§  Všeobecná harmonizační edukativně-právní poradna podporující blaho celku za dobrovolné dary §

V rámci této mojí “Všeobecné harmonizační edukativní právní poradny” poskytuji v duchu mojí agendy a specializace “Všeobecnou službu podporující blaho celku” zaměřující se (i) na vzdělávání široké veřenosti v oblasti nejvyšších hodnot lidství a jednotných lidských práv a svobod celosvětově právně chráněných s cílem šířit k nim úctu a respekt, jakož i (ii) na poskytování “obecných koncepčních harmonizačních doporučení” k jejich vykonávání v praktickém životě tak, aby tento výkon byl v souladu (tedy v harmonii) s platným právním pořádkem ČR, a to jednak v mezilidských interakcích a vztazích a dále také ve vztahu k určitému společenství, resp. jeho zvoleným zástupcům a činitelům, jehož jsou ze zákona nebo dle své dobrovolné volby příslušníky a členy. 

Tato “Všeobecná harmonizační edukativní služba podporující blaho celku” je poskytována ve prospěch všech jedinců, kteří jsou v jednotném právním postavení v tom smyslu, že se na ně vztahuje právní pořádek České republiky.

Tato služba je poskytována jako “autonomní služba lidského jednotlivce podporující blaho všech lidských jedinců bez rozdílu (celé společnosti/celku), která je poskytována za dobrovolné dary přijímané od těch, v jejichž prospěch je poskytována a kteří tvoří jedno společenství).

Tato služba není poskytována ani v rámci závislého vztahu (tj. zaměstnání), ani v rámci samostatného výkonu živnostenské, advokátní či jiné podnikatelské činnosti, které je primárně vykonávána za účelem dosahování zisku.

Informace k poskytování Všeobecné služby pro blaho celku ve formě “edukativně-právní poradny”

Co znamená "Všeobecná služba pro blaho celku"?

“Všeobecná služba pro blaho celku” je taková služba, která se zaměřuje na naplňování určitého úkolu, záměru či cíle vytyčeného ratifikovanou mezinárodní smlouvou, anebo je v bytostném zájmu všech členů či příslušníků určitého společenství, na kterém se jednomyslně shodnou tito členové v rámci svobodného hlasování.

Toto naplňování “určitého úkolu, záměru či cíle” probíhá skrze určitou konkrétní činnost či práci jednoho lidského jednotlivce nebo uskupení více jednotlivců, která slouží ve prospěch všech lidí jako, jako jednoho celku.

Všeobecná služba může být poskytována ve prospěch celku (pokud sleduje zájem či prospěch všech jedinců bez rozdílu, tedy je poskytována ve prospěch či blaho celého společenství).

Všeobecná služba může být poskytována také “veřejném” (kdy sleduje určitý zájem pouze většiny příslušníků určitého společenství, kterým je rozvoj společnosti a řešení jejích reálných potřeb a problémů) či “obecním” zájmu (kdy sleduje určitý převažující zájem většiny jedinců žijících na určitém území – obci).

Na jakém právním základě tuto "Všeobecnou službu pro blaho celku" poskytuji ?

“Všeobecná službu pro blaho celku” poskytována jednotlivcem (jedincem/lidskou bytostí) je poskytována na základě čl. 21 “Všeobecné deklarace lidských práv OSN” (kterou je ČR vázána), jež ukládá všem národům a státům společené cíle, mimo jiné i to, že “každý jednotlivec i každý orgán společnosti má mít tuto deklaraci na mysli a má se snažit vyučováním a výchovou šířit úctu k jednotným právům a svobodám obsažených v deklaraci a zajistit postupnými vnitrostátními i mezinárodními opatřeními všeobecné a účinné uznávání a zachovávání, a to mezi lidem členských států Charty OSN, tak i lidem území, jež jsou pod jejich pravomocí “.

Podle čl. 1 Ústavy ČR “každý člověk může činit vše, co mu zákon nezakazuje” a Česká republika dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z mezinárodního práva. Podle čl. 10 se použije mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než vnitrostátní zákon.

Protože “Všeobecná služba pro blaho celku” není svým charakterem či povahou “vyžádanou právní službou poskytovanou na míru jednotlivci či jednotlivcům za účelem zisku v rámci podnikání či výkonu samostatně výdělečné činnosti (při které je třeba zohledňovat jejich individuální pohled a postoj, nastavení, potřeby a požadavky jedince), pro poskytování této Všeobecné edukačně-právní služby poskytované pro blaho celku (ve formě edukativně-právní poradny) není nutné splňovat “podmínky” stanovené zákony a/nebo jinými právními předpisy regulující poskytovaní takovýchto individuálně poskytovaných právních či jiných odborných služeb (zejména “zákonem o advokacii”).

Předmět a záměr "Všeobecné služby pro blaho celku" poskytované ve formě edukativně-právní poradny

V rámci této mojí “edukativně-právní poradny” poskytuji v duchu mojí agendy a specializace Všeobecnou službu pro blaho celku” zaměřující se skrze “vzdělávání” lidí v oblasti nejvyšších hodnot lidství a jednotných lidských práv a svobod mezinárodně právně chráněných (i) na šíření respektu a úcty k těmto právům a svobodám, jakož i (ii) na poskytování “obecných koncepčních doporučení” k jejich praktickému výkonávání tak, aby tento výkon byl v souladu s platným právním pořádkem ČR, a to jednak v mezilidských interakcích a vztazích a dále také ve vztahu k určitému společenství, resp. jeho zvoleným zástupcům a činitelům, jehož jsou ze zákona nebo dle své dobrovolné volby příslušníky či členy. 

Záměrem této mojí “Všeobecné edukativně-právní služby” je šířit úctu k mezinárodně chráněným základním právům a svobodám a dále podporovat jedince ve “vlastní zákonné kompetenci” jednat za sebe ve vztahu k sobě i druhým spravedlivě a v souladu s platným právním pořádkem ČR. A to zejména v mezilidských interakcích a vztazích a dále také ve vztahu k určitému společenství, resp. ve vztahu k jeho zvoleným zástupcům a činitelům, jehož jsou ze zákona, popř. ze své dobrovolné volby příslušníky (občany) nebo členy tohoto společenství.

Komu je poskytována tato "Všeobecná edukativně-právní služba"?

Tato “Všeobecná edukativně-právní služba” je poskytována ve prospěch všech jedinců, kteří jsou v jednotném právním postavení v tom smyslu, že se na ně vztahuje právní pořádek České republiky.

Tématické zaměření "Všeobecné služby poskytované pro blaho celku" a k jakým hodnotám směřuje?

Všeobecná služba poskytovaná pro blaho celku ve formě “edukačně-právní poradny” se zaměřuje primárně na celospolečenskou právní edukaci zaměřenou zejména na témata spojená:

a) s uznáním a šířením úcty k lidské důstojnosti,

b) s nezcizitelností a rovností základních jednotných práv a svobod patřících všem členům lidské rodiny, které plynou ze Všeobecné Deklarace lidských práv OSN,

c) s naplňováním nejvyššího cíle lidstva (kterým je vybudování světa, ve kterém jsou lidé zbavení strachu, nouze a budou se těšit svobodě projevu a přesvědčení),

d) s dodržováním zásad Charty OSN a plněním mezinárodních paktů OSN ze strany ČR,

e) s podporou sociálního pokroku a vytvořenín lepších podmínek ve větší svobodě,

e) s rozvojem přátelských vztahů mezi národy sdruženými pod OSN,

f) se zajištěním uznání a zachování všech lidských práv a základních svobod dle Deklarace OSN na území ČR,

g) s doporučováním takových vnitrostátních a mezinárodních opatření, které zajistí postupné všeobecné a účinné uznávání a zachovávání základních práv a svobod mezi lidem ČR, tak mezi lidem členských států OSN.

h) s harmonizací právního pořádku ČR s mezinárodními smlouvami OSN.

Na tento můj e-mail. mi můžete zasílat “konkrétní dotazy související s uvedenými tématy této mojí poradny.  Ty dotazy, které budu považovat za aktuální, zajímavá či využitelná pro celek, zpracuji formou videa, anebo se k nim vyjádřím v rámci pravidelného živého vysílání, anebo na ně v případě širokého zájmu uspořádám podrobnou on-line přednášku či debatu, popř. otázky zapracuji do cyklu navazujících edukačích přednášek, popř. ucelených “online kursů” nebo “zacílených programů” či jiných “infoproduktů” (podle toho, o co budou mít lidé největší zájem).

V rámci této mojí Všeobecné služby ve formě edukativně-právní poradny naopak nemohu a nebudu zodpovídat ani zpracovávat “individuální či specifické dotazy”, které vyžadují osobní či individuální přístup a které nemohu zodpovědně vyhodnotit, zpracovat či zodpovědět bez detailnějšího seznámení se s vaší osobní konkrétní situací, vaším osobním postojem, prožíváním, jednáním v dané věci, popř. dalšími relevantními faktory.

Vaše individuální dotazy či žádosti o poskytnutí konkrétní právní porady či jiné odborné služby spadající do mojí kvalifikace a specializace (agendy), anebo žádosti o poskytnutí jiné formy mojí podpory, kterou nabízím na míru jednotlivcům či jejich skupinkám, mi můžete posílat na tento můj e-mail.

Hlavní pracovní náplň při výkonu této mojí Všeobecné služby konané pro blaho celku ve formě "edukativně-právní poradny"?

1) Právní rozbory a výklady obecně závazných norem a mezinárodních smluv tvořících právní pořádek ČR a jejich online edukace ve vztahu k celé společnosti.

2) Podrobné právní edukativní i odborné výklady mezinárodně chráněných základních lidských práv a svobod, které jsou nedotknutelnými hodnotami našeho demokratického státu.

3) Ústní i písemné zpracovávání, systematizace a šíření informací podložených o právní pořádek ČR a mezinárodní úmluvy týkajících se ochrany lidství.

4) Edukativní zpracování informací ve formě e-booků a jiných infoproduktů.

5) Právní posuzování souladu a) legislativních aktů (ústavní listiny práv a svobod, ústavy a jiných ústavních či běžných zákonů, evropské legislativy a jiných právních norem tvořících právní pořádek ČR) s mezinárodními úmluvami chránícími nejvyšší hodnoty lidství, lidské bytosti a jejich blaho, svobodu, lidskou důstojnost, právní osobnost a jednotná lidská práva a svobody. 

6) Činnost zaměřenou na systémovou “harmonizaci” (sladění) legislativních aktů podle mezinárodních úmluv včetně navrhování  konkrétních legislativních úprav.

7) Na právní posuzování řádného plnění mezinárodních závazků našeho státu a jeho orgánů včetně jeho čelních představitelů a veřejnoprávních korporací(obcí, krajů, komor atd.),které vyplývají z mezinárodních ratifikovaných smluv, dohod, paktů a úmluv a charty OSN tvořících součást našeho právní pořádku(které mají v případě rozporu s vnitrostátními normami absolutní přednost) zejména z pohledu vytyčených cílů v Chartě OSN a ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

8) Doporučování a navrhování konkrétních řešení směřujících k nápravě disharmonizovaného stavu a zaměřených na odstranění konkrétních dopadů, které vznikly v souvislosti s opominutím či neřádným splněným těchto závazků ze strany státu.

Jak je nastaveno financování poskytování této mojí "Všeobecné vzdělávací služby podporující blaho celku" ve formě "edukativně-právní poradny" a proč?

Služba podporující blaho všech jedinců, resp. společenství jako celku, se vyznačuje tím, že slouží ve prospěch všeho lidu, popř. většinové společnosti, a proto její poskytování nemůže být pojímáno stejně jako typické “soukromoprávní činnosti a hmotně motivované služby”, jejichž účelem je primárně “obstarávání finančních prostředků pro obživu” (na bázi zaměstnání), nebo pro “zisk” (na bázi podnikání) , anebo pro “návratnost investice” (na bázi investování).

Proto je financování “Všeobecné služby pro blaho celku” ve formě “Všeobecné edukativně-právní poradny” vázáno buď na řádné “dílčí naplňování určitého mezinárodního právního závazku či povinnosti”, anebo na “Všeobecný zájem společnosti o tuto službu”. Pokud jde o první případ, pak lze tuto službu financovat buď ze zdrojů toho, kdo je právně primárně povinen (s)plnit závazek (což je v daném případě náš národ, popř. stát, jako členský stát OSN), anebo ze zdrojů vybíraných od lidí, v jejichž prospěch je tato “Všeobecné služba” poskytována.

A protože lidem (jako příjemcům) nelze v této souvislosti uložit “zákonnou povinnost” za tuto Všeobecnou službu platit (protože podle čl. 26 Deklarace lidských práv OSN je jako “povinné vzdělávání” doporučeno jen základní vzdělání s tím, že další vzdělávání má být lidem “přístupné”). Má-li člověk právo se vzdělávat, má právo si vybrat i to, že toto svoje právo také nevyužije a ponese následně nepříznivé důsledky a dopady spojené s jeho osobní nevědomostí a škodlivými důsledky, které skrze ni druhým či sobě způsobí.

Všeobecná služba se tedy potřebuje propojit s “motivací” či “zájmem lidí o tuto službu”, kdy jeho míru bude potvrzovat právě “přirozená energetická výměna a zpětná vazba od lidí”, kteří budou dobrovolně zapojovat do svého vzdělávání a poskytování této služby i “financovat” či “podporovat” (zvlášť, když budou vědět, že se touto činností plní “nejvyšší vytyčené cíle a záměry všech národů”, které si uložili v Chartě OSN a v Deklaraci a že se jím skrze tuto službu rozšiřuje vědomí a zkvalitňují si tím život).

Výnosnost této “Všeobecné služby” poskytované ve formě “Všeobecné edukativně-právní poradny” tedy nemůže určovat ani regulovat samotný poskytoval či vykonavatel “této všeobecné služby podporující blaho celku” (protože se nejedná  primárně ani o činnost vykonávanou v závislém vztahu/zaměstnání ve školském zařízení za účelem vlastní obživy, ani o činnost spočívající v “podnikání” či v samostatně výdělečné činnosti vykonávané za účelem dosažení zisku). Ale výnosnost této služby je v kompetenci, tj. na vůli a v rukou těch, v jejichž prospěch je “Všeobecná služba konaná pro blaho celku” poskytována (spokojenost lidí je tedy kladným spouštěčem i ukazatelem  smysluplnosti a životaschopnosti jakékoliv “Všeobecné služby”, jakož i “Veřejnoprávní služby”). Poskytoval či vykonavatel “těchto služeb” má v rukou pouze “kvalitu této služby” a řádné naplňování vytyčeného “záměru či cíle”, k němuž daná služba směřuje.

“Veřejnoprávní” či “Všeobecnou službu” může dobrovolně financovat (kromě těch, jímž je poskytována), rovněž ten, který je “sám jejím poskytovatelem”, dále pak “sponzor” a také “subjekt”, který na sebe pod vlastní odpovědností převzal právní závazek k jejímu poskytování (resp.  k řádnému naplnění cíle či záměru, který daná služba prakticky naplňuje) a skrze smlouvu deleguje její realizaci na jinou osobu, avšak pouze za podmínky, že nebude výměnou za financování zasahovat do “autonomie jejího poskytovatele”.

Poskytování této mojí “Všeobecné služby konané pro blaho celku” ve formě “Všeobecné edukativně-právní poradny” bude zajišťováno primárně z (i) finančních prostředků získaných z dobrovolných darů a/nebo dotací (které budou primárně použity na zajištění provozu poskytování této služby plus vyplacení spravedlivé odměny zohledňující nejen odbornou a časovou náročnost práce, osobní ohodnocení a ocenění kvality této služby, popř. i přínos či účinek, která společnosti přináší). Poskytovatel “Všeobecné služby” či “Veřejnoprávní služby”, jako odborník, má právo na adekvátní odměnu, plat či příjem, který má za výkon stejné či obdobné “Všeobecné či veřejnoprání služby” s celospolečenským dopadem a dopadem do vztahů podle mezinárodního práva” kdokoliv jiný bez ohledu na to, jaký má při tom “společenský status” či jakou “funkci” při jejím výkonu pro společnost zastává. Podle čl. 23 Deklarace má “každý, kdo pracuje, od státu garantovaný nárok na “spravedlivou a uspokojivou odměnu”, která by mu a jeho rodině zajišťovala živobytí odpovídající “lidské důstojnosti”.

Placení dobrovolných darů za využívání mojí  “Všeobecné edukativně-právní poradny” probíhá “online a automatizovaně” (bez jakéhokoliv ovlivňování dárce ze strany provozovatele, tedy rozhodnutí a výběr výše daru je zcela ve svébytné kompetenci dárce). Platba se provádí bezhotovostně, skrze platební bránu, anebo převodem na tento uvedený účet ve FIO bance:  3333666699/2010, IBAN:CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX

You tube kanál 

(Daniela Šenarová, holistická právnice)

Moje online edukačně-právní poradna probíhá na mém You Tube kanalu (Daniela Šenarová, holistická právnice)

konkrétně na na tomto podcastu.

Dobrovolné zaplacení daru na/za mojí službu pro blaho celku poskytovanou ve formě “veřejnoprávní edukačně-právní poradny

platební údaje pro úhradu na můj účet:

3333666699/2010 (fio)

IBAN:CZ1520100000002600603672

SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX

 

V textu bankovního příkazu, prosím, uveďte, prosím, DAR.

V případě, že si budete přát za svůj dar daňový doklad nebo darovací smlouvu,
prosím, napište mi na e-mail: office@senarova-daniela.cz

 Dobrovolné dary na/za mojí službu pro blaho celku můžete poslat QR platbou

Email

Poslat e-mailovou zprávu

 

Zde mi můžete e-mailem zasílat do mojí “online edukačně-právní poradny” konkrétní otázky a dotazy, na které byste chtěli slyšet moje odpovědi a doporučení v rámci mojí online edukačně-právní poradny.

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Copyright © 2023 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.