Vyberte stránku

Moje komplexní nabídka služeb

Potřebujete při řešení svojí situace „jednorázovou podporu“ na bázi „ad hoc“ konzultace, osobního setkání či intenzivní osobní podpory ?

Potřebujete spíše „určitou zacílenou dílčí podporu“ ve formě odborné pomoci s řešením svojí konkrétní situace (jako je odborné posouzení či sepsání smlouvy ve spravedlivém duchu atd.)?

Anebo byste raději využili „komplexní ucelenou osobní odbornou podporu na míru včetně vedení procesu řešení“ (ve formě „řešení na klíč“)?

Není žádný problém.

Navíc u mne jste „svébytným pánem či paní“ svojí konkrétní životní či vztahové situace včetně jejího řešení. Čím je toto Vaše svébytné postavení zajištěno, objasňuji níže. 

Čím je Vaše svébytnost při řešení Vaší situace u mne prakticky zajištěna?

1) Zaprvé je Vaše svébytnost při řešení Vaší situace zajištěna tím, že řešení dané situace budete pod mým vedením „sami aktivně v harmonickém duchu spolutvořit“ a za tímto účelem jsou jasně vymezené „moje i Vaše kompetence“.

a) Do „Vaší tvůrčí kompetence“ primárně spadá autenticky vyjadřovat svoje přání, představy, stanoviska ve vztahu k tomu, co se Vás bytostně týká či bude dotýkat a dále si aktivně „vyjasňovat“ svoje reálné možnosti a vlastní odpovědná rozhodnutí/volby a závazná jednání, jež se Vás budou bytostně dotýkat (s podporou nebo bez ní) a vyvolávat ve vztahu k Vám určité právní účinky a důsledky.

b) „Do mojí odborné kompetence“ pak spadá „kvalita a přiměřenost mojí podpory ve Vašem případě“ s tím, že mým hlavním úkolem v rámci spolupráce je pomáhat Vám „ladit“ a „usměrňovat“ Vaše subjektivní představy do „harmonického stavu“ (tj. do stavu, kdy „řešení  vyplývající z Vašich subjektivních představ a reálných možností bude objektivně „spravedlivé ve vztahu k Vám i druhým včetně mně samotné“, a to podle metody „Holistické spravedlnosti“ stavící na třech universálně platných principech). Do mojí kompetence nemůže spadat a tedy nespadá „rozhodovat místo Vás či za Vás to, co je tzv. „Vaše“ (tedy to, co se Vás bytostně týká či bude týkat a za co nesete ve vztahu ke svému životu/Existenci vlastní „odpovědnost“ v tom smyslu, že to budete sami na vlastní kůži zažívat).

2) Zadruhé je Vaše svébytnost při řešení Vaší situace zajištěna také tím, že si budete sami svobodně určovat, volit a rozhodovat, jakou „měrou“ se mám „já osobně, popř. mnou zajištění odborníci“(tj. svým vlastním životem/vědomím/energií/znalostmi, schopnostmi a dovednostmi/činností projevovanými skrze vybranou službu/služby) osobně podílet, zapojovat a angažovat se na řešení Vaší situace (zaležitosti) a skrze to tedy budete určovat i „svojí finanční angažovanost na daném řešení“.

3) Zatřetí je Vaše svébytnost při řešení Vaší sitauce zajištěna také tím, že si u mne můžete vybrat „ze tří standardizovaných variant servisu“, popř. si „svůj servis můžete jako jednotlivec navolit zcela na svoji míru jako „ucelené řešení na klíč“.

a) „Servis na míru“ si nastavíte tak, že si nejprve zvolíte „konkrétní variantu servisu z nabízených tří variant“.

b) Dále si v rámci „vybrané adekvátní varianty“ určíte  konkrétní „finanční částku za časovou kapacitu“, kterou chcete nebo můžete „v daném stádiu“ do poskytnutí mého servisu ve vztahu k Vám investovat a kterou chcete od mne čerpat.

c) V neposlední řadě si pak určíte ijakou konkrétní službu či služby“ chcete v rámci servisu a zakoupené časové kapacity poskytnout.

Tímto „jednoduchým mechanismem regulujícím moji aktivitu pro Vás“ tak budete sami rozhodovat a tedy i „usměrňovat“, co a v jakém rozsahu pro Vás budu činit (byť já Vám k tomu mohu nabízet určitá vodítka a doporučení).

Takto máme navíc (Vy i já) na své straně férové vodítko a mechanismus, že „Vaše účelná potřeba či nutnost svoji situaci vyřešit“ se bude naplňovat „vyváženě, adekvátně a férově“, tj. ruku v ruce s Vašimi reálnými finančními možnostmi a Vámi skutečně vloženou vlastní „investicí“ do řešení. 

Nabídka služeb podle obsahu činnosti spadající do mojí odborné kvalifikace a právní specializace

1. „Úvodní online konzultace“  

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti, která se zaměřuje na vedení „online dialogu s klientem“ spočívajícím v orientačním zjištění konkrétního stavu a jeho potřeby a na to navazující doporučení adekvátní podpory, postupu či způsobu řešení dané situace klienta (na kterou navazuje další vhodná/adekvátní forma další podpory, resp. služby“).

Obsah konzultace se odvíjí od konkrétního naladění klienta a co konkrétně potřebuje zkonzultovat a nevyžaduje zpravidla žádnou předchozí obsáhlejší přípravu spočívající v podrobném studiu materiálů nebo detailnější zjišťování aktuálního stavu situace nebo vztahu.

Online konzultace se poskytují a účtují min. po 15 minutách.

Konzultace poskytuji online (přes aplikaci ZOOM, Skype, Google Meet, Facetime,  Whats App).

2. „Online konzultace“  

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti, která se zaměřuje na vedení „online dialogu s klientem“ spočívajícím

a) buď v orientačním zjištění konkrétního stavu a jeho potřeby a na to navazující doporučení adekvátní podpory, postupu či způsobu řešení dané situace klienta (na kterou navazuje další vhodná/adekvátní forma další podpory, resp. služby“), kdy tato forma podpory nevyžaduje předem žádnou přípravu.

b) anebo v předem domluvené konzultaci na určité téma, které může předcházet i určitá předchozí příprava poskytovatele služby.

Online konzultace se poskytují a účtují min. po 15 minutách.

Konzultace poskytuji online (přes aplikaci ZOOM, Skype, Google Meet, Facetime,  Whats App).

3. „Online jednání a setkání“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v online jednání či domluveném vícestranném setkání a/nebo zorganizovaných konferencí (přes aplikaci ZOOM, Skype, Google Meet, Facetime,  Whats App), jež jsou vedena z úsporných důvodů na dálku.

Tato služba spočívá ve vedení ústní (online či telefonické), a/nebo písemné komunikace s osobami, které jsou dotčené řešením dané situace. Tato činnost může zahrnovat také následné písemné shrnutí výsledku jednání prostřednictvím e-mailu (vč. uvedení jakého konkrétního konsensu bylo dosaženo, anebo v případě nedosažení konsensu uvedení, co konkrétně brání jeho dosažení), dále informování o stavu v jednání a sdělování informací k věci či průběhu procesu řešení a jiné s jednáním související činnosti.

Online setkání, jednání i komunikace se účtují min. po 15 minutách.

4. „Osobní konzultace“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti, která se již zaměřuje na „osobní podporu“ při řešení určité situace klienta. Tato služba nemusí, ale může vyžadovat „určitou detailnější znalost klienta a jeho situace“ a může tak obnášet i činnost spojenou s předchozí přípravu na osobní konzultaci (např. podrobnější obeznámení se s konkrétní situací klienta a jeho postojem, stanoviskem a chováním v dané situace, anebo vyžaduje studium jeho podkladů nebo relevantní legislativy atd.).

Tato služba se nezaměřuje zpravidla pouze na „koncepční či teoretické řešení a sdílení obecně platných všeobecných informací“ v duchu základního zadání od klienta, ale na „adresné, podložené, cílené či zaměřené doporučení přizpůsobené na míru klientovi“, anebo na „poskytnutí praktické osobní podpory pro budoucí konkrétní jednání, popř. jako jeho doprovod“.

Osobní konzultace se účtuje jako další samostatný úkon za plnou cenu, přesáhne-li její délka 60 minut (1 hod), pokud není dohodnuto ad hoc jinak.

 

5. „Psychická podpora a osobní dohled nad kompetentním jednáním  

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti zaměřené na poskytnutí psychické a duchovní podpory při řešení zátěžové či stresové situaci, v rámci kterého podporovatel sleduje chování a jednání a doporučeními je „usměrňuje“ tak, aby respektovalo klíčové hodnoty harmonického jednání (tj. svébytnost, důstojnost, legitimitu a legalitu).

Tato služba spočívá také v „monitoringu a dohledu“ nad chováním, jednáním a činností jiných (účastníků, odborníků nebo autorit) z pohledu „dodržování osobních hranic vlastní moci a kompetence“ při jednání (v závislosti na konkrétním postavení či roli ve vztahu), aby následkem nedocházelo k újmě či svévolnému škodlivému jednání.

6. „Komlexní harmonizační podpora na bázi  harmonizačního pobytu – retreatu“ 

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v komplexní harmonizační podpoře ducha-duše-těla-mysli poskytované na míru klientovi ve formě jednodenního či delšího „retreatu“ zahrnující „osobní indivdiuální podporu na míru“ v duchu mojí specializace a agendy kombinované s relaxací a pobytem v příjemném prostředí uprostřed lůna přírody. 

Tato služba je určena pro toho, kdo chce, touží či potřebuje se „zastavit“ a komplexně se „pověnovat svojí harmonizaci“ (tj. zejména porozumět, proč danou situaci zažívá a jakým svým postojem a chováním si ji stvořil a skrze svoje nastavení „promítl“ do svého života) a podívat se do sebe (z nadhledu a do hloubky) a na daný vztah a situaci, která ho tíží či trápí, komplexně z víceroúhlů pohledu a ve spravedlivém duchu podle metody holistické spravedlnosti. 

Rozsah, v jakém se poskytovatel služby člověku během dne na míru „odborně věnuje“, záleží na časové kapacitě, kterou si daný člověk určí a zakoupí.

V rámci této služby poskytované na bázi „jednoho či vícedenního retreatu“ se jedná „o intenzivní harmonizační práci“, která se odvíjí od toho, jak si klient sám pro sebe „nastaví či poskládá svůj harmonizační pobyt na svoji míru“Více info k „harmonizačnímu retreatu včetně toho „jak si harmonizační pobyt můžete navolit na svoji míru“ najdete zde.

7. „Komplexní/ucelený vhled“ do konkrétního životní a vztahové situace podle metody Holistické spravedlnosti“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti zaměřující se na zjištění konkrétní „disharmonie“ existující v systému lidského vědomí projevující se na úrovni bytostného vztahu klienta k sobě a k Životu jako Celku (která vznikla či existuje v důsledku určitého harmonii narušujícího či dokonce „škodlivého jednání klienta“ na úkor Života/Existence jako Celku (tj. ve vztahu k sobě či druhým), které se skrze danou situaci klientovi propisuje a manifestuje z nehmotné úrovně Života do hmotné úrovně Života. 

Současně se zaměřuje také na objasnění této konkrétní „dis harmonie“ tak, aby klient svoje „minulé konání“ prohlédl a (pokud možno) „dobrovolně“ zjednal za sebe samabez ohledu na chování a postoj jiných – nápravu (tj. zharmonizoval si svůj bytostný/primární vztah k Životu jako Celku skrze „konkrétní nápravu v daném vztahu“).

8. „Rozkrytí a objasnění problému z hlediska jeho skryté duchovní podstaty a kolize s přirozeným řádem“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v rozkrytí problému z hlediska jeho neviditelné skutečné živoucí podstaty (která ho stvořila) se záměrem, aby klient řešení dané situace zbytečně neodkládal a uchopil jej v souladu s vedením (projevy) Života. V rámci této služby pomohu klientovi zjistit, objasnit a zvědomit čím konkrétně se v minulosti vychýlil či dostal do rozporu se Životem, tj. rozhodl se či vybral si konat v rozporu se spravedlivým duchem „holistické spravedlnosti“.

9. „Nalezení a doporučení harmonizačního řešení na míru podle metody Holistické spravedlnosti“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti zaměřující se na nalezení  „komplexně harmonizačního spravedlivého řešení (tj. souladného, vyvažujícího a legitimně-legálního) ve vztahu k Existenci jako celku“ podle metody Holistické spravedlnosti, které zachová či znovu nastolí harmonii na všech třech úrovních Bytí/Existence. Součástí této služby je i „doporučení a objasnění“ tohoto řešení.

10. „Příprava na jednání a proces řešení“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v „přípravě“ na konkrétní jednání, anebo na „určitý způsob“ a s tím spojený „proces řešení“ (v případě, kdy čelíte soudnímu, arbitrážnímu, mediačnímu nebo advokátnímu/právnímu procesu řešení) tak, abyste se v něm „věcně i technicky“ orientovali a mohli v rámci něho činit za sebe kompetentní rozhodnutí (která budete následně – v duchu vaší svobodné volby – na vlastní kůži zažívat).

Tato služba může zahrnovat zejména tyto činnosti:

a) kontaktování a oslovení druhé osoby či osob k jednání, popř. ke smírčímu řešení sporu či mimosoudnímu jednání ve věci,

b) přípravu na daný proces včetně úkonů zaměřených na uvolnění napětí či zablokované komunikace ve vztahu,

c) zajištění přerušení zákonné promlčecí lhůty v případě hrozícího promlčení, anebo návrh na přerušení již zahájeného procesu či řízení,

d) ústní či písemnou komunikaci týkající se změny přístupu a způsobu dosavadního řešení dané věci,

e) vyjasňování sporných či nejasných otázek bránících pokračování v jednání, anebo v zahájení smírných jednání,

f) vyjednání vícestranné individualizované písemné dohody mezi více účastníky vztahu (která mezi nimi vzájemně upraví konkrétní podmínky jejich účasti v procesu řešení včetně jeho financování). 

g) zajištění vhodného neutrálního prostředí pro jednání, popř. i „důvěrnosti jednání“ (se souhlasem dotčených účastníků),

h) činnost spojenou s nalezením a navržením konkrétního férového řešení, které může vést k obnovení jednání, nebo ke smírnému vyřešení či mimosoudnímu dořešení sporu ve vztahu (včetně vzniklých následků a právních dopadů, které vyžaduje férové vyrovnání účastníků vztahu).

 

11. „Osobní jednání či setkání“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v osobní účasti na domluveném jednání či setkání s konkrétní osobou či osobami včetně dopravení se na místo jednání.

Tato služba může zahrnovat i „neformální sepsání nezávazného zápisu  z jednání“ ve formě bodového shrnutí závěru jednání a jeho zaslaní do e-mailu.

Osobní jednání se účtuje jako další samostatný úkon za plnou cenu, přesáhne-li jeho délka 120 minut (2 hod), pokud není dohodnuto ad hoc jinak.

V případě cestování do místa jednání, které je vzdáleno více jak 30 minut času, popř. více jak 20 km, zpravidla se účtuje i promeškaný čas a náklady spojené s dopravením se na jednání podle ceníku.

 

12. „Důvěrná diplomacie
v roli nezávislého odborníka“

Co je předmětem této služby

Důvěrná diplomacie spočívá v činnostech zaměřených na „konsensuální (tj. nenátlakové a nemanipulativní)“  nalézání a vyjednávání vzájemně spravedlivých řešení a dohod, kterými dochází „v rámci prevence tvoření či včasné eliminace sporů a problémů“ k zachování anebo obnovení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu mezi jejich účastníky.

Tuto službu vykonává nezávislý odborník na právo a mediaci z „neutrální pozice“, který v dané chvíli není ani v roli právního zástupce zastupujícího zájmy pouze některé ze stran, ani není v dané chvíli v roli nestranného zapsaného mediátora či advokátního mediátora, který vede mediační proces za účelem vyřešení sporu či rozkolů mezi jeho účastníky. Tento nezávislý odborník se účastní jednání stran jako „nezávislý pozorovatel“ a „důvěrný diplomat“ a působí v nich v neutrální, nestranné a nezávislé (tj. svébytné) roli“, ve které jedná čistě „sám za sebe“ se záměrem přispět svojí službou a osobní účastí na jednáních k „harmonizaci – narovnání či vyladění vztahu mezi jeho účastníky“.

Na rozdíl od role „stranného zástupce či vyjednavače (který hájí zájmy strany kterou zastupuje), jakož i na rozdíl od role „nestranného mediátora v rámci mediace“ (který nestranně vede vede proces za účelem smírného vyřešení rozporů mezi účastníky“), spočívá podstata role „důvěrného mediátora“ v jeho autentickém svébytném chování a v jeho aktivní odborné podpoře s narovnáním vztahu, popř. i s nalezáním a vyjednáváním přirozeně spravedlivého (manipulací nevynuceného) řešení či dohody mezi účastníky ve prospěch všech účastníků s jeho aktivní účastí.

Do kompetence a hlavní činnosti „Důvěrného diplomata“ zejména spadá: 

a) navnímat a porozumět vztahové situaci mezi účastníky, popř. jejich konfliktu z „holistického pohledu“ podle principů „Holistické spravedlnosti“,
b) vnést mezi zúčastněné strany, popř. jejich zástupce, jako „svoji inspiraci“ vlastní pohled na situaci, popř. sdělovat jim vlastní závěry či výsledky plynoucí ze svého nezávislého pozorování,
c) sdělovat či předkládat účastníkům „vlastní nezávislé návrhy a doporučení“ k jejich vlastnímu zamyšlení a bližšímu přezkoumání v kontextu těch vlastních (přičemž tyto návrhy nikoho právně nezavazují, neboť mají pouze doporučující a inspirační, svobodný charakter či povahu).

Důvěrný diplomat může s účastníky jednat na návrh kteréhokoliv z nich, a to bez plné moci (neboť není ničí zástupce), a to na základě jejich výslovného souhlasu o tom, že schvalují jeho zapojení do jejich jednání. Každý účastník, který odsouhlasí účast důvěrného diplomata se zpravidla i rovnocenně podílí na nákladech jeho služby s ostatními (a to na bázi ceníku a podmínek platných pro poskytování sdíleného či skupinového adekvátního servisu). 

Vyjednávání za účasti „Důvěrného diplomata“ probíhá převážně v rámci důvěrných, neformálních, diplomatických jednání, která probíhají přímo s dotčenými účastníky (popř. jejich oprávněnými zástupci), a to buď v rámci společných osobních jednání či on-line konferencí, a/ nebo v rámci tzv. oddělených či separátních jednání (tzv. „shuttle diplomacy“).

13. „Sepsání dohody jako podkladu pro vypracování podrobné právní smlouvy advokátem“

Co je předmětem této služby

Tato „služba spočívá v odborném (právním) sepisu návrhu právní smlouvy pro podpis tak, aby byla právně souladná s ústavním pořádkem ČR, srozumitelná a účastníky prakticky vykonatelná. 

Návrh smlouvy se zpracovává do právně závazné formy zpravidla na základě předloženého písemného podkladu (např. zápisu z jednání, sepsané dohody či konkrétních bodů dosaženého konsensu).

Pokud takový podklad neexistuje, je součástí této služby i činnost spočívající v „právně-technické komunikaci zaměřená na odlaďování finálního obsahu návrhu smlouvy se všemi jejími účastníky tak, aby smlouva v konečném důsledku nejen (s)plnila svůj účel (tj. poskytla účastníkům právní jistotu), ale byla pro ně srozumitelná a tedy vykonvatelná.

Součástí této služby již není činnost zaměřená na vyjednávání obsahu dohody (konsensu) mezi účastníky (které je předmětem jiných služeb).

14. „Zajištění sepsání dohody ve formě exekučního titulu“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti zaměřené na zajištění uzavření dohody či sepisu jiného právně závazného právního úkonu v přímo vykonatelné formě (ve formě exekučního titulu), a to zejména v notářském zápisu s přímou vykonatelností, popř. ve formě dohody schválené soudem.

Součástí této služby může být i sepis samotného konceptu či návrhu právně závazné smlouvy tak, aby byla právně souladná s ústavním pořádkem ČR, srozumitelná a účastníky prakticky vykonatelná. 

Návrh smlouvy se zpracovává do právně závazné formy zpravidla na základě předloženého písemného podkladu (např. zápisu z jednání, sepsané dohody či konkrétních bodů dosaženého konsensu).

Tato služba zahrnuje zejména:

– zajištění sepsání právně závazné smlouvy (podklad pro notářský zápis)

– výběr vhodného notáře či jiného úřadu či povolaného orgánu a navázání komunikace s příslušnou osobou,

– dohodnutí zpracování příslušného notářského zápisu včetně ceny a termínu pro podpis,

– předchozí zajištění platby či zálohy pro objednání zpracování notářského zápisu,

– zajištění předání adekvátního zadání a podkladů pro sepsání notářského zápisu,

– dohled nad řádným dodáním notářského zápisu bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,

– vyplacení ceny za sepsaný notářský zápis a jeho dodání v dohodnutém počtu stejnopisů.

15. „Management spravedlivého procesu v roli průvodce“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti zaměřené na „vedení procesu řešení ve spravedlivém harmonizačním duchu“, který vede či směřuje k zachování či udržení, anebo ke znovu nastolení „harmonie“ na všech třech úrovních Existence/Bytí (duchovní, duševní a hmotné).

K této „harmonizaci“ dochází skrze přirozené projevy života (děje), ve kterých je klient (potažmo vícero účastníků najednou), s podporou této služby směřován(o) podle metody „Holistické spravedlnosti“ k takovému postoji a jednání, které povede k „harmonickému uspořádání“ v daném vztahu či vztahové situaci“ (a tím i ve vztahu k Životu/Vědomí jako Celku, do kterého se toto uspořádání v daném vztahu promítá).

V roli průvodce Vás povedu krok po kroku procesem praktického řešení situace tak, aby se Vámi odsouhlasené harmonizační řešení řádně prakticky ve „spravedlivém duchu“ uskutečňovalo ve vztahu k Vám i ve vztahu k dotčenému účastníkovi či účastníkům.

 

16. „Písemné doporučení či porada“

Co je předmětem této služby

Po předchozím objednání a zaplacení písemné porady či doporučení vám do 3 dnů po obdržení vašeho konkrétního dotazu či otázek přes e-mail (u stálých či ověřených klientů i přes sms či jinou telefonní aplikaci) poskytnu písemnou poradu či konkrétní doporučení s konkrétními instrukcemi, co v dané situaci konkrétně (u)dělat, případně naopak nedělat.

17. „Výklad konkrétní právní normy 

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti zaměřené na výklad konkrétní právní normy v duchu Holistické spravedlnosti.

18. „Smluvní agenda a závazkové právní vztahy“

Co je předmětem této služby

Tato služba zahrnuje komplexní pomoc při uzavírání, změně a ukončování nejrůznějších smluvních a závazkových vztahů, transakcí a obchodů v rámci civilního práva, zejména pak s tvořením návrhu dohod, smluv, právně závazných zápisů z jednání, jednostranných prohlášení, obchodních podmínek či jakýchkoliv jiných právních úkonů,

Tato služba může zahrnovat v rámci procesu uzavírání nejrůznějších smluvních (závazkových) vztahů právně regulovaných zejména občanským zákoníkem zejména tyto činnosti:

předchozí zmapování aktuální situace ve vztahu mezi účastníky z hlediska jejich očekávání, představ, potřeb, priorit a reálných možností a jednání s účastníky (osobní či skrze prostředky dálkového přenosu),

stvoření návrhu, tj. konkrétní návrh jednotlivých bodů dohody a formulace konkrétních ujednání, jejich korekturu a připomínkování,

posouzení jejich vyváženosti (přiměřenosti a férovosti) a souladu či nesouladu s universálními principy legitimní legality, jednoty a rovnováhy.

pomoc s vyjednáváním konkrétního obsahu dohody, smlouvy či jiného právního úkonu,

odborný sepis vyjednané dohody či dosaženého konsensu do právně závazné či vykonatelné formy pro podpis.

19. „Zajištění specializovaných advokátních právních služeb“

Co je předmětem této služby

Tato služba  spočívá v činnosti zaměřující se na vyhledání a doporučení vhodného poskytovatele dané právní či jiné odborné služby (který účelnou odbornou službu pod svojí odpovědností poskytne, za odpovídající férovou (přijatelnou) cenu, popř. za takových cenových podmínek a parametrů, které budou v rámci této služby konkrétně vyjednány a dohodnuty). 

Součástí této služby je i dohled nad řádným praktickým výkonem zajištěné právní nebo odborné služby v duchu dohodnutých podmínek a běžných standardů.

Poskytovatel této služby „za Vás či místo Vás“ ohlídá, aby poskytnutí odborné služby nebylo neúčelné, kontraproduktivní pro váš osobní harmonizační proces a zapadalo do jeho kontextu.

20. „Zajištění mediace dle zákona o mediaci
a podpora v mediačním procesu“

Co je předmětem této služby

Předmětem této služby je zejména:

(i) co nejobjektivněji prověřit a zhodnotit, zda-li je v daném případě mediace vhodná (pokud mediace nebyla soudem nařízena),

(ii) podpora s nalezením, doporučením a oslovením „vhodného mediátora“ pro řešení jejich sporu,

(iii) po dohodě či ve spolupráci s „vybraným mediátorem“ připravit klienta/y (účastníka/y sporu) na mediační řízení tak, aby se eliminovalo existující riziko, že mediace bude (např. kvůli velkému napětí ve vztahu, nebo kvůli nekonstruktivnímu, účelovému či nečestnému jednání některého z účastníků, a/nebo kvůli zjevně nevyváženému, nerovnocennému či závislému postavení účastníků ve vztahu) předčasně ukončena a dojde tak ke zmaření investice všech účastníků do mediačního řízení.

(iv) odborná podpora při mediačním řízením.

21. „Zajištění notářských a jiných doplňkových služeb sloužících k posílení právní jistoty“

Co je předmětem této služby

Tato služba  spočívá v činnosti zaměřující se na zajištění doplňkových služeb souvisejících s právní jistotou a jejím posílením:

– ověření podpisů notářem či jejich pravosti advokátem na uzavřené smlouvě ověřování kopií notářem,

– zajištění sepsání notářského zápisu u vybraného notáře

– zajištění výpisů z evidencí obchodního rejstříku, katastru nemovitostí

– zajištění konverze dokumentů

– zajištění advokátní nebo notářské úschovy

– zajištění nezávislého znaleckého stanoviska nebo posudku

22. „Kvalifikované zajištění externí odborné služby se supervizí (dohledem)“

Co je předmětem této služby

Tato služba zahrnuje činnost spojenou se smluvním zajištěním poskytnutí konkrétní vybrané služby jiným specialistou či klientem vybraným poskytovatelem služby pod vlastní právní odpovědností tohoto odborníka, a to v rámci předem dohodnutých, jinak v rámci na trhu obvyklých či regulovaných cen a dodavatelských podmínek.

Tato služba zahnuje i dohled nad skutečným poskytnutím dohodnuté služby, popř. služeb a případné řešení zjevných vad a nedostatků spojených s poskytnutím této služby či služeb.

Tato služba zahrnuje zejména tyto běžné úkony:

– nalezení konkrétního vhodného specialisty, který objednané služby pod svojí odpovědností poskytne při dodržení ujednaných cenových relací a/nebo konaktování a následná komunikace s poskytovatelem služby vybraným klientem či všemi dotčenými účastníky,

– písemnou formulaci zadání (zakázky) pro vybraného poskytovatele dané služby či služeb s vyjasněním, jak služby či konkrétní její výstup má být předmětem dodávky,

– možnost porovnání konkrétní nabídky poptáním shodné služby u jiných odborníků a nezávislé doporučení nejvhodnějšího odborníka pro výběr klientovi, jenž splňuje předem daná či odsouhlasená kritéria a je pojištěný na výkon činnosti;

– dohled nad poskytováním/čerpáním služeb daného specialisty, aby jejich poskytování, vyúčtování a placení probíhalo v souladu s uzavřenými smluvními podmínkami;

– dohled nad řádným poskytnutím odborné služby vybraným specialistou bez přebírání či sdílení právní odpovědnosti za poskytnutí dané služby,

– předchozí zajištění platby od klienta a vyplácení dohodnuté odměny specialistovi; řešení případné reklamace týkající se dodané služby.

23. „Projekt vypracování řešení na míru“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá ve vypracování tzv. „projektu řešení na míru“ který má posloužit primárně jako výchozí podklad pro rozhodnutí jedné či více jednotlivců o tom, zda-li chtějí do řešení svojí situaci, právního problému, sporu, transakce či jiné právní záležitosti „investovat“, popř. aby si ujasnil/i, v „jakém rozsahu“ do řešení dané situace investovat. Projekt může posloužit i jako strategický plán pro následnou praktickou realizaci, nicméně je potřeba tento plán upravit či aktualizovat s ohledem reálný stav a skutečný vývoj.

Tuto službu lze doporučit zejména pro řešení nejasných, komplikovaných, větších případů, u nichž je třeba na straně klienta předem schvalovat rozpočet či investici do řešení.

Tato služba zahrnuje zejména:

komplexní ujasnění aktuální situace klienta včetně vyjasnění skutečného rozměru a dosahu existence jeho problému na všech třech rovinách Života včetně jeho vnitřních očekávání, omezení, limitů a přání.

písemné doporučení konkrétního způsobu řešení s návrhem vhodných či doporučeníhodných činností, které harmonizující vyřešení dané situace či problému bude vyžadovat a které mohu v rámci svého servisu zajistit,

konkrétní kalkulaci rozpočtové ceny pro komplexní budoucí řešení situace na míru, která bude zohledňovat jednak návrh cenového rozpočtu pro jednotlivé činnosti spadající do mého servisu a dále cenovou kalkulaci předpokládaných externích nákladů (nutné poplatky a jiné výdaje).

24. „Adminitrativně-technická služba“

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v zajištění administrativně-technické podpory pro „komplexní řešení“ a zahrnuje zejména:

– domlouvání konkrétní termínů pro jednání či plnění konkrétních úkonů se všemi dotčenými účastníky,

– zajišťování vhodných prostor pro jednání na neutrální půdě,

– zajištění technické podpory spočívající v tisku,

– kopírování, scanování, kompletování dokumentů,

– archivování elektronických souborů a jejich zasílání dotčeným osobám, zajištění úschovy originálních dokumentů po dobu řešení a jejich elektronizaci, doručování poštou.

Pokud není výslovně ujednáno jinak, cena za tuto službu se účtuje fixním procentem z ceny za poskytnutý právní servis s minimální a max. hranicí pevné částky:

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 100.000 Kč, činí toto procento: 10 %, minimálně se za tuto činnost účtuje částka 2.000 Kč.

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí částku do 500.000 Kč, činí toto procento: 5 %, minimálně se však účtuje částka 4.000 Kč.

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí do 1,000.000 Kč, činí toto procento: 2 %, minimálně se však účtuje částka 6.000 Kč.

– v případě, že cena za poskytnutý právní servis činí více jak 1,000.000 Kč, činí toto procento: 1 %, minimálně se však účtuje částka 10.000 Kč.

Máte zájem o poskytnutí jedné
či více služeb na míru při
řešení situace, kterou zažíváte
?

Pokud ano, vyberte si ze tří variant „adekvátní servis“
a seznamte se s ceníkem a podmínkami.

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.