tyto jednotlivé typy služeb od sebe odlišují nejen „přístupem“ (který může být „individualizovaný na míru“, „skupinový zaměřený na více jedinců najednou, kteří sdílí ve svých vztazích stejné právní postavení, roli či řeší obdobnou situaci najednou, anebo „universální/jednotný“, který nerozlišuje a nerozdělujíce lidské jedince podle jejich „momentálního“ ideologického smýšení/názorů a/nebo, nebo podle jejich „národnostního cítění“, ani podle jiných nastavení mysli, které lidi mezi sebou rozděluje), ale i rozdílnou „cílovou skupinou“ a také jinak nastaveným systémem „reciproční ekonomiky/výměny“ tak, aby mezi námi docházalo k energetickému vyvažování a udržování harmonie postavené na vzájemném dávání i přijímání.

Pro „vyžádanou individualizovanou službu/y“ a „individualizované harmonizační pobyty/retreaty poskytované jedincům „na jejich míru“ jsou zpravidla nastaveny hodinové či pevné ceny, které navrhuje sám poskytovatel v závislosti na svých vstupních nákladech a kvalitě, kterou v rámci služeb poskytuje.

Pro „skupinově zaměřené služby“ poskytované menším skupinám jedincům najednou, kteří spolu sdílí stejné právní postavení a/nebo řeší stejnou životní vztahovou situaci“ (skupinové retreaty, infoprodukty a harmonizační programy pro příslušníky či členy „určitých zákonem zřízených korporací“ zaměřené na harmonizaci jejich vztahů s těmito „veřejnoprávními korporacemi) jsou nastaveny za pevné ceny tak, aby pokrývaly základní náklady vynaložené na přípravu a poskytování skupinové služby.

Pro „komplexní či dlouhodobou spolu-práci a spolutvoření“ (holistické harmonizační programy pro konkrétní komunity členů či příslušníků určitých korporací) je „reciproční ekonomika“ nastavena jako „pravidelná platba“ na bázi měsíčního či ročního členství plus dobrovolné dary určené na osobní ohodnocení či ocenění kvality, jakož i na rozvoj této spolupráce.

Pro poskytování „všeobecné služby pro blaho celku“, tj. služby s celospolečenským dosahem či dopadem poskytované za účelem naplňování určitého cíle, záměru či společenského závazku, anebo podporující „„blaho všech/celku“ (Kompeteční všeobecná odborná služba jednotlivce poskytovaná pro blaho celku ve formě holistické právní činnosti či Všeobecná harmonizační edukačně-právní poradna nebo „Všeobecná vzdělávací služba podporující blaho celku“ v oblasti „lidství“a jeho mezinárodně-právní ochrany provozované podle typu výkonu služby poskytované jedincem pro společenství), je služba poskytována primárně za „dobrovolné dary a/nebo členské příspěvky“ a také za sponzorské dary nebo dotace ze zdrojů, jejichž přijetí neomezuje „autonomii poskytovatele této služby“.

1. Individualizovaná vyžádaná služba poskytovaná konkrétnímu jedinci či více jedincům na bázi hod servisu zaměřená na harmonizaci vztahu

Základní info k této službě

Potřebujete při řešení svojí vztahové situace podle práva ve spravedlivém duchu “jednorázovou podporu” na bázi “ad hoc” konzultace, osobního setkání či intenzivní osobní podpory?

Nebo potřebujete spíše “určitou zacílenou dílčí podporu” ve formě odborné pomoci s řešením svojí konkrétní situace (jako je odborné posouzení či sepsání smlouvy ve spravedlivém duchu atd.)?

Anebo byste raději využili “komplexní ucelenou osobní odbornou podporu na míru včetně vedení procesu řešení”? 

U mne si můžete vybrat až z 24 jednotlivých dílčích služeb (podle obsahu) a navolit si z nich svůj adekvátní „servis na míru“.

2. Individuální i skupinová služba ve formě harmonizačních retreatů a edukačních pobytů za pevné ceny 

Základní info k této službě

Nabízím osobní službu ve formě „retreatu“ či „harmonizačním pobytu“ v malebném přírodním prostředí“ mimo městskou civilizaci uprostřed krásné Šumavské přírody.

„Harmonizační retreaty a pobyty“ jsou „tématicky zaměřeny“v duchu mojí agendy a specializace s tím, že součástí celodenního programu mohou být dle délky pobytu „přednášky, debaty, semináře, kursy a jiné edukační aktivity zaměřené na „svébytnost a vrozenou autonomii lidské bytosti včetně jejích přirozených práv“, jakož i na aktuálně probíhající „harmonizační proces“, v rámci něhož dochází k „obrozování vrozené suverenity lidské bytosti a napravování bytostného vztahu člověka k sobě a životu“. Součástí celodenního programu mohou být dle délky pobytu rovněž praktické kursy či aktivity zaměřené na rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností „komunitní soběstačnosti“, „relaxace v lůně přírody podporující „celistvé zdraví“ a „posilování vztahu k přírodě“.

Tato moje „VIP podpora“ je určena jak pro jednotlivce či páry, tak pro menší skupinky do 10 jednotlivců.

3. Edukační živé i online akce a jiné informační produkty (besedy a debaty, přednášky, semináře, e-booky, právní rozbory, holistické vhledy atd.) 

Základní info k této službě

V rámci této mojí podpory vytvářím „infoprodukty“ zaměřené primárně na právní ochranu lidství, edukaci a šíření osvěty včetně rozšiřování znalostí a právního povědomí.

Tyto infoprodukty zahrnují zejména e-booky, online přednášky a debaty, analýzy stavu konkrétních společenských či veřejnoprvních vztahů podle universální metody holistické spravedlnosti, které je třeba harmonizovat, jakož i návrhy či doporučení konkrétních harmonizační řešení).

4. „Všeobecná harmonizační edukativně- právní poradna podporující blaho celku“

Základní info k této službě

V rámci této mojí „Všeobecné harmonizační edukativní právní poradny“ poskytuji v duchu mojí agendy a specializace „Všeobecnou službu podporující blaho celku“ zaměřující se (i) na vzdělávání široké veřenosti v oblasti nejvyšších hodnot lidství a jednotných lidských práv a svobod celosvětově právně chráněných s cílem šířit k nim úctu a respekt, jakož i (ii) na poskytování „obecných koncepčních harmonizačních doporučení“ k jejich vykonávání v praktickém životě tak, aby tento výkon byl v souladu (tedy v harmonii) s platným právním pořádkem ČR, a to jednak v mezilidských interakcích a vztazích a dále také ve vztahu k určitému společenství, resp. jeho zvoleným zástupcům a činitelům, jehož jsou ze zákona nebo dle své dobrovolné volby příslušníky a členy. 

Tato „Všeobecná harmonizační edukativní služba podporující blaho celku“ je poskytována ve prospěch všech jedinců, kteří jsou v jednotném právním postavení v tom smyslu, že se na ně vztahuje právní pořádek České republiky.

Tato služba je poskytována jako „autonomní služba lidského jednotlivce podporující blaho všech lidských jedinců bez rozdílu (celé společnosti/celku), která je poskytována za dobrovolné dary přijímané od těch, v jejichž prospěch je poskytována a kteří tvoří jedno společenství).

Tato služba není poskytována ani v rámci závislého vztahu (tj. zaměstnání), ani v rámci samostatného výkonu živnostenské, advokátní či jiné podnikatelské činnosti, které je primárně vykonávána za účelem dosahování zisku.

5. Kompeteční všeobecná odborná služba jednotlivce (ve formě holisticko-právní činnosti) poskytovaná pro blaho celku jako výkon nezcitelného všeobecného lidského práva podle ratifikované mezinárodní smlouvy

Základní info k této službě

„V rámci této mojí činnosti poskytuji v duchu mojí agendy a specializace „všeobecnou kompetenční odbornou službu jednotlivce konanou pro blaho nás všech (našeho národa a celé země) jako celku“ jako výkon lidského práva dle mezinárodní smlouvy.

Záměrem této všeobecné odborné služby jednotlivce (a tedy i každé akce realizované v jejím rámci) ve formě „holistické právní činnosti“ je zejména:

a) nestranně posoudit a zhodnotit konkrétní danou činnost státu prosazovanou pod rouškou „veřejného zájmu“ ve vztahu ke „skutečnému blahu občanů a lidstva“ podle všech relevantních pramenů práva ČR tvořících právní pořádek naší země a na základě obecně závazujících právních norem odhalit existující odklon, porušování či obcházení právního pořádku.

b) V návaznosti na to pak nenásilnou právní legitimní cestou doporučit konkrétní harmonizační řešení nápravy a nasměřovat, popř. vést všechny ze „zákona kompetentní státní činitele“ k jejímu „přehodnocení, nápravě či opuštění“, a to i v případě, že takový zájem lid skrze hlasování nadpoloviční většinou nepodpoří (i kdyby byl legitimní a legální).

c) V neposlední řadě nabídnout lidem (kteří jsou občané ČR, na které se vzahuje právní pořádek včetně mezinárodních smluv a jurisdikce ČR), aby jako „nositelé suverenní vládní moci“ skrze hlasování o daném „veřejném zájmu“ vyjádřili danému veřejnému zájmu „legitimitu“ (každý za sebe projevili svobodně „svůj hlas“ (ve formě „sou-hlasu nebo „nesou-hlasu“) s tím, že poskytoval této „kompetenční všeobecné odborné služby konané pro blaho celku“ v roli „neutrálního důvěrného diplomatického“ výsledek  hlasování tlumočil příslušným ze zákona kompetentním veřejným státním činitelům“, kteří daný veřejný zájem prosazují uvést v život.

6. „Harmonizační programy pro příslušníky či členy „určitých zákonem zřízených korporací“ zaměřené na harmonizaci jejich vztahů s těmito „veřejnoprávními korporacemi“

Základní info k této službě

„Harmonizační/MAATčinné programy“ se zaměřují na „vědomou harmonizaci“ neboli sladění či vyrovnání „neharmonických vztahů“ mezi lidskými jedinci, kteří spolu sdílí stejné/jednotné právní postavení bez ohledu na jejich funkci či roli, kterou vykonávají pro dané lidské společenství. Mezi takovéto vztahy patří např. právní vztahy uzavírané na jedné straně v roli „občanů/příslušníků ČR“, krajů nebo obcí, a/nebo členů profesních, stavovských či zájmových komor a na druhé straně v roli státních činitelů a volených zastupitelů pracujících pro společenství těchto členů či příslušníků, kteří mají stejné právní postavení bez ohledu na jejich funkci či roli v daném společenství.

V těchto „vztazích“ však panuje nespravedlivé či právně pokřivené nastavení podmínek regulující vzájemný vztah a chování těchto jedinců vůči sobě navzájem, které ignoruje nejen „jejich jednotné právní postavení“ (a s tím spojená práva a povinnosti), ale i klíčové hodnoty a principy“, na kterých vzniklo dané společenství (jehož jsou všichni příslušníci ze zákona), jež v konečném důsledku (tj. v praktickém životě) tento vztah vychyluje z harmonické rovnováhy tím, že některé jedince či jednu ze stran právního vztahu nespravedlivě (tj. v rozporu s klíčovými principy holistické spravedlnosti a tedy i mimo jiné s ústavním pořádkem ČR) pod rouškou „určitého společenského či veřejného zájmu“ buď povyšuje, zvýhodňuje, opravňuje či staví do role „nelegitimního vládce či pána“, anebo naopak znevýhodňuje, omezuje, ovládá, omezuje ji ve své vrozené „svébytnosti a důstojnosti“ na úkor té druhé.

Takovéto nespravedlivé fungování vztahů probouzí mezi lidmi čím dál větší nespokojenost a sílící odpor, který v konečném důsledku vede ke kolabování a rozvrácení těchto vztahů v důsledku jejich neharmonického fungování, nefunkčnosti a neživotaschopnosti, neboť v nich dochází nejen k potláčení „vrozené lidské přirozenosti“, ale i k porušování a poškozování skutečného „zájmu všech či blaha celku, tedy celého společenství“.

Abychom společně zavčas předešli dalšímu „prohlubování krize a případnému kolapsu těchto právních vztahů“, přicházím s touto podporou ve formě „harmonizačních komunitních programů pro vybraná společenství“ zaměřujících se na harmonizaci právních vztahů s veřejnoprávním prvkem.

7. „Všeobecná vzdělávací služba podporující blaho celku“ v oblasti „lidství“ a jeho mezinárodně-právní ochrany provozovaná na bázi členství v PlatforMAAT“ příslušné podle typu výkonu služby poskytované jedincem pro společenství

Základní info k této službě

“Platformaat” jako “Všeobecná vzdělávací webová platforma podporující blaho celku” zpřístupňuje svým členům „adekvátní vzdělávání“ v oblasti „lidství a jeho právní ochrany“ podle typu služby, kterou každý z nich poskytuje pro „lidské společenství“ či část „lidské rodiny“, jehož je příšlušníkem či členem (a to podle svojí příslušnosti k národu či státu, který je členem OSN).

V rámci této „všeobecné služby poskytované pro blaho celku“ nabízím “ucelené online vzdělávání v oblasti „lidství“ a „všeobecných základních práv a svobod mezinárodně chráněných“ zaměřující se na přípravu na svoji službu národu/zemi ve formě „adekvátnho právního vzdělávání lidí v oblasti “lidství”, a to nikoliv podle názvu či obsahu povolání (které si sami dobrovolně vybírají podle svého vrozeného potenciálu), nýbrž podle typu výkonu služby pro lidské společenství (se kterým se pojí odpovídající typ či forma “výkonu služby pro lidi” lišící se rozsahem svojí odpovědnosti dané „účinkem dosahu“ či „rozsahem dopadu“ na životy lidí z pohledu jejich množství”).

Email

Poslat e-mailovou zprávu

 

Pokud byste po zaplacení vybrané formy podpory nedostali e-mail s informacemi ohledně čerpání zaplacené podpory, anebo budete mít jakékoliv dotazy ke konkrétní formě podpory, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 


Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.
Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.