Edukační živé i online akce a jiné informační produkty (e-booky, debaty, přednášky, semináře, právní rozbory) týkající se právní ochrany lidství a šíření osvěty

(osobní přednášky, jednodenní semináře a jiné infoprodukty jako jsou e-booky, online přednášky a debaty, právní analýzy a rozbory právních norem, holistické vzhledy do podstaty konkrétních společenských či veřejnoprvních vztahů z pohledu jejich nerovnováhy podle universální metody holistické spravedlnosti, které je třeba harmonizovat, jakož i návrhy či doporučení konkrétních harmonizační řešení).

Úvodní informace k této mojí formě podpory za pevné ceny

V rámci této mojí podpory vytvářím „infoprodukty“ zaměřené primárně na právní ochranu lidství, edukaci a šíření osvěty včetně rozšiřování znalostí a právního povědomí.

Tyto infoprodukty zahrnují zejména osobní přednášky a jednodenní přednášky (živé akce), dále infoprodukty jako jsou e-booky, online přednášky a debaty, analýzy stavu konkrétních společenských či veřejnoprvních vztahů podle universální metody holistické spravedlnosti, které je třeba harmonizovat, jakož i návrhy či doporučení konkrétních harmonizační řešení).

 

Záměrem této mojí služby je, abyste se komplexně „právně orientovali“ ve „Vaší kompetenci“, tedy v tom, v jakých „hranicích a právem nastavených mantinelech“ můžete sami za sebe svobodně a „vědomě“ tvořit ve svých vztazích.

V rámci „inforproduktů“ obdržíte nikoliv „moje osobní názory“, ale objektivní (tj. vyvážené a o „právo“ podložené) informace opírající se o „mezinárodní smlouvy chránící „lidství“ a dále o  „metodu Holistické spravedlnosti“ (stavící na universálních principech „Jednoty, Rovnováhy, Legitimní legality).

Dozvíte se informace, jaká máte na jedné straně vrozená/přirozená/právně garantovaná nezrušitelná, nepromlčitelná, nezcizitelná a nezadatelná/nepřenositelná práva a svobody (tedy, co všechno smíte činit a je podle universální metody „Holistické spravedlnosti“ v pořádku a harmonické) a na druhé straně, co vás ve vašem bytostném vztahu k Životu, (potažmo k druhým živým bytostem, zejména k druhým lidem a ostatním občanům, popř. „k českému lidu jako celku“, popř. k lidstvu jako jedné kolektivní bytosti) ve vaší osobní svobodě ve společném prostoru, ve kterém s ostatními bytostmi žijete a spolu-tvoříte prostředí pro život jako celek, zákonitě omezuje či limituje (a to jednak z pohledu „universálních chráněných hodnot lidství“ a „právem chráněných hodnot“ naší země a společnosti).

Osvěta a edukace prováděná v rámci „infoproduktů“ zahrnuje komplexní vymezení právního postavení člověka nejen z „vyššího duchovního pohledu“ (tj. z pohledu jeho „bytostného vztahu“ k sobě a ke svému životu včetně jeho vrozeného suverenního = svrchovaného postavení, které se odvíjí od jeho „autonomní bytostné podstaty“ a „vrozeného původu“ člověka, jako svébytné, důstojné a soběstačné tvořivé lidské bytosti), ale i z „nižšího uzeměného pohledu“, který se zabývá právním postavením člověka ve vztahu k ostatním lidem obecně (tedy bez ohledu na státní příslušnost), jakož i k ostatním občanům naší země (tedy s ohledem na stejnou státní příslušnost k ČR nezávislé na národnosti) a zabývá se i právním postavením a vztahy uzavíranými mezi lidskými jedinci s příslušností či členstvím k/v určitých „veřejnoprávních korporacích“ (stát – ČR, kraje, obce, stavovské komory a státem zřízené, spoluvlastněné a řízené společnosti), potažmo k jedincům v jejich orgánech, kdy lidé mezi sebou v rámci těchto vztahů hrají/plní „určité společenské role“ vyplývající z jejich zákonného členství či příslušenství a s ním spojeného právního postavení.

Nabídka osobních a online přednášek, seminářů, besed, debat a jiných infoproduktů tvořených v rámci mojí právní specializace

„Osobní besedy, debaty, přednášky a semináře“

Obsah infoproduktu

Osobní debaty, besedy, přednášky a jednodenní semináře na určité vyžádané téma za vstupenky v místě dle dohody.

„Online besedy a debaty“

Obsah infoproduktu

Interaktivní online živé besedy a debaty na určité vyžádané téma za vstupenky probíhající přes ZOOM, Google Meet, Telegram a jiné online platformy.

„Online právnické přednášky a semináře“

Obsah infoproduktu

Interaktivní online právnické přednášky a semináře na určité vyžádané téma za vstupenky přes ZOOM, Goodle meet, Telegram atd.

„Hotový e-book“

pro zaměstnance ohledně ochrany zdraví©
obsah infoproduktu
OBSAH:
 1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
 2. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ z pohledu pracovně-právních předpisů
 3. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
 4. Vhled do právního postavení zaměstnance z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
 5. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
 6. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 7. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“
 Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

„Hotový e-book“

pro zdravotní zákroky©
obsah infoproduktu

připravuje se

„E-book na objednávku“

pro svébytného člověka ©
obsah infoproduktu

připravuje se

„e-book na objednávku“

Právní postavení člověka a jeho ochrana jako lidské bytosti včetně jeho lidské důstojnosti ©
obsah infoproduktu

připravuje se

„e-book na objednávku“

Právní postavení člověka v roli občana ke svému státu©
obsah infoproduktu

připravuje se

„e-book na objednávku“

Právní ochrana jedince ve vztahu k veřejnoprávní korporaci (obci, kraji, veřejnoprávním institucím atd.)©
obsah infoproduktu

připravuje se

„e-book na objednávku“

Právní postavení člověka v roli člena stavovské či profesní komory a jeho ochrana jako lidské bytosti©
obsah infoproduktu

připravuje se

„e-book na objednávku“

Klíčové právní normy a prameny tvořící ústavní pořádek ČR na ochranu člověka, jeho lidské důstojnosti a přirozených a občanských práv©
obsah infoproduktu
OBSAH:
 1. Čestné prohlášení (doporučené znění) a vyjádření přání pro případ nutného zdravotního zákroku učiněné ve smyslu čl. 9 mezinárodní úmluvy o biomedicíně a základních ústavních demokratických základů a hodnot České republiky
 2. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
 3. Vhled do klíčových hodnot a postavení svébytného člověka, na kterých staví demokratické základy ČR chráněné ústavními zákony¨Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR (podrobně rozpracováno v manuálu pro člověka svébytnou bytost)
 4. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 5. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
 6. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“ 
Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

Holistický vhled do disharmonie ve vztahu mezi obyvateli obce a obcí včetně doporučení harmonizačního řešení na objednávku

Obsah infoproduktu

připravuje se

Holistický vhled do disharmonie ve vztahu mezi obyvateli kraje a krajem včetně doporučení harmonizačního řešení na objednávku 

Obsah infoproduktu

připravuje se

Holistický vhled do disharmonie ve vztahu mezi členy profesních komor a těmito komorami včetně doporučení harmonizačního řešení na objednávku 

Obsah infoproduktu

připravuje se

Holistický vhled do disharmonie ve vztahu mezi občany ČR a státem včetně doporučení harmonizačního řešení na objednávku

Obsah infoproduktu

připravuje se

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud byste měli jakékoliv dotazy či připomínky k této mojí podpoře (edukačním prouktům a infoproduktům), napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.
Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.