Vyberte stránku

„Harmonizační programy“ zaměřené na „vědomou harmonizaci vztahů jedotlivců vůči společenství (jehož jsou ze zákona členové či příslušníci) za vstupné a dary

„Harmonizační/MAATčinné programy“ se zaměřují na „vědomou harmonizaci“ neboli sladění či vyrovnání „neharmonických vztahů“ mezi lidskými jedinci, kteří spolu sdílí stejné/jednotné právní postavení bez ohledu na jejich funkci či roli, kterou vykonávají pro dané lidské společenství. Mezi takovéto vztahy patří např. právní vztahy uzavírané na jedné straně v roli „občanů/příslušníků ČR“, krajů nebo obcí, a/nebo členů profesních, stavovských či zájmových komor a na druhé straně v roli státních činitelů a volených zastupitelů pracujících pro společenství těchto členů či příslušníků, kteří mají stejné právní postavení bez ohledu na jejich funkci či roli v daném společenství.

V těchto „vztazích“ však panuje nespravedlivé či právně pokřivené nastavení podmínek regulující vzájemný vztah a chování těchto jedinců vůči sobě navzájem, které ignoruje nejen „jejich jednotné právní postavení“ (a s tím spojená práva a povinnosti), ale i klíčové hodnoty a principy“, na kterých vzniklo dané společenství (jehož jsou všichni příslušníci ze zákona), jež v konečném důsledku (tj. v praktickém životě) tento vztah vychyluje z harmonické rovnováhy tím, že některé jedince či jednu ze stran právního vztahu nespravedlivě (tj. v rozporu s klíčovými principy holistické spravedlnosti a tedy i mimo jiné s ústavním pořádkem ČR) pod rouškou „určitého společenského či veřejného zájmu“ buď povyšuje, zvýhodňuje, opravňuje či staví do role „nelegitimního vládce či pána“, anebo naopak znevýhodňuje, omezuje, ovládá, omezuje ji ve své vrozené „svébytnosti a důstojnosti“ na úkor té druhé.

Takovéto nespravedlivé fungování vztahů probouzí mezi lidmi čím dál větší nespokojenost a sílící odpor, který v konečném důsledku vede ke kolabování a rozvrácení těchto vztahů v důsledku jejich neharmonického fungování, nefunkčnosti a neživotaschopnosti, neboť v nich dochází nejen k potláčení „vrozené lidské přirozenosti“, ale i k porušování a poškozování skutečného „zájmu všech či blaha celku, tedy celého společenství“.

Abychom společně zavčas předešli dalšímu „prohlubování krize a případnému kolapsu těchto právních vztahů“, přicházím s touto podporou ve formě „harmonizačních komunitních programů pro vybraná společenství“ zaměřujících se na harmonizaci právních vztahů s veřejnoprávním prvkem.

Úvodní a jednotné informace k holistickému programu zaměřenému na harmonizaci vztahů lidských jedinců s veřejnoprávním právkem

„MAATčin holistický program, resp. programy“ se zaměřují na „harmonizaci“ (narovnání) pokřivených mezilidských vztahů s „veřejnoprávní povahou“, které existují mezi příslušníky nebo členy určitého společenství (např. profesního stavu, obce, kraje, státu či jiné veřejnorpávní korporace), které nejsou ze strany těchto příslušníků či členů uzavírány nebo udržovány z vlastní svobodné vůle (tj. dobrovolně), ale na základě „zákonné povinnosti“ opírající se o tzv. „všeobecný či společný“ nebo „veřejný zájem“, jež však ve skutečnosti lidské jedince udržuje v nesvobodném – vazalském vztahu“.

Každý harmonizační program, který je otevřen pro „určité společenství lidských jedinců sdílejících stejné právní postavení“ (které je právně vymezeno jako určitá „korporace“ stavovského či profesního, zájmového, veřejnoprávního, územního a/nebo státního charakteru) zahrnuje nejen a) „informační část ve formě edukace včetně objasnění skryté podstaty nepřirozené nerovnováhy existující v daném právním vztahu“, jakož i b) „praktickou aplikaci platného práva včetně konkrétního harmonizačního řešení“, jak daný pokřivený stav právního vztahu s pomocí metody holistické spravedlnosti a platného práva „sladit “ se stavem, který platné právo a ústavní pořádek předpokládá a upravuje.

MAATčin holistický program se tedy zaměřuje nejen na (i) „veřejné zvědomění a objasnění tohoto pokřivení skrze objektivní informace“, ale také na (ii) „praktickou nápravu tohoto pokřivení skrze lidské jedince, kteří jsou v tomto vztahu“ (a to nejen ve vztahu vůči sobě a ostatním lidským jedincům tvořících dané společenství, ale i ve vztahu k jedincům, kteří zastupují dané společenství fungující jako „korporace“) tak, aby „napravený stav“ ladil s původním „harmonickým duchem“ a „nejvyššími hodnotami daného společenství“, které jsou právem ČR chráněny (tj. jsou zakotveny v ústavním pořádku naší země, potažmo v mezinárodních úmluvách uzavřených s EU, Radou Evropy, popř. zakotvených v jiných mezinárodních úmluvách, které s těmito hodnotami „chránících lidské jedince včetně jejich svébytné a důstojné bytostné lidské podstaty“ nekolidují, anebo je neodstraňují a nedeformují).

Každý vypsaný harmonizační (MAATčin) program zahrnuje zejména:

a) zevrubnou analýzu stavu vztahu lidského jedince z pohledu jeho příslušenství či členství k danému společenství včetně objasnění konkrétního nesouladu (disharmonie – pokřivení – rozporu se spravedlností) v aktuálním nastavení a praktickém fungování daného vztahu z pohledu “universálních platných principů (“jednoty”, “rovnováhy” a “legitimní legality”) podle metody “holistické spravedlnosti”, dále

b) doporučení konkrétního způsobu “praktické harmonizace” (tj. uvedení daného rozporného stavu v praxi do souladu se spravedlností a  ústavním pořádkem ČR), dále

c) podporu s praktickou aplikací těchto informací na konkrétní situaci ve formě veřejného zodpovězení dotazů účastníků programu a v neposlední řadě

d) společné zapojení do harmonizace vztahu (skrze shodné jednání či provedení určitého úkonu v jednotném záměru), se kterým se může pojit i poskytnutí určité odborné služby (dle mojí nabídky), anebo poskytnutí konkrétní podpory ve formě vypracování “konkrétní šablony pro určité jednání či úkon” za dobrovolné dary. 

Jednotícím záměrem (a tedy i vytyčeným cílem) těchto programů je společné konstruktivní tvoření systémové změny pro „blaho celku“ zahrnující znovu nastolování spravedlivých poměrů v naší zemi skrze usměrňování jednání všech jedinců, kteří jsou příslušníci či členové daného společenství (korporace), včetně těch, kteří tuto korporaci zastupují ve vztahu ke všem jeho příslušníkům či vůči dalším subjektům práva tak, aby tito jedinci při výkonu svojí zákonem svěřené kompetence odvozené od státní moci (jejímž zdojem jsou živé lidské bytosti v postavení občanů ČR), a to zejména:

a) ctili a respektovali “klíčové hodnoty” naší země (tj. svébytnost a důstojnost člověka a neporušitelnost bytostných/přirozených a občanských práv, které jsou chráněny ústavním pořádkem naší země, kdy “garantem právní ochrany těchto hodnot je sám stát, potažmo jeho vrcholné orgány, zejména pak ústavní soud”), dále

b) skrze konkrétní “akce a činy” konané v rámci programu na bázi “bytostné, legitimní a zákonné kompetence přednostně sami “dobrovolně” narovnali “pokřivené, neférové či nespravedlivé” podmínky pro fungování vzájemného vztahu.

c) v rámci svojí svěřené pravomoci či kompetence zajistili, aby tyto “poškozené hodnoty, které jsou klíčovými živoucími kvalitami lidství” podporovali a ctili v rámci dané “veřejnoprávní korporace”, a to bez vyjímky všichni příslušníci či členové daného stavovského či profesního stavu (bez ohledu na svoje národnostní cítění, ideologické smýšlení, popř. svoje společenské postavení, funkci či roli v dané veřejnoprávní korporaci) a aby dál nepoškozovaly “demokratické základy naší země” v rozporu s právními normami nejvyšší právní síly (ústavní pořadek naší země).

Pro koho jsou „holistické harmonizační programy“ určeny?

Tyto programy jsou určeny a tvořeny pro tzv. „zacílené komunity lidských jedinců“, což jsou  ti, kteří jsou přímými účastníky právního vztahu, jakožto „příslušníci či členové“ určitého společenství fungujícího jako „korporace“ (státní, územní, zájmová, stavovská atd.), a tvoří společně podle zákona díky svému jednotnému či stejnému právnímu postavení „určitou komunitu“ definovanou podle „typu“ dané korporace (kterou může být stát, kraj, obec nebo stavovská či profesní nebo zájmová komora či jiné státem (z)řízená či dozorovaná korporace).

Účastníkem programu se mohou stát všichni účastníci právního vztahu (tedy jak a) jedinci, kteří pociťují, jakožto členové či příslušníci společenství, nespokojenost v daném právním vztahu pramenící z jeho nevyváženosti či nespravedlivém uspořádání, tak i b) jedinci zastupující dané společenství), kteří chtějí za sebe tento vzájemný právní mezilidský vztah s veřejnoprávním prvkem včetně jeho nastavení „zharmonizovat“ , tj. sladit jeho faktický stav s platným právním stavem tak, aby spravedlivě podporoval „blaho celku“ tím, že bude  „ctít“ a  naplňovat „klíčové hodnoty lidství“ a byl i „vzájemně podporující a prospěšný“ (pokud se nemá pro svoji „neživotaschopnost“ rozpadnout).

Tato forma podpory se zaměřuje nikoliv na „individualizovanou podporu“ a řešení konkrétní situace „jednotlivce či menší skupinky jednotlivců na míru“ (tj. nikoliv na činnost prováděnou v zájmu jednotlivce či ve veřejném zájmu určité zájmové skupiny), ale na „všeobecnou harmonizaci“ nespravedlivého stavu, který systémově existuje v daném právním vztahu (tedy na činnost prováděnou pro „obecní blaho“ či „blaho celku“), jež bude směřovat k narovnání pokřiveného vztahu „společnými silami,“ tj. na bázi aktivního spolutvoření.

Nabídka konkrétních harmonizačních programů, do kterých se můžete zapojit

Jaká je vaše role či postavení v „harmonizačním programu“ zaměřeného na systémové narovnání právního vztahu všech členů či příslušníků mezi sebou, jakož i k danému „společenství“ (korporaci), jehož jste zákonným příslušníkem či členem?

V rámci vybraného holistického programu (MAATčin) účastníci programu aktivně sami za sebe tvoří (pod mým vedením a s mojí podporou) proměnu svojí vlastní reality, která se promítá i na kolektivní úrovni celého společenství, která spočívá v harmonizaci svého bytostného vztahu k životu jako celku, a to v rámci „narovnání svého konkrétního pokřiveného vztahu či vztahů“, ve kterých se sami díky svému právnímu postavení nacházejí.

Do programu a do spolutvoření nápravy se však zapojují nejen kvůli sobě, ale kvůli všem zúčastněným (tedy v zájmu přesahujícím jejich osobní/individuální zájem) tj. ve všeobecném zájmu všech členů či příslušníků daného společenství, tedy pro „blaho celku“.

Jako účastník vybraného holistického programu (který se zaměřuje na určitou komunitu jedinců tvořících určité společenství, kteří společně sdílejí stejné právní postavení v právním vztahu k určité veřejnoprávní korporaci, jejíž jste příslušníkem či členem), se můžete tvořivě a v duchu svojí legitimní a legální kompetence aktivně podílet (sami za sebe a současně společně se mnou) na záměrné harmonizaci vztahu“ ke všem jedincům, tedy jednak ve vztahu k těm, kteří jsou „členskou základnou“ daného společenství, ale i těm, kteří dané společenství reprezentují a zastupují navenek pod jménem dané „korporace“.

Zapojením se do programu se zapojíte za sebe i do probíhajícího „procesu obrozování vrozeného autonomního postavení člověka/jedince“ (jako svrchované lidské bytosti) v rámci našeho současného společenského prostředí a politického a právního systému“, který probíhá v universálním/jednotném spravedlivém duchu, který nikoho bytostně „nepovyšuje“ ani „neponižuje“ kvůli „rozdílnému osobnostnímu nastavení a postavení ve společenství“ (jako je např. „národnostní cítění či ideologické smýšlení a politické názory“, anebo „společenské či stavovské postavení“ se kterým se pojí určitá role či funkce ve společnosti)“, neboť všechny lidské bytosti sdílejí stejnou universální/bytostnou autonomní podstatu, která je základem našeho „lidství“.

Součástí tohoto probíhajícího procesu „obrozování lidství“ je i „vědomé napravování svého pokřiveného duševního postoje ve vztahu k sobě i druhým lidským jedincům, ke kterému došlo v důsledku „zdeformování“ autonomního postavení lidského jedince“ v rámci společenství následkem rozsáhlého „omezování svobodné vůle a volby jedinců“ a s tím spojené jejich „osobní odpovědnosti“, resp. jejich práva „na svobodnou volbu“ rozhodovat se v otázkách svého života a celé svojí bytosti podle sebe (svého vědomí a svědomí), resp. v souladu se svojí vrozenou jedinečnou podstatou.

Instrukce pro tajné vyjadřování Vašeho hlasu (ve formě SOU-HLASU ČI NESOU-HLASU) skrze poslání 1 kč (jako daru) na netransparentní účet, jímž současně podporujete tuto moji „kompetenční všeobecné služby konané pro blaho celku“

Konkrétní postup a insturkce pro hlasování:

Pokud se mnou souzníte a souhlasíte s mými právními závěry, jakož i s navrženým konkrétním krokem (činem) směřujícím k tomu, aby došlo k harmonizaci (sladění) skutečného stavu jednání zvolených zastupitelů (poslanci a senátoři), popř. státních činitelů (prezident, vláda, ústavní soud) s naším ústavním pořádkem, jehož součástí jsou i ratifikované mezinárodní smlouvy, můžete se připojit ke konkrétní „akci“ v rámci mojí služby konané pro nás všechny jako celek (lidi/národy žijící v naší zemi) opírající se o „plnou kompetenci“, a to jak (i) tu „právní/odbornou kompetenci“, tak i o tu „vrozenou/přirozenou“, která je vtělená do právně zaručených a nezcizitelných lidských práv patřícím všem členům lidské rodiny a jsou mezinárodně chráněny proti jejich porušování a zcizení.

Svůj hlas ve formě svého souhlasu nebo nesouhlasu projevíte jednoduchým a současně prokazatelným činem, kdy provedete tím, že zašlete na PŘÍSLUŠNÝ ÚČET 1 Kč, kdy tento Váš čin – akt hlasování představuje Váš výslovný SOUHLAS, ANEBO NESOUHLAS s určitým veřejným zájmem, který stát skrze určité právní akty (mezinárodní smlouvy či zákony) připravuje zavést do praxe.

Zasílání darů (v duchu hlasování) v dobrovolné výši probíhá na tento můj účet: 222277777/2010 (fio), IBAN CZ94 2010 0000 0002 2227 7777, BIC: FIOBCZPPXXX s tím, že v textu uveďte JMÉNO A PŘÍJMENÍ, HLAS – SOUHLAS nebo NESOUHLAS – DAR PRO MAAT ČIN – název ).

Konkrétní práci v rámci příslušné akce (MAATčinu) provedu přímo já osobně (pokud nebude výslovně uvedeno jinak, že tuto práci provede jiný vhodný odborník či tým), a to osobně v duchu nejen mých komplexních znalostí a právních závěrů (o které se dělím v předchozích videích), ale i svého nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch a pro blaho celého společenství.

V případě, že chcete extra ocenit moji „práci“ konanou pro blaho celku ve formě osobního ohodnocení či ocenění, tak mi můžete zaslat finanční dar na tento můj účet: 3333666699/2010 (fio), IBAN:CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX.

Předem děkuji šíření, podporu i Vaše zapojení se do spolutvoření pro blaho celku.

Mgr. Daniela Šenarová

Neveřejné účty vyhrazené pro hlasování lidí o konkrétních akcích realizovanách v rámci této služby

(z důvodu, že hlasování občanů o vedení veřejných věcí přímo i nepřímo musí být podle pro ČR závazného čl. 25 mezinárodního paktu o občanských a politických právech tajné – neveřejné, nelze pro tyto účely zavést transparentní účet, neboť hlasování probíhá zasíláním dobrovolného hlasu ve formě 1 Kč)

 

ČÍSLO MÉHO ÚČTU
VYHRAZENÉHO VÝHRADNĚ PRO ÚČELY HLASOVÁNÍ
VE FORMĚ SOUHLASU S URČITÝM VEŘEJNÝM ZÁJMEM PROSAZOVANÝM STÁTEM SKRZE VŠEOBECNĚ PLATNÉ NORMY:

222277777/2010 (fio)

IBAN: CZ94 2010 0000 0002 2227 7777

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V textu bankovního příkazu, prosím, uveďte:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ, HLAS PRO NE A č. MAATčinu
(nebo název podle veřejného zájmu státu, který je uveden výše v tabulce s přehledem akcí)

Děkuji. 

Daniela Šenarová

ČÍSLO MÉHO ÚČTU
VYHRAZENÉHO VÝHRADNĚ PRO ÚČELY HLASOVÁNÍ
VE FORMĚ NESOUHLASU S URČITÝM VEŘEJNÝM ZÁJMEM PROSAZOVANÝM STÁTEM SKRZE VŠEOBECNĚ PLATNÉ NORMY:

99663321/2010 (fio)

IBAN: CZ97 2010 0000 0000 9966 3321

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V textu bankovního příkazu, prosím, uveďte:
uveďte:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ, HLAS PRO NE A č. MAATčinu
(nebo název podle veřejného zájmu státu, který je uveden výše v tabulce s přehledem akcí)

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Osobní finanční  ohodnocení či ocenění kvality této mojí služby (všeobecné edukačně – právní poradny) můžete učinit poskytnutím dobrovolného finančního daru

platební údaje pro úhradu na můj účet
U FIO BANKY:

3333666699/2010

IBAN:CZ1520100000002600603672

SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX

 

V textu bankovního příkazu, prosím, uveďte, prosím, DAR.

V případě, že si budete přát za svůj dar daňový doklad nebo darovací smlouvu,
prosím, napište mi na e-mail: office@senarova-daniela.cz

 Dobrovolné dary na/za mojí službu pro blaho celku můžete poslat QR platbou

Email

Poslat e-mailovou zprávu

 

Pokud byste po zaplacení jednorázové vstupenky do holistického programu e-mail s odkazem (online přístupem) do programu, anebo budete mít jakékoliv dotazy k tomuto programu, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 


Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.
Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.